Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 59/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 27, ze dne 13. 2. 2002

59

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 5. února 2002

o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. b) a c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 74 písm. a) zákona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona:

ČÁST PRVNÍ
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební
komise, způsob její úhrady a výplaty

§ 1

(1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen "odměna") ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 000 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v týž den společně s volbami

a)   do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo
b)   do Senátu Parlamentu České republiky,

zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy okrskové volební komise a člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby, pro které okrsková volební komise plní úkoly podle zákona.2) V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, odměnu obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") poměrně krátí.

(2) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) obecní úřad.

ČÁST DRUHÁ
Postup obecních úřadů při vytváření volebních okrsků

§ 2

(1) Volební okrsky4) se vytvářejí tak, aby byly zachovány přirozené územní celky a zajištěna dostupnost volebních místností pro voliče.5)

(2) Volební okrsek pro vzdálené části obce, města, města se zvláštním postavením, městské části nebo městského obvodu (dále jen "obec") lze vytvořit, pokud má alespoň 10 voličů.

(3) Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem 1, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Je-li vytvořen pouze 1 volební okrsek, označí se číslem 1.

(4) V hlavním městě Praze a městech se zvláštním postavením se volební okrsky v jednotlivých městských obvodech a městských částech číslují tak, aby tvořily v těchto městech nepřerušenou číselnou řadu.

ČÁST TŘETÍ
Postup obecních úřadů při sestavování a vedení
stálých seznamů voličů a dodatku stálého seznamu voličů

§ 3

(1) Stálý seznam voličů6) (dále jen "seznam") a dodatek stálého seznamu voličů (dále jen "dodatek seznamu") se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků.

(2) Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu a dodatku seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů (dále jen "index"), s uvedením jména a čísla volebního okrsku.

(3) V seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit; v dodatku seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem jiného státu, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu a dodatku seznamu se dále u každého voliče evidují překážky výkonu volebního práva.7)

(4) V případě změny volebních okrsků obecní úřad neprodleně provede úpravu seznamu, dodatku seznamu a indexu.

(5) Změny údajů v seznamu a dodatku seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.

(6) Okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad") a Policie České republiky poskytuje obecnímu úřadu pro účely upřesňování seznamů a dodatků seznamů8) každoročně

a)   údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů,
b)   jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let,
c)   úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let,
d)   údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům.

(7) Po uzavření seznamu a dodatku seznamu9) již nemůže obecní úřad provádět změny. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.

§ 4
Kontrola správnosti seznamů

Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti seznamu a dodatku seznamu. Aktualizaci provede obecní úřad porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky vedenou okresním úřadem a evidencí cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou Policií České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ
Forma spolupráce volebních orgánů při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách, při předávání podkladů pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících volebních stran a způsob losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

§ 5

(1) Ministerstvo vnitra poskytne krajským úřadům seznam všech registrovaných politických stran a politických hnutí, údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí10) a údaje o statutárních orgánech a organizačních jednotkách, jsou-li vytvořeny, a to nejpozději ve lhůtě 85 dnů přede dnem voleb.

(2) Krajské úřady poskytnou nejpozději ve lhůtě 80 dnů přede dnem voleb seznam všech registrovaných politických stran a politických hnutí a údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí pověřeným obecním úřadům,11) v hlavním městě Praze úřadům městských částí, v nichž rada městské části zřídila alespoň 2 odbory, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřadům městských částí nebo městských obvodů a obecním úřadům v obcích, v nichž obecní rada zřídila alespoň 2 odbory, (dále jen "registrační úřad")12) na území příslušného kraje.

(3) Seznam všech registrovaných politických stran a politických hnutí Ministerstvo vnitra průběžně aktualizuje a tuto aktualizaci zasílá krajským úřadům, které ji poskytnou neprodleně registračním úřadům na území příslušného kraje.

(4) Na vyžádání registračního úřadu poskytují

a)   obecní úřady a na území vojenských újezdů újezdní úřady, popřípadě Ministerstvo vnitra údaj o místě, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,
b)   okresní úřady, v hlavním městě Praze úřady městské části, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst údaje o státním občanství kandidáta.13)

§ 6

(1) Registrační úřad průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin včetně příloh, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem, kandidujících do téhož zastupitelstva, a předá jej registračnímu úřadu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení chyb a podle pokynu registračního úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do okamžiku zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.14)

§ 7
Losování

(1) Po ukončení registrace kandidátních listin registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí politických stran, politických hnutí, koalic politických stran a politických hnutí, nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen "volební strana") na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce.15) Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik kandidátních listin pro volby do zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno.

(2) Pokud byly pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, provádí se losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro každý volební obvod samostatně. Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla pro příslušný volební obvod zaregistrována.

§ 8

(1) Registrační úřad výsledek losování neprodleně sdělí Českému statistickému úřadu, který vyhotoví číselník kandidujících volebních stran, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla volebních stran, doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho registračnímu úřadu.

