Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


438

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 4. prosince 2001,

kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. f) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy pro regulaci cen v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Zároveň určuje obsah ekonomických údajů vyžadovaných Energetickým regulačním úřadem (dále jen "Úřad") od držitelů licence pro účely regulace cen licencovaných činností.

§ 2
Základní ustanovení

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   celkovými ztrátami v distribučních elektroenergetických soustavách v členění podle napěťových úrovní - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy, včetně dodávek z jiné napěťové úrovně a množstvím elektrické energie, včetně dodávek do jiné napěťové úrovně na výstupu z distribuční soustavy, snížený o vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,
b)   celkovými ztrátami v přepravní soustavě - úbytek objemu zemního plynu vyjádřeného v energetické jednotce, ke kterému dochází netěsnostmi technologických zařízení přepravní soustavy, při opravách a čištění,
c)   celkovými ztrátami v distribučních plynárenských soustavách - rozdíl mezi množstvím energie zemního plynu vstupujícím do distribuční soustavy a množstvím energie zemního plynu vystupujícím z distribuční soustavy vyjma vlastní spotřeby zemního plynu,
d)   celkovými ztrátami v podzemních zásobnících - úbytek objemu zemního plynu vyjádřeného v energetické jednotce, ke kterému dochází průnikem plynu do nadloží, vstřebávání zemního plynu v hornině, vytvářením netěžitelných prostor a netěsnostmi podél sond,
e)   celkovými ztrátami v přenosové soustavě - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy sníženým o systémový tranzit a celně nedeklarovaný dovoz a množstvím elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy sníženým o systémový tranzit a celně nedeklarovaný vývoz,
f)   eskalačním faktorem - faktor zohledňující vývoj cen průmyslových výrobců,
g)   faktorem efektivity - Úřadem stanovená hodnota, o níž se upravuje eskalační faktor zohledňující vývoj cen průmyslových výrobců; je nástrojem Úřadu, pomocí něhož Úřad ovlivňuje výši nákladů jednotlivých činností držitelů licencí, a to na základě výsledků srovnávacích analýz prováděných Úřadem; nabývá hodnot v rozmezí od -0,1 do 0,1,
h)   lokálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,
i)   mírou výnosnosti provozních aktiv - Úřadem povolené zisky před zdaněním, vyjádřené podílem na hodnotě provozních aktiv; míra výnosnosti v sobě zahrnuje bezrizikový výnos investice na úrovni státních obligací, celkovou potřebu aktiv pro danou regulovanou činnost a rizikovou přirážku, která zohledňuje riziko podnikání,
j)   koeficientem ziskové marže - povolená míra zisku před zdaněním vyjádřená podílem na hodnotě nákladů na nákup zemního plynu včetně tvorby zásob,
k)   ostatními plyny - plyny podle § 2 odst.  2 písm. b) bodu 12 zákona, kromě zemního plynu,
l)   povolenými náklady pro výpočet průměrné ceny za přenos elektřiny, distribuci elektřiny, dodávku elektřiny chráněným zákazníkům, přepravu zemního plynu, uskladňování zemního plynu, distribuci zemního plynu a obchod se zemním plynem - náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti,
m)   povolenými náklady pro výpočet věcně usměrňované ceny dodávky tepelné energie - náklady nezbytné k zajištění dané činnosti,
n)   provozními aktivy - aktiva používaná k příslušné licencované činnosti, u distribuce elektřiny a zemního plynu členěná podle napěťových nebo dodávkových úrovní, představující část stálých aktiv,
o)   povolenou mírou celkových ztrát v přepravní soustavě a v distribučních plynárenských soustavách - procentně vyjádřený podíl celkových ztrát v přepravní, popřípadě distribuční soustavě na množství energie zemního plynu vstupující do soustavy,
p)   povolenou mírou celkových ztrát v přenosové soustavě - procentně vyjádřený podíl celkových ztrát v přenosové soustavě na celkovém množství elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy podle písmene e),
r)   povolenou mírou celkových ztrát v distribučních elektroenergetických soustavách v členění podle napěťových úrovní - procentně vyjádřený podíl celkových ztrát v distribuční soustavě na celkovém množství elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy podle písmene a),
s)   regionálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě,
t)   rokem "i" - regulovaný rok,
u)   tarifem - Úřadem stanovená cena elektrické energie či výkonu pro různé skupiny odběratelů,
v)   výpočtovou cenou - cena vypočítaná Úřadem.

