Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


383

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001

o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ
ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNĺ ZAŘĺZENĺ K VYUŽĺVÁNĺ, ODSTRAŇOVÁNĺ SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNĺ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
[K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]

§ 1
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:

a)   obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b)   identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c)   označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován,
d)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e)   kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f)   jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g)   název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,
h)   seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,
i)   popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení,
j)   způsob skladování odpadů v zařízení,
k)   návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
l)   plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m)   pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy,
n)   návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1.

(2) Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a dále tyto další náležitosti:

a)   celkovou kapacitu skládky odpadů,
b)   předpokládané množství odpadů, které naplní její kapacitu,
c)   hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky,
d)   návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

(3) Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.

§ 2
Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:

a)   obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b)   identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
d)   kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
e)   jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
f)   seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

ČÁST DRUHÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL
[K § 13 odst. 4, § 14 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 4 a § 22 odst. 2 zákona]

§ 3

Pro účely této části vyhlášky se rozumí

a)   mobilním zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů - zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí,
b)   mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a touto vyhláškou a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů,
c)   odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů - jakékoliv kapalné nebo pevné materiály (včetně popela, strusky, popílku a zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého aktivního uhlí), které vznikají při procesu spalování nebezpečných odpadů a naplňují definici odpadu podle § 3 zákona,
d)   soustřeďováním odpadů - jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.

§ 4
Obecné požadavky na zařízení k využívání
a odstraňování, sběru a výkupu odpadů

(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo vykupovanými odpady.

(2) Každé zařízení musí být vybaveno:

a)   doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky umožňujícími příjem odpadů),
b)   monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na jednotlivé složky životního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm nakládáno,
c)   technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy,
d)   informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:
1. název zařízení,
2. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,
3. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,
4. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,
5. provozní doba zařízení.

(3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení způsobem uvedeným v příloze č. 2.

(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.

§ 5
Shromažďování odpadů

(1) Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.3)

(2) Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a)   odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
b)   zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,
c)   odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
d)   v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,2)
e)   shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,
f)   svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,
g)   zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,
h)   umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

(3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

(4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3.

(5) Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

(6) Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.

(7) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis,5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.

§ 6
Soustřeďování odpadů

Pokud se nejedná o shromažďování, skladování, sběr nebo výkup odpadů, lze odpady soustřeďovat pouze za podmínek stanovených v § 5.

§ 7
Skladování odpadů

(1) Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí3) a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy.1)

(2) Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a)   musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí,
b)   svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů,3)
c)   sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,
d)   musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,
e)   místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.

(3) Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných podle přílohy č. 3.

(4) Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.

(5) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis,5) se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.5)

(7) Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1.

§ 8
Sběr a výkup odpadů

(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých odebral nebo vykoupil následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu   Název druhu odpadu
17 04 01   měď, bronz, mosaz
17 04 02   hliník
17 04 03   olovo
17 04 04   zinek
17 04 06   cín
17 04 07   směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11   kabely.

(3) Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

§ 9
Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování komunálních
a nebezpečných odpadů

(1) Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů.3)

(2) Popílky ze spaloven komunálních a nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací na jednodruhových skládkách.

ČÁST TŘETĺ
SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT NA SKLÁDKU, PŘÍPADNĚ KTERÉ LZE UKLÁDAT NA SKLÁDKU JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK, TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SKLÁDKY A PODMÍNKY JEJICH PROVOZU, ZPŮSOB HODNOCENÍ ODPADŮ PODLE VYLUHOVATELNOSTI A MÍSITELNOSTI
(K § 21 odst. 5 zákona)

