Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 391/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 146, ze dne 9. 11. 2001

391

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 22. října 2001,

kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 6 odst. 5 a § 48 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f) systém schválený statutárním orgánem, který umožňuje vedení jednacího protokolu nebo pomocného jednacího protokolu pomocí prostředků výpočetní techniky za předpokladu, že obsahuje evidenční položky jako administrativní pomůcky uvedené v písmenu a) nebo b), je účinně zabezpečen proti následnému nebo jinému neoprávněnému zásahu do vedené evidence, proti přístupu neoprávněné osoby a prokazatelným způsobem zaznamenává všechny prováděné změny vedené evidence,
g)   kontrolní list utajované písemnosti pro vedení přehledu osob, které se s utajovanou písemností u orgánu státu nebo organizace seznámily. Vzor kontrolního listu utajované písemnosti je uveden v příloze č. 6a této vyhlášky.".

2. V § 5 odst. 3 se slova "odstavcích 1 a 2, mimo doručovací knihy" nahrazují slovy "odstavci 1 písm. a), b), c) a e) a další administrativní pomůcky podle odstavce 2, kterými jsou kniha nebo sešit".

3. V § 5 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Na konci kalendářního roku se z jednacího protokolu nebo pomocného jednacího protokolu vedeného pomocí prostředků výpočetní techniky přestanou přidělovat pořadová čísla čísel jednacích utajovaných písemností v končícím kalendářním roce. Jednací protokol nebo pomocný jednací protokol vedený pomocí prostředků výpočetní techniky se vytiskne ve formě grafického dokumentu dle potřeby, nejpozději však na začátku následujícího kalendářního roku, po vyřízení všech čísel jednacích, která byla z jednacího protokolu nebo pomocného jednacího protokolu vedeného pomocí prostředků výpočetní techniky přidělena. Vytištění jednacího protokolu nebo pomocného jednacího protokolu ve formě grafického dokumentu se provede rovněž při změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu. Jednací protokol nebo pomocný jednací protokol za uplynulý kalendářní rok vytištěný ve formě grafického dokumentu se upraví způsobem uvedeným v odstavci 3.

(5) Kontrolní list utajované písemnosti vyhotovuje osoba pověřená vedením jednacího protokolu v případě seznámení se osoby s utajovanou písemností nebo v případě výpůjčky utajované písemnosti osobě podle § 24. Kontrolní list utajované písemnosti se nestává součástí utajované písemnosti, ale ukládá se společně s ní. Kontrolní list utajované písemnosti se skartuje nebo archivuje společně s utajovanou písemností.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 9 odst. 1 se slova "jednacích protokolech" nahrazují slovy "administrativních pomůckách uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) nebo f)".

5. V § 9 odst. 6 se slova "adresované na jméno" nahrazují slovy "opatřené na vnitřní obálce nebo obalu nápisem "OTEVŘE ADRESÁT" ".

6. V § 9 se na konci odstavce 7 doplňuje tato věta: "Osoba, která se s utajovanou písemností pouze seznamuje bez přidělení, nezaznamenává toto seznámení ve své manipulační knize, ale potvrdí je v kontrolním listě utajované písemnosti.".

7. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Na konci kalendářního roku se jednací protokol uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí přidělování nových pořadových čísel a čísel jednacích v tomto roce. Pod podtržením se uvede záznam o počtu použitých čísel jednacích, který podepíše pověřená osoba a její nadřízený.".

8. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Obdobně se provádějí opravy zápisů v administrativních pomůckách uvedených v § 5 odst. 1 písm. f) s tím, že se vyznačí jména osob, které opravy provedly. Po vytištění těchto pomůcek vyznačené osoby připojí své vlastnoruční podpisy.".

9. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) U stanovených utajovaných spisů soudů a státních zastupitelství lze ve spisové značce uvádět zkratku stupně utajení za touto značkou, od které je oddělena lomítkem. Tyto spisy musí být však vždy vedle spisové značky označeny i jednacím číslem utajované písemnosti.".

10. V § 14 odst. 1 se za slova "číslo jednací" vkládají slova "nebo jiné evidenční číslo".

11. V § 14 odstavec 2 zní:

"(2) Nosná média a jiné materiály, které obsahují utajované skutečnosti, se při odesílání opatří průvodním listem, který obsahuje náležitosti uvedené v § 11.".

12. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmena a) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje tato věta: "Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem "OTEVŘE ADRESÁT""",".

13. V § 17 odst. 2 se za slova "opatří datem a" vkládá slovo "neprodleně" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Vrácená stvrzenka se připojí k výtisku utajované písemnosti, pokud je u odesilatele určen k uložení.".