(3) Registrační úřad neprodleně informuje Český statistický úřad o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST PÁTÁ
Vzory kandidátní listiny, hlasovacího lístku, seznamu, dodatku seznamu, osvědčení o zvolení, tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a dalších volebních dokumentů a způsob zajištění tisku hlasovacích lístků

§ 9
Vzory volebních dokumentů

Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 1 stanoveny tyto vzory: 

1.  Stálý seznam voličů, 
2.  Dodatek stálého seznamu voličů, 
3.  Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku, 
4.  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce, 
5.  Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise, 
6.  Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce s přílohou, 
7.  Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce, 
8.  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce, 
9.  Záznam o kontrole provedené okresním úřadem,
10.  Záznam o kontrole provedené krajským úřadem,
11.  Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce,
12.  Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce,
13.  Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem,
14.  Osvědčení o vykonané zkoušce,
15.  Zápis zkušební komise o vykonané zkoušce.

§ 10
Volební tiskopisy

(1) Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 2 stanoveny tyto vzory tiskopisů: 

1.  Průkaz člena okrskové volební komise, 
2.  Průkaz zapisovatele okrskové volební komise, 
3.  Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, 
4.  Průkaz zaměstnance kraje.

(2) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 1 bodu 3 přílohy č. 2 a souhrnný hlasovací lístek.16)

§ 11

Registrační úřad17) zabezpečí tisk hlasovacích lístků pro příslušnou obec prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.18)

ČÁST ŠESTÁ
Postup obecních úřadů a registračních úřadů při vybavení volebních místností a při úschově a archivaci volební dokumentace

§ 12

Ve volební místnosti zajistí obecní úřad vedle zákonem stanoveného vybavení19) kancelářské zařízení pro práci okrskové volební komise. Dále pak pomůcky pro zapečetění volební schránky a přenosné volební schránky.§ 13

(1) Obecní úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popřípadě další volební dokumentace jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí; po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí.

(3) Ostatní volební dokumentaci uschová registrační úřad.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev obcí se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví skartační znaky a lhůty:

a)   kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků hlasování - A 10,
b)   další volební dokumentace - V 5.

Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.20)

ČÁST SEDMÁ
Způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance kraje a obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, který není pověřeným obecním úřadem

§ 14
Ověřování způsobilosti

(1) Ministerstvo vnitra ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu pověřeného činností na úseku voleb.

(2) Okresní úřad ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, s výjimkou pověřených obecních úřadů.21)

(3) Zaměstnanci kraje a obce podle odstavců 1 a 2 (dále jen "uchazeč") absolvují odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáží vykonáním zkoušky.

§ 15

Přihlášku k odborné přípravě a vykonání zkoušky zašle:

a)   ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,
b)   starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, který není pověřeným obecním úřadem,21) okresnímu úřadu.

§ 16
Zkušební komise

(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.

(2) Předsedy a další členy zkušebních komisí na Ministerstvu vnitra určí ministr vnitra ze zaměstnanců Ministerstva vnitra.

(3) Předsedu a další členy zkušební komise na okresním úřadu určí přednosta okresního úřadu ze zaměstnanců okresního úřadu; předsedou zkušební komise je zaměstnanec okresního úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce.22) Obdobně postupuje primátor hlavního města Prahy, jakož i primátoři ve městech Brno, Ostrava a Plzeň, pokud jde o určení zkušební komise těchto měst ze zaměstnanců magistrátů.

(4) Zkušební komise jsou tříčlenné.

(5) Ministerstvo vnitra a okresní úřad určí termíny a místo zkoušky.

§ 17
Zkouška

(1) Zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi bezprostředně souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje:

a)   jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele a pracovní zařazení uchazeče,
b)   jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c)   otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d)   vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.23)

(6) Osvědčení o vykonané zkoušce obsahuje

a)   jméno a příjmení uchazeče a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
b)   podpis předsedy zkušební komise,
c)   datum vydání a razítko Ministerstva vnitra nebo okresního úřadu.

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra nebo okresní úřad ve výjimečných případech přiměřeně zkrátit.

ČÁST OSMÁ
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 18

Přihlášky k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky

a)   ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,
b)   starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, s výjimkou pověřeného obecního úřadu,21) okresnímu úřadu.

§ 19

Zrušují se 

1.  Vyhláška č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994  Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 
2.  Vyhláška č. 252/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č.  173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.


1)   § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
2)   § 70 zákona č. 491/2001 Sb.
3)   § 52 zákona č. 491/2001 Sb.
4)   § 26 zákona č. 491/2001 Sb.
5)   § 4 zákona č. 491/2001 Sb.
6)   § 28 zákona č. 491/2001 Sb.
7)   § 4 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.
8)   § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
9)   § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.
10)   Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č.  189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 98/2001 Sb., zákona č.  104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb.
11)   § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.  273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
12)   § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.
13)   § 2 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
14)   § 23 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb.
15)   § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.
16)   § 42 zákona č. 491/2001 Sb.
17)   § 12 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb.
18)   § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.  148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.
19)   § 31 zákona č. 491/2001 Sb.
20)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
21)   § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
22)   § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
23)   § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.  273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
§ 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v eektronické podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. 

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v eektronické podobě)

E-shop

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.