§ 10

Pro účely této části vyhlášky se rozumí

a)   inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad se ve vodě snadno nerozpouští, nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace znečišťujících látek (škodlivin) ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad. Směsný stavební odpad se nepovažuje za odpad inertní,
b)   biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír),
c)   kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném . Jedná se o takový odpad, který po umístění do nádoby vytvoří hladinu a po opuštění nádoby si nezachová tvar nádoby (přičemž se nejedná o pevný sypký odpad),
d)   vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu dle stanoveného postupu vyluhování odpadů ve vodě,
e)   stabilizací odpadu - technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucí k trvale omezenému (řízenému) uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí v souladu s požadavky tohoto i zvláštních právních předpisů,3)
f)   úpravou směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku - minimálně vytřídění nebezpečných složek, komodit určených ke zpětnému odběru a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 3 zákona,
g)   výluhovou třídou - třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou, tj. množiny limitních hodnot ukazatelů vybraných chemických látek (škodlivin) uvolněných do prvního vodného výluhu. Limitní hodnoty představují nejvyšší přípustné hodnoty koncentrací těchto látek pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti,
h)   skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého ve skládce při biologických rozkladných pochodech, a plyn vyvíjející se abioticky (chemicky) ve skládkách, např. průmyslových odpadů,
i)   ukládání odpadů na skládkách a do podzemních prostor - jejich odstraňování v souladu se způsoby odstraňování odpadů uvedených v příloze č. 4 k zákonu pod kódy D1, D5, D12, přičemž ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor se přednostně řídí zvláštními právními předpisy,
j)   rekultivace - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání; přednostně se řídí zvláštními právními předpisy,1)
k)   využívání odpadů na povrchu terénu, např. za účelem jeho rekultivace - umisťování odpadů do životního prostředí s úmyslem je tam ponechat, aniž by byl původní terén technicky zabezpečen v souladu s požadavky na skládky odpadů,
l)   využívání odpadů v podzemních prostorách - jejich umisťování do horninového prostředí (do zemské kůry) s úmyslem je tam ponechat, přičemž tyto prostory nejsou zabezpečeny jako skládky odpadů; tento způsob využití odpadů se přednostně řídí zvláštními právními předpisy.7)

§ 11
Technické požadavky na skládky odpadů a podmínky
provozu a uzavírání skládek

(1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitoring a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li příslušným technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

(2) Odpady jsou na skládky jednotlivých skupin přijímány podle druhu a kategorie odpadů podle Katalogu odpadů a Seznamu nebezpečných odpadů, podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle příloh č. 4, 5 a 6, podle obsahu škodlivin v sušině, na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 7 a při dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 8, 9 a 10.

(3) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stability a konstrukce skládky.

(4) Analytické rozbory odpadů pro účely skládkování se provádějí v laboratořích a odborných pracovištích, které mají zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN 45 001. Způsobilost laboratoře se vztahuje pouze na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

(5) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:

a)   skupina S - inertní odpad - určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 a limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,
b)   skupina S - ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III uvedené v tabulce č. 6.3 přílohy č. 6, pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad) a za podmínek stanovených v odstavci 11 i pro nebezpečný odpad. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-OO,
c)   skupina S - nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.

(6) Každá ze skládek s technickým zabezpečením odpovídajícím skupinám S - inertní odpad, S - ostatní odpad, S - nebezpečný odpad může být skládkou jednodruhovou, se specifickým technickým řešením a režimem provozu a monitorování, na niž je možno přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi.

(7) Jednodruhová skládka může být řešena i jako skládka určená pro oddělené skládkování více druhů odpadů v samostatných prostorech (i v kontejnerech a nádobách dostatečně odolných vůči mechanickému poškození a vlivům uložených odpadů) určených pro oddělené ukládání odpadů uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých jejích prostor zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.

(8) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpad inertní, pro který je úprava technicky neproveditelná, a na odpad, u kterého ani úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo snížení, případně odstranění jeho nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 11.

(9) Odpady kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti včetně skládek skupiny S - nebezpečný odpad, ale odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.

(10) Odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouze na skládky skupiny S - nebezpečný odpad, s výjimkami uvedenými v odstavci 11.

(11) Nebezpečné odpady lze ukládat na skládky skupiny S - ostatní odpad pouze při splnění těchto podmínek:

a)   nebezpečné odpady jsou upravené stabilizací (způsob hodnocení těchto odpadů je uveden v příloze č. 12), která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky, a zároveň jejich vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy III, nebo
b)   nebezpečné odpady jsou umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S - nebezpečný odpad.

(12) Odpady upravené stabilizací, které jsou přijímány na skládky v průběhu technologického procesu stabilizace, mohou být na skládce umístěny pouze tak, aby bylo možné plnit podmínky a postupy přejímky odpadů uvedené v příloze č. 2, po dokončení technologického procesu stabilizace odpadů.

(13) Přehled odpadů, které jsou zakázány ukládat na skládky všech skupin, je uveden v příloze č. 8.

(14) Přehled odpadů, které lze ukládat na skládky pouze za určitých podmínek, včetně stanoveného časového postupu omezení a kritérií vztahujících se na biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu, je uveden v příloze č. 9.

(15) V případě odstraňování odpadů ukládáním do podzemních prostor v souladu se způsoby dle kódů D 5 a D 12, uvedenými v příloze č. 4 zákona, musí tyto prostory přiměřeně splňovat technické požadavky na skládky odpadů uvedené v odstavci 1. Za přiměřené zabezpečení je považováno i ukládání odpadů do podzemních prostor v obalech, jejichž technické zabezpečení je srovnatelné s technickým zabezpečením skládek.

