Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


439

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 4. prosince 2001,

kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen"zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. c) a i) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice podle licencovaných činností uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona.

§ 2
Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   lokálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,
b)   provozními aktivy - aktiva používaná k příslušné licencované činnosti představující část stálých aktiv; část stálých aktiv je vymezena § 4 odst. 3,
c)   regulačním obdobím - období začínající 1. lednem 2002 a končící 31. prosincem 2004,
d)   povolenými náklady - náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti představující část celkových nákladů; část celkových nákladů je vymezena § 9 odst. 3 a 6,
e)   regionálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě.

§ 3
Pravidla vedení oddělené evidence

(1) Pravidla vedení oddělené evidence stanoví způsob vyplňování výkazů vyžadovaných Úřadem od držitelů licence (dále jen "regulační výkazy") a musí být jimi dodržována.

(2) Oddělená evidence je vedena držiteli licence za jednotlivé činnosti, držitelem licence na distribuci elektřiny, rovněž za dodávku elektřiny, držitelem licence na přepravu plynu a držitelem licence na distribuci plynu, rovněž za dodávku plynu chráněným zákazníkům a držitelem licence na přenos elektřiny, rovněž za obchod se systémovými a podpůrnými službami.

(3) Regulační výkazy se člení do těchto skupin:

a)   výkazy provozních aktiv,
b)   výkazy nákladů a výnosů,
c)   výkazy kontroly hospodářského výsledku,
d)   výkazy plánu investičních výdajů,
e)   výkazy bilanční a technické,
f)   výkazy cenových statistik,
g)   výkazy pomocné.

(4) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok, popřípadě za regulovaný rok (dále jen "rok i") nebo jako plán na regulační období podle zvláštního právního předpisu.1)

(6) Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou:

a)   skupina 11- výroba elektřiny,
b)   skupina 12 - distribuce elektřiny,
c)   skupina 13 - přenos elektřiny,
d)   skupina 14 - obchod s elektřinou,
e)   skupina 21 - výroba plynu,
f)   skupina 22 - distribuce plynu,
g)   skupina 23 - přeprava plynu,
h)   skupina 24 - obchod s plynem,
i)   skupina 25 - uskladňování plynu,
j)   skupina 31 - výroba tepelné energie,
k)   skupina 32 - rozvod tepelné energie.

(7) Součástí pravidel vedení oddělené evidence jsou pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu podle licencovaných činností, která jsou uvedena v příloze č. 2 pro držitele licence skupin 12 až 14, v příloze č. 3 pro držitele licence skupin 21 až 25 a v příloze č. 4 pro držitele licence skupin 11, 31 a 32.

§ 4
Výkazy provozních aktiv

(1) Ve výkazech provozních aktiv se vykazuje majetek držitele licence k příslušným licencovaným činnostem a napěťovým nebo tlakovým úrovním, a to způsobem uvedeným v § 5 až 8, tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou licencovanou činnost a napěťovou nebo tlakovou úroveň.

(2) Vzory výkazů provozních aktiv jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmenem A.

(3) Provozními aktivy se rozumí pro účely této vyhlášky aktiva používaná k příslušné licencované činnosti, u distribuce elektřiny a zemního plynu členěná podle napěťových nebo tlakových úrovní, představující stálá aktiva podle zvláštního právního předpisu,2) snížená o položky

a)   nedokončených nehmotných investic,
b)   poskytnutých záloh na nehmotný dlouhodobý majetek,
c)   nedokončených hmotných investic,
d)   poskytnutých záloh na hmotný dlouhodobý majetek,
e)   opravných položek k nabytému majetku,
f)   finančních investic,
g)   a dále zvýšená o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, která není vedena v účetní evidenci, kromě držitelů licence skupin 11, 31 a 32.

(4) Provozní aktiva jsou vykazována v

a)   pořizovací ceně,
b)   přepočtené pořizovací ceně,
c)   zůstatkové ceně,
d)   přepočtené zůstatkové ceně.

