Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 468/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 171, ze dne 31. 12. 2001

468

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 14. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb. a vyhlášky č. 183/2001 Sb., se mění takto:

1. § 1 a 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 1b) znějí:

"Výkon dohledu v soustavě státního zastupitelství
§ 1

(1) Výkon dohledu se zaměřuje zejména na dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a v činnosti státních zástupců, dodržování pokynů vyššího státního zastupitelství a vedoucích státních zástupců, na organizaci a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.

(2) V rámci dohledu je vyšší státní zastupitelství v rozsahu stanoveném zákonem zejména oprávněno:

a)   vyžadovat zvláštní zprávy o postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství,
b)   vyžadovat informace v jednotlivých věcech vyřizovaných nižším státním zastupitelstvím,
c)   přezkoumat kteroukoli věc vyřízenou nižším státním zastupitelstvím a za tímto účelem vyžádat od nižšího státního zastupitelství předložení všech písemností, jež byly podkladem pro vyřízení takové věci, jakož i příslušná vyjádření a stanoviska, nestanoví-li zvláštní předpis pro přezkoumání takové věci závazným způsobem jiný postup,1)
d)   provádět u nižšího státního zastupitelství prověrky jednotlivých věcí, prověrky na určitých úsecích činnosti nižšího státního zastupitelství nebo celkové prověrky činnosti nižšího státního zastupitelství,
e)   dávat nižšímu státnímu zastupitelství pokyny ve věcech, jejichž vyřízení nižšímu státnímu zastupitelství přísluší,1a) a v zákonem stanovených případech věc nižšímu státnímu zastupitelství odejmout a vyřídit ji samo.1a)

(3) Je-li podnět k výkonu dohledu učiněn u věcně nebo místně nepříslušného státního zastupitelství, postoupí jej státní zástupce neprodleně příslušnému státnímu zastupitelství a podatele o tom vyrozumí.

(4) Další obsahově shodné podněty státní zástupce nepřezkoumává a podatele o jejich přijetí nevyrozumívá. O tom musí být podatel poučen již ve vyrozumění o vyřízení prvního podnětu.

§ 2

(1) Při výkonu dohledu nad postupem bezprostředně nižšího státního zastupitelství, který je svou povahou rovněž dohledem, vyšší státní zastupitelství zaměřuje svou pozornost pouze na hodnocení úrovně a účinnosti tohoto dohledu. Zákonnost postupu, který byl předmětem výkonu původního dohledu, může přezkoumat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.1b)

(2) Je-li státnímu zástupci doručen podnět, v němž je namítán nesprávný nebo nezákonný postup při výkonu dohledu, státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství postoupí podnět tomu bezprostředně nižšímu státnímu zastupitelství, jehož nesprávný nebo nezákonný postup při výkonu dohledu je namítán, k vyhodnocení, zda se nejedná o další obsahově shodný podnět podaný po poučení podle § 1 odst. 4. O postoupení podatele vyrozumí s výslovným upozorněním na možné odložení podnětu nižším státním zastupitelstvím bez dalšího vyrozumění. Nižší státní zastupitelství obsahově shodný podnět odloží bez vyrozumění podatele; jinak provede dohled podle § 1 odst. 1. Tím není dotčeno oprávnění vyššího státního zastupitelství v odůvodněných případech přezkoumat postup bezprostředně nižšího státního zastupitelství při výkonu dohledu.

(3) Další obsahově shodné podněty, v nichž je namítán nesprávný nebo nezákonný postup při výkonu dohledu, státní zástupce nepřezkoumává a podatele o jejich přijetí nevyrozumívá. O tom musí být podatel poučen již ve vyrozumění o postoupení prvního takového podnětu bezprostředně nižšímu státnímu zastupitelství k vyhodnocení podle § 2 odst. 2.


1)  § 173a a 174a trestního řádu.
1a)  § 10 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
1b)  Například § 174a, 265d, 389a trestního řádu.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, a její dosavadní text se nahrazuje slovy "Trestní řád".

2. § 4 se zrušuje.

3. V § 6 odst. 2 písm. a) se spojka "a" mezi slovy "Liberci a v Jablonci nad Nisou" nahrazuje čárkou a za slova "Jablonci nad Nisou" se doplňují slova "a v České Lípě".