(2) Obsah ekonomických údajů vyžadovaných od fyzických či právnických osob podnikajících podle zákona a používaných pro regulaci cen je uveden v § 15 a ve zvláštním právním předpisu.1)

§ 3
Činnosti s regulovanými cenami v odvětví elektroenergetiky

(1) Od 1. ledna 2002 jsou regulovány ceny těchto činností:

a)   výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v souladu s ustanovením § 32 odst.  2 zákona a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů;
b)   výroba elektřiny ze zdrojů nepřipojených do přenosové soustavy;
c)   přenos elektřiny;
d)   systémové služby;
e)   distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům na distribuční napěťové úrovni
1.  velmi vysokého napětí,
2.  vysokého napětí,
3.  nízkého napětí;
f)   činnosti operátora trhu v členění podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Do doby úplného otevření trhu s elektřinou jsou regulovány ceny za dodávku elektřiny chráněným zákazníkům podle distribučních napěťových úrovní.

§ 4
Způsob regulace v odvětví elektroenergetiky

(1) Ceny činností podle § 3 odst.  1 písm.  c) až f) jsou individuální pro jednotlivé držitele licence v souladu se zvláštním právním předpisem.3)

(2) Tarify uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 odst. 1 písm.  a) a b) jsou regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální.

(3) Tarify uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 odst. 1 písm.  c) až f) jsou regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné. Podklady ke stanovení ceny předkládají ke schválení Úřadu jednotliví držitelé licencí a Operátor trhu s elektřinou, a. s. (dále jen "operátor trhu") .

(4) Tarify uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 odst. 2 jsou regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální. Ceny navrhují a předkládají ke schválení Úřadu jednotliví držitelé licencí na distribuci elektřiny.

(5) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních se skládají ze dvou složek: ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/kW za rok a ceny za použití zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/kWh. Poměr ceny za rezervovanou kapacitu zařízení a ceny za použití zařízení zohledňuje poměr stálých a proměnných nákladů na zajištění přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny. Složky ceny za přenos elektřiny jsou navrženy tak, aby byla dodržena výpočtová průměrná cena za přenos elektřiny stanovená Úřadem podle vztahu uvedeného v příloze č. 1. Složky ceny za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních jsou navrženy tak, aby byla dodržena kumulativní průměrná cena za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních stanovená Úřadem podle vztahů uvedených v příloze č. 4. Ceny zahrnují složku související s krytím vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a výkupu části výroby elektřiny, vynucené výrobou tepla v kogeneračních zdrojích, a složku související s dobropisy pro decentrální výrobu.

(6) Maximální ceny uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 odst. 2 jsou navrhovány tak, aby byla dodržena průměrná cena příslušné činnosti stanovená Úřadem a byl dodržen vztah

S(Wpn x cpn)/ cc

kde

S Wpn je suma váhových podílů tarifu n vyjádřených podílem množství elektřiny dodané za tarif n a celkového množství dodané elektřiny,

cpn je navrhovaná výše tarifu n,

cc je průměrná cena příslušné činnosti stanovená podle postupů uvedených v příloze č. 5.

(7) Ceny činností operátora trhu stanoví Úřad podle postupů uvedených v § 5 odst.  4 a v příloze č. 7.

§ 5
Způsob tvorby a změny cen v odvětví elektroenergetiky

(1) Minimální výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Úřad v souladu se způsoby uvedenými ve zvláštní právním předpisu.4)

(2) Způsob tvorby výpočtových průměrných cen uvedených v § 4 odst.  3 a 4 je stanoven na regulační období prostřednictvím vzorce, jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavců  5 a 7, zůstávají neměnné po celé regulační období, kde

a)   první regulační období začíná 1. lednem 2002 a končí 31. prosincem 2004,
b)   druhé regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. prosincem 2009.

(3) Při stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv se postupuje tak, že výchozí úroveň povolených nákladů a hodnotu provozních aktiv držitele licence stanoví úřad analyticky před začátkem regulačního období. Základem pro analytické stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv jsou údaje z výkazů předkládaných držiteli licence podle § 14 této vyhlášky, a to za poslední účetně ukončený kalendářní rok předcházející počátečnímu roku regulačního období.

(4) Při stanovení výpočtových průměrných cen činností operátora trhu se povolené výnosy regulovaných činností operátora trhu stanoví jako součet povolených nákladů, odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku a zisku. Výchozí úroveň povolených nákladů a zisku operátora trhu na počátku regulačního období stanoví úřad analyticky před začátkem regulačního období. Výsledek analýz je znám a projednán s operátorem trhu před začátkem regulačního období. Při analýze se vychází z historických údajů, případně z odborných odhadů o povolených nákladech operátora trhu, z jeho předpokladů o budoucím vývoji povolených nákladů v průběhu nastávajícího regulačního období. V analýze se používají statistické výpočetní metody s cílem standardizace povolených nákladů.