(5) Způsob přepočtu provozních aktiv pro první regulační období je uveden v příloze č. 5. Součástí způsobu přepočtu je postup pro výpočet přepočtených odpisů. Způsob přepočtu je platný po celou dobu regulačního období a přepočet se provádí pouze jednou v rámci regulačního období. V případě změny způsobu přepočtu stálých aktiv zveřejní Úřad nový postup přepočtu stálých aktiv nejpozději 12 měsíců před dalším regulačním obdobím.

(6) Přepočet provozních aktiv se týká majetku, který je rozvržen na jednotlivé licencované činnosti. Pro první regulační období se provádí přepočet provozních aktiv pouze u držitelů licence skupiny 12.

(7) Výkaz provozních aktiv obsahuje také provozní aktiva pronajatá formou finančního leasingu. Způsob zařazení finančního leasingu do provozních aktiv je součástí přílohy č. 6.

(8) Položky výkazu provozních aktiv neobsahují majetek, který má držitel licence v pronájmu od jiného subjektu nebo v jiném obdobném vztahu. V takovém případě jsou náklady a výnosy související s licencovanými činnostmi, spojené s takovým majetkem, obsahem výkazu nákladů a výnosů.

(9) Majetek, který držitel licence pronajímá jinému subjektu, je ve výkazech provozních aktiv obsahem položky ostatní nelicencované činnosti.

§ 5
Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 11, 31 a 32
se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe

(1) U kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz A1-31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(2) U výroby elektřiny se vyplňuje výkaz A2-11, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a)   přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně vykázat k dané licencované činnosti; v případě výroby elektřiny je jeho součástí i distribuce elektřiny v areálu výrobny a její připojení na distribuční nebo přenosovou soustavu,
b)   majetek, který slouží k výkonu jedné licencované činnosti podle typů technologie nebo více licencovaných činností, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich (dále jen "podpůrný majetek") pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; rozvrhová základna podpůrného majetku na licencované činnosti výroby elektřiny a výroby tepelné energie je realizována držitelem licence prostřednictvím používané metody dělení nákladů; ostatní podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2 pro odstavec 2 a v příloze č. 4 pro odstavec 1,
c)   majetek, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností, (dále jen "společný majetek") pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti; rozvrhová základna je stanovena v příloze č. 2 pro odstavec 2 a v příloze č. 4 pro odstavec 1.

(4) Výkaz A2-11 není vyplňován držitelem licence s kombinovanou výrobou elektřiny a tepelné energie.

§ 6
Výkazy provozních aktiv pro držitele licence
skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným
výkonem vyšším než 500 MWe

(1) U výroby elektřiny, kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz A11-11, 31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a)   přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně vykázat k dané licencované činnosti; v případě výroby elektřiny je jeho součástí i distribuce elektřiny v areálu výrobny a její připojení na distribuční nebo přenosovou soustavu,
b)   podpůrný majetek, který slouží k výkonu jedné licencované činnosti podle typů technologie nebo více licencovaných činností, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; rozvrhová základna podpůrného majetku na licencované činnosti výroby elektřiny a výroby tepelné energie je realizována držitelem licence prostřednictvím používané metody dělení nákladů; ostatní podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2,
c)   společný majetek, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti; rozvrhová základna je stanovena v příloze č. 2.

§ 7
Výkazy provozních aktiv pro držitele licence
skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24

(1) U přenosu elektřiny se vyplňuje výkaz A3-13, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) U distribuce elektřiny se vyplňuje výkaz A4-12, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) U přepravy, uskladňování a obchodu s plynem se vyplňuje výkaz A5-23, 24, 25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(4) U distribuce plynu se vyplňuje výkaz A6-22, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(5) U uskladňování plynu se vyplňuje výkaz A10-25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(6) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a)   přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně přiřadit k dané licencované činnosti,
b)   podpůrný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který slouží k výkonu licencovaných činností podle jednotlivých napěťových nebo tlakových úrovní a typů technologie a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich; podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,
c)   společný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti, která je obsažena v příloze č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5.