4. V § 6 odst. 2 písm. b) se spojka "a" mezi slovy "Liberci a v Jablonci nad Nisou" nahrazuje čárkou, čárka za slovy "Jablonci nad Nisou" se zrušuje a místo ní se vkládají slova "a v České Lípě,".

5. V § 6 odst. 2 písm. d) se spojka "nebo" mezi slovy "Liberci nebo v Jablonci nad Nisou" nahrazuje čárkou, čárka za slovy "Jablonci nad Nisou" se zrušuje a místo ní se vkládají slova "nebo v České Lípě,".

6. V § 6 odst. 2 písm. e) se spojka "a" mezi slovy "Liberci a v Jablonci nad Nisou" nahrazuje čárkou, čárka za slovy "Jablonci nad Nisou" se zrušuje a místo ní se vkládají slova "a v České Lípě,".

7. V § 6 odst. 2 písm. f) se spojka "a" mezi slovy "Liberci a v Jablonci nad Nisou" nahrazuje čárkou a za slova "Jablonci nad Nisou" se doplňují slova "a v České Lípě".

8. § 7 zní:

"§ 7
Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci

(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci.

(2) Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci

a)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních státních zastupitelství v Olomouci, Šumperku, Přerově a Jeseníku v trestním řízení s výjimkou rozhodování ve věcech obviněných z trestných činů spáchaných porušením předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a ve věcech, které se týkají cizích státních příslušníků,
b)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních státních zastupitelství v obvodu Krajského státního zastupitelství v Ostravě v přípravném řízení ve věcech mladistvých,
c)   koná v prvním stupni řízení o trestných činech, je-li dána místní příslušnost v obvodech státních zastupitelství v Olomouci, Šumperku, Přerově, Jeseníku a Vsetíně v trestním řízení, jde-li o věci jim odňaté,1a) s výjimkou věcí mladistvých, věcí obviněných z trestných činů spáchaných porušením předpisů silničního, železničního a plavebního provozu a věcí, které se týkají cizích státních příslušníků,
d)   rozhoduje o přikázání trestní věci jinému státnímu zastupitelství téhož stupně, jsou-li z projednávání věci podle zvláštního předpisu1c) vyloučeni vedoucí státní zástupci v Olomouci, Šumperku, Přerově a Jeseníku,
e)   rozhoduje spory o příslušnosti v trestních věcech mezi okresními státními zastupitelstvími v Olomouci, Šumperku, Přerově a Jeseníku mimo věcí odňatých podle odstavce 2 písm. a),
f)   účastní se řízení o opravných prostředcích v trestních věcech rozhodovaných Krajským soudem v Ostravě - pobočkou v Olomouci.".

9. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) a 2a) zní:

"§ 10
Působnost státních zastupitelství při vyšetřování a ve zkráceném přípravném řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby

(1) K vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky Policie České republiky2) a ke zkrácenému přípravnému řízení o těchto trestných činech2a) jsou příslušná pro obvod působnosti krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti

a)   Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 pro obvod Městského státního zastupitelství v Praze,
b)   Okresní státní zastupitelství Praha-východ pro obvod Krajského státního zastupitelství v Praze,
c)   Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích pro obvod Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích,
d)   Okresní státní zastupitelství Plzeň-město pro obvod Krajského státního zastupitelství v Plzni,
e)   Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem a Okresní státní zastupitelství v Liberci pro obvod Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem,
f)   Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové pro obvod Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové,
g)   Okresní státní zastupitelství v Ostravě a Okresní státní zastupitelství v Olomouci pro obvod Krajského státního zastupitelství v Ostravě,
h)   Okresní státní zastupitelství Brno-venkov pro obvod Krajského státního zastupitelství v Brně.

(2) Je-li k řízení podle odstavce 1 stanovena v obvodu téhož krajského státního zastupitelství příslušnost více okresních státních zastupitelství, určí jejich místní příslušnost vedoucí státní zástupce krajského státního zastupitelství opatřením.

(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Bezpečnostní informační služby2) a zkrácené přípravné řízení o těchto trestných činech2a) koná Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

(4) Je-li podle odstavce 1 dána k vyšetřování nebo ke zkrácenému přípravnému řízení příslušnost několika státních zastupitelství, koná je to státní zastupitelství, které je příslušné k vyšetřování nebo zkrácenému přípravnému řízení proti pachateli nejzávažnějšího trestného činu; jinak to, které zahájilo vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení dříve.

