Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


386

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 23. října 2001

o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev

Ministerstvo financí stanoví podle § 11 a 28i zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví základní vztah mezi kapitálem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna") a jejich aktivy tak, aby docházelo k posílení schopnosti družstevních záložen překonávat případné výkyvy v jejich hospodaření.

§ 2

Kapitálovou přiměřeností družstevních záložen se rozumí vymezení poměru kapitálu a rezerv k rizikově váženým aktivům, popřípadě závazkům družstevních záložen, a to i na konsolidovaném základě.

§ 3

(1) Kapitálem se pro účely této vyhlášky rozumí součet báze základního kapitálu a doplňkového kapitálu sníženého o odečitatelné položky.

(2) Bázi základního kapitálu tvoří:

a)   základní kapitál družstevní záložny,
b)   fondy zřízené družstevní záložnou,
c)   zisk běžného účetního období a nerozdělený zisk minulých let.

(3) Doplňkovým kapitálem se rozumí celková výše uhrazovacích povinností všech členů družstevní záložny, které může družstevní záložna použít ke krytí ztráty běžného účetního období. Pro účely této vyhlášky se uhrazovací povinností rozumí maximálně trojnásobek členského podílu jednotlivých členů, přičemž tuto uhrazovací povinnost nelze během běžného účetního období kumulovat. Neurčují-li stanovy družstevní záložny přesnou výši uhrazovací povinnosti členů, počítá se pro účely této vyhlášky s uhrazovací povinností ve výši dvojnásobku členského podílu jednotlivých členů.

(4) Odečitatelné položky jsou tvořeny

a)   neuhrazenou ztrátou minulých let,
b)   ztrátou běžného účetního období,
c)   pohledávkami za upsaný nesplacený základní kapitál.

§ 4

Pro výpočet kapitálové přiměřenosti jsou jednotlivé druhy podrozvahových závazků družstevní záložny převedeny na jejich úvěrový ekvivalent. Převod na úvěrový ekvivalent se provádí prostým převzetím výše podrozvahového závazku po odečtení rezerv, pokud tyto rezervy byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému závazku.

§ 5

Rizikově vážená aktiva označují součet součinů všech aktiv družstevní záložny po odečtení opravných položek a oprávek, pokud byly vytvořeny k tomuto aktivu, a příslušné rizikové váhy podle § 6.

§ 6

Jednotlivé druhy aktiv se oceňují rizikovými vahami aktiv podle této tabulky:

Riziková váha
v %  
Druh aktiva
0   - peníze,
   - státní dluhopisy a dluhopisy, za které stát převzal záruku,
   - dluhopisy emitované Českou národní bankou,
   - dluhopisy vydané centrálními bankami členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD"), za které převzaly tyto státy záruku,
   - vklady u bank,
   - hypoteční zástavní listy,
   - odečitatelné položky podle § 3 odst. 4,
   - odpočet kapitálových investic podle § 8;
20   - komunální dluhopisy,
   - jiné dluhopisy nabyté se souhlasem Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami,
   - úvěry obcím;
50   - vklady u jiných družstevních záložen,
   - úvěry poskytnuté jiným družstevním záložnám,
   - náklady a příjmy příštích období;
100   všechna ostatní aktiva, která nejsou uvedena výše, zejména:
   - úvěry poskytnuté členům družstevní záložny,
   - úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků,
   - zálohy a jiné pohledávky vůči kontrolovaným osobám,
   - půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen,
   - hmotný investiční majetek,
   - nehmotný investiční majetek,
   - majetkové účasti v právnických osobách snížené o hodnotu odpočtu kapitálových investic podle § 8,
   - uhrazovací povinnosti všech členů podle § 3 odst. 3.