§ 8
Výkazy provozních aktiv pro souběžné držitele
licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22

(1) U obchodu s elektřinou se vyplňuje výkaz A7-14, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, při souběžném držení licence skupiny 12.

(2) U obchodu s plynem se vyplňuje výkaz A9-24, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, při souběžném držení licence skupiny 22.

(3) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a)   přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně přiřadit k dané licencované činnosti,
b)   podpůrný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který slouží k výkonu licencovaných činností podle jednotlivých napěťových nebo tlakových úrovní a typů zákazníků a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich; podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,
c)   společný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti, která je obsažena v příloze č.  2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2.

§ 9
Výkazy nákladů a výnosů

(1) Výkazy nákladů a výnosů obsahují výnosy a povolené náklady licencovaných činností ve struktuře nákladových položek, a to v členění podle typů výroben (výroba elektřiny a výroba tepelné energie), podle typů technologie (přenos elektřiny), podle typů služeb (obchod s podpůrnými a systémovými službami), podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie (distribuce elektřiny), podle tlakových úrovní a typů technologie (přeprava plynu a distribuce plynu), podle typu zákazníka.

(2) Vzory výkazů nákladů a výnosů jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmenem N.

(3) Povolenými náklady u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti představující část provozních nákladů podle zvláštního právního předpisu2) po odečtení výnosů podle přílohy č. 7 a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu,3) zmenšených o související položky zúčtované ve prospěch výnosů; toto pravidlo neplatí pro uznání salda opravných položek k pohledávkám stanovených podle jednotného postupu v příloze č. 8 a pro uznání účetních odpisů.

(4) Nepovolenými náklady se u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 rozumí pro účely této vyhlášky náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob, daň z příjmu právnických osob, finanční náklady, mimořádné náklady a časově rozlišené splátky finančního leasingu podle přílohy č. 6.

(5) Úřad může uznat část finančních a mimořádných nákladů nezbytných k zajištění dané licencované činnosti po předložení žádosti držitele licence, týkající se především těchto nákladových položek a výnosových položek

a)   nákladových a výnosových úroků,
b)   bankovních poplatků,
c)   pojištění majetku a odpovědnosti za škody.

(6) Povolenými náklady u skupin 11, 31 a 32 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti představující část celkových nákladů podle zvláštního právního předpisu2) po odečtení výnosů podle přílohy č. 7 a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu,3) kromě účetních odpisů.

(7) Nepovolenými náklady se u skupin licencí 11, 31 a 32 rozumí pro účely této vyhlášky náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob a daň z příjmu právnických osob.

(8) Povolenými výnosy se rozumí pro účely této vyhlášky

a)   tržby za danou licencovanou činnost,
b)   ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti kromě výnosů u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 uplatněných podle odstavců 3 a 5.

(9) Do povolených výnosů se nezahrnují výnosy z odprodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.

§ 10
Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým
instalovaným výkonem nižším než 500 MWe

(1) U kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz N1-31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(2) U výroby elektřiny se vyplňuje výkaz N2-11, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a)   spotřeba energetického paliva, která zahrnuje veškeré náklady na palivo spotřebované při výrobě elektřiny a tepelné energie,
b)   spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepelné energie a vody,
c)   mzdové náklady pracovníků a náklady na sociální zabezpečení,
d)   náklady na opravy a údržbu zařízení, které zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy,
e)   účetní odpisy stálých aktiv,
f)   úroky z přijatých úvěrů,
g)   ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) až d); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů, případně další povolené náklady,
h)   podpůrné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností výroby elektřiny, tepelné energie a rozvodu tepelné energie; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4 pro odstavec 1 a v příloze č. 2 pro odstavec 2,
i)   společné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4 pro odstavec 1 a v příloze č. 2 pro odstavec 2,
j)   nákup tepla, který se vyplňuje u držitelů licence skupin 31 a 32.