(5) Parametry cenového vzorce jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přenos elektřiny nejpozději 7 měsíců před začátkem každého regulačního období a pro držitele licence na distribuci elektřiny nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulačního období v tomto rozsahu:

a)   výchozí úroveň povolených nákladů, provozních aktiv a úroveň odpisů každé licencované činnosti podléhající cenové regulaci; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,
b)   míra výnosnosti provozních aktiv pro jednotlivé licencované činnosti podléhající cenové regulaci,
c)   procentní přirážka pro stanovení koeficientu znevýhodnění měsíční ceny za rezervovanou kapacitu distribučních sítí,
d)   povolený rámec rozptylu průměrné ceny každé licencované činnosti podléhající cenové regulaci, stanovené na základě cenového průkazu skutečných výsledků činnosti v příslušném roce regulační periody, od průměrné ceny plánované pro příslušný rok regulační periody; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,
e)   koeficient ziskové marže určující míru zisku k nákladům na nákup podpůrných služeb,
f)   koeficient ziskové marže určující míru zisku k nákladům na nákup elektřiny pro chráněné zákazníky stanovený s přihlédnutím k riziku spojenému s dodávkou elektřiny pro chráněné zákazníky,
g)   povolená míra celkových ztrát v přenosové soustavě a v distribučních soustavách podle jednotlivých napěťových úrovní, přičemž povolená míra celkových ztrát je jednotlivým držitelům licence stanovena individuálně,
h)   váha korekcí na změnu odebírané energie a změny počtu odběrných míst,
i)   koeficient zvýhodnění dobropisu za snížení ztrát v distribučních sítích pro decentrální výrobu,
j)   manipulační platba provozovateli přenosové soustavy za výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů.

(6) Lokální distributoři

a)   používají tarify regionálního distributora, k jehož zařízení jsou připojeni, nebo
b)   požádají Úřad o stanovení individuálních tarifů; pro stanovení tarifů se v tomto případě použije postup stanovení tarifů totožný s postupem platným pro regionální distributory a parametry stanovované Úřadem podle odstavce 5 jsou platné i pro příslušné lokální distributory.

(7) Nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období jsou Úřadem operátorovi trhu stanoveny následující parametry cenového vzorce:

a)   výchozí úroveň povolených nákladů a provozních aktiv a úroveň odpisů každé činnosti,
b)   míra výnosnosti provozních aktiv pro jednotlivé činnosti podléhající cenové regulaci,
c)   povolený rámec rozptylu průměrné ceny každé činnosti podléhající cenové regulaci, stanovené na základě cenového průkazu skutečných výsledků činnosti v příslušném roce regulačního období, od průměrné ceny plánované pro příslušný rok regulačního období,
d)   hodnota faktoru efektivity pro jednotlivé činnosti podléhající cenové regulaci.

(8) Změny výpočtových průměrných cen licencovaných činností a činností operátora trhu v průběhu regulačního období jsou prováděny zpravidla jedenkrát ročně k 1. lednu.

(9) Jednotliví regionální distributoři a držitel licence na přenos elektřiny předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období skutečně dosažené průměrné ceny, dosažené v posledním účetně ukončeném kalendářním roce, pro které byly Úřadem stanoveny průměrné výpočtové ceny, a to včetně podkladů pro jejich ověření, a dále podklady podle § 14.

(10) Návrh na změnu ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy v Kč/kW za rok, návrh ceny za použití zařízení přenosové soustavy v Kč/kWh a návrh na změnu cen za systémové služby je držitelem licence na přenos elektřiny předkládán do 30. června kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je držitel licence na přenos elektřiny Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový.

(11) Ověřený a odsouhlasený návrh ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy v Kč/kW za rok, ceny za použití zařízení přenosové soustavy v Kč/kWh a ceny za systémové služby je Úřadem předán do 31. července regionálním distributorům.

(12) Návrhy na změnu kumulativní průměrné ceny za distribuci elektřiny včetně rozdělení na kumulativní cenu za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/kW za rok a kumulativní cenu za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/kWh, a to pro jednotlivé napěťové úrovně, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány regionálními distributory Úřadu vždy nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh každého regionálního distributora je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je regionální distributor Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový.

(13) Ověřené a odsouhlasené návrhy ceny za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy jednotlivých regionálních distributorů v Kč/kW za rok, ceny za použití zařízení distribuční soustavy jednotlivých regionálních distributorů v Kč/kWh jsou Úřadem předány do 30. září lokálním distributorům podle odstavce 6 písm. b) na základě jejich žádosti.