§ 7

(1) V případě, kdy pohledávka je zajištěna

a)   ručením nebo bankovní zárukou, včetně avalu směnky, (dále jen "záruka"), může jí být přiřazena riziková váha podle ručitele (§ 6), avšak pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
1. záruka je bezpodmínečná,
2. záruka je neodvolatelná,
3. jedinou podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je, že dlužník nesplnil své závazky vůči družstevní záložně, která je v tomto závazkovém vztahu věřitelem, (dále jen "vykazující družstevní záložna"),
4. záruka je vydána tak, že ručiteli ani jiné osobě žádným způsobem neumožňuje omezení právních nároků ze záruky vykazující družstevní záložny;
b)   penězi, je jí přiřazena riziková váha 0 % za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
1. peníze jsou uloženy na účtu vykazující družstevní záložny,
2. je uzavřena písemná smlouva o zajištění pohledávky,
3. zajišťovací smlouva je bezpodmínečná,
4. vykazující družstevní záložna je jedinou osobou, která je oprávněna uplatnit svá práva k zajištění,
5. zajištění je neodvolatelné,
6. jedinou podmínkou pro uplatnění práva ze zajištění je, že dlužník nesplnil své závazky vůči vykazující družstevní záložně řádně a včas,
7. zajišťovací smlouva je uzavřena tak, že povinnému ze zajišťovací smlouvy ani jiné osobě žádným způsobem neumožňuje omezení právních nároků družstevní záložny ze zajištění;
c)   penězi uloženými u bank v České republice nebo u bank členského státu OECD, může jí být přiřazena riziková váha 0 % za předpokladu, že jsou současně splněny podmínky obsažené v odstavci 1 písm. b) bodech 2 až 7;
d)   dluhopisy danými do zástavy vykazující družstevní záložně, může jí být přiřazena riziková váha podle emitenta dluhopisu (§ 6) za předpokladu, že jsou současně splněny podmínky obsažené v odstavci 1 písm. b) bodech 2 až 7;
e)   zástavním právem k nemovitosti, které je zapsáno v katastru nemovitostí České republiky jako první v pořadí, je-li nemovitost určena pouze k obývání a je zároveň ve vlastnictví dlužníka-fyzické osoby, který v ní trvale bydlí, a tato nemovitost není zatížena právy třetích osob, může jí být přiřazena riziková váha 50 %.

(2) Pokud pohledávka není zajištěna v plné výši podle odstavce 1 písm. a) až e), přiřazuje se její nezajištěné části riziková váha podle dlužníka (§ 6). Pro účely propočtu poměru kapitálu a rizikově vážených aktiv se taková pohledávka dělí.

§ 8

Pro výpočet kapitálové přiměřenosti družstevní záložna sníží kapitál podle § 3 o odpočet kapitálových investic. Tento odpočet je dán 5 % z celkové částky jejích majetkových účastí v právnických osobách, ve kterých má družstevní záložna majetkový podíl z jiného titulu než propadnutí zástavy, snížených o opravné položky vytvořené k těmto účastem.

§ 9

Hodnota kapitálové přiměřenosti se stanoví jako poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům. Jeho hodnota se uvádí v procentech.

§ 10

(1) Družstevní záložna je povinna nejpozději do 31. 12. 2001 dosáhnout a po tomto datu nadále dosahovat hodnotu kapitálové přiměřenosti ve výši nejméně 0,1 %.

(2) Družstevní záložna je povinna nejpozději do 30. 6. 2002 dosáhnout a po tomto datu nadále dosahovat hodnotu kapitálové přiměřenosti ve výši nejméně 2,5 %.

(3) Družstevní záložna, která dosáhla požadované hodnoty kapitálové přiměřenosti před termínem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, nesmí učinit žádný úkon vedoucí ke snížení hodnoty kapitálové přiměřenosti pod tuto hodnotu.

(4) V období do 31. 12. 2001 je družstevní záložna povinna zdržet se jakýchkoliv úkonů vedoucích ke snížení hodnoty kapitálové přiměřenosti pod hodnotu, kterou dosahovala její kapitálová přiměřenost ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, případně pod hodnotu 0,1 %.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.