(4) Výkaz nákladů a výnosů obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy za prodej elektřiny, prodej tepelné energie a poskytované služby. Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 11

Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným
výkonem vyšším než 500 MWe

(1) U výroby elektřiny, kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz N11-31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a)   spotřeba energetického paliva, která zahrnuje veškeré náklady na palivo spotřebované při výrobě elektřiny a tepelné energie,
b)   spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepelné energie a vody,
c)   mzdové náklady pracovníků,
d)   náklady na opravy zařízení, které zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy,
e)   účetní odpisy stálých aktiv,
f)   úroky z přijatých úvěrů,
g)   ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) až d); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů, náklady na sociální zabezpečení, případně další povolené náklady,
h)   podpůrné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností výroby elektřiny, tepelné energie a rozvodu tepelné energie; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2,
i)   společné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2,
j)   nákup tepla, který se vyplňuje u držitelů licence skupin 31a 32.

(3) Výkaz nákladů a výnosů obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy za prodej elektřiny, prodej tepelné energie, poskytované služby a prodej vedlejších výrobků související s výrobou elektřiny a tepelné energie. Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 12
Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24

(1) U přenosu elektřiny se vyplňuje výkaz N3-13, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) U distribuce elektřiny se vyplňuje výkaz N4-12, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) U přepravy, uskladňování a obchodu s plynem se vyplňuje výkaz N5-23, 24, 25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(4) U distribuce plynu se vyplňuje výkaz N6-22, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(5) U uskladňování plynu se vyplňuje výkaz N10-25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(6) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a)   náklady na opravování, které zahrnují všechny náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení,
b)   náklady na provozování a obsluhu, které zahrnují všechny náklady vynaložené při výkonu obsluhy zařízení a preventivní údržby,
c)   ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) a b); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů; případně další povolené náklady,
d)   podpůrné náklady pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností, přičemž není možné přímé vykázání na konkrétní činnost nebo napěťovou nebo tlakovou úroveň; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,
e)   společné náklady pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,
f)   náklady na ztráty,
g)   účetní odpisy stálých aktiv, jejichž tvorba je vymezena v příloze č. 2 pro odstavec 2 a v příloze č. 3 pro odstavec 4,
h)   odpisy z přepočtené pořizovací ceny; postup pro výpočet přepočtených odpisů je stanoven v příloze č. 5; pro první regulační období se položka vyplňuje pouze držiteli licence skupiny 12,
i)   náklady spojené s nákupem přenosových a systémových služeb, které se vyplňují u držitelů licence skupiny 12,
j)   náklady spojené s nákupem podpůrných služeb, které se vyplňují u držitele licence skupiny 13.

(7) Výkaz obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy

a)   za přenos a obchod se systémovými a podpůrnými službami u držitele licence skupiny 13,
b)   za distribuci elektřiny a systémové služby v členění podle jednotlivých napěťových úrovní u držitelů licence skupiny 12,
c)   za přepravu zemního plynu u držitele licence skupiny 23,
d)   za uskladňování zemního plynu u držitelů licence skupiny 25,
e)   za distribuci plynu v členění podle jednotlivých tlakových úrovní u držitelů licence skupiny 22,
f)   za dodaný plyn v členění podle jednotlivých skupin zákazníků; chránění a oprávnění zákazníci u držitele licence skupiny 23 v souběhu s 24,
g)   části časově rozlišených výnosů, spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle zvláštního právního předpisu4) u držitelů licence skupiny 12,
h)   části časově rozlišených výnosů, spojených s připojením a dodávkou plynu podle zvláštního právního předpisu5) u držitelů licence skupiny 22.