(16) Pokud jsou při uzavírání skládek využívány odpady k vytváření ochranné vrstvy (rekultivační vrstvy skládky) kryjící těsnící vrstvu, musí tyto odpady splňovat následující podmínky:

a)   vodný výluh ukládaných odpadů nesmějí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6,
b)   obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9,
c)   překročení limitních hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmeny a) a b) se toleruje v případě, že jejich zvýšení je srovnatelné s hodnotami charakteristickými pro dané místo a odpovídá geologické a hydrogeologické charakteristice jeho okolí. Upravené limitní hodnoty nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů výluhové třídy číslo III a musí být uvedeny v provozním řádu příslušného zařízení.

§ 12
Stanovení pod mínek pro využívaní odpadů
v podzemních prostorách a na povrchu terénu

(1) K umisťování do podzemních prostor a na povrch terénu (kód R11 podle přílohy č. 3 zákona) nemohou být využívány odpady nebezpečné, komunální odpady a odpady, které nelze ukládat na skládky všech skupin (viz příloha č. 8).

(2) Odpady využívané v podzemních prostorách (např. v důlních dílech) musí splňovat následující podmínky:

a)   vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo I uvedené v tabulce č. 6.1 přílohy č. 6,
b)   obsah organických látek v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedených v tabulce č. 9.1 přílohy č. 9,
c)   překročení limitních hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmeny a) a b ) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Upravené limitní hodnoty nesmí překročit limitní hodnoty ukazatelů výluhové třídy číslo III a musí být uvedeny v provozním řádu příslušného zařízení.

(3) Odpady využívané na povrchu terénu (např. k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek) musí splňovat následující podmínky:

a)   musí být splněny základní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy3) ve vztahu k předpokládanému způsobu budoucího využití místa, v němž se zařízení k využívání odpadů nachází,
b)   vodný výluh ukládaných odpadů nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo I uvedené v tabulce č. 6.1 přílohy č. 6,
c)   obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.1 přílohy č. 9,
d)   překročení limitních hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmeny b) a c) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Upravené limitní hodnoty nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů výluhové třídy číslo III a musí být uvedeny v provozním řádu příslušného zařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI
(K § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4 zákona)

Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji
§ 13

(1) Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje podle § 28 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 13.

(2) Seznam odpadních olejů podléhajících zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona je uvedený v příloze č. 14.

§ 14

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, třídí a odděleně shromažďují nebo soustřeďují odpadní oleje podle jednotlivých druhů podle Katalogu odpadů.

(2) Kapacita zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů, za které se považují i místa zpětného odběru odpadních olejů podle § 38 odst. 7 zákona, musí být taková, aby při běžném provozu postačovala k odběru veškerých nabídnutých odpadních olejů.

(3) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů podle části druhé a dále musí být vybaveno

a)   nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním systémem proti přeplnění; nádrže musí být odděleny,
b)   zařízením pro příjem a výdej odpadních olejů, včetně mechanické filtrace.

(4) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, musí zajistit, aby odpadní oleje nebyly vzájemně míchány nebo smíchány zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15.

§ 15

(1) Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle části druhé.

(2) Oprávněná osoba provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů sleduje zejména následující ukazatele kvality odpadních olejů:

a)   obsah PCB,
b)   obsah celkového chloru,
c)   obsah vody,
d)   obsah mechanických nečistot,
e)   výhřevnost (při energetickém využití).

(3) Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze č. 16.

(4) Kvalitativní požadavky, které musí splňovat odpadní oleje určené pro regeneraci, jsou stanoveny v ČSN 656690.

(5) Kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

§ 16
Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory

(1) Označování baterií, akumulátorů a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených se provádí podle ČSN EN 61429.

(2) Baterie a akumulátory uváděné na trh musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

§ 17
Technické požadavky na nakládání s odpady
z výroby oxidu titaničitého

Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého se nesmějí ukládat na skládky odpadů.

§ 18
Technické podrobnosti pro nakládání s autovraky

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále

a)   zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, a
b)   předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17.

(2) Přijaté autovraky s provozními náplněmi nesmějí být vršeny na sebe a nesmějí být ukládány na boku nebo na střeše.

(3) Zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování autovraků nebo jejich částí a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů podle části druhé této vyhlášky a dále musí splňovat požadavky uvedené v bodech 1 a 2 přílohy č. 18.

§ 19
Postup při demontáži autovraků

(1) Demontáž autovraků a nakládání s autovraky musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození částí autovraků obsahujících provozní náplně (např. olejové a palivové nádrže, nádrže pro chlazení a klimatizaci, brzdová vedení) nebo demontovatelných částí (např. okenní skla).

