Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


457

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 6. prosince 2001

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 19 odst. 12 a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (dále jen "zákon"):

Bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejich ověřování, postup při
udělování a odnímání autorizace
(K § 19 zákona)

§ 1
Zkouška odborné způsobilosti

(1) Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) zákona zahrnuje znalost

a)   zákona a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí,1)
b)   právních předpisů z oblasti veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu,
c)   postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí,
d)   přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí.

(2) Odborná způsobilost podle odstavce 1 se prokazuje zkouškou odborné způsobilosti (dále jen "zkouška").

(3) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč ministerstvu.

(4) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně pětičlenná zkušební komise (dále jen "komise") složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a Ministerstva zdravotnictví. Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) Uchazeč je pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním.

(6) Zkouška se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Podrobnosti o konání zkoušky stanoví zkušební řád uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O úspěšně vykonané zkoušce vydá ministerstvo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(8) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín zkoušky.

(9) Uchazeč může o vykonání zkoušky požádat opakovaně, nejdříve však po uplynutí 60 dnů ode dne konání zkoušky, u které nevyhověl nebo ke které se bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu nedostavil.

(10) Nevykonal-li uchazeč ani opakovanou zkoušku nebo nedostavil-li se k ní bez řádné omluvy, může ji opakovat znovu až po uplynutí 1 roku.

§ 2

Za ukončené vysokoškolské vzdělání podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona se pro účely této vyhlášky považuje vysokoškolské vzdělání v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 3
Postup při udělování, prodloužení
a odejmutí autorizace

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o udělení autorizace podává žadatel písemně ministerstvu. Obsah žádosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatel držitelem osvědčení a splňuje-li i další podmínky uvedené v § 19 odst. 3 zákona, ministerstvo vydá rozhodnutí o udělení autorizace.

(3) Ministerstvo prodlouží autorizaci do 30 dnů od obdržení žádosti o její prodloužení, jsou-li splněny podmínky stanovené v zákoně. Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti o tom, zda se nezměnily podmínky, za nichž byla autorizace udělena, vyžádá si od žadatele o prodloužení autorizace předložení nového osvědčení, popřípadě jiných dokladů rozhodných pro udělení autorizace. Ministerstvo žádosti o prodloužení autorizace nevyhoví, jsou-li naplněny podmínky pro odejmutí autorizace podle § 19 odst. 9 zákona.

(4) Informaci o rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a o rozhodnutí o odnětí autorizace ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (dále jen "Věstník"). Informace o udělení autorizace obsahuje jméno, příjmení, titul, adresu místa trvalého pobytu držitele autorizace, nemá-li jej, adresu místa jeho bydliště, a údaj o době, na kterou byla autorizace vydána.

(5) Držitel autorizace poskytne ministerstvu údaje pro účely zveřejňování seznamu držitelů autorizace ve Věstníku podle § 21 písm. h) zákona a oznamuje mu změny týkající se těchto údajů.

Způsob a průběh veřejného projednání, zveřejňování informací a stanovisek
a postup při zajištění zpracování posudku
(K § 16 a 17 zákona)

§ 4
Způsob a průběh veřejného projednání

(1) Úřad příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6 odst. 1 zákona (dále jen "příslušný úřad") zajistí, aby místo a čas veřejného projednání odpovídaly významu projednávaného záměru s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, kapacitě místa konání a času umožňujícímu účast veřejnosti.

(2) Průběh veřejného projednání řídí osoba pověřená příslušným úřadem (dále jen "pověřená osoba") tak, aby vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek.

(3) Na otázky a připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí odpovídají a vysvětlení podávají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku; oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech.

(4) Pokud podstatné otázky a připomínky není možné projednat nebo pokud je nutno zajistit další údaje potřebné pro projednání, může pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou dobu přerušit.

(5) Zápis z veřejného projednání pořizuje pověřená osoba nejpozději do 10 dnů od jeho ukončení.

§ 5
Zveřejňování informací a stanovisek

(1) Příslušný úřad zašle informace a závěry podle § 16 odst. 1 a 2 zákona dotčeným okresním úřadům, krajům a obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené okresní úřady, kraje a obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti písemně vyrozumí příslušný úřad o dni vyvěšení těchto informací a závěrů na své úřední desce.

(2) Příslušný úřad zveřejní informace v elektronické formě a zpřístupní je prostřednictvím odkazu na portál veřejné správy.2)

(3) Zveřejnění se dále provede některým v dotčeném území obvyklým způsobem jako zveřejněním v místním tisku, rozhlase, na informačních tabulích nebo v neperiodických publikacích. Způsob tohoto zveřejnění zajistí příslušný úřad podle požadavků dotčené obce, jinak dle svého uvážení.

§ 6
Zajištění zpracování posudku

(1) Posudek se zajišťuje prostřednictvím písemné smlouvy.

(2) Při podání návrhu na uzavření smlouvy podle odstavce 1 přihlíží příslušný úřad u osob oprávněných podle § 19 zákona zejména k jejich schopnosti posoudit dokumentaci objektivně a v plném rozsahu (§ 19 odst. 2 zákona).

(3) Smlouva obsahuje vždy

a)   závazek zpracovatele, že posudek zpracuje a odevzdá v písemné i elektronické formě,
b)   počet vyhotovení posudku, který je nejméně shodný s počtem vyhotovení dokumentace,
c)   lhůtu ke zpracování posudku podle § 9 odst. 3 zákona,
d)   podmínky pro případné překročení lhůty určené ke zpracování posudku s určením, o kolik dní může být tato lhůta v souladu s § 9 odst. 3 zákona prodloužena,
e)   způsob vypořádání připomínek vzešlých z veřejného projednání a z vyjádření k posudku.

Ustanovení zrušovací a závěrečná
§ 7

Zrušuje se vyhláška č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


1)   Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 457/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 457/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

JUDr. Jiří Teryngel, Ing. Antonín Kreml - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně poslední novely účinné od 1. 2. 2009. Komentář je doplněn ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.