(14) Návrhy na změnu kumulativní průměrné ceny za distribuci elektřiny včetně rozdělení na kumulativní cenu za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/kW za rok a kumulativní cenu za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/kWh, a to pro jednotlivé napěťové úrovně, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány lokálními distributory podle odstavce 6 písm. b) Úřadu nejpozději do 15. října kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh každého lokálního distributora je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je lokální distributor Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový.

(15) Návrhy na změnu cen za činnosti operátora trhu pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány operátorem trhu Úřadu vždy do 30. září kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh operátora trhu je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je operátor trhu Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový.

(16) Tarify a ceny uplatňované v rámci licencovaných činností a podléhající cenové regulaci jsou s účinností od 1. ledna příslušného roku regulačního období stanoveny rozhodnutím Úřadu do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.

§ 6
Ověření výsledků regulace a stanovení regulačních
korekcí v odvětví elektroenergetiky

(1) Skutečně dosažené průměrné ceny licencovaných činností se stanovují pomocí skutečných výnosů a odběrů elektřiny dosažených 2 roky před regulovaným rokem (rokem "i"). Pro regulované činnosti přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny se skutečné výnosy stanovují pomocí uplatněných cen za rezervovanou kapacitu a cen za použití zařízení přenosové nebo distribuční soustavy a skutečných hodnot odběrů na úrovni přenosu a dále na jednotlivých úrovních napětí individuálních distributorů.

(2) Jestliže nejsou pro chráněné zákazníky v tarifu samostatně definovány ceny za rezervovanou kapacitu a ceny za použití zařízení distribuční soustavy, zjistí se pro ně skutečné výnosy a skutečně dosažené průměrné ceny za licencovanou činnost distribuce výpočtem pomocí použitých hodnot kumulativní průměrné ceny za distribuci a skutečných hodnot odběrů.

(3) Ze skutečných výnosů za přenos elektřiny a distribuci elektřiny se stanoví výpočtem kontrolní výnosy odpovídající průměrné ceně za přenos elektřiny v přenosové soustavě nebo distribuci elektřiny na jednotlivých úrovních napětí distribuční soustavy. Z kontrolních výnosů a hodnot odpovídajících odběrů se stanoví průměrné ceny za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny.

(4) Skutečně dosažená průměrná cena za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny se porovná s výpočtovou průměrnou cenou za dopravu elektřiny v přenosové soustavě nebo na jednotlivých napěťových úrovních distribučních soustav.

(5) Pokud rozdíl skutečně dosažené průměrné ceny a výpočtové průměrné ceny příslušné činnosti přesáhne povolený rozptyl, vyhodnotí se rozdíl kontrolních a skutečných výnosů odpovídajících zjištěnému rozdílu cen. Rozdíl výnosů se převede na korekci výpočtové průměrné ceny v roce "i" regulačního období tak, že jako dělitel se použije předpokládaná dodávka elektřiny v roce "i" regulačního období.

§ 7
Kompenzace vícenákladů spojených s povinným
výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů
a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Kompenzace vícenákladů spojených s povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje způsobem uvedeným v příloze č. 6.

§ 8
Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství

Od 1. ledna 2002 je regulována:

a)   cena přepravy a uskladňování zemního plynu od souběžného držitele licence na přepravu plynu a uskladňování plynu,
b)   cena zemního plynu dodávaného těm chráněným zákazníkům, kteří jsou přímo připojeni na přepravní soustavu,
c)   cena zemního plynu prodávaného od obchodníků s plynem účastníkům trhu s plynem připojeným na přepravní soustavu,
d)   cena zemního plynu prodávaného obchodníky s plynem účastníkům trhu s plynem připojeným na distribuční soustavu,
e)   cena zemního plynu dodávaného držitelem licence na distribuci plynu připojeným na přepravní soustavu,
f)   cena plynu dodávaného výrobcem do přepravní a distribuční soustavy,
g)   cena ostatních plynů dodávaných konečným zákazníkům,
h)   cena zemního plynu dodávaného držitelem licence na distribuci plynu s výjimkou držitele licence na distribuci plynu připojeného na přepravní soustavu,
i)   cena uskladňování zemního plynu od držitelů licence na uskladňování plynu, kteří nejsou současně držiteli licence na přepravu.

§ 9
Způsob regulace v plynárenství

(1) Způsoby regulace cen jsou v návaznosti na § 8 stanoveny zvláštním právním předpisem3) a cenovými rozhodnutími Úřadu.