(2) Při demontáži se postupuje následujícím způsobem:

a)   bezprostředně po převzetí autovraku se z autovraku vyjmou provozní náplně, pokud části, ve kterých jsou obsaženy, nelze opětovně použít, a ty části autovraku, které jsou uvedeny v bodech 3 a 4 přílohy č. 18, nebo se ověří, že již byly vyjmuty dříve,
b)   v souladu s údaji pro demontáž dodanými výrobcem nebo dovozcem automobilu nebo obvyklým technologickým postupem, pokud údaje pro demontáž nebyly výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu využitelné části nebo díly autovraku tak, aby jejich opětovné použití nebo zamontování do funkčního výrobku v souladu s předpisy bylo možné s co nejmenší potřebou oprav nebo úprav,
c)   následně se demontují ostatní části autovraku, roztřídí se podle Katalogu odpadů a způsobu následného nakládání,
d)   provedou se další nutné operace se zbytkem autovraku. Zbylé odpady nesmějí mít nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

ČÁST PÁTÁ
OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK
(K § 38 zákona)

§ 20

(1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok obsahuje:

a)   identifikační údaje povinné osoby (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, u právnické osoby; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u fyzické osoby);
b)   identifikační číslo povinné osoby, bylo-li přiděleno;
c)   období (rok), za které je zpráva zpracována;
d)   popis způsobu, jakým povinná osoba plní povinnosti podle § 38 zákona, včetně seznamu obcí, se kterými má povinná osoba sjednanou písemnou dohodu podle § 38 odst. 6 zákona, a seznamu právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se kterými má uzavřenou smlouvu o provádění zpětného odběru;
e)   ve členění po jednotlivých výrobcích podle § 38 odst. 1 zákona se uvádí:
1. popis způsobu plnění povinnosti uvedené v § 38 odst. 4 zákona,
2. způsob výpočtu množství výrobků, na které se v daném období vztahuje povinnost zpětného odběru,
3. tabulka v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19;
f)   jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu nebo pobytu osoby oprávněné k zaslání zprávy.

(2) Součástí zprávy může být komentář charakterizující hlavní problémy s plněním povinnosti zpětného odběru.

(3) Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru , mohou roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru zaslat ministerstvu společně. Potom součástí zprávy bude i tabulka podle přílohy č. 19 obsahující sumarizované údaje a seznam sdružených povinných osob. Další ustanovení odstavce 1 se použijí přiměřeně.

ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ
(K § 39 odst. 11 a § 40 odst. 5 zákona)

§ 21
Způsob vedení průběžné evidence odpadů

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:

a)   množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),
b)   způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,
c)   množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
d)   množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
e)   datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

§ 22
Ohlašování evidence odpadů

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20. Provozovatelé čistíren odpadních vod podle § 32 zákona k tomuto hlášení o produkci a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod přikládají kopie evidenčních listů využití kalů v zemědělství zpracované podle přílohy č. 1 k vyhlášce o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. V případě mobilních provozoven se ohlašování provádí okresnímu úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem.

(3) Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok na formulářích uvedených v příloze č. 21.

(4) Okresní úřady kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu.

§ 23
Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady

(1) Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému okresnímu úřadu údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.

(2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají příslušnému okresnímu úřadu údaje o skládce odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 23.

(3) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému okresnímu úřadu údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.

(4) Okresní úřady kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu.

§ 24
Způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona

Okresní úřady a orgány kraje v přenesené působnosti vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 25.

§ 25
Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Účastníci přepravy nebezpečných odpadů vedou evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listě uvedeném v příloze č. 26.

(2) Evidence o přepravě nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně.

ČÁST SEDMÁ
PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(K § 41 odst. 4 zákona)

§ 26
Plán odpadového hospodářství České republiky

(1) Plán odpadového hospodářství České republiky vedle náležitostí uvedených v § 41 odst. 3 a § 42 odst. 3 zákona obsahuje dále:

