Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 17/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 8, ze dne 18. 1. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

17

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 19. prosince 2001,

kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu

Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry stanoví podle § 8b odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví pro organizátory veřejných trhů, kterými jsou Burza cenných papírů Praha, a. s. (dále jen "Burza") a RM-SYSTÉM, a. s. (dále jen "RM-Systém"), forma a způsob uveřejňování informací o kurzech instrumentů kapitálového trhu, lhůty pro jejich uveřejňování a výjimky a odchylky z povinností organizátorů veřejných trhů podle § 8b odst. 4 zákona.

Uveřejňování informací Burzou
§ 2

Burza uveřejňuje v průběhu obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu informace o

a)   průběhu obchodování v rámci automatických obchodů, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  závěrečný kurz cenného papíru z předchozího obchodního dne,
3.  cenu posledního obchodu s cenným papírem předcházejícího okamžiku uveřejnění,
4.  nejvyšší z cen objednávek na nákup cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,
5.  nejnižší z cen objednávek na prodej cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,
6.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
7.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
b)   průběhu obchodování v rámci obchodů s účastí tvůrců trhu, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  kurz cenného papíru aktuální k okamžiku uveřejnění,
3.  nejvyšší z kótací tvůrců trhu na nákup cenného papíru závazných k okamžiku uveřejnění,
4.  nejnižší z kótací tvůrců trhu na prodej cenného papíru závazných k okamžiku uveřejnění,
5.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
6.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
7.  objem jednotlivých obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
8.  objem jednotlivých obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
c)   blokových obchodech, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  objem každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
3.  objem každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
4.  datum vypořádání každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění.

§ 3

Burza uveřejňuje po ukončení obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu informace o

a)   výsledcích obchodování v rámci všech typů obchodů, při nichž se stanoví kurz, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  závěrečný kurz cenného papíru,
4.  objem obchodů uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
5.  objem obchodů uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
b)   výsledcích obchodování v rámci automatických obchodů, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  nejvyšší z cen obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne,
4.  nejnižší z cen obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne,
5.  cenu posledního obchodu s cenným papírem uzavřeného v průběhu obchodního dne,
6.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
7.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
c)   výsledcích obchodování v rámci obchodů s účastí tvůrců trhu, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  otevírací kurz cenného papíru,
4.  nejvyšší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,
5.  nejnižší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,
6.  závěrečný kurz cenného papíru,
7.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
8.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
9.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
10.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
d)   výsledcích obchodování v rámci blokových obchodů, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  objem blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
4.  objem blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
5.  nejvyšší z cen blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne,
6.  nejnižší z cen blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne.

§ 4

Burza uveřejňuje v průběhu obchodního dne informace o průběhu obchodování s každou sérií opce a každou sérií finanční termínové smlouvy (futures) přijatou k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu, a to:

a)   identifikaci derivátu,
b)   cenu posledního obchodu s derivátem předcházejícího okamžiku uveřejnění,
c)   nejvyšší z cen objednávek na nákup derivátu platných v okamžiku uveřejnění,
d)   nejnižší z cen objednávek na prodej derivátu platných v okamžiku uveřejnění,
e)   objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
f)   objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kontraktů,
g)   identifikaci podkladového aktiva derivátu,
h)   kurz podkladového aktiva platný k okamžiku uveřejnění nebo hodnotu podkladového aktiva platnou k okamžiku uveřejnění.

§ 5

Burza uveřejňuje po ukončení obchodního dne informace o výsledcích obchodování s každým derivátem přijatým k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu, a to

a)   identifikaci derivátu,
b)   otevírací cenu derivátu,
c)   nejvyšší z cen obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne,
d)   nejnižší z cen obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne,
e)   zavírací cenu derivátu,
f)   objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
g)   objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kontraktů,
h)   identifikaci podkladového aktiva derivátu,
i)   kurz podkladového aktiva platný k okamžiku ukončení obchodního dne nebo hodnotu podkladového aktiva platnou k okamžiku ukončení obchodního dne.

