Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


45

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 9. ledna 2002,

kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s hovězím masem vyrobeným z jatečných krav a z jatečných jalovic z domácí produkce poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvence při vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic v kategoriích uvedených v bodech 1 až 8 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "jatečný skot").

(2) Fond stanoví

a)   období, ve kterém bude subvencovaný vývoz jatečného skotu uskutečňován, a to se zřetelem k předpokládanému bilančnímu přebytku jatečného skotu na trhu v České republice a možnostem jeho umístění na zahraničních trzích,
b)   maximální výši subvence při vývozu 1 kg jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to s ohledem na předpokládaný rozdíl ceny jatečného skotu na zahraničním trhu a na trhu v České republice a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
c)   cenu, kterou je příjemce subvence povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram živé hmotnosti
1.  jatečných jalovic,
2.  jatečných krav,
a to s ohledem na potřebu zabránit poklesu ceny jatečných krav a ceny jatečných jalovic a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
d)   termín, do kterého lze podat žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "žádost"),
e)   výši zálohy na subvenci při vývozu 1 kg jednotlivých vybraných kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) až e) stanoví Fond pro každé období stanovené podle odstavce 2 písm. a) a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně ve dvou celostátních denících vždy nejpozději 5 dnů před termínem, do kterého lze podat žádost podle odstavce 2 písm. d).

(4) Pro přepočet jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na živou hmotnost se použijí koeficienty uvedené v této příloze.

§ 2
Žádost o poskytnutí subvence
při vývozu jatečného skotu

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost, pokud

a)   má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
b)   požádá o subvenci při vývozu nejméně 100 000 kg na živou hmotnost přepočteného jatečného skotu,
c)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, dále závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodané jatečné krávy a jatečné jalovice se všemi dodavateli,
d)   není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. c) a d) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti žadatel přiloží platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede množství jatečného skotu v členění na jednotlivé kategorie podle § 1 odst. 2 písm. b) uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu požaduje subvenci.

§ 3
Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů z hlediska, zda

a)   žádost je podána ve stanoveném termínu,
b)   žadatel splňuje podmínky podle § 2 odst. 1,
c)   žádost je doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 2 a byla vyplněna úplně.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "smlouva") v množství, které uvedl žadatel v žádosti.

§ 4
Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na období stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a).

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a)   stanovení množství jatečného skotu přepočtené na živou hmotnost v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu Fond poskytne subvenci ve lhůtě a výši stanovené podle § 5,
b)   závazek příjemce subvence uskutečnit vývoz množství jatečného skotu stanoveného podle písmene a) v období stanoveném podle § 1 odst. 2 písm. a),
c)   závazek příjemce subvence uhradit dodavateli nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky nejméně cenu stanovenou podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 1 za každý dodaný kilogram živé hmotnosti jatečných jalovic, případně cenu stanovenou podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 2 za každý dodaný kilogram živé hmotnosti jatečných krav,
d)   závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti,
e)   stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
f)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti.

§ 5
Poskytování subvence

(1) Fond do 40 dnů po skončení každého období stanoveného podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytne příjemci subvence subvenci na každý kilogram přepočtené živé hmotnosti jatečného skotu vyvezeného v průběhu tohoto období, maximálně však do výše celkového množství podle jednotlivých kategorií jatečného skotu sjednaného ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. a).

(2) Fond stanoví výši subvence pro jednotlivé kategorie jatečného skotu jako rozdíl mezi součtem

a)   ceny, kterou je příjemce subvence podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 1 povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram živé hmotnosti jatečných jalovic, jde-li o vývoz jatečného skotu v kategoriích uvedených v bodech 1 až 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo ceny, kterou je příjemce subvence podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 2 povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram živé hmotnosti jatečných krav, jde-li o vývoz jatečného skotu v kategoriích uvedených v bodech 5 až 8 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b)   nákladů na dopravu 1 kg jatečného skotu do místa určení ve výši 30 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 2,
c)   přiměřeného zisku příjemce subvence ve výši 10 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 2 a
d)   zpracovatelských nákladů na výrobu 1 kg jatečného skotu ve výši 10 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c) bodu 2

a vývozní cenou jednotlivých kategorií jatečného skotu vyhodnocenou na základě údajů celní statistiky a jednotných celních deklarací, nejvýše však ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. b).

(3) Jestliže příjemce subvence předloží celní doklad o tom, že jatečný skot byl vyvezen, Fond poskytne do 21 dnů ode dne předložení tohoto dokladu zálohu na subvenci ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. e).

(4) Subvenci při vývozu jatečného skotu Fond neposkytne v případě vývozu jatečného skotu do Slovenské republiky.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 45/2002 Sb.

Kategorie jatečného skotu, na něž může Fond poskytnout subvenci při vývozu, a koeficienty přepočtu na živou hmotnost

1.  Kompenzované hovězí čtvrtě z jatečných jalovic chlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem  1,97.
2.  Kompenzované hovězí čtvrtě z jatečných jalovic zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem  2,01.
3.  Hovězí maso z jatečných jalovic vykostěné chlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,62.
4.  Hovězí maso z jatečných jalovic vykostěné zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,66.
5.  Kompenzované hovězí čtvrtě z jatečných krav chlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,02.
6.  Kompenzované hovězí čtvrtě z jatečných krav zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem  2,06.
7.  Hovězí maso z jatečných krav vykostěné chlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,69.
8.  Hovězí maso z jatečných krav vykostěné zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,77.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 45/2002 Sb.

Žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu
(vzor)

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.