(5) Příslušným k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti při prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (§ 158 trestního řádu), konaným policejním orgánem ve věcech podezření z trestného činu spáchaného příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Bezpečnostní informační služby je státní zástupce, který by byl jinak příslušný konat vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení o tomto trestném činu.


2)  § 161 odst. 3 a 4 trestního řádu.
2a)  § 179a odst. 3 trestního řádu.".

10. V § 11 písm. c) se za slovo "vysvětlení" vkládají slova "včetně sepisování trestních oznámení".

11. V § 11 písm. j) se na konci doplňují tato slova: "územní samosprávy a dalších osob povinných podat vysvětlení či zapůjčit spisy a doklady státnímu zastupitelství při výkonu jeho působnosti,".

12. § 12 a 13 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a) až 3d) znějí:

"§ 12

(1) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním je příslušný státní zástupce přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. Nemůže-li úkon vztahující se k postupu před zahájením trestního stíhání pro jeho neodkladnost provést příslušný státní zástupce, provede jej státní zástupce nepříslušný, který v takovém případě příslušného státního zástupce o provedení úkonu bez zbytečného odkladu vyrozumí a věc mu předá.

(2) Nelze-li pro neúplnost skutkových zjištění určit příslušnost státního zástupce k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním v době, kdy policejní orgán sepsal záznam o zahájení úkonů trestního řízení,3a) doručí se tento záznam státnímu zástupci státního zastupitelství odpovídajícího stupně v sídle policejního orgánu nebo jeho organizační složky. Jde-li o policejní orgán s působností pro území celé České republiky, doručí jej policejní orgán krajskému státnímu zastupitelství v sídle policejního orgánu nebo jeho organizační složky, u něhož je činná osoba, která tento úkon učinila.

(3) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, státní zástupce, jemuž byl doručen záznam o zahájení úkonů trestního řízení a který se nepovažuje za místně nebo věcně příslušného, učiní veškerá opatření, která nesnesou odkladu, včetně vydání rozhodnutí, jež činí státní zástupce podle trestního řádu při použití operativně pátracích prostředků,3b) která náleží do působnosti státního zastupitelství a ke kterým je oprávněn, tak, aby nedošlo ke zmaření účelu trestního řízení. Jinak postoupí věc k dalšímu řízení státnímu zastupitelství místně a věcně příslušnému. O postoupení věci současně vyrozumí policejní orgán, jenž mu záznam o zahájení úkonů trestního řízení doručil.

§ 13

(1) Ve věcech, v nichž přísluší konat vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení státnímu zástupci (§ 10), vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti při postupu před zahájením trestního stíhání státní zástupce, který by byl jinak příslušný konat ve věci vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení, pokud na základě zjištěných skutečností lze tuto příslušnost státního zástupce určit. Vyjde-li najevo skutečnost, že jde o takový trestný čin, až v průběhu prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, státní zástupce, který v této době vykonává dozor, věc neprodleně předá takovému státnímu zástupci. Ustanovení § 12 odst. 3 se užije obdobně.

(2) Postup při řešení sporů mezi státními zástupci o příslušnost státního zástupce k vyšetřování a o příslušnost k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním upravuje zvláštní zákon.3c)

(3) Nelze-li bez pochybností určit příslušnost státního zástupce konajícího zkrácené přípravné řízení, provede toto řízení státní zástupce, jenž obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání; přitom postupuje s největším urychlením tak, aby zkrácené přípravné řízení mohlo být skončeno ve lhůtě stanovené trestním řádem.3d)


3a)  § 158 odst. 3 první věta trestního řádu.
3b)  § 158b až 158f trestního řádu.
3c)  § 8 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
3d)  § 179b odst. 4, § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu.".

13. V § 14 se slova "k úkonům trestního řízení před zahájením trestního stíhání a" zrušují.

14. V § 15 odst. 1 a 3 se slova "a k úkonům před zahájením trestního stíhání" zrušují.

15. V § 15 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují tato slova: "byla-li jimi způsobena škoda nejméně 100 mil. Kč,".

16. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slovo "majetku" vkládají slova "nebo majetkovém podílu".

