Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


407

ZÁKON

ze dne 24. října 2001,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 6 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky".

2. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".

3. V § 6 odst. 2 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky".

4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.".

5. V § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

6. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: "Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5b)".Poznámka pod čarou č. 5b) zní:


"5b)   § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.".

7. V § 8 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.".

8. V § 9 odst. 4 se ve větě první za slovo "posudkem" vkládají slova " , který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců".

9. V § 12 odst. 2 se slova "zacházení s nimi" nahrazují slovy "nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu5c)".Poznámka pod čarou č. 5c) zní:


"5c)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 16 větě první se slova "vyrobit nebo" zrušují.

11. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

"(2) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5 a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.5c)

(3) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.".

12. V § 21 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují tato slova: "nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin".

13. V § 25 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů.".

14. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova "s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8," nahrazují slovy " ; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby".

15. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin".

16. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 26 odst. 3 se za slovo "zacházení" vkládají slova "nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3".

18. § 27 zní:

"§ 27

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat okresnímu úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona.".

19. § 28 včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"§ 28

Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejců pomocných látek, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a)   do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona,
b)   do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení.10b)

10b)   § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.".

20. V § 32 odst. 1 větě první se za slovo "vede" vkládají slova "stanoveným způsobem10c)".Poznámka pod čarou č. 10c) zní:


"10c)   Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.".

21. V § 32 odst. 1 větě druhé se za slovem "péče," zrušuje spojka "a" a na konci odstavce se doplňují tato slova: "a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3".

22. V § 37 odst. 1 písm. a) se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč", spojka "a" se nahrazuje čárkou a za slovo "dokumentace" se vkládají slova "a ohlašovacích povinností".

23. V § 39 odst. 1 věta poslední zní: "Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. d) uloží Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o činnosti vykonávané na základě povolení k zacházení, v ostatních případech pokutu uloží okresní úřad.".

24. V § 43 odst. 1 se slova "Ústřední orgány státní správy" nahrazují slovy "Ministerstva a jiné ústřední správní úřady".

25. V příloze č. 4 se za položku "MDMA" vkládá do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "4-MTA" a do sloupce "Chemický název" slovo "2-amino-1-(4-methylthio- fenyl)propan".

26. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "2C-B" a do sloupce "Chemický název" slovo "4-brom-2,5-dimethoxy- fenethylamin".

27. V příloze č. 7 se za položku "Flurazepam" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "GHB" a do sloupce "Chemický název" slovo "kyselina 4-hydroxybutanová".

28. V příloze č. 7 se za položku "Vinylbital" doplňuje do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Zolpidem" a do sloupce "Chemický název" slovo "N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid".

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.