§ 6

(1) Informace podle § 2 a 4 uveřejňuje Burza v elektronické podobě bez zbytečného odkladu po každé změně v naposledy uveřejněných údajích prostřednictvím svého automatizovaného obchodního systému, nebo maximálně se zpožděním 30 minut prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup.

(2) Informace podle § 3 a 5 uveřejňuje Burza nejpozději v okamžiku zahájení následujícího obchodního dne na předem stanoveném veřejně přístupném místě ve svém sídle a v elektronické podobě prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup. Burza je povinna umožnit uveřejnění těchto informací otištěním v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku nejpozději následující obchodní den.

(3) Jestliže bylo pro obchodní den nebo část tohoto dne, za který se uveřejňují pro určitý instrument kapitálového trhu informace podle § 3 nebo § 5, s tímto instrumentem kapitálového trhu pozastaveno obchodování, uvede se tato skutečnost jako součást uveřejňovaných informací.

(4) Strukturu informací podle § 2 až 5 a každou změnu této struktury uveřejní Burza v dostatečném předstihu tak, aby uživatelé systémů podle § 6 odst. 1 a 2 měli možnost přizpůsobit této struktuře své informační systémy.

Uveřejňování informací RM-Systémem
§ 7

RM-Systém uveřejňuje v průběhu obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jím organizovaném veřejném trhu informace o

a)   průběhu obchodování v rámci aukce, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  závěrečný kurz cenného papíru z předchozího obchodního dne,
3.  cenu posledního obchodu s cenným papírem předcházejícího okamžiku uveřejnění,
4.  nejvyšší z cen uvedených v pokynech k nákupu cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,
5.  nejnižší z cen uvedených v pokynech k prodeji cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,
6.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
7.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
b)   přímých obchodech, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  objem každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,
3.  objem každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
4.  datum vypořádání každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění.

§ 8

RM-Systém uveřejňuje po ukončení obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jím organizovaném veřejném trhu informace o

a)   výsledcích obchodování v rámci aukce, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  zahajovací kurz cenného papíru,
4.  nejvyšší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,
5.  nejnižší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,
6.  závěrečný kurz cenného papíru,
7.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
8.  objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;
b)   výsledcích obchodování v rámci přímých obchodů, a to tyto údaje:
1.  ISIN cenného papíru,
2.  název cenného papíru,
3.  objem přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,
4.  objem přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,
5.  nejvyšší z cen přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne,
6.  nejnižší z cen přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne.

§ 9

(1) Informace podle § 7 uveřejňuje RM-Systém v elektronické podobě bez zbytečného odkladu po každé změně v naposledy uveřejněných údajích prostřednictvím svého automatizovaného obchodního systému, nebo se zpožděním maximálně 30 minut prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup.

(2) Informace podle § 8 uveřejňuje RM-Systém nejpozději v okamžiku zahájení následujícího obchodního dne na předem stanoveném veřejně přístupném místě ve svém sídle a v elektronické podobě prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup. RM-Systém je povinen umožnit uveřejnění těchto informací otištěním v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku následující obchodní den.

(3) Jestliže bylo pro obchodní den nebo pro část tohoto dne, za který se uveřejňují pro určitý instrument kapitálového trhu informace podle § 8, s tímto instrumentem kapitálového trhu pozastaveno obchodování, uvede se tato skutečnost jako součást uveřejňovaných informací.

(4) Strukturu informací podle § 7 a 8 a každou změnu této struktury uveřejní RM-Systém v dostatečném předstihu tak, aby uživatelé systémů podle § 9 odst. 1 a 2 měli možnost přizpůsobit této struktuře své informační systémy.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

MVDr. Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, přihlášku zdravotní pojišťovně, žalobu, žádost, odvolání...? K čemu je datová schránka? A co to vůbec je? Potřebuji email a elektronický podpis? Jak a kdy ho mám nebo musím použít? Co to jsou ty „portály“? Nemusíte být vůbec účetní, ekonom ...

Cena: 308 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.