17. V § 15 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) podle hlavy druhé nebo deváté zvláštní části trestního zákona, jestliže byly spáchány ve prospěch zločinného spolčení,3e) a dále trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona nebo trestné činy podplácení, přijímání úplatku nebo nepřímého úplatkářství podle § 160 až 162 trestního zákona, pokud byly spáchány v souvislosti s odhalováním či vyšetřováním trestných činů podle hlavy druhé nebo deváté zvláštní části trestního zákona,".

 18. V § 15 odst. 3 poslední větě se slovo "až" nahrazuje čárkou.

19. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a) až 3c) se označují jako poznámky pod čarou č. 3e) až 3g), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

20. Nad § 17 se vkládá nadpis "

Úkony v trestním řízení".

21. Nadpis § 17 "Postup státního zástupce před zahájením trestního stíhání" se nahrazuje nadpisem "

Přijímání trestních oznámení".

22. Poznámka pod čarou č. 4) zní:


"4)  § 158 odst. 2, § 59 odst. 2 až 4, § 163 odst. 2, § 163a trestního řádu.".

23. V § 17 odst. 2 se doplňuje tato věta: "Je-li však nutno provést neodkladné nebo neopakovatelné úkony, zajistí státní zástupce jejich neprodlené provedení ještě před postoupením věci příslušnému státnímu zastupitelství, nelze-li dosáhnout toho, aby tak učinil příslušný státní zástupce. Ustanovení § 12 odst. 3 první věta se zde užije obdobně.".

24. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "vyšetřovatele" nahrazují slovy "policejního orgánu".

25. V § 18 odst. 2 se slovo "vyšetřovatele" nahrazuje slovy "policejního orgánu".

26. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"§ 18a
Postup státního zástupce při používání operativně pátracích prostředků

(1) Státní zástupce příslušný k úkonům v trestním řízení při používání operativně pátracích prostředků (§ 158b až 158f trestního řádu) je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k vyzrazení informací o přijímaných opatřeních nepovolaným osobám a nebyl tak zmařen účel trestního řízení či ohroženy osoby.

(2) K podání návrhu na použití agenta (§ 158e odst. 4 trestního řádu) je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je činné státní zastupitelství příslušné k výkonu dozoru ve věci; nelze-li takové státní zastupitelství určit, je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má sídlo policejní orgán, který návrh na použití agenta podal. Tento státní zástupce je též příslušný ke všem úkonům, jež v souvislosti s činností agenta státní zástupce podle trestního řádu vykonává (§ 158e odst. 7 trestního řádu). Příslušnost státního zástupce k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v trestní věci, v níž je agent použit, zůstává tímto ustanovením nedotčena.

(3) Na použití zpravodajských prostředků podle zvláštních právních předpisů4a) se ustanovení této vyhlášky nevztahují.


4a)  Například § 7 a násl. zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.".

27. V § 19 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:

"(3) Pokyny státního zástupce policejnímu orgánu k vydání usnesení, proti němuž je přípustná stížnost,4b) se zařadí vždy do prvopisu vyšetřovacího spisu. Ostatní pokyny se zakládají do prvopisu vyšetřovacího spisu, stanoví-li tak státní zástupce.


4b)  § 146 odst. 2 písm. a) trestního řádu.".

28. V § 19 odst. 4 se slova "vyšetřovatel nebo" zrušují.

29. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20
Rozhodování o vazbě

(1) Vyrozumění o skutečnostech, jež je státní zástupce povinen věznici sdělit (§ 70a trestního řádu), doručí státní zástupce věznici zpravidla ještě týž den, kdy takové rozhodnutí nebo opatření učinil. Vždy tak učiní, jde-li o rozhodnutí o dalším trvání vazby nebo o propuštění obviněného z vazby.

(2) Kromě skutečností uvedených v odstavci 1 vyrozumí státní zástupce věznici též o tom, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž rozhodl o dalším trvání vazby obviněného.".

30. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

"§ 20a
Návrh na omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody

Je-li třeba v přípravném řízení omezit obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 74a trestního řádu), podá státní zástupce bezodkladně soudu odůvodněný návrh na takové omezení. Návrh musí zejména obsahovat konkrétní údaje o druhu a povaze omezení a musí být odůvodněn skutkovými okolnostmi vyplývajícími z obsahu spisového materiálu, který státní zástupce současně k podanému návrhu připojí.".