a)   vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v České republice se zaměřením na
1. vymezení klíčových problémů odpadového hospodářství České republiky,
2. mezinárodní srovnání stavu a tendencí v produkci odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, jejich využívání a odstraňování,
3. informační zabezpečení výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství,
4. stanovení cílů a podmínek k hodnocení souladu konkrétních záměrů dovozu nebo vývozu odpadů se zásadami plánu odpadového hospodářství České republiky,
5. náklady na odpadové hospodářství a strukturu zdrojů a dynamiku jejich změn,
6. vyhodnocení stavu podnikové sféry zajišťující využívání a odstraňování odpadů a cíle ve struktuře jednotlivých druhů zařízení,
7. zásady nakládání s obaly a obalovým odpadem,
8. odbornost a způsobilost pracovníků veřejné správy,
9. mezikrajová srovnání ukazatelů stavu odpadového hospodářství,
10. řízení změn v odpadovém hospodářství a zabezpečení kontroly plnění stanovených cílů a postupů,
11. zhodnocení souladu odvětvových politik s cíli a postupy plánu odpadového hospodářství České republiky,
12. spolupráci správních úřadů s veřejností;
b)   vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v České republice ve vztahu k úkolům a cílům stanoveným v předpisech a aktech Evropských společenství a stanovení opatření k zabezpečení plného souladu s využitím kontrolovatelných ukazatelů;
c)   nástroje pro prosazování a kontrolu plnění plánu odpadového hospodářství České republiky;
d)   vyhodnocení působení ekonomických a dalších nástrojů v odpadovém hospodářství a návrh změn;
e)   mapovou a grafickou část.

(2) Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje k jednotlivým cílům termíny.

§ 27
Plán odpadového hospodářství kraje

Plán odpadového hospodářství kraje vedle náležitostí uvedených v § 41 odst. 3 a § 43 odst. 4 zákona obsahuje dále

a)   vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje se zaměřením na:
1. vymezení klíčových problémů odpadového hospodářství kraje,
2. podrobné vyhodnocení stavu v produkci a nakládání s komunálním odpadem,
3. náklady na odpadové hospodářství a dynamiku ve využívání zdrojů,
4. informační zabezpečení výkonu veřejné správy,
5. vyhodnocení souladu odpadového hospodářství kraje se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky,
6. podnikovou sféru zajišťující nakládání s odpady;
b)   přehled a množství produkovaných odpadů, pro které v kraji nejsou zařízení k jejich využití, případně odstranění nebo jsou kapacitně nedostatečná, a opatření zaměřená na dosažení stavu stanoveného zákonem;
c)   přehled zařízení pro nakládání s odpady krajského významu a celorepublikového významu s vyhodnocením dostatečnosti kapacit a vyjádřením objemu chybějících kapacit;
d)   řízení změn v odpadovém hospodářství kraje a zabezpečení kontroly plnění stanovených cílů a postupů;
e)   spolupráci správních úřadů s veřejností;
f)   mapovou a grafickou část.

§ 28
Plán odpadového hospodářství původce

Plán odpadového hospodářství původce odpadů vedle náležitostí uvedených v § 41 odst. 3 zákona obsahuje dále:

a)   podrobný popis stavu a výhledu nakládání s jednotlivými druhy produkovaných odpadů od jejich vzniku po využití nebo odstranění, případně předání další oprávněné osobě a vyhodnocení souladu s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,
b)   vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,
c)   přehled opatření, která budou v odpadovém hospodářství realizována k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
d)   způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství včetně vnitřních dokumentů,
e)   jméno a příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

ČÁST OSMÁ
ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ A ČERPÁNÍ FINANČNÍ REZERVY
(K § 51 odst. 5 zákona)

Způsob vytváření finanční rezervy
§ 29

Tvorba finanční rezervy je výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníků daní z příjmů. Další podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a zrušení se řídí zvláštním právním předpisem.

§ 30

U skládek ke dni účinnosti této vyhlášky již provozovaných se pokračuje ve vytváření finanční rezervy, která byla vytvářena podle vyhlášky č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití. U nově zřizovaných skládek se finanční rezerva začne vytvářet ode dne zahájení navážení odpadů na skládku podle zvláštních právních předpisů.1)

Způsob čerpání finanční rezervy
§ 31

Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného okresního úřadu s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat:

a)   pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu ke stavbě a ke stavebním pracím potřebným k rekultivaci skládky,
b)   projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací.

§ 32

(1) V rámci souhlasu s čerpáním z prostředků finanční rezervy okresní úřad stanoví v souladu s projektovou dokumentací rekultivace skládky podmínky pro postupné uvolňování prostředků až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z rezervy s tím, že zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky.

(2) Okresní úřad může vydat souhlas s čerpáním z prostředků finanční rezervy i na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky (kazet).

(3) Okresní úřad v souhlasu s čerpáním z prostředků finanční rezervy stanoví termíny kontrol stavu prací a čerpání prostředků.

ČÁST DEVÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 33

Zrušují se:

1.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
2.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

§ 34

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů
a sběrových místech a skladech odpadů

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).
3) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
4) Například ČSN EN 840.
5) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
6) Příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
7) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.
8) ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
9) Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
11) Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.
12) § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
14) ČSN 83 8035 Uzavírání a rekultivace skládek.

E-shop

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.