Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


454

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5 a § 1 odst. 2 písm. c) zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "31. března" nahrazují slovy "28. února".

2. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) předloží Fondu čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nejpozději
1.  do 30. září příslušného hospodářského roku, jestliže nepěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č.  3 k tomuto nařízení, nebo
2.  do 120 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, jestliže pěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,".

3. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného hospodářského roku, jestliže jí o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného hospodářského roku,".

 4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo" a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,".

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy3) v průběhu celého příslušného hospodářského roku celou výměru zemědělské půdy, kterou obhospodařuje na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) ve výměře podle bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,".

 6. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova "v příloze č. 4" nahrazují slovy "v bodu 5 přílohy č. 1".

7. V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova "v příloze č. 5" nahrazují slovy "v příloze č. 3" a slova "přičemž podíl orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje samostatně řepku olejnou nebo plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo souběžně tyto plodiny, nesmí přesáhnout 6 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy," se zrušují.

8. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) prodá Fondu nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku 2,3 tuny řepky olejné, která splňuje
1.  kritéria uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
2.  kritérium podílu plesnivých a naplesnivělých semen stanovené Fondem na základě klimatických podmínek sklizně nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení sklizně,

z každého hektaru orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje řepku olejnou,".

9. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "do 30. září" nahrazují slovy "do 120 dnů po skončení", slova "přílohy č. 5" se nahrazují slovy "přílohy č. 3" a slova "v příloze č. 3" se nahrazují slovy "v příloze č. 2".

10. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova "přílohy č. 5" nahrazují slovy "přílohy č. 3", slovo "zaorá" se nahrazuje slovy "zapraví do orné půdy" a slova "31. srpna" se nahrazují slovy "10. srpna".

11. V § 3 písm. a) se slova "přílohy č. 5" nahrazují slovy "přílohy č. 3".

12. V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "za zatravnění orné půdy v příslušném hospodářském roce pro účel tohoto ustanovení se považuje založení porostu s převahou travin, a to nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, s cílem, aby na konci hospodářského roku byl na zemědělském pozemku zapojený porost s převahou travin; za zatravnění se pro účel tohoto ustanovení nepovažuje obnova travních porostů změněných na ornou půdu v předcházejících dvou hospodářských letech.".

13. V § 4 odst. 4 se slova "v příloze č. 3" nahrazují slovy "v příloze č. 2".

14. V § 6 odst. 1 se slova "nebo" nahrazují slovy " , popřípadě".

15. V § 6 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje slovem " , popřípadě".

16. V § 6 odstavce 3 a 4 zní:

"(3) Finanční podpora, popřípadě finanční kompenzační podpora se neposkytne na výměru pozemků, které nejsou užívány jako orná půda po celý hospodářský rok, ve kterém žadatel požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu.

(4) Jestliže žadatel v průběhu hospodářského roku, ve kterém požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu, změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a alespoň stejnou výměru orné půdy do konce tohoto hospodářského roku nezatravní, finanční podpora a finanční kompenzační podpora se neposkytne. Do výměry zatravněné orné půdy se pro účely tohoto odstavce nezahrnou pozemky zatravněné za účelem splnění podmínky podle § 4 odst. 2 písm. c).".

17. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O změně pozemku užívaného jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a o zatravnění orné půdy provedeném v průběhu příslušného hospodářského roku informuje žadatel Fond do 30 dnů od zahájení těchto změn, nejdříve však dnem podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory. Vzor informace je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.".

18. V § 7 se slova "nebo" nahrazují slovy " , popřípadě".

19. V § 8 se slova "nebo" nahrazují slovy " , popřípadě".

20. V § 9 se slovo "nebo" nahrazuje slovem " , popřípadě".

21. V § 10 odst. 1 na konci písmene c) se doplňují tato slova: "umístěné na území České republiky".

22. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) prokáže, že měl k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti,".

 23. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.".

24. V § 10 odst. 2 se slova "v příloze č. 8" nahrazují slovy "v příloze č. 6", druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem zájemce, jehož vzor je uveden v bodu 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.".

25. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "přílohy č. 8" nahrazují slovy "přílohy č. 6".

26. V § 12 odst. 1 písm. d) se za slovo "zařízení" vkládají slova "umístěném na území České republiky".

27. V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) závazek kupujícího zpracovat vyrobený methylester řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy na směsné palivo určené jako palivo pro vznětové motory s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 % (dále jen "bionafta") nebo jej prodat výrobci bionafty na výrobu bionafty a zajistit, že takto vyrobená bionafta nebude vyvezena mimo území České republiky,".

 28. V § 14 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  prokáže, že má ke dni podání přihlášky pro příslušný hospodářský rok vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů,".

29. V § 14 odst. 2 písm. c) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.".

30. V § 14 odst. 4 se slova "v příloze č. 9" nahrazují slovy "v příloze č. 7", druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem uchazeče, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.".

31. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

32. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

33. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

34. Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 4.

35. V příloze č. 4 se body 3 a 7 zrušují. Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.

36. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

37. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

38. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.