31. V § 21 se slovo "vyšetřovatel" nahrazuje slovy "policejní orgán" a slova "nadřízené vyšetřovací součásti" se nahrazují slovy "nadřízenému policejnímu orgánu".

32. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22
Rozhodnutí o přikázání věci jiné osobě služebně činné v policejním orgánu

O přikázání věci jiné osobě služebně činné v policejním orgánu podle § 174 odst. 2 písm. f) trestního řádu rozhodne státní zástupce usnesením, které doručí se spisem příslušnému vedoucímu policejního orgánu s pokynem, aby pověřil vyšetřováním jinou osobu služebně činnou v policejním orgánu; opis usnesení zašle na vědomí osobě, jíž byla věc odňata. Odnímá-li státní zástupce věc policejnímu orgánu a činí-li opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu [§ 157 odst. 2 písm. b) trestního řádu], postupuje podle věty první přiměřeně.".

33. V § 24 odst. 1 se slovo "vyšetřováním" nahrazuje slovy "zachováváním zákonnosti v přípravném řízení".

34. V § 24 odst. 2 větě první se slovo "vyšetřováním" nahrazuje slovy "zachováváním zákonnosti v přípravném řízení".

35. V nadpisu oddílu třetího se slovo "dosažitelnosti" nahrazuje slovy "pracovní pohotovosti (dosažitelnosti)".

36. V § 27 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5a) až 5c) zní:

"(1) V mimopracovní době musí být zabezpečena pracovní pohotovost5a) (dosažitelnost) alespoň jednoho státního zástupce okresního a krajského státního zastupitelství tak, aby v případě potřeby mohl státní zástupce ve lhůtě 48 hodin od zadržení obviněného podat soudu návrh na vzetí obviněného do vazby5b) nebo návrh na potrestání zadrženého podezřelého, kterého státní zástupce nepropustil ze zadržení, ale předá jej soudu spolu s návrhem na potrestání, anebo rozhodl-li o zahájení trestního stíhání, aby mohl předložit soudu návrh na rozhodnutí o vazbě zadrženého obviněného.5c) O nařízení pracovní pohotovosti5a) (dosažitelnosti) státního zástupce vrchního státního zastupitelství nebo Nejvyššího státního zastupitelství rozhodne v odůvodněných případech vrchní státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce. Vedoucí státní zástupce může rozhodnout o nařízení pracovní pohotovosti5a) alespoň jednoho zaměstnance odborného administrativního aparátu ve státním zastupitelství; takovou pracovní pohotovost zaměstnance odborného administrativního aparátu ve státním zastupitelství není třeba zabezpečovat v případě, kdy státní zástupce, jemuž byla pracovní pohotovost (dosažitelnost) nařízena, výslovně prohlásí, že zabezpečí úkony v průběhu pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) sám.


5a)  § 95 a § 83 odst. 5 zákoníku práce.
5b)  § 68 odst. 1 trestního řádu.
5c)  § 179e trestního řádu.".

37. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Státní zástupce je v rámci pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) povinen zabezpečit i plnění úkolů státního zastupitelství v souvislosti s vyšetřováním a zkráceným přípravným řízením ve věcech trestných činů příslušníků Policie České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby (§ 10); za tímto účelem jsou státní zástupci zařazení do dosažitelnosti povinni poskytovat si účinnou pomoc. Vykoná-li takový úkon státní zástupce jiného státního zastupitelství než státního zastupitelství příslušného k řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby, neprodleně poté postoupí věc věcně i místně příslušnému státnímu zastupitelství k dalšímu řízení. Stejnopis rozhodnutí či návrhu nebo jiného opatření, které v této věci takový státní zástupce učinil, zašle současně na vědomí státnímu zástupci, jenž je příslušný k výkonu dozoru v těchto věcech.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. V odstavci 4 se slovo "dosažitelnosti" nahrazuje slovy "pracovní pohotovosti (dosažitelnosti)".

