Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


458

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. prosince 2001,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona,

a)   výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči
1.  ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),
2.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči,
3.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících hemodialyzační péči,
4.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících domácí zdravotní péči,
5.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů,
6.  poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy a lékařské služby první pomoci,
7.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů;
b)   výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů, anebo
c)   na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.2)

(3) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2002 zahrne.

(6) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby v 1. pololetí 2002 zvlášť úhradu

a)   za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002 v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů),
b)   za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,
c)   za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace] a za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,
d)   za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta v 1. pololetí 2002 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
e)   za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 uvedené ve vyhlášce se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,
f)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních,
g)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí) poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
h)   za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý v 1. pololetí 2002 pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha,
i)   za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě extenzivních popálenin, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002,4)
j)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
k)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2002 u onkologicky nemocných dětí léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l)   za zvlášť účtované balónkové katetry a stenty poskytnuté v 1. pololetí 2002 v souvislosti s provedením direktní perkutánní transluminální angioplastiky (PTCA) u akutního infarktu myokardu (výkony č. 89435, 89437 a 17117 uvedené v seznamu výkonů) v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m)   za zvlášť účtované blokátory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (ATC skupina B01AC13 a B01AC16) poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě akutního infarktu myokardu v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
n)   za zvlášť účtované balónkové katetry, stenty, stent-grafty, embolizující spirálky, lepící směsi, mikrokatetry a cerebrovaskulární protektivní pomůcky poskytnuté v 1. pololetí 2002 při endovaskulární léčbě (výkony č. 89323, 89331 a 89423 uvedené v seznamu výkonů) tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce,
o)   za zvlášť účtovaný materiál (kódy 24684 a 71032) poskytnutý v 1. pololetí 2002 při operacích kýly pomocí metody PHS (výkony č. 51517 a 51519 uvedené v seznamu výkonů),
p)   za zvlášť účtovaný materiál (kód 67162) poskytnutý v 1. pololetí 2002 při operační léčbě stresové inkontinence moči u žen v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce,
q)   za zvlášť účtované léčivé přípravky (kódy 75379, 90996, 93706 a 93707) poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě vztekliny v lůžkových zařízeních,
r)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 21 pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 22 k této vyhlášce,
s)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 21 pro léčbu germinálních nádorů ve stadiu II-IV, ovariálních karcinomů I-IIA stadia, karcinomu plic, karcinomu prsu v I a II stadiu, karcinomu čípku ve stadiích Ib, IIa, IIb, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 23 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a)   paušální sazbou, nebo
b)   kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B).

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.5)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu obsahující nové zdravotní výkony poskytované odborným léčebným ústavem nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2002 zahrne.

(7) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.6)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší, než úhrada stanovená podle odstavce 1, léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.7)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2002,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.9)

§ 7

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den s omezením maximální úhradou za odbornost v návaznosti na počet pojištěnců ošetřených v dané odbornosti.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Hemodialyzační péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních uvedených v příloze č. 16 této vyhlášky se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě výkonů č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů je stanovena ve výši minimálně 4 body za minutu výkonu, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 17 k této vyhlášce.

§ 9

(1) Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony

a)   do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den, nebo
b)   dle typu provozu zdravotnického zařízení do limitu času nositele výkonu 8 hodin, je-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu, nebo do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. a) a b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Minutová režie pro odbornost 925 - domácí zdravotní péče je stanovena ve výši minimálně 1 bod za minutu času výkonu, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů. Volnost smluvního ujednání mezi poskytovatelem domácí zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou nad minimální výši minutové režie zůstává nedotčena.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Zdravotní pojišťovny poskytnou smluvním zdravotnickým zařízením pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši 106 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je poskytnutí a vykázání odpovídajícího objemu hrazené zdravotní péče, zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

§ 10

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Postup stanovení paušální sazby podle odstavce 1 písm. a), výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 11

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby (odbornost 709 podle seznamu výkonů) se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) se stanoví v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy a lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 13

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony do limitu času nositele výkonu 10 hodin na pracovní den.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši 106 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odděleně 1. a 2. čtvrtletí 2001. Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami vypořádány do 30 dnů po vyhodnocení regulačních mechanismů.

§ 14

(1) Pokud v 1. pololetí 2002 budou skutečné příjmy z výběru pojistného po přerozdělení vyšší než skutečná výše výběru pojistného po přerozdělení v 1. pololetí 2001, zvýší zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením uvedeným v § 1 písm. a) celkovou výši úhrady vypočtenou podle této vyhlášky postupem stanoveným v příloze č. 20 k této vyhlášce.

(2) Do příjmů z výběru pojistného po přerozdělení budou zahrnuty údaje z přerozdělení za prvních šest měsíců.

(3) Navýšení podle odstavce 1 uhradí zdravotní pojišťovny smluvním zdravotnickým zařízením do 30. listopadu 2002.

(4) Dojde-li v průběhu 1. pololetí 2002 ke změně seznamu výkonů, budou tyto změny při výpočtu navýšení podle odstavce 1 zohledněny.

(5) Zdravotní pojišťovny do 31. října 2002 poskytnou zdravotnickým zařízením údaje o skutečných příjmech z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2002 z šestého přerozdělení.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.\


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
4)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
5)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
6)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
7)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
8)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.
9)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
10)   § 17 odst. 11 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.