(2) Ceny podle § 8 jsou stanovovány pro jednotlivé držitele licencí.

(3) Ceny podle § 8 písm. a) jsou navrhovány Úřadu způsobem uvedeným v příloze č. 9.

(4) Ceny podle § 8 písm. c) jsou navrhovány Úřadu způsobem uvedeným v příloze č. 10. Koeficient ziskové marže pro příslušný produkt stanoví Úřad na návrh obchodníka se zemním plynem prodávajícího zemní plyn účastníkům trhu, jehož zařízení je připojeno na přepravní soustavu, odvozením od výchozí úrovně koeficientu ziskové marže podle § 10 odst. 3 písm. d).

(5) Ceny podle § 8 písm. b), f), g) a h) jsou stanovovány způsobem uvedeným v přílohách č. 12 a 14.

(6) Ceny podle § 8 písm.  d) a e) jsou navrhovány Úřadu způsobem uvedeným v příloze č. 11, a to tak, aby byla dodržena průměrná cena dodávky energie zemního plynu od provozovatele distribuční soustavy, potvrzená Úřadem podle vztahu

S(Wpkzn x Cpkzn) / Ckzpij,

kde

Wpkzn je váhový podíl ceny produktu nebo služby n vyjádřený podílem plánovaného množství energie zemního plynu dodané příslušným obchodníkem s plynem ostatním účastníkům trhu s plynem nebo držitelem licence na distribuci plynu chráněným zákazníkům za cenu produktu nebo služby n a celkového množství energie zemního plynu dodané příslušným obchodníkem s plynem ostatním účastníkům trhu s plynem nebo držitelem licence na distribuci plynu chráněným zákazníkům,

Cpkzn je navrhovaná cena produktu nebo služby n,

Ckzpij je průměrná cena dodávky jednotkového množství energie zemního plynu od obchodníka s plynem nebo držitele licence na distribuci plynu, stanovená podle postupu uvedeného v příloze č. 11.

(7) Ceny podle § 8 písm. i) jsou navrhovány Úřadu způsobem uvedeným v příloze č. 13.

(8) Základní kategorizace chráněných zákazníků ve smyslu § 9 odst. 6 je stanovena zvláštním právním předpisem.5) Kategorizace chráněných zákazníků nad rámec tohoto zvláštního právního předpisu podléhá schválení Úřadu.

§ 10
Způsob tvorby a změny cen v plynárenství

(1) Způsob tvorby cen podle § 8 je stanoven na regulační období začínající 1. ledna 2002 a končící 31. prosince 2004. Pro toto období se určí způsob a podmínky regulace cen prostřednictvím vzorců, jejichž formy a parametry stanovované Úřadem podle odstavců 3 a 5 zůstávají neměnné po celé regulační období.

(2) Obecný postup stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv je uveden v § 5 odst. 3.

(3) Parametry cenového vzorce jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na uskladňování plynu nejpozději 7 měsíců před začátkem regulačního období, pro držitele licence na přepravu plynu, pro držitele licence na obchod s plynem prodávajícím zemní plyn účastníkům trhu, jejichž zařízení jsou připojena na přepravní soustavu nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, a pro držitele licence na distribuci plynu a obchod s plynem nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období v tomto rozsahu:

a)   výchozí úroveň povolených nákladů a úroveň odpisů příslušných licencovaných činností,
b)   výchozí úroveň provozních aktiv příslušných licencovaných činností,
c)   míra výnosnosti provozních aktiv příslušné licencované činnosti,
d)   výchozí úroveň koeficientu ziskové marže určující míru zisku k nákladům na nákup zemního plynu,
e)   povolený rámec rozptylu skutečně dosažené průměrné ceny příslušné licencované činnosti, stanovené na základě cenového průkazu skutečných výsledků činnosti v příslušném časovém intervalu (čtvrtletí, rok) regulačního období, od průměrné ceny příslušné licencované činnosti plánované pro příslušný časový interval (čtvrtletí, rok) regulačního období,
f)   povolená míra celkových ztrát v přepravní soustavě, podzemních zásobnících plynu a v distribučních soustavách připojených na přepravní soustavu, přičemž povolená míra celkových ztrát v distribučních soustavách a v podzemních zásobnících je pro jednotlivé držitele licence individuální,
g)   hodnota povolené ztráty, popřípadě zisku podle odstavce 6.

(4) Poměr výchozí úrovně koeficientu ziskové marže a koeficientu ziskové marže příslušného produktu vyhlásí Úřad nejpozději do 1. února 2002.

