Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


482

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2001,

kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna devizového zákona

Čl. I

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se slovo "zlato," zrušuje.

2. V § 1 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).

3. V § 1 se na konci písmene h) doplňují slova "hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing,".

4. V § 1 písm. i) se slova "nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo na cizí účet" nahrazují slovy "poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění".

5. V § 1 písmeno j) zní:

"j) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem:
1.  vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření,
2.  účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %,
3.  další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí,
4.  finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku,
5.  užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku),".

6. V nadpisu § 2 se slova "a celními úřady" zrušují.

7. V § 2 odst. 2 se slova "ministerstvům a jiným správním úřadům, územním samosprávným celkům, rozpočtovým organizacím" nahrazují slovy "organizačním složkám státu, územním samosprávným celkům".

8. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

9. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 6a) a 7) zní:

"§ 3
Devizová licence

(1) Pro provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním,6) uděluje Česká národní banka devizovému místu, které není bankou podle zvláštního zákona,16) devizovou licenci, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

(2) Devizová licence se uděluje na žádost. Vydanou devizovou licenci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

(3) Česká národní banka přihlíží při rozhodování o žádosti o udělení devizové licence zejména k technickým, organizačním a finančním předpokladům žadatele a odborné způsobilosti osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a poskytujících peněžní služby a k jejich bezúhonnosti a bezúhonnosti osob, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, členy jeho statutárního orgánu a dozorčí rady. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc. Proti rozhodnutí České národní banky lze podat rozklad k bankovní radě České národní banky.

(4) U směnárenské činnosti6a) nahrazuje devizovou licenci vyjádření České národní banky vydané podle zvláštního zákona.5) Právnické osobě, pokud vykonává směnárenskou činnost v souladu s právními předpisy nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před podáním žádosti o devizovou licenci, může Česká národní banka udělit i devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu.

(5) V devizové licenci se stanoví rozsah oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat.

(6) Nabízet obchodování s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb nesmí osoba bez odpovídajícího rozsahu stanoveného v povolení působit jako banka3) nebo devizové licence nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona.7) Zprostředkování peněžních úhrad do zahraničí nebo přejímání úhrad ze zahraničí může jako podnikání provádět pouze osoba, které byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb.

(7) Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených devizových licencí v souladu se zákonem upravujícím informační systémy veřejné správy. Česká národní banka seznam uveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje:

a)   u devizového místa obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo,
b)   u devizové licence rozsah oprávnění a dobu, na kterou se uděluje.

6a)  § 1 odst. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Sb.
7)  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve pozdějších předpisů.".

10. V § 4 odst. 1 se slova "bez devizového povolení" zrušují a za slovo "tento" se vkládají slova "nebo zvláštní".

11. V § 4 odst. 2 se za slovo "tento" vkládají slova "nebo zvláštní".

12. V § 4 odst. 3 se za slovo "tento" vkládají slova "nebo zvláštní".

13. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"§ 5
Oznamovací povinnost

(1) Tuzemec je povinen oznámit za účelem sestavení platební bilance České republiky, v souladu se závazky vyplývajícími z jejího členství v mezinárodních organizacích, skutečnosti týkající se

a)   peněžních pohledávek a závazků vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
b)   přímých investic, finančních úvěrů, cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům, operací na finančním trhu, včetně operací prováděných prostřednictvím cizozemců,
c)   zřízení a stavu účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí, včetně svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí,

a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky nebo na vyžádání devizového orgánu.

(2) Tuzemec je povinen, kromě skutečností uvedených v odstavci 1, oznámit na vyžádání devizového orgánu skutečnosti týkající se transakcí spojených se zahraničním obchodem.

(3) Cizozemec, který podniká v tuzemsku, je povinen plnit oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2, pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním6) v tuzemsku.

(4) Středisko cenných papírů a právnické osoby oprávněné k vedení části evidence Střediska cenných papírů, pokud za ně tuto oznamovací povinnost neplní Středisko cenných papírů, a dále obchodníci s cennými papíry jsou povinni na vyžádání České národní banky oznámit souhrnné údaje týkající se cenných papírů, které evidují nebo mají v úschově, správě nebo které jsou u nich uloženy, a to v členění podle země sídla nebo bydliště majitele, země sídla nebo bydliště emitenta, druhu cenného papíru, jeho případné splatnosti, odvětvové klasifikace ekonomických činností7a) emitenta cenného papíru a u zahraničních cenných papírů i podle odvětvové klasifikace ekonomických činností majitele cenného papíru.

(5) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 4 se plní vůči devizovému orgánu přímo nebo, pokud tak stanoví vyhláška České národní banky, prostřednictvím devizového místa.

(6) Devizová místa, jejichž prostřednictvím se oznamovací povinnost plní, jsou povinna předat oznamované skutečnosti devizovému orgánu způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky.

(7) Devizová místa jsou povinna nakládat s informacemi získanými v rámci plnění oznamovací povinnosti tak, aby bylo zamezeno jejich zneužití.


7a)  Opatření k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 77/1993 Sb.
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 83/1995 Sb.
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností, vyhlášené v částce 80/1998 Sb.".

14. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 7 odst. 1 se slova "z povolení" nahrazují slovy "ze zvláštního povolení (§ 32 odst. 1 a 2)".

16. V § 7 odst. 2 se slova "platné devizové povolení" nahrazují slovy "zvláštní povolení (§ 32 odst. 1 a 2)".

17. V § 8 odst. 1 se slova "platného devizového povolení" nahrazují slovy "zvláštního povolení (§ 32 odst. 1 a 2)".

18. V § 8 odst. 4 se slova "devizovými povoleními" nahrazují slovy "zvláštními povoleními (§ 32 odst. 1 a 2)".

19. V § 8 odst. 6 se slova "vyhlásí opatřením uveřejněným v plném znění ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "stanoví vyhláškou".

20. V § 9 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Jde-li o podnikání osob, které jsou k výkonu určitých činností oprávněny na základě zvláštního zákona, nevyžaduje se devizová licence také k provádění těch obchodů s devizovými hodnotami, k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí nebo k poskytování peněžních služeb, k nimž jsou takto oprávněny.".

21. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

22. V § 9 odst. 3 se ve větě první slova "může vyhlásit opatřením uveřejněným v plném znění ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "může stanovit vyhláškou" a ve větě druhé se slovo "Opatření" nahrazuje slovem "Vyhláška".

23. § 10 až 16 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8) a 9) zrušují.

24. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 12a) až 12c) zní:

"(2) Cizozemec - právnická osoba, která má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku a je oprávněna v tuzemsku podnikat,12a) může kromě případů uvedených v odstavci 1 nabývat vlastnické právo k nemovitostem v tuzemsku s výjimkou pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,12b) a pozemků určených k plnění funkcí lesa.12c)


12a)  § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000  Sb.
12b)  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
12c)  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

25. § 18 a 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13) se zrušují.

26. V § 20 odst. 1 větě první se slova "plnění a" zrušují.

27. V § 20 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15) zrušuje.

28. § 21 zní:

"§ 21
Povinnosti kontrolovaných osob

Kontrolované osoby jsou povinny v souvislosti s devizovou kontrolou poskytnout devizovému orgánu potřebnou součinnost.".

29. V § 22 odst. 2 se slova "v devizovém povolení" nahrazují slovy "ve zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2)".

30. V § 22 odst. 3 písm. a) se slova "zruší devizové povolení," zrušují.

31. V § 22 se odstavec 6 zrušuje.Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce  6 a 7.

32. V § 23 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

33. V § 23 odst. 2 se písmeno "f)" nahrazuje písmenem "e)".

34. V § 23 odst. 3 se slova "Pokutu podle § 22 odst. 3 písm. b) lze uložit" nahrazují slovy "Správní řízení pro porušení devizových předpisů podle § 22 odst. 3 lze zahájit".

35. § 25 až 28 se včetně nadpisu zrušují.

36. Část čtvrtá se zrušuje.

37. V § 30 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 5 a § 22 odst. 7" nahrazují slovy "§ 3 odst. 3 a § 22 odst. 6".

38. Za § 31 se vkládá nadpis "Opatření při vážných hospodářských a finančních poruchách" a nový § 31a, který zní:

"§ 31a
Depozitní povinnost

(1) Depozitní povinnost je povinnost osob držet po určitou dobu na zvláštním účtu u banky v tuzemsku stanovené procento objemu peněžních prostředků

a)   z mezibankovních depozit zahraničních bank u bank v tuzemsku,
b)   z depozit cizozemců, kteří nejsou bankou, u bank v tuzemsku,
c)   z finančních úvěrů přijatých tuzemcem od cizozemce,
d)   získaných z vydání tuzemských dluhopisů a ostatních tuzemských cenných papírů vydaných v zahraničí, se kterými je spojeno právo na peněžní plnění.

(2) Depozitní povinnost lze uložit pouze při nepříznivém vývoji platební bilance, kdy v důsledku přetrvávajícího nadměrného přílivu kapitálu hrozí prohloubení celkové nerovnováhy, které by mohlo vést k vážným hospodářským a finančním poruchám a k ohrožení stability měny a které není možné účinně odvrátit běžnými nástroji měnové politiky.

(3) Po dobu trvání depozitní povinnosti nemohou osoby, na něž se depozitní povinnost vztahuje, volně nakládat s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu a nemohou převést své právo na jejich výplatu na jinou osobu.

(4) Česká národní banka a Ministerstvo financí stanoví vyhláškou rozsah a dobu trvání depozitní povinnosti, osoby, které jsou z depozitní povinnosti vyňaty, a banku, u které je veden zvláštní účet.".

39. V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti vlády neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení. 
2.  Nařízení vlády č. 169/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998  Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České národní bance

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 36 písm. a) se slovo "ostatními" zrušuje.

2. V § 36 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

3. V § 36 písm. c) se slova "devizová povolení" nahrazují slovy "devizové licence a zvláštní povolení".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 2. vydání

Právo Evropské unie, 2. vydání

prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., prof. JUDr. Vladimír Týč, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.