§ 13
Výkazy nákladů a výnosů pro souběžné držitele
licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22

(1) U obchodu s elektřinou se vyplňuje výkaz N7-14, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, při souběžném držení licence skupiny 12.

(2) U obchodu s plynem se vyplňuje výkaz N9-24, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, při souběžném držení licence skupiny 22.

(3) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a)   mzdové náklady pracovníků zabezpečujících obchodní činnosti a náklady na sociální zabezpečení,
b)   ostatní provozní náklady, které zahrnují náklady držitele licence vykonávajícího činnost obchodu a nejsou obsaženy v písmenu a),
c)   přímé náklady, které zahrnují náklady uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) u držitelů licence skupiny 22; tímto ustanovením nevykazují tyto náklady odděleně podle odstavce 3 písm. a) a b),
d)   podpůrné náklady pro držitele licence skupin 14 a 24, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností, přičemž není možné přímé vykázání na konkrétní činnost nebo napěťovou nebo tlakovou úroveň; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,
e)   společné náklady pro držitele licence skupin 14 a 24, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,
f)   účetní odpisy stálých aktiv, jejichž tvorba je vymezena v příloze č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,
g)   odpisy z přepočtené ceny, postup pro výpočet přepočtených odpisů je stanoven v příloze č. 5; pro první regulační období se položka vyplňuje pouze držiteli licence skupiny 12,
h)   náklady spojené s nákupem distribuce elektřiny a systémových služeb, které se vyplňují u držitelů licence skupiny14,
i)   náklady spojené s nákupem distribuce plynu, které se vyplňují u držitelů licence skupiny 24.

(4) Výkaz obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy

a)   za dodanou elektřinu v členění podle jednotlivých napěťových úrovní a skupin zákazníků; chránění a oprávnění zákazníci; výnosy za dodaný plyn v členění podle jednotlivých tlakových úrovní,
b)   za obchodní služby v členění podle jednotlivých napěťových úrovní a skupin zákazníků; chránění a oprávnění zákazníci nebo tlakových úrovní.

(5) Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 14
Výkazy kontroly hospodářského výsledku

(1) Vzory výkazů kontroly hospodářského výsledku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmeny HV.

(2) Výkazy kontroly hospodářského výsledku se vyplňují za licencované a nelicencované činnosti. Ve výkazech se uvádějí povolené náklady a výnosy podle § 9 za každou licencovanou činnost zvlášť.

(3) Do výkazu kontroly hospodářského výsledku se uvádí náklady a výnosy nelicencovaných činností. Součet hospodářského výsledku licencovaných a nelicencovaných činností odpovídá hospodářskému výsledku podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 15
Termíny pro vykazování

(1) Regulační výkazy musí být předkládány držitelem licence skupin 12 až 14 a 22 až 25 nejpozději do 30. dubna regulovaného roku a držitelem licence skupin 11, 31 a 32 do 30. června regulovaného roku.

(2) Lokální distributoři, kteří užívají tarify regionálního distributora podle zvláštního právního předpisu1) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Předložení těchto výkazů si však může Úřad od nich vyžádat.

(3) Držitelé licence distribuce plynu skupiny 22, jejichž zařízení jsou připojena na distribuční soustavu, nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Předložení těchto výkazů si však může Úřad od nich vyžádat.

(4) Držitele licencí všech skupin, kteří nevedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu,2) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Úřad si však může od nich vyžádat výkazy z účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu.2)

(5) Držitelé licence výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie skupin 11, 31 a 32, jejichž součtový instalovaný výkon je nižší než 5 MW?e nebo tepelný instalovaný výkon je nižší než 50 MW?t nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Předložení těchto výkazů si však může Úřad od nich vyžádat.

(6) Držitelé licencí poprvé předloží regulační výkazy za rok 2001.

Závěrečná ustanovení
§ 16

Zrušuje se vyhláška č. 173/1996 Sb., kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
5)   Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.