Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


373

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 16. října 2001,

kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

§ 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou. Dále upravuje zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   subjektem zúčtování odchylek (dále jen "subjekt zúčtování") - účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
b)   obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,
c)   obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin,
d)   sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině - množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,
e)   denním diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu dne v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
f)   předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu,
g)   závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav; na základě smlouvy o převzetí závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování,
h)   závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvést z elektrizační soustavy; na základě smlouvy o převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování,
i)   skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu1) na základě údajů získaných z měření v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech účastníků trhu, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,
j)   odchylkou subjektu zúčtování - součet rozdílu mezi sjednaným množstvím elektřiny a skutečným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a rozdílu mezi sjednaným množstvím elektřiny a skutečným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
k)   vyhodnocením odchylek - zjištění velikosti odchylky subjektů zúčtování operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
l)   vypořádáním odchylek - provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně, za nepracovní dny v následující pracovní den,
m)   smluvním dovozem elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a dovezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu; tato elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena, ale je v ní spotřebována,
n)   smluvním vývozem elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a vyvezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období; tato elektřina je v elektrizační soustavě vyrobena, ale není v ní spotřebována,
o)   smluveným saldem zahraničních výměn - rozdíl mezi smluvním vývozem elektřiny a smluvním dovozem elektřiny; saldo je záporné, pokud je smluvní vývoz elektřiny větší než smluvní dovoz elektřiny, a saldo je kladné v opačném případě,
p)   organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují pouze subjekty zúčtování,
r)   registračním číslem - číslo přidělené účastníkovi trhu s elektřinou operátorem trhu pro účely vyhodnocení a zúčtování odchylek,
s)   systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování,
t)   regionální distribuční soustavou - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,
u)   lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
v)   smlouvou o přistoupení ke společným závazným pravidlům vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek (dále jen "smlouva o zúčtování") - smlouva, na základě které operátor trhu provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylky subjektu zúčtování; smlouva o zúčtování stanovuje způsob předávání hodnot o sjednaných množstvích elektřiny, způsob vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, zúčtovací období a způsob jištění plateb.

§ 3
Trh s elektřinou

Předmětem trhu s elektřinou je fyzická dodávka elektřiny (činné elektrické energie) mezi účastníky trhu s elektřinou na základě smluvního vztahu, uplatnění regulovaného přístupu k sítím pro uskutečnění fyzické dodávky elektřiny a nákup podpůrných služeb. Při obchodování s elektřinou jsou všechny časové termíny uváděny v čase platném pro dané období.

§ 4
Typy smluv zajišťující regulovaný přístup
k přenosové soustavě a distribučním soustavám

Regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám se uskutečňuje zejména na základě těchto smluv:

a)   smlouvy o poskytnutí přenosu, která obsahuje závazek platit za přenos a systémové služby; tuto smlouvu uzavírají provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a provozovatel distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo obchodník s elektřinou jednající jeho jménem na straně druhé,
b)   smlouvy o poskytnutí distribuce, která obsahuje závazek platit za distribuci a systémové služby; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou jednající jeho jménem na straně druhé,
c)   smlouvy o poskytnutí přenosu pro dovoz a vývoz elektřiny; tuto smlouvu uzavírá s provozovatelem přenosové soustavy subjekt zúčtování pro svůj smluvní vývoz nebo smluvní dovoz elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy.

§ 5
Přenos a distribuce

(1) Přenos je poskytován provozovatelem přenosové soustavy a spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny přenosovou soustavou v kvalitě garantované provozovatelem přenosové soustavy do místa odběru z přenosové soustavy.

(2) Distribuce je poskytována provozovatelem distribuční soustavy a spočívá v distribuci smluvně sjednaného množství elektřiny distribuční soustavou v kvalitě garantované provozovatelem distribuční soustavy do místa odběru z distribuční soustavy.

(3) Platba za přenos a platba za distribuci zahrnuje platbu za rezervovanou kapacitu a platbu za použití sítí a je placena provozovateli přenosové soustavy nebo příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení odběratele připojeno.

(4) Platba za přenos je stanovena pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci je stanovena pro každý z následujících odběrů:

a)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV,
b)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně,
c)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně.

