Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


432

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 3. prosince 2001

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti
1.  o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona (dále jen "povolení k nakládání s vodami"),
2.  o povolení k některým vybraným činnostem podle § 14 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona,
3.  o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona,
4.  o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
5.  o vyjádření podle § 18 vodního zákona;
b)   náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vydávaných podle vodního zákona ve věcech uvedených pod písmenem a).

§ 2
Doklady pro vydání povolení k nakládání s vodami
[K § 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami

a)   doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
b)   rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy,1) jako podklad pro zahájení řízení,
c)   kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká,
d)   projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla,
e)   stanovisko správce povodí,
f)   stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
g)   údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat, a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech,2) pokud se žádost týká povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1.

§ 3
Náležitosti povolení k nakládání s vodami

Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby, které se uděluje povolení k nakládání s vodami,
b)   druh, účel a rozsah nakládání s vodami,
c)   dobu, na kterou se povolení vydává,
d)   název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,
e)   číslo hydrogeologického rajonu místa nakládání s vodami, pokud se povolení týká nakládání s podzemními vodami,
f)   údaje o množství a jakosti vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,
g)   stanovení povinností a uložení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
h)   vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení.

§ 4
Doklady pro vydání povolení k některým vybraným činnostem
[K § 14 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované činnosti

a)   mapové podklady ve zvoleném měřítku (1 : 500 až 1 : 50 000) se zakreslením místa výkonu činnosti, s vyznačením širších účinků na okolí,
b)   doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením,
c)   stanovisko správce povodí,
d)   stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
e)   doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
f)   rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy,1) jako podklad pro zahájení vodoprávního řízení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 5
Náležitosti povolení k některým vybraným činnostem

Povolení k některým vybraným činnostem kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby, které bylo uděleno povolení k některým činnostem,
b)   druh a rozsah povolované činnosti,
c)   dobu, na kterou se povolení vydává,
d)   název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
e)   číslo hydrogeologického rajonu místa povolené činnosti, jedná-li se o povolení geologických prací v ochranných pásmech vodních zdrojů,
f)   stanovení povinností, popřípadě podmínek, za kterých se činnost povoluje,
g)   vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení.

§ 6
Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům
(K § 15 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla

a)   doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu;3)
b)   projektovou dokumentaci, která dále obsahuje
1.  požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí,
2.  údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů,4) pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,
3.  údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q?355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
4.  údaje o jakosti vody při Q?355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
5.  výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
c)   povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;
d)   stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací;
e)   stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;
f)   vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3.

§ 7
Náležitosti stavebního povolení k vodním dílům

Kromě náležitostí stavebního povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, vyplývajících ze zvláštního právního předpisu3) obsahuje povolení dále

a)   základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení,
b)   název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže vodního toku (staničení), pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,
c)   číslo hydrogeologického rajonu, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s podzemním vodním zdrojem.

§ 8
Doklady pro udělení souhlasu
(K § 17 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti

a)   mapové podklady ve zvoleném měřítku (1 : 2 000 až 1 : 50 000) se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,
b)   údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, podle zvláštních právních předpisů,4) pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízením nebo činností dotčeny,
c)   popis staveb, zařízení nebo činností a jejich účinků na okolí,
d)   vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,
e)   stanovisko správce povodí,
f)   stanovisko správce drobného vodního toku, jde-li o stavbu související s tímto vodním tokem.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4.

§ 9
Náležitosti souhlasu

Rozhodnutí o udělení souhlasu kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo právnické osoby, které byl udělen souhlas,
b)   základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
c)   název vodního toku a číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,
d)   číslo hydrogeologického rajonu, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,
e)   stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci.

§ 10
Doklady pro vyjádření
(K § 18 zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a)   situační výkres současného stavu v katastrální mapě s popisem a zakreslením záměru a s vyznačením účinků na okolí; je-li záměr rozsáhlý s dopadem na široké okolí nebo jedná-li se o liniovou stavbu, též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b)   stanovisko správce povodí,
c)   dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká změn těchto staveb, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 5.

§ 11
Náležitosti vyjádření

Vyjádření obsahuje, zda je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem uskutečnitelný, zejména zda je v souladu s plány hlavních povodí, s plány oblastí povodí, s programy opatření a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, schválenými pro dané území, popřípadě za jakých podmínek.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4)   Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.