Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


429

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 29. listopadu 2001

o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 14a odst. 3, § 27a odst. 4 a § 39 odst. 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví podrobnější členění nezbytných údajů k prokázání finanční způsobilosti k zahájení a provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální a podrobnosti o způsobu prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální.

(2) Vyhláška rovněž vymezuje doplňkové přepravní služby dopravce náležející do závazku provozu.

§ 2
Podrobnější členění údajů k prokázání finanční způsobilosti
k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální

(1) Provozovatel dráhy předkládá k prokázání finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální údaje v tomto členění:

a)   obchodní rozpočet, případně podnikatelský plán vypracovaný na roční účetní období,
b)   objem dostupných finančních prostředků k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího dni podání žádosti včetně stavu bankovních účtů a úvěrů a úhrady části nákladů dopravní cesty vztahující se k veřejné osobní dopravě ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
c)   přehled o stavu provozního kapitálu, kterým jsou oběžná aktiva podnikatele celkem a v členění podle stavu dlouhodobých pohledávek, zásob, finančního majetku a ostatních aktiv k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího dni podání žádosti.

(2) Obchodní rozpočet zahrnuje

a)   příjmy z poplatků za použití dopravní cesty dráhy v členění:
1.  příjmy za nákladní dopravu,
2. příjmy za osobní dopravu;
b)   náklady na zajištění provozuschopnosti dopravní cesty v členění:
1. údržba a opravy dopravní cesty,
2.  obsluha dráhy a organizace drážní dopravy na dopravní cestě,
3. ostatní náklady,
4.  podíl nákladů vztahující se k veřejné osobní dopravě,
5.  přehled výše závazků a pohledávek podle jednotlivých dlužníků a věřitelů ke konci uplynulého účetního období s popisem aktuálního stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího dni podání žádosti;
c)   ostatní obchodní a provozní příjmy včetně příjmů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a dotace ze státního rozpočtu a jiných zdrojů.

§ 3
Podrobnosti o způsobu prokazování finanční způsobilosti
k zahájení a provozování drážní dopravy
na dráze celostátní nebo na dráze regionální

(1) Obchodní majetek1) se prokazuje

a)   nemovitostmi, které se zapisují do katastru nemovitostí a které dopravce vlastní nebo k nimž má dopravce jiné právo, pokud mají sloužit k provozování drážní dopravy podle podnikatelského plánu2) a nejsou zatíženy zástavním právem,
b)   drážními vozidly potřebnými k naplnění podnikatelského plánu.2)

(2) Dále obchodní majetek dokládá

a)   akciemi podle jednotlivých akciových společností nebo ostatními cennými papíry s uvedením ISIN, počtu, údaji o jejich podobě a jmenovité hodnotě,
b)   majetkovou účastí spočívající v podílu v jiných než akciových obchodních společnostech,
c)   přehledem jiných hodnot, pokud jsou finančně ocenitelné; jinými hodnotami jsou především majetková práva nehmotné povahy, např. ochranné známky, patenty, užitné vzory a průmyslové vzory.

(3) Provozní kapitál se prokáže výší oběžných aktiv celkem a v členění na dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, zásoby, finanční majetek, ostatní aktiva a přehledem vlastního kapitálu na financování obchodního majetku dopravce. Do objemu dostupných finančních prostředků se započítá i úhrada prokazatelné ztráty vzniklá dopravci plněním závazku veřejné služby.3)

(4) Dokladem o financování drážních vozidel je kupní smlouva nebo jiný doklad o nabytí, smlouva o finančním leasingu, případně nájemní smlouva.

§ 4
Doplňkové přepravní služby

Doplňkové přepravní služby dopravce náležející do závazku veřejné služby jsou:

a)   provozování parkovišť nebo odstavných ploch pro stání automobilů nebo jízdních kol u stanic dráhy,
b)   přeprava dětských kočárků s dítětem.

§ 5
Přechodné ustanovení

Pokud provozovatel dráhy nebo dopravce prokázal finanční způsobilost k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální nebo prokázal finanční způsobilost k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální v období od 1. dubna 2000 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, považuje se za finančně způsobilého i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000  Sb.
2)   § 27a odst. 2 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.  23/2000 Sb.
3)   § 39 a 39a zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

E-shop

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodním právu soukromém k 1.1.2014, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém k 1.1.2014, komentář

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., Mgr. Markéta Hálová, Ph.D., JUDr. Zdeněk Kovařík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval – např. kvalifikační ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.