Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 406/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 153, ze dne 20. 11. 2001
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

406

ZÁKON

ze dne 24. října 2001,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5a se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"(4) Správce konkursní podstaty svolá na základě žádosti Úřadu do 30 dnů od jejího doručení členskou schůzi výhradně za účelem schválení rozhodnutí o krytí ztráty uhrazovací povinností členů. Pro svolání členské schůze správcem konkursní podstaty platí přiměřeně ustanovení stanov, zvláštního zákona1) a § 5a odst. 2. Náklady spojené se svoláním a konáním členské schůze jsou náklady spojené s udržováním a správou podstaty podle zvláštního zákona.5a)


5a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 14 odstavec 5 zní:

"(5) Čerpat z Fondu lze jen na náhrady oprávněných osob, kterými jsou jen členové družstevních záložen a jiné osoby, o kterých tak stanoví zákon, (dále jen "oprávněná osoba"), poskytované za podmínek stanovených tímto zákonem, na náklady s tím související a na splátky půjček.".

3. V § 16 odst. 1 se za slova "v českých korunách" vkládají slova "nebo jiné měně".

4. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pojištěným vkladem se rozumí také vklad, na jehož vyplacení vznikl nárok podle § 4 odst. 6 písm. b) a který nebyl uspokojen z důvodu neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům za zákonných a smluvních podmínek. Osoby uvedené v § 4 odst. 6 za splnění podmínek uvedených v § 17 odst. 1 mají právo na výplatu náhrady za pojištěný vklad nebo za podíl na pojištěném vkladu.".

5. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Náhrada za pojištěný vklad (dále jen "náhrada") se oprávněné osobě z Fondu poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Úřadu o neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Nárok oprávněné osobě na náhradu nevznikne dříve, než družstevní záložna, která není schopná dostát svým závazkům, prokáže Úřadu, že její členové se podíleli na krytí ztráty, která byla zjištěna účetní závěrkou provedenou v souvislosti s neschopností družstevní záložny dostát svým závazkům, ne starší než 3 měsíce, uhrazovací povinností ve výši podle stanov. Nárok na náhradu za pojištěný vklad vedený v jiné měně vzniká v českých korunách.".

6. V § 18 odst. 1 se slovo "člena" nahrazuje slovy "oprávněné osoby", slovo "jeho" se nahrazuje slovem "jejích", slovo "vkladatelovy" se zrušuje, za slova "splatné závazky" se vkládají slova "oprávněné osoby" a za slova "v českých korunách" se vkládají slova "nebo jiné měně". Na konci odstavce se doplňují tyto věty: "Výpočet se provádí v české měně ke dni zahájení plateb. Přepočet na českou měnu se provádí podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, který o 7 pracovních dnů předchází den zahájení plateb. Náhrada se vyplácí v české měně.".

7. V § 18 odst. 2 se slovo "vkladateli" nahrazuje slovy "oprávněné osobě" a slova "jednoho vkladatele" se nahrazují slovy "jednu oprávněnou osobu".

8. V § 18 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Pro výpočet náhrady za pojištěný vklad nebo za podíl na pojištěném vkladu podle § 16 odst. 3 se podíl nároku oprávněné osoby na vyplacení prostředků podle § 4 odst. 6 písm. b) na celkovém objemu všech nároků všech oprávněných osob na vyplacení prostředků podle § 4 odst. 6 písm. b) vztahujících se k osobě, které zaniklo členství za trvání družstevní záložny, (dále jen "celkový nárok") násobí náhradou vztahující se k celkovému nároku po odečtení uhrazovací povinnosti určené podle § 17 odst. 1 vypočtenou podle § 18 odst. 2. Tímto není dotčeno ustanovení § 18 odst. 1 a 2.

(4) Pro účely výplaty náhrady za pojištěný vklad nabytý oprávněnou osobou v rámci dědictví se taková náhrada vypočtená podle § 18 odst. 3 posuzuje odděleně od jiné náhrady poskytnuté oprávněné osobě.".

9. V § 19 odst. 2 se slovo "vkladatelů" nahrazuje slovy "oprávněných osob".

10. V § 20 odst. 1 se slovo "vkladatele" nahrazuje slovy "oprávněné osoby" a slovo "jeho" se nahrazuje slovem "jejímu".

11. V § 20 odst. 2 se slovo "vkladatelů" nahrazuje slovy "oprávněných osob".

12. V § 20 odst. 3 se slova "vkladatelům" nahrazují slovy "oprávněným osobám", slovo "Vkladatelům" se nahrazuje slovy "Oprávněným osobám" a slovo "Vkladatelé" se nahrazuje slovy "Oprávněné osoby".

Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení

Pokud byly podmínky dané tímto zákonem pro vznik nároku na náhradu za pojištěný vklad splněny již před účinností tohoto zákona a nárok na náhradu za pojištěný vklad nevznikl, posuzují se právní vztahy takto založené podle tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 18 odst. 1 a 2. Pohledávka oprávněné osoby vůči družstevní záložně podle tohoto zákona se snižuje, nestalo-li se tak před účinností tohoto zákona, o částku rovnající se jejímu právu na náhradu z Fondu ke dni účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni se Fond stává věřitelem družstevní záložny ve výši práv oprávněných osob na plnění z Fondu. V případě náhrady za pojištěný vklad vedený v jiné než české měně podle tohoto zákona se přepočet na českou měnu provede podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, který o 7 pracovních dnů předchází účinnost tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po dni vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.