(5) Rezervovanou kapacitou pro odběrné místo oprávněného zákazníka nebo pro předací místo provozovatele lokální distribuční soustavy je smluvní výkon v daném období. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka nebo předací místo provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, se zavazuje rezervovanou kapacitu sjednanou ve smlouvě o poskytnutí přenosu nebo distribuce v daném období zajistit a zákazník nebo provozovatel lokální distribuční soustavy se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu v daném období svým odběrem nepřekročit. Rezervovaná kapacita nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení podle zvláštního právního předpisu.

(6) Platba za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy je vyjádřena v Kč/MW.

(7) Rezervovaná kapacita pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce odběratelů, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, je sjednávána provozovatelem lokální distribuční soustavy. Touto rezervovanou kapacitou je smluvní výkon v daném období v předávacích místech mezi distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou definovaných ve smlouvě o poskytnutí distribuce.

(8) Platba za rezervovanou kapacitu je účtována a hrazena způsobem sjednaným ve smlouvě.

(9) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy a je vyhodnocována, účtována a hrazena způsobem sjednaným ve smlouvě, včetně záloh.

(10) Doprava elektřiny zahrnující přenos a distribuci je sjednávána oprávněným zákazníkem nebo obchodníkem s elektřinou, jednajícím jeho jménem, s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, do které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka připojeno.

(11) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu k těmto místům jsou smlouvy provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocovány a fakturovány.

(12) Regulované ceny za přenos a distribuci se od data své platnosti promítají do všech dotčených smluv, nejpozději však do lhůty stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(13) Uzavírání smluv o poskytnutí přenosu, distribuce a dovozu nebo vývozu elektřiny se uskutečňuje

a)   nejpozději 1 měsíc před zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané na kalendářní rok,
b)   nejpozději 1 týden před zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané na kalendářní měsíc,
c)   nejpozději ve čtvrtek předcházejícího týdne před zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané na kalendářní týden.

(14) V rámci roční přípravy provozu je provozovatelem přenosové soustavy zveřejňována volná přenosová kapacita na mezistátních vedeních.

(15) Seznam míst určených provozovateli přenosové soustavy a distribučních soustav, kde hrozí nebezpečí nedostatku přenosové nebo distribuční kapacity, zejména předávacích míst mezi sousedními přenosovými soustavami a předávacích míst mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami, v případě mezistátních vedení úroveň naplnění jejich kapacity rezervacemi výkonu v obchodních hodinách, je provozovateli soustav předem zveřejňován na internetu.

(16) Ceny za smluvní tranzit elektřiny, který využívá přenosovou soustavu pro dopravu elektřiny, která není vyrobena ani spotřebována v elektrizační soustavě a není zahrnuta do smluveného salda zahraničních výměn, jsou předmětem jednotlivých smluv o tranzitu elektřiny.

§ 6
Systémové služby

(1) Systémové služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy slouží k zajištění provozuschopnosti elektrizační soustavy a dodržení podmínek synchronního propojení se sousedními elektrizačními soustavami a pro zajištění spolehlivosti a kvality dodávky elektřiny z přenosové soustavy a zajištění obnovy synchronního provozu při rozpadu elektrizační soustavy. Tyto služby určuje provozovatel přenosové soustavy.

(2) Systémové služby zajišťované provozovatelem distribuční soustavy slouží k zajištění spolehlivosti distribuční soustavy a k zajištění kvality dodávky elektřiny odběratelům z distribuční soustavy.

(3) Platba za systémové služby je konečným zákazníkem připojeným k elektrizační soustavě hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení konečného zákazníka připojeno, a to na základě smlouvy o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny. Platba je určena součinem spotřeby elektřiny konečného zákazníka a ceny za systémové služby v Kč/kWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(4) Je-li výrobcem, jehož zařízení je elektricky propojeno s elektrizační soustavou, dodávána elektřina vyrobená ve vlastním zařízení přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo spotřebovává-li ji sám bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, je úhrada za systémové služby za takto spotřebovanou elektřinu poskytnuta nejméně jednou měsíčně provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy, se kterou je jeho zařízení propojeno. Platba za systémové služby je určena v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(5) V případě, že je v daném měsíci výrobcem současně uskutečněn odběr elektřiny z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy, je v platbě za systémové služby zohledněna velikost tohoto odběru. Tato část platby je hrazena na základě smlouvy o poskytnutí přenosu nebo smlouvy o poskytnutí distribuce.

