Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


19

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 20. prosince 2001,

kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 27 odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (dále jen "krátkodobý trh"). Předmětem krátkodobého trhu je fyzická dodávka elektřiny (činné elektrické energie) na základě uplatnění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám (dále jen "regulovaný přístup"). Při obchodování s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v platném letním nebo zimním čase.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   krátkodobým trhem - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu podle jím stanovených a zveřejňovaných pravidel, kterého se mohou zúčastnit subjekty zúčtování odchylek,
b)   účastníkem krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na krátkodobý trh zúčastňuje tohoto trhu,
c)   subjektem zúčtování odchylek (dále jen "subjekt zúčtování") - účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování1) provádí vyhodnocení a zúčtování odchylek a zajišťuje jejich finanční vypořádání,
d)   smlouvou o zúčtování - smlouva uzavřená podle zvláštního právního předpisu,1)
e)   smlouvou o přístupu na krátkodobý trh - smlouva mezi operátorem trhu a účastníkem krátkodobého trhu, na základě které jsou danému účastníku krátkodobého trhu vyhodnocovány a zúčtovávány obchody sjednané na tomto trhu a zajišťováno jejich finanční vypořádání,
f)   obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena nabídka na prodej smluvního množství elektřiny (dále jen "nabídka") nebo poptávka na nákup smluvního množství elektřiny (dále jen "poptávka") na krátkodobém trhu; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování obchodů sjednaných na krátkodobém trhu a začíná vždy v celou hodinu,
g)   obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na zimní čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00.00 hodin a končí v 1.00 hodinu,
h)   vyhodnocením předložených nabídek a poptávek na krátkodobém trhu - zjištění velikosti sjednané dodávky nebo sjednaného odběru každého účastníka krátkodobého trhu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo a určení zúčtovací ceny platné pro každou obchodní hodinu samostatně; zahraniční výměny se vyhodnocují v celých MWh,
i)   finančním vypořádáním obchodů na krátkodobém trhu - provedení plateb účastníky krátkodobého trhu a provedení úhrad účastníkům trhu za uskutečněné obchody na krátkodobém trhu,
j)   sjednaným množstvím elektřiny v obchodní hodině - pevně stanovené množství elektřiny v MWh potvrzené účastníku krátkodobého trhu operátorem trhu na základě vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na krátkodobém trhu,
k)   sjednanou dodávkou elektřiny (dále jen "sjednaná dodávka") - prodej sjednaného množství elektřiny v MWh účastníkem krátkodobého trhu na krátkodobém trhu v dané obchodní hodině; sjednaná dodávka je značena kladným znaménkem,
l)   sjednaným odběrem elektřiny (dále jen "sjednaný odběr") - nákup sjednaného množství elektřiny v MWh účastníkem krátkodobého trhu na krátkodobém trhu v dané obchodní hodině; sjednaný odběr je značen záporným znaménkem,
m)   platbou za sjednaný odběr na krátkodobém trhu v dané obchodní hodině - platba účastníka krátkodobého trhu stanovená jako součin zúčtovací ceny v Kč/MWh, platné pro danou obchodní hodinu, a velikostí jeho sjednaného odběru v dané obchodní hodině,
n)   úhradou za sjednanou dodávku na krátkodobém trhu v dané obchodní hodině - úhrada účastníku krátkodobého trhu stanovená jako součin zúčtovací ceny Kč/MWh, platné pro danou obchodní hodinu, a velikostí jeho sjednané dodávky v MWh v dané obchodní hodině,
o)   zúčtovací cenou - cena pro danou obchodní hodinu obchodního dne, za kterou je zúčtována elektřina v rámci zúčtování sjednaných odběrů a sjednaných dodávek na krátkodobém trhu operátorem trhu,
p)   zúčtováním obchodů - stanovení výše plateb účastníků krátkodobého trhu za sjednaný odběr a stanovení výše úhrad účastníkům krátkodobého trhu za sjednanou dodávku.

§ 3
Krátkodobý trh

(1) Obchody na krátkodobém trhu se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na krátkodobý trh, která musí obsahovat

a)   identifikační údaje účastníka krátkodobého trhu,
b)   podmínky a způsob zadávání nabídek a poptávek,
c)   způsob stanovení zúčtovací ceny,
d)   způsob jištění plateb,
e)   způsob finančního vypořádání a lhůty splatnosti,
f)   limit obchodování.

(2) Na krátkodobém trhu je možno nabízet a poptávat elektřinu v minimálním množství 1 MWh s rozlišením na jedno desetinné místo kromě nabídek a poptávek na dovoz a vývoz elektřiny pro každou z obchodních hodin

a)   následujícího obchodního dne (dále jen "denní trh"), nebo
b)   následujícího časového úseku uvnitř obchodního dne (dále jen "vnitrodenní trh").

(3) Nabídka nebo poptávka může obsahovat časové podmínky, které jsou uvedeny ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh.

(4) Výsledkem obchodů podle odstavce 2 je stanovení sjednaných dodávek a sjednaných odběrů pro každou obchodní hodinu každého účastníka krátkodobého trhu a zúčtovací ceny pro každou obchodní hodinu.

(5) Finanční vypořádání obchodů vzniklých podle odstavce 4 je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy účastníků krátkodobého trhu.

(6) Poptávka předložená účastníkem krátkodobého trhu na krátkodobém trhu znamená závazek, že poptávané množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy v daném čase, pokud bude zúčtovací cena elektřiny v danou obchodní hodinu na tomto trhu nižší nebo rovna ceně, kterou uvedl v předkládané poptávce.

