Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


44

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 23. ledna 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 5 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno k) zní:

"k)   rezervou objem mléka určený ke stanovování nových individuálních produkčních kvót mléka nebo ke zvyšování stanovených individuálních produkčních kvót mléka,".

2. V § 2 písmenu l) se slova "nepřesahuje objem stanovený" nahrazují slovy "se rovná objemu stanovenému".

3. V § 4 odst. 1 se slova "podle § 13" vypouští.

4. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

5. V § 5 odst. 3 se slova "pro příslušný kvótový rok (§ 14)" nahrazují slovy "určené pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 14 odst. 4)".

6. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

7. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

8. V § 9 odst. 1 se slova "do 31. srpna kalendářního" nahrazují slovy "do 28. února příslušného kvótového", slova "do 31. října kalendářního" se nahrazují slovy "do 60 dnů po skončení příslušného kvótového" a za větu druhou se vkládá věta třetí, která zní: "V žádosti producent uvede výši individuální produkční kvóty mléka, kterou ke dni podání žádosti disponuje.".

9. V § 9 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 2a) a 3) zní:

"(2) Kompenzační podpora se stanoví

a)   pro producenta, u něhož podíl výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků nacházejících se v méně příznivých oblastech vymezených podle zvláštního právního předpisu2a) dosahuje alespoň 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků, nebo pro producenta, který je ekologickým podnikatelem,3) v rozmezí od 0,15 do 0,30 Kč za každý litr mléka dodaný v průběhu příslušného kvótového roku odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku,
b)   pro ostatní producenty v rozmezí od 0,10 do 0,25 Kč za každý litr mléka dodaný v průběhu příslušného kvótového roku odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku.

2a)   § 8 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí v zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.
3)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

11. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Minimální cena se vztahuje na veškerý objem syrového mléka splňujícího jakostní znaky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení dodaného

a)   zpracovateli odbytovou organizací nebo producentem v rámci jeho individuální dodávkové kvóty,
b)   odbytové organizaci producentem v rámci jeho individuální dodávkové kvóty.".

12. V § 10 odst. 4 větě druhé se slovo "měsíční" zrušuje a slova " , u níž bylo" se nahrazují slovy "v kalendářním měsíci, ve kterém".

13. V § 12 odst. 5 se na konci doplňují tato slova: "a o výši odvodu za překročení jeho individuální dodávkové kvóty".

14. V § 14 odst. 1 se slova "nesmí přesáhnout objem" nahrazují slovy "se musí rovnat objemu".

15. V § 14 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Ke dni 1. února 2002 činí výše rezervy 212 mil. litrů syrového mléka.

(3) Rezerva se zvyšuje o objem mléka, o který byly sníženy individuální produkční kvóty mléka podle § 6, a o objem mléka, který odpovídá novým individuálním produkčním kvótám mléka, jejichž účinky zanikly podle § 5 odst. 4.

(4) Vláda na návrh Ministerstva zemědělství (dále jen "Ministerstvo") nejpozději 20 dnů před počátkem každého kvótového roku stanoví poměrnou část rezervy, kterou lze v příslušném kvótovém roce rozdělit mezi žadatele uvedené v § 4 odst. 1. Ministerstvo předloží vládě návrh na základě předpokládané bilance tuzemské produkce, dovozu, vývozu a spotřeby mléka a mléčných výrobků v bezprostředně nadcházejícím kvótovém roce.".

16. V příloze č. 4 části C se v nadpisu slova "Čestné prohlášení" nahrazují slovem "Prohlášení" a v textu se věta druhá zrušuje.

17. Příloha č. 5 se zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2002, s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

DPH 2016 - zákon s přehledy

DPH 2016 - zákon s přehledy

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V aktualizovaném vydání praktické, osvědčené publikace autor na 165 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2016 je tak ojedinělým způsobem doplněno schématickým znázorněním nejběžnějších paragrafů zákona, čímž uživatel získává ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.