Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 430/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 162, ze dne 13. 12. 2001
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

430

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 3. prosince 2001

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1) (dále jen "organizace").

Závodní stravování
zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

§ 2

V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:

a)   náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),
b)   náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),
c)   ostatní provozní náklady na závodní stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").

§ 3

(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) se hradí výnosy ze závodního stravování. Výnosy ze závodního stravování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) (dále jen "příspěvek z fondu"). Organizace o těchto nákladech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.

(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů hlavní činnosti.

(3) Pro zabezpečení peněžních operací podle odstavce 1 zřizuje organizační složka státu samostatný běžný účet závodního stravování.

(4) Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak (odstavec 6), žáci středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a)   u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu, (dále jen "snížená úhrada"),
b)   u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.

(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny,3) nestanoví-li tato vyhláška jinak (odstavec 6), pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvala aspoň 3 hodiny (dále jen "odpracovaná směna").

(6) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo pouze v případě, že odpracovaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin.

(7) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

(8) Organizace může žákům a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci poskytnout jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. Organizace též může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

(9) Zaměstnanec organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí zaměstnanec uvedený ve větě první jejich průměrnou výši.

(10) Před zahájením provozu zařízení závodního stravování nebo při potřebě zvýšení zásob může organizační složka státu poskytnout na samostatný běžný účet závodního stravování prostředky ze svého rozpočtu. Tyto prostředky se vrátí při trvalém snížení stavu zásob, nejpozději však při ukončení činnosti vlastního zařízení závodního stravování.

(11) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o závodním stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2. Organizační složka státu převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy o závodním stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního rozpočtu.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace
nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

§ 4

V organizaci zajišťující závodní stravování na základě smlouvy s jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na závodní stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

§ 5

(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.

(3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jen jedno hlavní jídlo během odpracované směny, a pokud nebyli během stanovené směny3) na pracovní cestě, která trvala déle než 5 hodin.5) Další hlavní jídlo v téže směně může organizace poskytnout svému zaměstnanci za úhradu ve výši podle věty první jen trvá-li jeho stanovená směna nejméně 10 hodin.

(4) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti.

§ 6
Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací
nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stravování organizace jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, postupuje se obdobně podle § 3.

(2) V jiném případě smluvního zajištění závodního stravování, než je uvedeno v odstavci 1, se u organizace za náklady na závodní stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4) Organizační složka státu je hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.

Zvláštní ustanovení

§ 7

Každé místně oddělené pracoviště může postupovat buď v souladu s § 3 nebo § 4 až 6 této vyhlášky.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


1)   § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2)   § 6 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
3)   § 83 zákoníku práce.
4)   § 5 odst. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.
5)   § 140 odst. 1 zákoníku práce.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.