(6) Platby za systémové služby uhrazené provozovateli distribuční soustavy jsou dále uhrazeny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele distribuční soustavy připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

(7) Náklady na systémové služby na úrovni distribuční soustavy jsou zohledněny v ceně za distribuci.

(8) Regulovaná výše ceny za systémové služby je od data své platnosti promítnuta do všech dotčených smluv, nejpozději však do lhůty stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(9) Provozovatelům přenosové soustavy nebo distribučních soustav, ke kterým je připojeno zařízení jiných provozovatelů distribučních soustav, jsou předávány údaje týkající se konečné spotřeby v oblastech zásobovaných připojenými soustavami a rezervovaných kapacit výrobců podle odstavce 4, to je na jejich vymezeném území, za běžný měsíc vždy do sedmého dne následujícího měsíce. Na základě těchto údajů účtuje provozovatel přenosové soustavy platby za systémové služby. Doúčtování vzniklých rozdílů je prováděno čtvrtletně.

§ 7
Jalová energie

(1) Elektřina je konečným zákazníkem odebírána s hodnotou induktivního účiníku 0,95 - 1,0, pokud se s provozovatelem příslušné distribuční soustavy nedohodne jinak.

(2) Pro účely výpočtu se používají výsledky měření odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích.

(3) Zjišťování a vyhodnocování účiníku se provádí buď výpočtem z hodnot elektroměrů pro měření činné a jalové energie, nebo přístrojem pro měření okamžité hodnoty účiníku.

(4) Vyhodnocování účiníku a zúčtování hodnot, které neodpovídají hodnotě uvedené v odstavci 1, je prováděno na základě smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny a zúčtováno za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

§ 8
Časové uspořádání obchodů s elektřinou

(1) Z hlediska časové posloupnosti se obchody s elektřinou rozlišují na

a)   všechny druhy obchodů s fyzickou dodávkou elektřiny kromě obchodů uzavřených na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu (dále jen "dvoustranné obchody"),
b)   obchody uzavřené na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu.

(2) Dvoustranné obchody na dodávku elektřiny jsou předkládány operátorovi trhu k registraci nejpozději do 12:00 hodin 2 dny před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.

(3) Na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu je možné nabízet nebo poptávat elektřinu pro každou hodinu z 24 hodin následujícího obchodního dne v minimálním množství jedné MWh v každé hodině nebo nabídka může obsahovat podmínku uplatnění bloku MWh v za sebou jdoucích hodinách.

(4) Nabídky na nákup a prodej elektřiny jsou uplatňovány na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nejpozději do 12:00 hodin den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, tento čas je uzavírkou krátkodobého organizovaného obchodování.

§ 9
Smlouvy dvoustranných obchodů

(1) Dvoustranné obchody se uskutečňují na základě zejména těchto smluv:

a)   smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování odchylek; tuto smlouvu uzavírá oprávněný zákazník, obchodník s elektřinou, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy, který je subjektem zúčtování na straně jedné, a výrobce nebo obchodník s elektřinou, který je subjektem zúčtování na straně druhé; součástí smlouvy nejsou přenos, distribuce, systémové služby ani přenesení odpovědnosti za odchylku; oba smluvní partneři jsou subjekty zúčtování,
b)   smlouva o dodávce elektřiny chráněnému zákazníkovi; smlouvu s chráněným zákazníkem uzavírá provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné zařízení chráněného zákazníka připojeno; dodávka zahrnuje přenos, distribuci a systémové služby,
c)   smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi; smlouva zahrnuje přenos, distribuci a systémové služby a převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku); tuto smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na straně jedné, výrobce nebo obchodník s elektřinou na straně druhé,
d)   smlouva o zúčtování; smlouvu uzavírá na straně jedné operátor trhu a na straně druhé provozovatel přenosové soustavy, výrobce, provozovatel distribuční soustavy dodávající chráněným zákazníkům, obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník a stávají se touto smlouvou subjekty zúčtování,
e)   smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá výrobce nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) na straně druhé,
f)   smlouva na dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) na straně druhé,
g)   smlouva o zúčtování elektřiny aktivované v rámci podpůrných služeb; smlouvu uzavírá poskytovatel podpůrných služeb na straně jedné a operátor trhu na straně druhé.

(2) Obchody uzavřené na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé.

