Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


471

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 14. prosince 2001

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (dále jen "dohled"), stanoví kritéria pro jednotlivé kategorie těchto vodních děl, upravuje rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce nebo provozu, jakož i rozsah účasti vlastníka a stavebníka na dohledu.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,
b)   mezní hodnotou - předem stanovené limitní hodnoty veličin popisující jevy a skutečnosti, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav,
c)   kritickou hodnotou - hodnota veličin popisující jevy a skutečnosti, které signalizují stavy ohrožení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla,
d)   etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla jako celku vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze odpovědně zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost vodního díla,
e)   etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od zhodnocení ověřovacího provozu až do zániku vodního díla,
f)   rekonstrukcí - zásah do stavební nebo technologické části dokončeného vodního díla, který mění jeho parametry.

§ 3
Vymezení vodních děl podléhajících dohledu

Dohledu podléhají

a)   přehrady, hráze a jezy,
b)   stavby na ochranu před povodněmi,
c)   stavby odkališť,
d)   hydrotechnické štoly a tunely,
e)   stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
f)   jiné stavby potřebné k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona sloužící ke vzdouvání nebo akumulaci vod,

(dále jen "určené vodní dílo").

§ 4
Stanovení kritérií pro jednotlivé kategorie
určených vodních děl

Určené vodní dílo je zařazeno do I. až IV. kategorie podle kritérií uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 5
Rozsah a četnost provádění dohledu

(1) Dohled se provádí v etapě přípravy určeného vodního díla, v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu.

(2) Provádění dohledu v etapě přípravy pro určené vodní dílo I. a II. kategorie se zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6. Pro určené vodní dílo III. kategorie v etapě přípravy se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu.1) Pro určená vodní díla IV. kategorie v etapě přípravy se projekt měření nezpracovává.

(3) Dohled u určeného vodního díla I. až III. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí

a)   zpracováním programu dohledu,
b)   pozorováním a měřením deformací určeného vodního díla a průsaků vod,
c)   obchůzkami,
d)   zpracováním zpráv o dohledu,
e)   prohlídkami.

(4) U určeného vodního díla I. až III. kategorie se vždy sledují změny a výskyty jevů a skutečností v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 6
Projekt měření a jeho obsah

(1) Projekt měření je technický dokument, který obsahuje rozsah a způsob měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření.

(2) Projekt měření obsahuje

a)   přehled důležitých předpokladů bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla pro etapu trvalého provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností,
b)   návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění dohledu,
c)   přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla a jím ohroženého území,
d)   návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,
e)   harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo rekonstrukce určeného vodního díla,
f)   požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,
g)   návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,
h)   dokumentaci kontrolních přístrojů.

§ 7
Program dohledu a jeho obsah

(1) Program dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a zajištění činností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

(2) Program dohledu obsahuje

a)   četnost obchůzek, pozorování a měření jevů a skutečností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla,
b)   rozsah pozorování, měření a obchůzek, jakož i způsob zaznamenávání jejich výsledků,
c)   pracovní postupy k pozorování a měření,
d)   pokyny obsluze určeného vodního díla, které výsledky pozorování, měření nebo obchůzek se neprodleně hlásí určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě,3)
e)   způsob a termíny zpracovávání a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o dohledu podle § 10,
f)   režim zpracování zpráv o dohledu,
g)   odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení,
h)   mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časový vývoj,
i)   meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností,
j)   údaje o parametrech zvláštní povodně způsobené poruchou vzdouvací konstrukce, výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle nebo nouzovým řešením kritických situací na něm a vazby těchto situací na provádění dohledu a stupně povodňové aktivity4) nebo krizových stavů,5)
k)   místo uložení programu dohledu.

§ 8
Zpracování výsledků pozorování a měření

(1) Výsledky pozorování a měření se ihned porovnávají s předem stanovenými mezemi bdělosti nebo mezními, popřípadě kritickými hodnotami a jejich očekávaným časovým vývojem.

(2) Výsledky pozorování a měření se bezodkladně zaznamenají v rozsahu a způsobem uvedeným v programu dohledu. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha určeného vodního díla neprodleně určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě.3)

§ 9
Obchůzky

(1) Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahnělých míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení.

(2) Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát denně u určeného vodního díla I. kategorie, nejméně třikrát týdně u určeného vodního díla II. kategorie, nejméně jedenkrát týdně u určeného vodního díla III. kategorie a nejméně jedenkrát měsíčně u určeného vodního díla IV. kategorie.

§ 10
Zprávy o dohledu

(1) O dohledu se zpracovávají v etapě výstavby nebo rekonstrukce dílčí zprávy o dohledu a souhrnné zprávy o dohledu, v etapě ověřovacího provozu dílčí zprávy o dohledu a celkové zprávy o dohledu a v etapě trvalého provozu etapové zprávy o dohledu a souhrnné etapové zprávy o dohledu.

(2) Dílčí zprávy o dohledu se zpracovávají v termínech určených v programu dohledu. Souhrnná zpráva o dohledu za etapu výstavby se zpracovává nejpozději před zahájením ověřovacího provozu a celková zpráva o dohledu nejpozději před zahájením etapy trvalého provozu určeného díla. Etapové zprávy o dohledu se zpracovávají k termínu konání prohlídky určeného vodního díla. Každá pátá etapová zpráva o dohledu se zpracovává jako souhrnná etapová zpráva o dohledu.

(3) Zprávy o dohledu obsahují hodnocení výsledků pozorování, měření a obchůzek, a to ve vztahu k předem stanoveným mezním a kritickým hodnotám, popřípadě k mezím bdělosti, parametrům projektové dokumentace, k poznatkům z průběhu výstavby a dosavadního provozu určeného vodního díla.

(4) Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 11
Prohlídky

(1) Prohlídky zahrnují hodnocení

a)   provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti, stabilitě a mechanické pevnosti určeného vodního díla,
b)   neobvyklých skutečností vzniklých při provozu,
c)   provádění dohledu.

(2) Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla.

§ 12
Rozsah účasti vlastníka, popřípadě
stavebníka při provádění dohledu

U určeného vodního díla I. a II. kategorie se provádění dohledu účastní vlastník, popřípadě stavebník určeného vodního díla tak, že

a)   shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek k zhodnocení ve stanovených termínech,
b)   zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření,
c)   svolává pravidelné, podle potřeby i mimořádné prohlídky,
d)   předem uvědomuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o přípravě projekčních a stavebních prací nebo o jiných zásazích na určeném vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření,
e)   informuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o zpracování a schválení manipulačních řádů určeného vodního díla.

§ 13
Přechodné a závěrečné ustanovení

Program dohledu zpracovaný podle dosavadního právního předpisu6) se pokládá za zpracovaný podle této vyhlášky, pokud nejpozději do dvou let od počátku účinnosti této vyhlášky bude doplněn o údaje podle § 7 odst. 2 písm. j).

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2)   § 62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
3)   § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
4)   § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.
5)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
6)   Vyhláška č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

E-shop

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.