Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


384

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001

o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 27 odst. 8 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen " PCB") a technické požadavky na zařízení obsahující tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí

(1) Technické požadavky na nakládání s PCB z hlediska ochrany životního prostředí stanoví vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.1) Opatření na ochranu zdraví lidí při nakládání s PCB stanoví zvláštní právní předpis.2)

(2) Dekontaminace podle § 26 písm. c) zákona může být prováděna pouze postupy uvedenými ve zvláštních právních předpisech.3)

(3) Vlastník (držitel) zařízení podléhajících evidenci zajistí, aby zařízení, které bylo dekontaminováno nebo u něj byla potvrzena neexistence PCB, nemohlo být opět kontaminováno PCB, a to především při dodávce nové provozní kapaliny, při její úpravě (filtraci, regeneraci atd.), při údržbě zařízení atd.

(4) Technické požadavky na zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. d) zákona, včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, jsou stanoveny příslušnými technickými normami.4)

(5) Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci (držitelé) dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

§ 2
Rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují

(1) Rozhodčí metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 pod body 1 a 2. Rozhodčí metody pro stanovení obsahu PCB v ostatních materiálech jsou uvedeny v příloze č. 1 pod bodem 4.

(2) Odběry vzorků pro účely vedení evidence zařízení provádějí pouze osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN 450135) a splňují odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů.6)

(3) Koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách se pro účely vedení evidence podle § 39 odst. 7 zákona stanovuje jako součet obsahů vybraných šesti kongenerů, a to PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180, a vyjadřuje se v mg/kg v zaokrouhlení na 0,5 mg/kg.

(4) Pro stanovení koncentrace PCB v zařízeních nebo látkách podle odstavce 1 se použijí pouze výsledky analytických stanovení koncentrace PCB provedených metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1 a 2 v laboratořích se zavedeným a posouzeným systémem jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.

(5) Výsledky analytických stanovení obsahu PCB v zařízeních nebo látkách provedených před účinností této vyhlášky se uznají pouze v případě, pokud bylo jejich stanovení provedeno metodami uvedenými v příloze č. 1 pod body 1, 2 a 3 a laboratoř měla v době stanovení zavedený a posouzený systém jakosti podle ČSN EN 45001 nebo ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN ISO 9001.

§ 3
Podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB

(1) Provozovatel nebo vlastník zařízení dle § 26 písm. d) zákona prokazuje neexistenci PCB v zařízení Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Přílohou evidenčního listu je protokol o stanovení koncentrace PCB. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, která obsahují původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení obsahu PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje následující údaje:

a)   identifikaci výrobce,
b)   základní údaje o zařízení (druh zařízení, typ, výrobní číslo),
c)   druh provozní kapaliny a její obchodní název,
d)   koncentraci PCB v provozní kapalině stanovenou a vyjádřenou podle § 2,
e)   podpis zodpovědné osoby výrobce zařízení.

§ 4
Způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících e videnci

Provozovatel zařízení obsahujícího PCB a podléhajícího evidenci je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 3.

§ 5
Způsob označování dekontaminovaných zařízení

Provozovatel dekontaminovaného zařízení je povinen označovat toto zařízení, včetně přístupových dveří objektu, kde je toto zařízení umístěno, (pokud se jedná o zařízení uvnitř objektu) neodstranitelným reliéfním nebo rytým štítkem podle přílohy č. 4.

§ 6
Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování

(1) Evidence a ohlašování podle § 39 odst. 7 zákona se vede na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle § 2.

(2) U zařízení, které obsahuje původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje údaje stanovené v § 3 odst. 2.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2)   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
3)   Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
4)   ČSN EN 50195 a ČSN EN 50225.
5)   ČSN EN 45013 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků.
6)   Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

E-shop

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Práva k průmyslovému vlastnictví

Práva k průmyslovému vlastnictví

JUDr. Roman Horáček, Ph.D., Ing. Karel Čada, Ph.D., Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv. Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.