(3) Smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování podle odstavce 1 písm. a) musí obsahovat

a)   registrační čísla obou subjektů zúčtování,
b)   dobu platnosti smlouvy,
c)   stanovení závazku smluvních stran dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
d)   diagram nebo způsob jeho stanovení,
e)   cenu nebo způsob jejího stanovení,
f)   celkové množství dodávané elektřiny,
g)   čas uskutečnění dodávky.

(4) Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy podle odstavce 1 písm. e) musí obsahovat

a)   registrační číslo subjektu přebírajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,
b)   registrační číslo subjektu předávajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy v případě, že jde o registrovaný subjekt,
c)   stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,
d)   výčet předávacích míst týkajících se závazku dodat nebo v případě, že se jedná o převzetí závazku více účastníky trhu, stanovení způsobu přiřazení skutečných hodnot účastníkům trhu přebírajícím závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(5) Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy podle odstavce 1 písm. b), c) a f) musí obsahovat

a)   registrační číslo subjektu přebírajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
b)   registrační číslo subjektu předávajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v případě, že jde o registrovaný subjekt,
c)   stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,
d)   výčet předávacích a odběrných míst týkajících se závazku odebrat nebo v případě, že se jedná o převzetí závazku více účastníky trhu s elektřinou, stanovení způsobu přiřazení skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou přebírajícím závazek odebrat elektřinu do elektrizační soustavy.

(6) Smlouva o zúčtování podle odstavce 1 písm. d) musí obsahovat

a)   identifikační údaje subjektu zúčtování, kterými jsou název společnosti, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b)   registrační číslo,
c)   práva a povinnosti subjektu zúčtování,
d)   práva a povinnosti operátora trhu,
e)   způsob jištění plateb,
f)   způsob realizace plateb,
g)   limit obchodování,
h)   výčet předávacích míst za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,
i)   výčet předávacích a odběrných míst za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
j)   způsob předávání a charakter údajů o předávacích a odběrných místech,
k)   sankční ustanovení.

§ 10
Odpovědnost za odchylku

(1) Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě uskutečňují obchody v jednom z následujících režimů odpovědnosti za odchylku:

a)   režim vlastní odpovědnosti za svou odchylku uskutečňovaný na základě smlouvy o zúčtování odchylek podle § 9 odst. 1 písm. d), nebo
b)   režim přenesení odpovědnosti za svou odchylku uskutečňovaný na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. c) nebo na základě smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy podle § 9 odst. 1 písm. e) nebo odebrat z elektrizační soustavy podle § 9 odst. 1 písm. f); odpovědnost za odchylku lze přenést pouze na subjekty zúčtování, a to buď přímo, nebo od 1. 1. 2003 též prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou.

(2) V případě, že účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z uvedených režimů, je jeho případná odchylka posuzována jako neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy nebo neoprávněná dodávka do elektrizační soustavy.

(3) Obchody uskutečněné na základě smluv oprávněných zákazníků a provozovatelů lokálních distribučních soustav uzavřených před 1. 1. 2002, kteří dosud neuplatnili právo změnit dodavatele, a obchody uskutečněné na základě smluv účastníků trhu s elektřinou bez práva regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám se považují za obchody uskutečněné v režimu podle odstavce 1 písm. b). Provozovatel lokální distribuční soustavy může odpovědnost za odchylku přenést na jiný subjekt zúčtování.

(4) Účastníci trhu s elektřinou, kteří zvolili režim přenesené odpovědnosti za odchylku, mohou mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. V případě, že mají více dodavatelů nebo odběratelů, je stanoveno pořadí převzetí odpovědnosti za odchylku jednotlivými smluvními dodavateli nebo odběrateli v rozsahu sjednaných hodnot nebo je stanoven smluvní odběratel nebo dodavatel, který přebírá plnou odpovědnost za odchylku. Sjednané hodnoty dodávek nebo odběrů s ostatními smluvními dodavateli nebo odběrateli jsou považovány za uskutečněné.