(7) Nabídka předložená účastníkem krátkodobého trhu na krátkodobém trhu znamená závazek, že nabízené množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu dodá do elektrizační soustavy v daném čase, pokud bude zúčtovací cena v danou obchodní hodinu na tomto trhu vyšší nebo rovna ceně, kterou uvedl v předkládané nabídce.

(8) Veškeré obchody probíhající na krátkodobém trhu jsou vůči sobě anonymní. Nabídky a poptávky na dovoz a vývoz jsou označeny.

(9) Nabídky a poptávky pro zahraniční výměny se podávají na krátkodobý trh až po potvrzení provozovatele přenosové soustavy o přidělení příslušné přenosové kapacity pro tyto obchody na následující obchodní den.

(10) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované na krátkodobém trhu je elektrizační soustava.

§ 4
Denní trh

(1) Poptávky a nabídky na denní trh je možno podávat každý den v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin, a to až do dne předcházejícího obchodnímu dni. Čas 12.00 hodin je okamžikem ukončení příjmu nabídek a poptávek na denním trhu.

(2) Do 12.30 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni je operátorem trhu z obdržených poptávek a nabídek sestavena nabídková a poptávková křivka pro každou obchodní hodinu. Na základě vyhodnocení těchto křivek jsou stanoveny výsledné dosažené zúčtovací ceny elektřiny a příslušná zobchodovaná množství elektřiny pro danou obchodní hodinu, přičemž zúčtovací cena elektřiny v dané obchodní hodině je stejná pro všechny uskutečněné obchody v této obchodní hodině.

(3) Operátor trhu zadává do 12.45 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých účastníků denního trhu po jednotlivých obchodních hodinách, včetně údajů o účastnících denního trhu.

(4) Do 13.00 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni jsou každému účastníku krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh oznámeny operátorem trhu informace o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu pro každou obchodní hodinu

a)   velikost sjednané dodávky a velikost sjednaného odběru v MWh na denním trhu,
b)   zúčtovací cena z denního trhu v Kč/MWh.

(5) Do 13.30 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni jsou operátorem trhu na internetové stránce operátora trhu zveřejňovány nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, zúčtovací ceny elektřiny pro každou obchodní hodinu, množství elektřiny z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.

(6) Po vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu jsou sjednané dodávky a sjednané odběry pro dané obchodní hodiny operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocení odchylek operátora trhu.1)

§ 5
Vnitrodenní trh

(1) Vnitrodenní trh je uskutečňován od 1. ledna 2003 na základě smlouvy mezi operátorem trhu, provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav připojených k přenosové soustavě.

(2) Vnitrodenní trh je organizován minimálně pro 2 časové úseky daného obchodního dne. Uzavření obchodů pro jednotlivé obchodní hodiny jednotlivých časových úseků a následné stanovení zúčtovacích cen a sjednaných množství elektřiny je prováděno pro jednotlivé obchodní hodiny daného časového úseku.

§ 6
Vyhodnocení nabídek a poptávek

(1) Vyhodnocení nabídek a poptávek s respektováním podmínek uvedených účastníky krátkodobého trhu je prováděno pro každou hodinu obchodního dne. Výsledkem vyhodnocení je stanovení zúčtovací ceny, která je cenou platnou pro vypořádání obchodně závazkového vztahu a objemu elektřiny zobchodované pro každou hodinu obchodního dne.

(2) Způsob stanovení zúčtovací ceny pro každou obchodní hodinu vyplývá ze smlouvy o přístupu na krátkodobý trh a ze smlouvy o zúčtování.

(3) Způsob krácení souhrnu nabídek nebo souhrnu poptávek v případech, kdy nelze uspokojit celý souhrn nabídek nebo souhrn poptávek za zúčtovací cenu, je uveden ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh.

§ 7
Zúčtování a finanční vypořádání obchodů na krátkodobém trhu

(1) Každý obchodní den je do 10.00 hodin každému účastníku krátkodobého trhu způsobem stanoveným ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh oznámena operátorem trhu jeho celková denní platba za předcházející obchodní den v Kč a pro každou obchodní hodinu předcházejícího obchodního dne

a)   velikost sjednané dodávky a velikost sjednaného odběru v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo v členění na denní trh a vnitrodenní trh,
b)   zúčtovací ceny z denního trhu a zúčtovací ceny dosažené na vnitrodenním trhu v Kč/MWh,
c)   platby za sjednaný odběr v Kč a úhrady za sjednanou dodávku v Kč v členění na denní trh a vnitrodenní trh.

(2) Celková denní platba účastníka krátkodobého trhu se stanoví jako součet plateb za jeho sjednané odběry v každé obchodní hodině a součet úhrad za jeho sjednané dodávky v každé obchodní hodině daného obchodního dne, a to jak na denním trhu, tak na vnitrodenním trhu.

(3) Na základě zúčtování je každému účastníku krátkodobého trhu operátorem trhu do 12.00 hodin zajištěno finanční vypořádání za předcházející obchodní den podle smlouvy o přístupu na krátkodobý trh.

(4) Četnost vystavení daňového dokladu, kterým jsou obchody na krátkodobém trhu operátorem trhu účastníkům krátkodobého trhu fakturovány, je stanovena ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh.

(5) V případě, že účastník krátkodobého trhu neuhradí své splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě splatnosti, je použita částka z jeho jištění, které poskytl operátorovi trhu ve výši odpovídající neuhrazeným závazkům a možným vícenákladům, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh.

(6) Seznam účastníků krátkodobého trhu je denně aktualizován a zveřejňován operátorem trhu.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

E-shop

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.