Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


471

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 14. prosince 2001

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (dále jen "dohled"), stanoví kritéria pro jednotlivé kategorie těchto vodních děl, upravuje rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce nebo provozu, jakož i rozsah účasti vlastníka a stavebníka na dohledu.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,
b)   mezní hodnotou - předem stanovené limitní hodnoty veličin popisující jevy a skutečnosti, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav,
c)   kritickou hodnotou - hodnota veličin popisující jevy a skutečnosti, které signalizují stavy ohrožení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla,
d)   etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla jako celku vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze odpovědně zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost vodního díla,
e)   etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od zhodnocení ověřovacího provozu až do zániku vodního díla,
f)   rekonstrukcí - zásah do stavební nebo technologické části dokončeného vodního díla, který mění jeho parametry.

§ 3
Vymezení vodních děl podléhajících dohledu

Dohledu podléhají

a)   přehrady, hráze a jezy,
b)   stavby na ochranu před povodněmi,
c)   stavby odkališť,
d)   hydrotechnické štoly a tunely,
e)   stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
f)   jiné stavby potřebné k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona sloužící ke vzdouvání nebo akumulaci vod,

(dále jen "určené vodní dílo").

§ 4
Stanovení kritérií pro jednotlivé kategorie
určených vodních děl

Určené vodní dílo je zařazeno do I. až IV. kategorie podle kritérií uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 5
Rozsah a četnost provádění dohledu

(1) Dohled se provádí v etapě přípravy určeného vodního díla, v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu.

(2) Provádění dohledu v etapě přípravy pro určené vodní dílo I. a II. kategorie se zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6. Pro určené vodní dílo III. kategorie v etapě přípravy se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu.1) Pro určená vodní díla IV. kategorie v etapě přípravy se projekt měření nezpracovává.

(3) Dohled u určeného vodního díla I. až III. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí

a)   zpracováním programu dohledu,
b)   pozorováním a měřením deformací určeného vodního díla a průsaků vod,
c)   obchůzkami,
d)   zpracováním zpráv o dohledu,
e)   prohlídkami.

(4) U určeného vodního díla I. až III. kategorie se vždy sledují změny a výskyty jevů a skutečností v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 6
Projekt měření a jeho obsah

(1) Projekt měření je technický dokument, který obsahuje rozsah a způsob měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření.

(2) Projekt měření obsahuje

a)   přehled důležitých předpokladů bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla pro etapu trvalého provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností,
b)   návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění dohledu,
c)   přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla a jím ohroženého území,
d)   návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,
e)   harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo rekonstrukce určeného vodního díla,
f)   požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,
g)   návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,
h)   dokumentaci kontrolních přístrojů.

§ 7
Program dohledu a jeho obsah

(1) Program dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a zajištění činností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

(2) Program dohledu obsahuje

a)   četnost obchůzek, pozorování a měření jevů a skutečností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla,
b)   rozsah pozorování, měření a obchůzek, jakož i způsob zaznamenávání jejich výsledků,
c)   pracovní postupy k pozorování a měření,
d)   pokyny obsluze určeného vodního díla, které výsledky pozorování, měření nebo obchůzek se neprodleně hlásí určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě,3)
e)   způsob a termíny zpracovávání a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o dohledu podle § 10,
f)   režim zpracování zpráv o dohledu,
g)   odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení,
h)   mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časový vývoj,
i)   meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností,
j)   údaje o parametrech zvláštní povodně způsobené poruchou vzdouvací konstrukce, výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle nebo nouzovým řešením kritických situací na něm a vazby těchto situací na provádění dohledu a stupně povodňové aktivity4) nebo krizových stavů,5)
k)   místo uložení programu dohledu.

§ 8
Zpracování výsledků pozorování a měření

(1) Výsledky pozorování a měření se ihned porovnávají s předem stanovenými mezemi bdělosti nebo mezními, popřípadě kritickými hodnotami a jejich očekávaným časovým vývojem.

(2) Výsledky pozorování a měření se bezodkladně zaznamenají v rozsahu a způsobem uvedeným v programu dohledu. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha určeného vodního díla neprodleně určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě.3)

§ 9
Obchůzky

(1) Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahnělých míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení.

(2) Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát denně u určeného vodního díla I. kategorie, nejméně třikrát týdně u určeného vodního díla II. kategorie, nejméně jedenkrát týdně u určeného vodního díla III. kategorie a nejméně jedenkrát měsíčně u určeného vodního díla IV. kategorie.

§ 10
Zprávy o dohledu

(1) O dohledu se zpracovávají v etapě výstavby nebo rekonstrukce dílčí zprávy o dohledu a souhrnné zprávy o dohledu, v etapě ověřovacího provozu dílčí zprávy o dohledu a celkové zprávy o dohledu a v etapě trvalého provozu etapové zprávy o dohledu a souhrnné etapové zprávy o dohledu.

(2) Dílčí zprávy o dohledu se zpracovávají v termínech určených v programu dohledu. Souhrnná zpráva o dohledu za etapu výstavby se zpracovává nejpozději před zahájením ověřovacího provozu a celková zpráva o dohledu nejpozději před zahájením etapy trvalého provozu určeného díla. Etapové zprávy o dohledu se zpracovávají k termínu konání prohlídky určeného vodního díla. Každá pátá etapová zpráva o dohledu se zpracovává jako souhrnná etapová zpráva o dohledu.

(3) Zprávy o dohledu obsahují hodnocení výsledků pozorování, měření a obchůzek, a to ve vztahu k předem stanoveným mezním a kritickým hodnotám, popřípadě k mezím bdělosti, parametrům projektové dokumentace, k poznatkům z průběhu výstavby a dosavadního provozu určeného vodního díla.

(4) Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 11
Prohlídky

(1) Prohlídky zahrnují hodnocení

a)   provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti, stabilitě a mechanické pevnosti určeného vodního díla,
b)   neobvyklých skutečností vzniklých při provozu,
c)   provádění dohledu.

(2) Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla.

§ 12
Rozsah účasti vlastníka, popřípadě
stavebníka při provádění dohledu

U určeného vodního díla I. a II. kategorie se provádění dohledu účastní vlastník, popřípadě stavebník určeného vodního díla tak, že

a)   shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek k zhodnocení ve stanovených termínech,
b)   zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření,
c)   svolává pravidelné, podle potřeby i mimořádné prohlídky,
d)   předem uvědomuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o přípravě projekčních a stavebních prací nebo o jiných zásazích na určeném vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření,
e)   informuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o zpracování a schválení manipulačních řádů určeného vodního díla.

§ 13
Přechodné a závěrečné ustanovení

Program dohledu zpracovaný podle dosavadního právního předpisu6) se pokládá za zpracovaný podle této vyhlášky, pokud nejpozději do dvou let od počátku účinnosti této vyhlášky bude doplněn o údaje podle § 7 odst. 2 písm. j).

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2)   § 62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
3)   § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
4)   § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.
5)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
6)   Vyhláška č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektronické podobě

E-shop

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí vlastnických práv k pozemkům a ke stavbám, zabývá se jejich vztahem k ostatním normám, včetně norem veřejného práva. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.