(5) Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku účastníků trhu s elektřinou, kromě konečných zákazníků pouze s jedním smluvním dodavatelem, je daná zaregistrováním údajů ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f) u operátora trhu. Požadavek na přenesení odpovědnosti těchto účastníků trhu je podáván operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností přenesení odpovědnosti. Registrovanými údaji jsou údaje podle § 9 odst. 5 a 6, které umožní přiřadit předávací a odběrná místa a naměřené údaje subjektům zúčtování. Operátorem trhu nejsou zaregistrovány takové údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f), které neumožní přiřadit všechna předávací a odběrná místa uvedená v těchto smlouvách, a údaje o skutečných množstvích elektřiny v těchto předávacích a odběrných místech subjektům zúčtování.

(6) Do uzavírky dvoustranného obchodování jsou operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv účastníků s vlastní odpovědností za odchylku podle § 9 odst. 1 písm. a). Údaje jsou předány za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za správnost předaných hodnot odpovídají subjekty zúčtování. Prověření správnosti hodnot předaných subjekty zúčtování operátorem trhu týkající se smluv podle odstavce 1 písm. a) proběhne jejich spárováním. V případě zjištění chyby nejsou údaje z této smlouvy operátorem trhu zaregistrovány.

(7) Kontrola operátora trhu prověří, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování. V případě, že některý subjekt nemá tuto smlouvu uzavřenu, nebudou předložené technické údaje zaregistrovány a pro účely vyhodnocení odchylek nebudou uvažovány. Po provedené kontrole jsou operátorem trhu údaje ze smluv splňující všechny náležitosti zaregistrovány a účastníkům trhu s elektřinou je zasláno potvrzení o jejich registraci.

(8) Smlouvy na dodávku elektřiny pro dovozy a vývozy elektřiny v čase po uzavírce dvoustranného obchodování lze uzavřít prostřednictvím operátora trhu pouze subjektem zúčtování, a to pouze se souhlasem provozovatele přenosové soustavy.

(9) Podmínkou přístupu na krátkodobý trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu je odpovídající hodinové měření s dálkovým přenosem dat, kterým je měření typu A podle zvláštního právního předpisu,1) a uzavření smlouvy o zúčtování.

(10) Údaje z obchodních smluv uzavřených na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu jsou zahrnuty operátorem trhu do systému vyhodnocení odchylek.

§ 11
Podmínky pro vyhodnocování dodávek elektřiny a sestavování bilancí

(1) Podmínkou pro udělení registrace účastníků trhu s elektřinou je předložení platné licence nebo splnění limitu velikosti spotřeby odpovídající oprávněnému zákazníku. Součástí registrace je určení režimu odpovědnosti za odchylku.

(2) Odpovědnost za odchylku lze přenést pouze na účastníky registrované u operátora trhu.

(3) Evidence účastníků trhu s elektřinou na základě přidělených registračních čísel je vedena operátorem trhu. Údaje o názvu společnosti, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, přidělené registrační číslo a označení, zda se jedná o subjekt zúčtování všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou, jsou operátorem trhu zveřejňovány.

(4) Subjekty zúčtování předávají operátorovi trhu údaje ze smluv týkající se dodávek nebo odběrů v předávacích nebo odběrných místech, výše smluveného odběru nebo dodávky v obchodních hodinách a identifikačních údajů o smluvních partnerech a jejich registračních číslech. Za správnost údajů odpovídají subjekty zúčtování.lľ

(5) Celkové náklady spojené s řešením nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství elektřiny v MWh vyrobené nebo nevyrobené a sjednané aktivací podpůrných služeb, které je rovno velikosti systémové odchylky v této obchodní hodině a ceně za takto vyrobenou elektřinu v Kč/MWh, jsou určeny provozovatelem přenosové soustavy a předány operátorovi trhu do 11:00 hodin dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Do 11:00 hodin dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni jsou provozovatelem přenosové soustavy sděleny operátorovi trhu údaje potřebné ke zúčtování elektřiny dodané aktivací podpůrných služeb ve formě množství elektřiny a ceny elektřiny dodané v rámci podpůrných služeb členěné podle

a)   jednotlivých poskytovatelů,
b)   jednotlivých služeb.

(6) Velikost systémové odchylky a náklady na elektřinu vyrobenou aktivací podpůrných služeb jsou zveřejňovány provozovatelem přenosové soustavy.

(7) Evidence oprávněných zákazníků odebírajících elektřinu v režimu podle § 10 odst. 1 písm. b) a jejich smluvních dodavatelů je prováděna územně příslušnými provozovateli distribučních soustav.

