Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


407

ZÁKON

ze dne 24. října 2001,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 6 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky".

2. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".

3. V § 6 odst. 2 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky".

4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.".

5. V § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

6. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: "Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5b)".Poznámka pod čarou č. 5b) zní:


"5b)   § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.".

7. V § 8 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.".

8. V § 9 odst. 4 se ve větě první za slovo "posudkem" vkládají slova " , který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců".

9. V § 12 odst. 2 se slova "zacházení s nimi" nahrazují slovy "nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu5c)".Poznámka pod čarou č. 5c) zní:


"5c)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 16 větě první se slova "vyrobit nebo" zrušují.

11. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

"(2) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5 a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.5c)

(3) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.".

12. V § 21 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují tato slova: "nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin".

13. V § 25 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů.".

14. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova "s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8," nahrazují slovy " ; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby".

15. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin".

16. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 26 odst. 3 se za slovo "zacházení" vkládají slova "nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3".

18. § 27 zní:

"§ 27

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat okresnímu úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona.".

19. § 28 včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"§ 28

Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejců pomocných látek, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a)   do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona,
b)   do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení.10b)

10b)   § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.".

20. V § 32 odst. 1 větě první se za slovo "vede" vkládají slova "stanoveným způsobem10c)".Poznámka pod čarou č. 10c) zní:


"10c)   Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.".

21. V § 32 odst. 1 větě druhé se za slovem "péče," zrušuje spojka "a" a na konci odstavce se doplňují tato slova: "a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3".

22. V § 37 odst. 1 písm. a) se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč", spojka "a" se nahrazuje čárkou a za slovo "dokumentace" se vkládají slova "a ohlašovacích povinností".

23. V § 39 odst. 1 věta poslední zní: "Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. d) uloží Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o činnosti vykonávané na základě povolení k zacházení, v ostatních případech pokutu uloží okresní úřad.".

24. V § 43 odst. 1 se slova "Ústřední orgány státní správy" nahrazují slovy "Ministerstva a jiné ústřední správní úřady".

25. V příloze č. 4 se za položku "MDMA" vkládá do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "4-MTA" a do sloupce "Chemický název" slovo "2-amino-1-(4-methylthio- fenyl)propan".

26. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "2C-B" a do sloupce "Chemický název" slovo "4-brom-2,5-dimethoxy- fenethylamin".

27. V příloze č. 7 se za položku "Flurazepam" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "GHB" a do sloupce "Chemický název" slovo "kyselina 4-hydroxybutanová".

28. V příloze č. 7 se za položku "Vinylbital" doplňuje do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Zolpidem" a do sloupce "Chemický název" slovo "N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid".

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.