Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


500

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

Čl. I

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát dotace, případně vyrovnávací příspěvky" nahrazují slovy "stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek")".

2. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je
1.  nejméně 5 ha, nebo
2.  nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo
3.  nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo
4.  nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo
5.  nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo".

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo "ochranu" vkládají slova "takto vzniklých".

4. V § 1 odst. 1 písm. c) se za slova "pozemkových úprav8)" vkládají slova "schválenou územně plánovací dokumentací".

5. V § 2 odst. 2 úvodní část věty druhé a písmena a) a b) znějí: "Pouze v případě

a)   snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku
1.  změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11) nebo
2.  výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12) nebo
b)   zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost")".

6. V § 2 odst. 3 větě druhé se slova "během celého kalendářního roku" nahrazují slovy "ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku".

7. V § 3 odst. 1 větě první se slova "Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost")" nahrazují slovem "Žádost" a současně se ve větě třetí slova "o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku" zrušují.

8. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.".

9. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádány splatné závazky ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, České republice - ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; tato podmínka se nevztahuje na žadatele o poskytnutí dotace pouze na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku, jestliže ji o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného kalendářního roku,".

10. V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

"b) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí,13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut,

13)  Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č.  114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č.  238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č.  238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č.  408/2000 Sb.".

11. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo "konkurs" vkládají slova " , neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací".

12. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,".

13. V § 6 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1, které ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku.".

14. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"§ 7a

Dojde-li k porušení rozpočtové kázně,15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 3 a § 12 písm. b) bodu 1.


15a)  § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.".

15. V § 8 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu,".Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

16. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích

a)   v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d),
b)   v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e),
c)   v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1.".

17. Poznámka pod čarou č. 16) zní:


"16)  § 30 zákona č. 254/2001 Sb.".

18. V § 10 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".

19. V § 10 odst. 4 se za slova "0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky" vkládají slova "na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení" a současně se čárka a slova "s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení" zrušují.

20. § 11 zní:

"§ 11
Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem

a)   v horských oblastech 1. typu ve výši od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha,
b)   v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha,
c)   v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha,
d)   v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,
e)   v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha,
f)   v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,
g)   v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,
h)   v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,
i)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 533 Kč do 2 300 Kč na 1 ha,
j)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 1 133 Kč do 1 700 Kč na 1 ha,
k)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha.".

21. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. se slovo "pastvu" nahrazuje slovy "program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou", za slova "uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" se vkládají slova "(dále jen "vyčleněné travní porosty")", za slovo "dosažení" se vkládají slova "aktuální denní" a na konci věty se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

22. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro pastvu hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněného travního porostu," za slovo "dosažení" se vkládají slova "aktuální denní" a na konci věty se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

23. V § 12 písm. a) bodu 3 se za slovo "zemědělství" vkládá čárka a slova "popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství".

24. V § 12 písm. c) bodu 1 se za slovo "ochrany" vkládají slova "takto vzniklých".

25. V § 12 písm. c) bodu 2 se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

26. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo "stupňů" vkládá slovo "popřípadě", za slova "nepřekračuje 30 cm" se vkládá slovo "popřípadě" a slova "vodním plochám nebo" se nahrazují slovy "vodním plochám, popřípadě".

27. V § 13 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

28. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "pastevní období musí" nahrazují slovy "sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí" a současně se za slova "přerušením pastevního období" doplňuje středník a slova "pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě,".

29. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova "podle písmene b)" nahrazují slovy "podle písmene a)".

30. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3 se slova "podle písmene b)" nahrazují slovy "podle písmene a)".

31. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova "travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

32. V § 13 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.".

33. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení,".

 34. V § 13 odst. 7 písm. a) se slovo "kultur" nahrazuje slovy "mladých lesních porostů".

35. V § 13 odst. 7 poslední větě se slovo "buření" nahrazuje slovem "buřeni".

36. V § 13 odst. 8 písm. a) se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

37. V § 13 odst. 8 písm. b) se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

38. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova "ovocných sadů" vkládají slova "pastvou hospodářských zvířat17)" a současně se slova "takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

39. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova "travních porostů" vkládají slova "využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a".

40. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova "ovocných sadů" vkládají slova "pastvou hospodářských zvířat17)" a současně se slova "takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

41. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova "travních porostů" vkládají slova "využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a".

42. V § 14 odst. 4 se za slovo "pozemku" vkládají slova "v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4)".

43. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

44. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

45. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

46. V příloze č. 7 bod 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

47. V příloze č. 7 bodu 4 se slova "podle § 13 odst. 2 písm. c) bod 3" nahrazují slovy "podle § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3".

48. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

49. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

50. Příloha č. 12 zní:

"Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

51. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

52. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

53. Příloha č. 16 zní:

"Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

54. Příloha č. 19 zní:

"Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

55. Příloha č. 20 zní:

"Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Kužvart v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Zeman v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 58

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 58

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.