(8) Skutečná množství elektřiny odebraná oprávněnými zákazníky pouze s jedním smluvním dodavatelem jsou územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy sečtena. Sečtení je prováděno za smluvní dodavatele oprávněných zákazníků v režimu podle § 10 odst. 1 písm. b), registrované u operátora trhu.

§ 12
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem
přenosové soustavy

(1) Podpůrné služby pro elektrizační soustavu jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány na úrovni přenosové soustavy. Poskytovateli podpůrných služeb jsou provozovatelé výrobních zařízení, provozovatelé regionálních distribučních soustav nebo oprávnění zákazníci splňující podmínky stanovené provozovatelem přenosové soustavy a mající smlouvu s provozovatelem přenosové soustavy o poskytování podpůrných služeb.

(2) Elektřina aktivovaná v rámci poskytování podpůrných služeb a dodaná subjektům zúčtování je zúčtována prostřednictvím operátora trhu, a to na základě

a)   smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. g) poskytovatelům podpůrných služeb,
b)   smlouvy o zúčtování podle § 9 odst. 1 písm. d) subjektům zúčtování.

(3) Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány prostřednictvím ročního, měsíčního a denního trhu. Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro roční trh je zveřejňován provozovatelem přenosové soustavy nejpozději do konce listopadu předcházejícího roku.

(4) Součástí Pravidel provozování přenosové soustavy jsou obchodní podmínky týkající se organizování obchodů s podpůrnými službami, které musí obsahovat:

a)   pravidla organizování trhu s podpůrnými službami s ročním a měsíčním předstihem,
b)   pravidla organizování denního trhu s podpůrnými službami,
c)   kritéria, způsob vyhodnocení a výběru nabídek,
d)   podrobný popis způsobů podání nabídek na jednotlivých trzích,
e)   způsoby zabezpečení předávaných údajů,
f)   způsoby ověřování přijetí nabídky,
g)   popis potvrzování akceptovaných nabídek, archivace údajů,
h)   způsoby měření a vyhodnocování poskytnutých podpůrných služeb,
i)   způsob řešení sporů,
j)   platební a fakturační podmínky.

(5) Nabídky na poskytování podpůrných služeb podané na trzích s ročním, měsíčním a denním předstihem jsou závazné do doby vyhodnocení podaných nabídek a u vybraných nabídek do doby uzavření smlouvy s poskytovatelem podpůrných služeb.

(6) Vyhodnocení podaných nabídek je provozovatelem přenosové soustavy prováděno pro každou nabízenou službu zvlášť a při nedostatku nabídek je trh opakován. Všichni účastníci tohoto trhu musí být informováni o výsledku ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení nabídek a následně jsou uzavřeny smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakovaném procesu trhu zajištěn dostatek podpůrných služeb, jsou provozovatelem přenosové soustavy poptávány přímo konkrétní subjekty.

(7) Archivace všech údajů potřebných pro dokumentování průběhu organizovaného obchodu a jeho jednotlivých fází je zabezpečována provozovatelem přenosové soustavy. Data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu a jsou dostupná pouze v rámci reklamačního řízení.

§ 13
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem
distribuční soustavy

(1) Nákup podpůrných služeb pro zajištění systémových služeb na úrovni distribuční soustavy je zajišťován provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Poskytovateli podpůrných služeb jsou provozovatelé zařízení mající smlouvu o poskytování podpůrných služeb s provozovatelem distribuční soustavy.

(3) Pravidla týkající se uzavírání smluv jsou vyhlašována provozovatelem distribuční soustavy.

§ 14
Vyhodnocování a vyúčtování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy

(1) Na základě údajů z měření je provozovatelem přenosové soustavy vyhodnocován průběžně objem v MW a kvalita dodávaných podpůrných služeb.

(2) Pravidla měření a vyhodnocování podpůrných služeb jsou stanovena provozovatelem přenosové soustavy.

(3) Ceny nakoupených podpůrných služeb jsou zveřejňovány průběžně provozovatelem přenosové soustavy na jeho internetových stránkách, a to

a)   u podpůrných služeb nakoupených na základě ročních a měsíčních smluv průměrná cena v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu jako vážený průměr cen z uzavřených smluv,
b)   u podpůrných služeb nakoupených na krátkodobém trhu s elektřinou cena nejvyšší akceptované nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.

(4) Na internetových stránkách provozovatele přenosové soustavy se průběžně zveřejňují cenový index a metodika jeho  stanovení.