(5) Pro první regulační období jsou ceny podle § 8 písm.  a) a c) stanoveny tak, aby zajistily v roce 2002 nejméně plné pokrytí povolených nákladů, v roce 2003 nejméně plné pokrytí povolených nákladů a poloviční míru výnosnosti provozních aktiv a koeficientu ziskové marže plánované pro rok 2004 a v roce 2004 plné pokrytí povolených nákladů a plnou míru výnosnosti provozních aktiv a koeficientu ziskové marže.

(6) Změny cen podle § 8 písm. a), c), d), e) a i) jsou v průběhu regulačního období prováděny jednou ročně, a to s účinností od 1. ledna příslušného roku. Další změny jsou prováděny 1. dubna, 1. července a 1. října příslušného roku, avšak pouze v případech, kdy z důvodu plánovaných změn v měrných nákladech na nákup zemního plynu nebo odchylky mezi měrnými náklady, jež byly podkladem pro stanovení ceny obsažené v platném cenovém rozhodnutí, a skutečnými měrnými náklady na nákup zemního plynu vykázanými v obdobích od poslední změny ceny, dosáhne celková plánovaná ztráta, popřípadě zisk držitele licence na obchod z prodeje účastníkům trhu, jejichž zařízení je připojeno na přepravní soustavu, hodnoty stanovené Úřadem. Tato plánovaná ztráta, případně zisk je promítnut do ceny podle § 8 písm. c).

(7) Pokud dojde ke změně ceny pro chráněné zákazníky s roční fakturací mimo termín pravidelného odečtu, stanoví se spotřeba plynu procentuálním rozdělením měsíčních odběrů podle zvláštního právního předpisu.5)

(8) Jednotliví držitelé licencí na přepravu plynu, uskladňování plynu, distribuci plynu a obchod s plynem předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období podklady podle § 14.

(9) Držitelé licence na uskladňování plynu nejpozději do 15. června kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období předloží Úřadu návrh ceny za uskladňování zemního plynu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace.

(10) Návrh podle odstavce 9 je Úřadem ověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 30. června kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je držitel licence na uskladňování plynu povinen do 7 dnů předložit návrh nový. Nejpozději do 15. července kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období jsou ověřené návrhy cen uskladňování zemního plynu Úřadem předány držiteli licence na přepravu plynu.

(11) Souběžný držitel licence na přepravu plynu a na uskladňování plynu předloží Úřadu do 31. července kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období návrh ceny přepravy a uskladňování zemního plynu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace.

(12) Návrh cen podle odstavce 11 je Úřadem ověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, předloží souběžný držitel licence na přepravu plynu a uskladňování plynu do 7 dnů návrh nový. Nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období jsou ověřené ceny přepravy a uskladňování plynu Úřadem předány jednotlivým držitelům licence na distribuci plynu připojeným na přepravní soustavu.

(13) Jednotliví držitelé licence na distribuci plynu a držitelé licence na obchod s plynem, prodávající plyn ostatním účastníkům trhu připojeným na distribuční soustavu, předloží Úřadu návrh cen produktů a služeb poskytovaných v rámci dodávky plynu chráněným zákazníkům a prodeje plynu ostatním účastníkům trhu připojeným na distribuční soustavu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.

(14) Návrh podle odstavce 13 je Úřadem prověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 31. října kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, předloží příslušný držitel licence do 14 dnů ode dne vrácení návrh nový.

(15) Návrhy změny ceny energie v zemním plynu vyjádřené v energetické jednotce předkládá držitel licence na obchod Úřadu nejméně 2 měsíce před termínem změny ceny energie zemního plynu, přičemž je uplatňován postup, který umožní současné změny této ceny v celém řetězci dodávek zemního plynu všem zákaznickým kategoriím. Návrh je ověřen Úřadem a nové ceny jsou Úřadem stanoveny a zveřejněny nejpozději jeden měsíc před termínem změn cen.

(16) Nové ceny produktů a služeb uplatňovaných v rámci licencovaných činností a podléhajících cenové regulaci jsou s účinností od 1. ledna příslušného roku regulačního období stanoveny rozhodnutím Úřadu, a to nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.

§ 11

Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství

(1) Od 1. ledna 2005 jsou regulovány:

a)   cena zemního plynu dodávaného držitelem licence na přepravu plynu těm chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je přímo připojeno na přepravní soustavu;
b)   cena distribuce zemního plynu v členění na
1.  velmi vysokotlaké a vysokotlaké plynovody (dále jen "dálkovodní sítě"),
2.  středotlaké a nízkotlaké plynovody (dále jen "místní sítě");
c)   cena plynu dodávaného výrobcem do přepravní a distribuční soustavy;
d)   ceny ostatních plynů dodávaných konečným zákazníkům.

