Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


377

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 17. října 2001

o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, § 14 odst. 11 a § 17 odst. 7 písm. b), g) a h) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   způsob výběru určeného držitele licence pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence (dále jen "určený držitel licence"),
b)   způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti dodávek nad rámec licence a doklady pro doložení výpočtu prokazatelné ztráty a
c)   pravidla pro stanovení výše a placení finančních příspěvků do Energetického regulačního fondu (dále jen "Fond") a pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu.

§ 2
Způsob výběru určeného držitele licence

Kritériem výběru určeného držitele licence je zejména jeho schopnost pokračovat v nepřetržitých dodávkách místo předchozího držitele licence a dodávat předmět plnění za takových ekonomických podmínek, které budou stejné, popřípadě lepší než stávající. Předpokládaný určený držitel licence musí mít takové technické prostředky a rezervy v nich, aby byl schopen uloženou povinnost plnit v požadované kvalitě po dobu nezbytně nutnou. Předpokládaný určený držitel licence musí být vybaven personálně a administrativně tak, aby byl schopen doložit a prokázat případnou ztrátu z činnosti vyplývající mu z uložené povinnosti.

§ 3
Způsob výpočtu prokazatelné ztráty

(1) Poskytnutí energetického zařízení mezi předávajícím a určeným držitelem licence spočívá v předání dokumentace, jejíž součásti a náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Výpočet prokazatelné ztráty při plnění povinnosti dodávek nad rámec licence se provádí na základě údajů řádné či mimořádné účetní závěrky a oddělené evidence nákladů a výnosů podle zvláštního právního předpisu.

(3) Výpočet prokazatelné ztráty je prováděn určeným držitelem licence na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Tiskopis je k dispozici na Úřadě a též v elektronické podobě.

§ 4
Výše finančních příspěvků do Fondu

(1) Celková výše finančních příspěvků do Fondu je stanovována Úřadem nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku, a to odděleně pro jednotlivá energetická odvětví, a je zveřejňována v Energetickém regulačním věstníku (dále jen "Věstník").

(2) Výše finančních příspěvků do Fondu jednotlivých držitelů licence, uvedených v odstavci 1, je rozdílná podle podílu ročního objemu tržeb dosažených každým z nich při provozování licencovaných činností podléhajících placení příspěvku do Fondu podle odstavce 1 na celkovém ročním objemu dosažených tržeb licencovaných činností provozovaných držiteli licence za uplynulý kalendářní rok (dále jen "celkový roční objem dosažených tržeb"). Na základě tohoto podílu jsou určení držitelé licence zařazováni do kategorií tržeb.

(3) Výši celkového ročního objemu dosažených tržeb zveřejní Úřad ve Věstníku. Podle kategorie tržeb pro jednotlivá energetická odvětví stanoví koeficient pro výpočet výše příspěvku do Fondu. Na základě těchto údajů a podle § 14 odst. 3 zákona je prováděn příslušným držitelem licence výpočet výše finančního příspěvku do Fondu, a to na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 pro výpočet finančního příspěvku do Fondu za období roku 2001 a v příloze č. 4 pro výpočet finančního příspěvku do Fondu za každý další kalendářní rok. Tiskopis je k dispozici na Úřadě a též v elektronické podobě.

(4) Postup pro stanovení výše finančního příspěvku do Fondu je uveden v příloze č. 5.

§ 5
Placení finančního příspěvku do Fondu jednotlivými držiteli licence

(1) Finanční prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát určených držitelů licence jsou vedeny na zvláštním běžném účtu Úřadu u České národní banky, který je rozdělen na samostatné podúčty zřízené zvlášť pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. Identifikační údaje účtu jsou zveřejňovány Úřadem ve Věstníku.

(2) Finanční příspěvky do Fondu se platí odděleně za každý druh vykonávané činnosti, na nějž je vydána licence podle § 4 odst. 1 písm. c) až f), h) a i) zákona, a odvádějí se ve prospěch podúčtu zřízeného pro příslušné energetické odvětví.

§ 6
Čerpání finančních prostředků z Fondu

(1) Jestliže určený držitel licence splnil povinnost dodávek nad rámec licence a vznikla mu prokazatelná ztráta, jejíž výpočet řádně a včas provedl a doložil, přísluší mu úhrada této prokazatelné ztráty z finančních prostředků Fondu.

(2) Úřad provede kontrolu náležitostí žádosti, propočtu vykázané ztráty a stanoví výši úhrady určenému držiteli licence.1)

(3) Finanční prostředky se poukazují určenému držiteli licence do 31. srpna příslušného kalendářního roku na účet určeného držitele licence.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.


1)   § 14 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Součásti a náležitosti předávací dokumentace

I. Oddíl - součásti předávací dokumentace

a)   vlastní předávací protokol,
b)   podklady provozně-technické dokumentace poskytovaného energetického zařízení,
c)   podklady o převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli v rámci poskytovaného energetického zařízení - dojde-li k převodu zaměstnanců a jejich pracovněprávních vztahů,
d)   podklady pro závazek předávajícího k případné součinnosti či konzultaci ve věcech poskytovaného energetického zařízení.

II. Oddíl - náležitosti předávací dokumentace

a)   označení rozhodujícího orgánu - Energetický regulační úřad,
b)   jméno, příjmení, případně obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození předávajícího a určeného držitele licence, pokud se jedná o fyzickou osobu, obchodní firma, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, předávajícího a určeného držitele licence, pokud se jedná o právnickou osobu,
c)   specifikace licence vymezené podle § 14 odst. 1 zákona, na kterou se vztahuje výkon povinnosti dodávek nad rámec licence a energetického zařízení poskytovaného předávajícím určenému držiteli licence (dále jen "poskytované energetické zařízení"),
d)   popis poskytovaného energetického zařízení, jeho součástí a příslušenství,
e)   doba, na kterou je předmětné energetické zařízení poskytnuto k výkonu povinnosti dodávek nad rámec licence určenému držiteli licence,
f)   rozhodnutí o zřízení věcného břemene užívání poskytovaného energetického zařízení s vymezením jeho rozsahu, dále výše, rozsah a způsob splácení úhrady za zřízení tohoto práva předávajícímu nebo jeho právnímu nástupci podle § 10 odst. 8 zákona,
g)   způsob předání a převzetí poskytovaného energetického zařízení,
h)   zvláštní podmínky provozu poskytovaného energetického zařízení určeným držitelem licence, jinak se má za to, že jde o provoz, ke kterému je poskytované zařízení obvykle určeno.

III. Oddíl - postup při předávání energetického zařízení

Při předávání energetického zařízení postupuje Úřad podle § 10 odst. 7 zákona, pokud se držitelé licencí nedohodnou podle § 488b a násl. obchodního zákoníku.1)


1)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

E-shop

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání

Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se výkladu změn souvisejících s implementací ...

Cena: 855 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy

Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy

JUDr. Milan Holub, JUDr. Hana Nová, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Jana Sladká Hyklová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. Deváté vydání oblíbeného komentáře přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině, které reaguje na legislativní ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.