§ 15
Zásady pro nasazování podpůrných služeb
provozovatelem přenosové soustavy

(1) V primární a v automatické sekundární regulaci jsou zapojeny všechny nakoupené výkony.

(2) V kladné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, dispečer má právo v souladu se zvláštním právním předpisem3) změnit pořadí nasazení v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.

(3) V záporné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny v sestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, dispečer má právo v souladu se zvláštním právním předpisem3) změnit pořadí nasazení v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.

(4) V rychle startující výkonové záloze jsou výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, pokud technické podmínky provozu nevyžadují jiné pořadí nasazení, a to v souladu se zvláštním právním předpisem.3)

(5) V dispečerské záloze jsou výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle kritéria, které zahrnuje nabídkovou cenu v Kč za najetí výkonu a nabídkovou cenu za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu, dispečink rozhoduje o najetí ze studené zálohy podle tohoto pořadí a podle doby najetí jednotlivých zdrojů ve vztahu k řešené situaci, pořadí zdrojů podle nákladů je doplňkovým kritériem.

§ 16
Podmínky pro předávání a přiřazování údajů
obchodů s elektřinou

(1) Předávací a odběrná místa, která jsou subjektu zúčtování přiřazena platnou smlouvou o připojení, a předávací a odběrná místa účastníků trhu s elektřinou, se kterými subjekt zúčtování uzavřel smlouvu o převzetí závazku dodat nebo odebrat elektřinu do nebo z elektrizační soustavy, jsou určena označením provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy ve smlouvě o připojení na základě číselníků spravovaných operátorem trhu.

(2) Změna předávacích nebo odběrných míst subjektu zúčtování je nahlášena subjektem zúčtování operátorovi trhu a provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je dané předávací nebo odběrné místo připojeno, nejméně 10 kalendářních dnů před účinností této změny.

(3) Mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a mezi operátorem trhu a provozovateli distribučních soustav jsou uzavírány smlouvy o předávání údajů o odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou a o skutečných hodnotách poskytnutých provozovateli distribuční a přenosové soustavy (dále jen "smlouva o předávání údajů").

(4) Číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení jsou vytvářeny a spravovány operátorem trhu. Registrační čísla z těchto číselníků jsou provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav přidělována účastníkům trhu s elektřinou na základě pokynů operátora trhu, které jsou upraveny ve smlouvě o předávání údajů.

(5) Účastníci trhu s elektřinou uzavírající smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9 odst. 1 a registrovaní u operátora trhu jsou

a)   držitelé licence na obchod s elektřinou,
b)   držitelé licence na distribuci elektřiny,
c)   držitel licence na přenos elektřiny,
d)   oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle § 10 odst. 1 písm. a),
e)   držitelé licence na výrobu, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle § 10 odst. 1 písm. a),
f)   oprávnění zákazníci, kteří mají více smluvních dodavatelů, kteří od nich převzali závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
g)   držitelé licence na výrobu, kteří mají jednoho nebo více smluvních odběratelů, kteří od nich převzali závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(6) Kontrola správnosti přiřazení mezi odběrnými a předávacími místy předanými na základě smlouvy o předávání údajů a odběrnými a předávacími místy přiřazenými subjektům zúčtování na základě jejich závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy je prováděna operátorem trhu. Pokud některá odběrná a předávací místa nejsou subjektům zúčtování přiřazena, je provozovatel příslušné distribuční soustavy vyzván operátorem trhu k zjednání nápravy.

(7) Nedojde-li k přiřazení některého odběrného místa některého účastníka trhu s elektřinou subjektu zúčtování, je toto odběrné místo přiřazeno provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který za toto odběrné místo odpovídá a stává se náhradním dodavatelem tohoto účastníka trhu s elektřinou s účinností od doby, kdy byla náhradní dodávka uskutečněna. O této skutečnosti je účastník trhu s elektřinou informován provozovatelem příslušné soustavy do 3 pracovních dnů.

(8) Ve smlouvě o zúčtování je stanoven druh finančního jištění realizace plateb a limit odpovídající závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy a závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

(9) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování je považován vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(10) U smluvních dovozů elektřiny a smluvních vývozů elektřiny je jedním ze smluvních subjektů zúčtování vždy provozovatel přenosové soustavy.