38. V § 28 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Vedoucí státní zástupce oznámí příslušnému soudu a stálé službě příslušného ředitelství Policie České republiky v obvodu státního zastupitelství místo (adresu), kde se určený státní zástupce bude během pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) zdržovat, a telefonní číslo příslušné stanice. Písemnosti určené státnímu zastupitelství se po dobu pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) doručují do sídla státního zastupitelství, pokud vedoucí státní zástupce s ředitelem územního útvaru policie nebo státní zástupce, který zabezpečuje pracovní pohotovost (dosažitelnost), s příslušným policejním orgánem nedohodne jiný způsob doručování písemností určených státnímu zastupitelství.Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

39. V § 29 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Nejvyšší státní zastupitelství může pověřit krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu má pobyt některý z účastníků, vůči němuž návrh podle § 62 nebo podle § 62a zákona o rodině směřuje, provedením potřebného šetření a shromážděním podkladů k rozhodnutí o tomto návrhu. V takovém případě Nejvyšší státní zastupitelství vždy vymezí rozsah šetření, jehož provedením krajské státní zastupitelství v určité věci pověřuje.".Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

40. V § 30 odst. 1 se legislativní zkratka "(dále jen "podnět")" zrušuje.

41. V § 30 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "není-li dále stanoveno jinak.".

42. V § 31 se vkládá nadpis, který zní: "

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona".

43. V § 31 odst. 1 v první větě se za slovo "Podnětem" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

44. V § 31 odst. 2 na začátku věty se za slova "Zda je podání" vkládá slovo "takovým".

45. V § 31 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(3) Je-li státnímu zastupitelství doručeno podání obviněného označené jako podnět ke stížnosti pro porušení zákona a přichází-li v úvahu podání dovolání7a) proti takovému rozhodnutí, státní zastupitelství poučí podatele o možnosti napadnout rozhodnutí dovoláním a současně mu sdělí, že se podáním dále nezabývá.


7a)  § 265a, 265b a 265e trestního řádu.".

46. § 32 včetně nadpisu zní:

"Postup při přijímání podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona
§ 32

(1) Státní zastupitelství vyrozumí odesílatele o přijetí podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona, který mu byl adresován nebo postoupen orgánem k vyřízení podnětu nepříslušným, a současně odesílateli sdělí, že o jeho vyřízení bude písemně vyrozuměn Ministerstvem spravedlnosti. Vyrozumění podle předchozí věty státní zastupitelství nezasílá, učinilo-li tak Ministerstvo spravedlnosti či státní zastupitelství, kterému byl podnět adresován a jež není k jeho vyřízení příslušené.

(2) Probíhá-li v trestní věci řízení o návrhu na povolení obnovy řízení nebo řízení o ústavní stížnosti anebo bylo podáno dovolání ohledně obviněného, kterého se podnět týká, státní zástupce postoupí podnět bez dalšího řízení Ministerstvu spravedlnosti a odesílatele o tom vyrozumí.".

47. V § 33 se v první větě za slovo "podnětu" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

48. V § 33 první větě se slova "které nelze prověřit" nahrazují slovy "o kterém nelze rozhodnout".

49. V § 33 druhá věta zní: "Současně posoudí, zda jsou dány důvody k tomu, aby věc přezkoumal až poté, kdy bude vyřízeno trestní oznámení.".

50. Nadpis oddílu třetího zní:

"Postup při přijímání a přezkoumávání důvodnosti podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona".

51. V § 39 v první větě se za slovo "podnětů" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

52. V § 39 na konci první věty se slova "vydal závazný právní názor k vyřízení věci" nahrazují slovy "ve věci vykonával dohled nebo konal vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení".

53. § 40 zní:

"§ 40

Státní zastupitelství přezkoumává na základě podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona zákonnost celého rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a to ve vztahu k osobě, v jejíž prospěch či neprospěch je podnět podán. Ve vztahu k dalším osobám je přezkumné řízení prováděno ve smyslu ustanovení § 266 odst. 3 a § 267 odst. 5 trestního řádu, a to v rozsahu stanoveném v § 269 odst. 2 poslední větě trestního řádu.".

54. V § 42 v první větě se za slova "které důvodnost podnětu" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

55. V § 43 odst. 1 se slova "prošetření podnětu" nahrazují slovy "přezkoumání věci".

56. V § 43 odst. 1 se na konci slovo "podání" nahrazuje slovy "podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona".