(2) Po přechodnou dobu, do úplného otevření trhu se zemním plynem, jsou regulovány i ceny zemního plynu dodávaného chráněným zákazníkům.

(3) Způsoby regulace cen podle odstavců 1 a 2 se stanoví podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 12
Činnosti s regulovanými cenami v teplárenství

(1) Od 1. ledna 2002 jsou regulovány ceny:

a)   výroby tepelné energie a
b)   rozvodu tepelné energie pro každou samostatnou část rozvodu.

(2) Cena tepelné energie pro odběratele v místě měření je součtem ceny výroby tepelné energie a ceny rozvodu tepelné energie nebo ceny výroby tepelné energie.

(3) Ceny dodávky tepelné energie pro všechny odběratele jsou regulovány formou věcně usměrňovaných cen.

§ 13
Způsob tvorby a změny cen dodávky tepelné energie

(1) Věcně usměrňovaná cena dodávky tepelné energie zahrnuje povolené náklady podle zvláštního právního předpisu,1) přiměřený zisk podle zvláštního právního předpisu,6) pokud další ustanovení této vyhlášky nestanoví jinak.

(2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního právního předpisu.7)

(3) Způsob tvorby cen dodávky tepelné energie pro všechny odběratele je stanoven na regulační období a zůstává neměnný po celé regulační období, kde

a)   první regulační období začíná 1. lednem 2002 a končí 31. prosincem 2004,
b)   druhé regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. prosincem 2009.

(4) Pro ceny dodávky tepelné energie, určené v konečné spotřebě domácnostem, vytvořené podle odstavce 1 pro příslušný rok regulačního období dále platí, že tyto ceny nesmí převýšit průměrnou věcně usměrňovanou cenu dodávky jednotkového množství tepelné energie pro domácnosti předchozího roku, vypočtené podle přílohy č. 15, o více než eskalační faktor, jehož výše se stanovuje podle přílohy č. 15.

(5) Ustanovení odstavce 4 neplatí pro dodávky tepelné energie domácnostem v případech, kdy pořizovací cena paliva v příslušném roce regulačního období se zvýšila natolik, že tímto vlivem se průměrná cena dodávky tepelné energie pro domácnosti zvýšila oproti průměrné ceně dodávky tepelné energie pro domácnosti o více, než je povolený meziroční nárůst průměrné ceny dodávky tepelné energie pro domácnosti daný cenovým vzorcem uvedeným v příloze č. 15. V takovém případě může být povolený rámec cenové změny, stanovený v příloze č. 15, překročen pouze o částku odpovídající promítnutí vlivu změny pořizovací ceny paliva.

(6) Ve zvláštních případech, vyžaduje-li to spolehlivost dodávek tepelné energie konečnému spotřebiteli, může Úřad povolit odlišný postup kalkulace ceny, než je uvedeno v odstavcích 4 a 5, při zachování nediskriminačního přístupu k držitelům licence.

(7) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě v odůvodněných případech neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období podle přílohy č. 16.

(8) Doporučený postup pro dělení nákladů na tepelnou energii a na elektřinu při kombinované výrobě elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 17.

(9) V průběhu prvního regulačního období budou výsledky regulace analyzovány a způsob regulace pro druhé regulační období dále stanoven s ohledem na tržní prostředí a vývoj cen na trhu paliv a energií.

§ 14
Obsah ekonomických údajů pro účely cenové regulace

(1) Držitelé licencí a operátor trhu předkládají Úřadu každoročně ekonomické údaje za uplynulý kalendářní rok zpracované podle zvláštního právního předpisu,1) kde

