Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


387

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 23. října 2001

o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev

Ministerstvo financí stanoví podle § 11 a 28i zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví pravidla pro systém řízení peněžních toků spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna") tak, aby byly schopné průběžně plnit své závazky řádně a včas.

§ 2

(1) Řízením krátkodobé likvidity se rozumí řízení likvidity do jednoho roku.

(2) Řízením střednědobé a dlouhodobé likvidity se rozumí řízení likvidity v období delším než jeden rok.

(3) Likvidním rizikem se rozumí stav, kdy družstevní záložna má větší objem splatných závazků než objem splatných pohledávek v určitém čase, a tento stav může zapříčinit neschopnost družstevní záložny plnit své závazky řádně a včas.

(4) Klasifikovaným aktivem se rozumí taková pohledávka družstevní záložny, u které se prokázala neschopnost dlužníka uhradit svůj závazek vůči družstevní záložně v řádném termínu a výši nebo se tato neschopnost dá vážně předpokládat.

§ 3

Za účelem trvalého dodržování schopnosti družstevní záložny plnit své závazky řádně a včas (dále jen "platební schopnost") provádí družstevní záložna zejména řízení likvidity.

§ 4

Základní způsob řízení likvidity družstevní záložny je založen na plánování příjmů a výdajů peněžních prostředků v budoucnosti.

§ 5

(1) Za časová pásma pro výpočet ukazatele vyváženosti aktiv a pasiv se rozumí období

a)   do 3 měsíců,
b)   od 3 měsíců do 1 roku,
c)   1 až 2 roky,
d)   2 až 5 let,
e)   5 let a více.

(2) Za splatná aktiva v jednotlivých časových pásmech se považují:

a)   peníze,
b)   úvěry členům,
c)   úvěry obcím,
d)   vklady u bank,
e)   vklady u jiných družstevních záložen,
f)   úvěry poskytnuté jiným družstevním záložnám,
g)   půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen (dále jen "Fond"),
h)   jiné pohledávky vůči třetím osobám,
i)   cenné papíry,
j)   majetkové účasti,
k)   jiná stálá aktiva,
l)   ostatní aktiva.

(3) Za splatná pasiva v jednotlivých časových pásmech se považují:

a)   vklady členů,
b)   úvěry od bank,
c)   vklady jiných družstevních záložen,
d)   úvěry od jiných družstevních záložen,
e)   jiné vklady,
f)   jiné závazky vůči třetím osobám,
g)   základní kapitál,
h)   ostatní pasiva.

(4) Jednotlivá aktiva a pasiva se do časových pásem přiřazují zejména podle

a)   data splatnosti aktiv a pasiv s pevnou lhůtou splatnosti,
b)   předpokládaného vývoje pasiv s pevnou lhůtou splatnosti s přihlédnutím k pravděpodobnosti, v jakém rozsahu obnoví věřitelé své vklady v době splatnosti,
c)   zvyklosti vkladatelů netermínovaných vkladů,
d)   stupně likvidity aktiv podle jejich prodejnosti,
e)   velikosti vkladů jednotlivých vkladatelů.

(5) Klasifikovaná aktiva družstevní záložna pro účely řízení likvidity eviduje samostatně, přičemž tato aktiva nejsou zahrnuta do aktiv přiřazovaných do časových pásem.

(6) Za rychle likvidní aktiva se pro účely řízení likvidity považují:

a)   peníze,
b)   státní dluhopisy a dluhopisy, za které stát převzal záruku,
c)   dluhopisy emitované Českou národní bankou,
d)   dluhopisy vydané centrálními bankami členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se státní zárukou,
e)   vklady u bank,
f)   jiné dluhopisy nabyté se souhlasem Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"), u kterých lze důvodně předpokládat možnost odprodeje na kapitálovém trhu bez realizace ztráty.

(7) Z rychle likvidních aktiv družstevní záložna vyloučí jakákoli aktiva, která jsou zatížena právy třetích osob.

§ 6

Ukazatel kumulované vyváženosti aktiv a pasiv daného časového pásma se stanoví jako podíl součtu splatných aktiv a součtu splatných pasiv daného a všech předcházejících časových pásem, přičemž se uvádí v procentuálním vyjádření.

§ 7

(1) Družstevní záložna je povinna dosáhnout nejpozději do 31. 12. 2001 a po tomto datu nadále dosahovat hodnotu ukazatele kumulované vyváženosti aktiv a pasiv v každém z časových pásem uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c) nejméně 45 %.

(2) Družstevní záložna je povinna dosáhnout nejpozději do 30. 6. 2002 a po tomto datu nadále dosahovat hodnotu ukazatele kumulované vyváženosti aktiv a pasiv v každém z časových pásem uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c) nejméně 70 %.

(3) Družstevní záložna, která dosáhla požadovaných hodnot ukazatelů vyváženosti aktiv a pasiv před termínem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, není oprávněna učinit žádný úkon směřující ke snížení hodnoty vyváženosti aktiv a pasiv pod tuto hodnotu.

(4) Družstevní záložna je povinna dosáhnout nejpozději k 31. 12. 2001 a po tomto datu nadále dosahovat hodnotu rychle likvidních aktiv ve výši nejméně 15 % z objemu všech vkladů vedených družstevní záložnou.

(5) V případě, kdy udržování rozsahu rychle likvidních aktiv podle odstavce 4 by vedlo k hodnotě ukazatele kumulované vyváženosti aktiv a pasiv v časových pásmech podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) přesahující 102 %, je družstevní záložna oprávněna udržovat pouze takovou výši rychle likvidních aktiv, která zabezpečuje nepoklesnutí hodnoty uvedených ukazatelů pod úroveň 102 %.

§ 8

Každá družstevní záložna vytvoří organizační opatření vedoucí k efektivnímu řízení likvidity. V rámci tohoto je družstevní záložna povinna do 3 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky vypracovat vlastní vnitřní předpis obsahující nejméně plán řízení likvidity za

a)   stavu normálních podmínek činnosti družstevní záložny v členění na
1. řízení krátkodobé likvidity,
2. řízení střednědobé a dlouhodobé likvidity;
b)   stavu likvidního rizika družstevní záložny.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.