Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


384

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001

o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 27 odst. 8 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen " PCB") a technické požadavky na zařízení obsahující tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí

(1) Technické požadavky na nakládání s PCB z hlediska ochrany životního prostředí stanoví vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.1) Opatření na ochranu zdraví lidí při nakládání s PCB stanoví zvláštní právní předpis.2)

(2) Dekontaminace podle § 26 písm. c) zákona může být prováděna pouze postupy uvedenými ve zvláštních právních předpisech.3)

(3) Vlastník (držitel) zařízení podléhajících evidenci zajistí, aby zařízení, které bylo dekontaminováno nebo u něj byla potvrzena neexistence PCB, nemohlo být opět kontaminováno PCB, a to především při dodávce nové provozní kapaliny, při její úpravě (filtraci, regeneraci atd.), při údržbě zařízení atd.

(4) Technické požadavky na zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. d) zákona, včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, jsou stanoveny příslušnými technickými normami.4)

(5) Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci (držitelé) dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

§ 2
Rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují

(1) Rozhodčí metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 pod body 1 a 2. Rozhodčí metody pro stanovení obsahu PCB v ostatních materiálech jsou uvedeny v příloze č. 1 pod bodem 4.

(2) Odběry vzorků pro účely vedení evidence zařízení provádějí pouze osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN 450135) a splňují odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů.6)

(3) Koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách se pro účely vedení evidence podle § 39 odst. 7 zákona stanovuje jako součet obsahů vybraných šesti kongenerů, a to PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180, a vyjadřuje se v mg/kg v zaokrouhlení na 0,5 mg/kg.

(4) Pro stanovení koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách podle odstavce 1 se použijí pouze výsledky analytických stanovení koncentrace PCB provedených metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1 a 2 v laboratořích se zavedeným a posouzeným systémem jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.

(5) Výsledky analytických stanovení obsahu PCB v zařízeních nebo látkách provedených před účinností této vyhlášky se uznají pouze v případě, pokud bylo jejich stanovení provedeno metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1, 2 a 3 a laboratoř měla v době stanovení zavedený a posouzený systém jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.

§ 3
Podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB

(1) Provozovatel nebo vlastník zařízení dle § 26 písm. d) zákona prokazuje neexistenci PCB v zařízení Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Přílohou evidenčního listu je protokol o stanovení koncentrace PCB. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, která obsahují původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení obsahu PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje následující údaje:

a)   identifikaci výrobce,
b)   základní údaje o zařízení (druh zařízení, typ, výrobní číslo),
c)   druh provozní kapaliny a její obchodní název,
d)   koncentraci PCB v provozní kapalině stanovenou a vyjádřenou podle § 2,
e)   podpis zodpovědné osoby výrobce zařízení.

§ 4
Způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících e videnci

Provozovatel zařízení obsahujícího PCB a podléhajícího evidenci je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 3.

§ 5
Způsob označování dekontaminovaných zařízení

Provozovatel dekontaminovaného zařízení je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 4.

§ 6
Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování

(1) Evidence a ohlašování podle § 39 odst. 7 zákona se vede na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, které obsahuje původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje údaje stanovené v § 3 odst. 2.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2)   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
3)   Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
4)   ČSN EN 50195 a ČSN EN 50225.
5)   ČSN EN 45013 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků.
6)   Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

E-shop

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Správa a vymáhání pohledávek v praxi

Správa a vymáhání pohledávek v praxi

JUDr. Ervín Perthen, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá správou a vymáháním pohledávek od okamžiku jejich vzniku až do doby jejich vymožení a je určena zejména statutárním orgánům, podnikovým právníkům, finančním ředitelům a vůbec osobám odpovědným za správu a vymáhání pohledávek především u malých a středních ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky - komentář

Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky - komentář

Daniela Kovářová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Tento komentář rozebírající problematiku nákladů v občanském soudním řízení vyplňuje dosavadní mezeru na komentářovém trhu právní literatury. Komplexně analyzuje právní úpravu odměňování, včetně úpravy ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.