a)   držitel licence na výrobu elektřiny předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A2-11 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz N2-11 Výkaz nákladů a výnosů,
4.  výkaz HV6-11 Kontrola hospodářského výsledku,
5.  výkaz I6-11 Plán investičních výdajů;
b)   držitel licence na přenos elektřiny předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A3-13 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz N3-13 Výkaz nákladů a výnosů,
4.  výkaz HV5-13 Kontrola hospodářského výsledku,
5.  výkaz I1-13 Plán investičních výdajů,
6.  výkaz B1-13 Roční bilance elektřiny,
7.  výkaz B6-13 a), b), c), d), e) Technické výkazy;
c)   držitel licence na distribuci elektřiny a souběžný držitel licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A4-12 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz A7-12, 14 Výkaz provozních aktiv,
4.  výkaz N4-12 Výkaz nákladů a výnosů,
5.  výkaz N7-12, 14 Výkaz nákladů a výnosů,
6.  výkaz HV2-12, 14 Kontrola hospodářského výsledku,
7.  výkaz I2-12 Výkaz plánu investičních výdajů,
8.  výkaz OP1-12 Výkaz výpočtu opravných položek,
9.  výkaz D1-12 Výkaz povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla,
10.  výkaz B2-12 Roční bilance elektřiny,
11.  výkaz B5-12 Diagram roční bilance elektřiny,
12.  výkaz B7-12 a), b), c), d), e), f) Technické výkazy;
d)   souběžný držitel licencí na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou předkládá výkazy uvedené v písmenu c) a vyplňuje jak části týkající se činnosti distribuce, tak i části týkající se činnosti obchodu. Držitel licence pouze na distribuci elektřiny předkládá výkazy tak, že v částech týkajících se obchodu vypisuje nuly;
e)   souběžný držitel licence na přepravu plynu a licence na obchod s plynem a licence na uskladňování plynu předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A5-23, 24, 25 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz N5-23, 24, 25 Výkaz nákladů a výnosů,
4.  výkaz HV3-23, 24, 25 Kontrola hospodářského výsledku,
5.  výkaz I3-23, 24, 25 Výkaz plánu investičních výdajů,
6.  výkaz D3-24 Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu, rozdělených na jednotlivá čtvrtletí roku,
7.  výkaz D4-24 Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu,
8.  výkaz D5-24 Výkaz skutečných a ročních plánovaných nákladů na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících,
9.  výkaz B3-23, 24, 25 Roční skutečná a plánovaná bilance zemního plynu, s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí,
10.  výkaz B8-23, 25 Smluvní denní maximum,
11.  výkaz B9-23 Využití tranzitního systému podle smluvního ujednání;
f)   držitel licence na uskladňování plynu předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A10-25 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz N10-25 Výkaz nákladů a výnosů,
4.  výkaz HV7-25 Kontrola hospodářského výsledku,
5.  výkaz I7-25 Výkaz plánu investičních výdajů,
6.  výkaz B10-25 Roční skutečná a plánovaná bilance zemního plynu, s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí;
g)   držitel licence na distribuci plynu a souběžný držitel licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A6-22 Výkaz provozních aktiv distribuce plynu,
3.  výkaz A9-24 Výkaz provozních aktiv obchodu s plynem,
4.  výkaz N6-22 Výkaz nákladů a výnosů distribuce plynu,
5.  výkaz N9-24 Výkaz nákladů a výnosů obchodu s plynem,
6.  výkaz HV4-22 Výkaz kontroly hospodářského výsledku,
7.  výkaz I4-22 Plán investičních výdajů,
8.  výkaz OP2-22 Výkaz výpočtu opravných položek,
9.  výkaz D2-22 Výkaz nákladů na nákup zemního plynu,
10.  výkaz B4-22 Roční skutečná a plánovaná bilance distribuce zemního plynu, s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí,
11.  výkaz T2-22 Tarifní statistika;
h)   souběžný držitel licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem předkládá výkazy uvedené v písmenu g) a vyplňuje jak části týkající se činnosti distribuce plynu, tak i části týkající se činnosti obchodu s plynem. Držitel licence pouze na distribuci plynu předkládá výkazy tak, že v částech týkajících se obchodu vypisuje nuly;
i)   držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie předkládá
1.  rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok,
2.  výkaz A1-31, 32 Výkaz provozních aktiv,
3.  výkaz N1-31, 32 Výkaz nákladů a výnosů,
4.  výkaz HV1-31, 32 Kontrola hospodářského výsledku,
5.  výkaz I5-31, 32 Výkaz plánu investičních výdajů,
6.  výkaz B11-31, 32 Technický výkaz;
j)   operátor trhu předkládá rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok.

(2) Operátor trhu každoročně vždy do 30. června předkládá:

a)   výkazy plánovaných nákladů a výnosů zvlášť pro činnost organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocování a zúčtování odchylek a pro ostatní činnosti operátora trhu,
b)   plánované množství elektřiny, které bude zobchodováno na krátkodobém trhu,
c)   plánovaný počet účastníků organizovaného krátkodobého trhu,
d)   plánovaný počet operací provedených zúčtovacím centrem na krátkodobém trhu s elektřinou, zúčtování obchodů uskutečněných na trhu v reálném čase a zúčtování odchylek,
e)   výkaz plánovaných výdajů na investice podle činností organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocování zúčtování odchylek a ostatní činnosti, strukturovaný do jednotlivých let regulačního období.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.
2)   Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou.
3)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
5)   Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.
6)   Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb. a vyhlášky č. 231/1997 Sb.
7)   Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.