14. V § 18 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) kryptografickými prostředky,".

15. V § 18 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) informačními systémy, nebo".

 Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

16. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) Utajované písemnosti stupně utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné" přepravuje vždy 1 kurýr v doprovodu nejméně 1 osoby.".

17. V § 19 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Utajovanou písemnost, kterou z důvodu jejího rozměru nelze přepravovat v přenosné schránce, je nutné při její přepravě vhodným způsobem zakrýt tak, aby se zabránilo seznámení nepovolané osoby s touto utajovanou písemností.".

18. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(5) Utajovaný kryptografický materiál2a) přepravují vždy 2 kurýři v doprovodu potřebného počtu osob.


2a)  § 2 písm. a) vyhlášky č. 136/2001 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu.".

19. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20
Přeprava utajovaných skutečností kryptografickými
prostředky nebo informačními systémy

K přepravě utajované písemnosti kryptografickými prostředky nebo informačními systémy lze používat pouze kryptografické prostředky nebo informační systémy, které byly certifikovány k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení přepravovaných utajovaných písemností nebo stupně utajení vyššího.".

20. V § 23 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"(4) V průběhu zpracování i po jejich vyřízení se utajované skutečnosti stupňů utajení "Vyhrazené", "Důvěrné" nebo "Tajné" ukládají do úschovných objektů v zabezpečených oblastech nebo do zabezpečených oblastí. Utajované skutečnosti stupně utajení "Přísně tajné" se ukládají pouze do úschovných objektů v zabezpečených oblastech,2b) jsou-li splněny bezpečnostní standardy Úřadu.

2b)  § 2 písm. b) vyhlášky č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.".

21. V § 23 odst. 7 se slova "pečetí nebo plombují" nahrazují slovy "mohou pečetit nebo plombovat".

22. § 25 včetně nadpisu zní:

"§ 25
Zabezpečení utajované písemnosti

(1) Zabezpečená oblast a úschovný objekt, ve kterých se ukládají utajované písemnosti, musí být v době nepřítomnosti osob odpovědných za přístup do těchto zabezpečených oblastí a úschovných objektů (dále jen "odpovědná osoba") uzamčeny. Odpovědné osoby disponují klíči od zabezpečených oblastí a úschovných objektů (dále jen "klíč"). Klíče se uschovávají v objektu, kde se zabezpečené oblasti nebo úschovné objekty nacházejí, a to v zapečetěné obálce, případně schránce, nebo o místě jejich uložení rozhodne pověřená osoba.

(2) Duplikáty klíčů se ukládají u pověřené osoby; není-li jí, u statutárního orgánu. Duplikáty klíčů jsou uloženy způsobem, který umožňuje kontrolu jejich použití.

(3) V době nepřítomnosti odpovědných osob může zabezpečenou oblast nebo úschovný objekt otevřít pouze jejich nadřízený nebo jím určená a pověřená osoba, a to za přítomnosti dalších nejméně 2 osob. O této skutečnosti se pořídí písemný záznam obsahující důvod otevření, které utajované písemnosti byly vyňaty či vloženy, jména a podpisy přítomných osob, časové údaje o otevření a uzavření a musí o ní být neprodleně informovány odpovědné osoby.

(4) Ztráta klíčů nebo jejich duplikátů musí být neprodleně oznámena nejbližšímu nadřízenému a pověřené osobě. Současně musí být neprodleně všechny utajované písemnosti umístěny v jiné zabezpečené oblasti nebo úschovném objektu. Není-li to z technických nebo jiných důvodů možné, musí být zajištěna ochrana utajovaných písemností jiným způsobem. Nebudou-li klíče nebo jejich duplikáty nalezeny a zabezpečená oblast nebo úschovný objekt mají být nadále používány pro ukládání utajovaných písemností, musí být dosavadní uzávěry nebo zámky vyměněny. Budou-li nalezeny dříve, než dojde k výměně uzávěrů nebo zámků, rozhodne o výměně pověřená osoba, podle povahy případu.".

23. § 29 zní:

"§ 29

(1) Evidence, stanovení a označení příslušného stupně utajení, manipulace, ukládání a skartace utajovaných písemností v ústředních registrech a registrech se provádí podle této vyhlášky. Ústřední registry vedou přehled o všech utajovaných písemnostech, mimo utajovaných písemností poskytnutých podle § 67 odst. 8 a 9 zákona, a při své činnosti respektují požadavky jejich poskytovatele.

(2) K evidenci, manipulaci a ukládání utajovaných písemností v ústředních registrech a registrech se používají administrativní pomůcky uvedené v § 5 odst. 1, přenosné schránky uvedené v § 6 a úschovné objekty uvedené v § 7.".

24. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

"Příloha č. 6a k vyhlášce č. 244/1998 Sb.

Kontrolní list utajované písemnosti

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elketronické podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.

E-shop

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.