57. V § 43 odstavec 2 zní:

"(2) Jsou-li přezkoumáním spisového materiálu shledány důvody pro podání stížnosti pro porušení zákona, vypracuje státní zastupitelství nástin stížnosti pro porušení zákona, který předloží k rozhodnutí ministru spravedlnosti. To neplatí, zjistí-li, že ve věci přichází v úvahu podání dovolání.7a)".

58. V § 43 odst. 3 se za slovo "připojí" vkládají slova "podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a".

59. V § 45 odst. 1 se za slovo "podnětem" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

60. V § 45 odst. 1 se slova "přezkoumána na základě jiného podnětu" nahrazují slovy "na základě podnětu podaného v téže věci, pokud neobsahuje nové skutečnosti".

61. V § 45 odst. 2 se za slovo "podnětem" vkládají slova "k podání stížnosti pro porušení zákona".

62. V § 45 odst. 2 se slova "nezasílá vyrozumění" nahrazují slovy "odesílatele nevyrozumívá".

63. Za oddíl pátý v hlavě druhé se vkládá nový oddíl šestý, který včetně nadpisu zní:

"Oddíl šestý
Přezkoumávání trestních věcí z iniciativy státního zastupitelství

§ 46

(1) Státní zastupitelství z vlastní iniciativy nebo z iniciativy jiného státního zastupitelství může přezkoumat trestní věc, ve které vzniknou pochybnosti o zákonnosti pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce nebo řízení mu předcházejícího, a to v rozsahu § 40, bez omezení uvedeného v jeho druhé větě, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

(2) Příslušnost státního zastupitelství k vyřízení podnětu (§ 43 jednacího řádu) se řídí ustanovením § 389a trestního řádu. Ke stanovení příslušnosti v řízení o vlastním návrhu státního zastupitelství na podání stížnosti pro porušení zákona se tohoto ustanovení užije obdobně; vyšší státní zastupitelství mohou provést z vlastní iniciativy přezkumné řízení i ve věcech, v nichž jsou k přezkumnému řízení jinak příslušná nižší státní zastupitelství.

(3) Shledá-li státní zastupitelství důvod k podání stížnosti pro porušení zákona, zpracuje nástin této stížnosti, který předloží ministru spravedlnosti k rozhodnutí, přitom postupuje podle § 43 odst. 2, 3 obdobně; jinak poznatek odloží.".

(4) Zjistí-li státní zastupitelství, že v trestní věci, ve které vzniknou pochybnosti o zákonnosti pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce nebo řízení mu předcházejícího, přichází v úvahu podání dovolání,7a) podle odstavce 3 věty před středníkem nepostupuje.".

64. Část šestá včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ
Postup státního zastupitelství při přezkoumávání pravomocných usnesení o zastavení trestního stíhání a postoupení věci jinému orgánu v řízení podle § 174 a trestního řádu

§ 56

Podnět podaný proti pravomocnému rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci jinému orgánu v trestním řízení se posoudí jako podnět k postupu podle § 174a trestního řádu, není-li dále stanoveno jinak.

§ 57

Obdrží-li Nejvyšší státní zastupitelství podnět směřující proti pravomocnému usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci jinému orgánu až po uplynutí lhůty uvedené v § 174a trestního řádu, vyřídí jej jako podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Postupuje přitom podle hlavy druhé oddílu prvního až pátého obdobně.".

65. Za § 57 se doplňuje část sedmá, která zní:

"ČÁST SEDMÁ
Dovolání

§ 58

Nejvyšší státní zastupitelství je oprávněno v řízení o dovolání vyžadovat spisový materiál od kteréhokoliv nižšího státního zastupitelství a dožádané státní zastupitelství je povinno takové žádosti bez průtahů vyhovět.

§ 59

Je-li ve lhůtě stanovené v § 265e odst. 1 trestního řádu doručeno státnímu zastupitelství podání osoby oprávněné k podání dovolání (§ 265d odst. 1 trestního řádu), kterým jsou namítány skutečnosti, jež mohou být napadeny dovoláním, avšak podání nesplňuje náležitosti dovolání (§ 265d odst. 2 věta prvá, § 265f odst. 1 trestního řádu), státní zastupitelství takové podání neprodleně vrátí podateli se stručným poučením o náležitostech dovolání.".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

E-shop

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.