§ 17
Vyhodnocování odchylek

(1) Po uzávěrce dvoustranného obchodování je provedena kontrola předaných diagramů všech subjektů zúčtování porovnáním hodnot na straně dodavatele i odběratele. Zjistí-li operátor trhu rozdíl v hodnotách diagramů předaných subjekty zúčtování, jsou o této skutečnosti způsobem sjednaným ve smlouvě o zúčtování dotčené subjekty zúčtování vyrozuměny a vyzvány k zadání opravených hodnot. Dotčené subjekty zúčtování jsou oprávněny na základě této výzvy předat opravný diagram nejpozději do 2 hodin po uzávěrce. Není-li ani po 2 hodinách od uzávěrky odstraněn rozdíl v zadaných diagramech, nejsou smlouvy zaregistrovány.

(2) Zjistí-li operátor trhu rozdíl v hodnotách předaných subjekty zúčtování u smluvního dovozu elektřiny nebo u smluvního vývozu elektřiny a nedojde-li po výzvě k odstranění rozdílu, je smluvní dovoz elektřiny nebo smluvní vývoz elektřiny určen hodnotami zadanými provozovatelem přenosové soustavy a dotčený subjekt zúčtování je o této situaci informován operátorem trhu.

(3) Zjistí-li operátor trhu, že některý subjekt zúčtování překročil limitní denní objem závazků dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo závazků odebrat elektřinu z elektrizační soustavy podle § 9 odst. 6 písm. g), je překročení limitu tomuto subjektu zúčtování oznámeno a subjekt zúčtování je vyzván ke zvýšení finančního jištění.

(4) Po provedených kontrolách je operátorem trhu zjištěn diagram sjednaného množství elektřiny každého subjektu zúčtování jako souhrn všech diagramů tohoto subjektu zúčtování. V každé obchodní hodině je tak stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh.

(5) Bilance dodávek elektřiny a odběrů elektřiny v souhrnu za celou elektrizační soustavu pro každou obchodní hodinu následujícího dne zjištěná operátorem trhu je zveřejněna na internetové stránce operátora trhu nejpozději do 1 hodiny po uzavírce krátkodobého organizovaného obchodování.

(6) Každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy a příslušných provozovatelů distribučních soustav přijímány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a odběrů elektřiny za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Současně jsou od provozovatele přenosové soustavy přijímány údaje o množství elektřiny aktivované v rámci využití podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých obchodních hodinách.

(7) Operátorovi trhu je provozovatelem přenosové soustavy a každým provozovatelem distribuční soustavy předáváno skutečné množství elektřiny subjektů zúčtování pro každou hodinu za závazky dodat elektřinu do elektrizační soustavy a závazky odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Skutečné množství je předáváno ve formě diagramu způsobem stanoveným ve smlouvě o předávání údajů. Předávání skutečných údajů se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k jeho předávacímu místu, případně k souhrnu předávacích míst a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

(8) Úplnost předaných údajů je prověřena operátorem trhu a v případě nedostatků jsou provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění. Po kontrole je operátorem provedeno vyhodnocení odchylek subjektů zúčtování.

(9) Skutečná dodávka a odběr každého subjektu zúčtování je operátorem trhu zjištěný souhrn jeho dodávek do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn jeho odběrů z přenosové soustavy a distribučních soustav. V každé obchodní hodině je tak stanoveno skutečné množství elektřiny dodané do elektrizační soustavy a skutečné množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy daného subjektu zúčtování v MWh. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem a dále elektřina dodaná do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a elektřina odebraná z elektrizační soustavy je značena záporným znaménkem.

(10) Odchylka subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu zjištěná operátorem trhu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

§ 18
Zúčtování odchylek

(1) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovací cena pro ocenění odchylek je operátorem trhu zveřejňována do 16:00 hodin den před obchodním dnem pro každou hodinu obchodního dne. Zúčtovacími cenami obchodních hodin jsou ceny dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu. Pokud na denním trhu s elektřinou nebyla v obchodním dni vytvořena cena pro některou z obchodních hodin, je zúčtovací cenou pro tuto hodinu cena vytvořená v nejbližší předcházející hodině. Nebyla-li vytvořena cena v žádné předcházející hodině obchodního dne, je zúčtovací cenou pro obchodní hodinu cena v nejbližší další obchodní hodině. Pokud nebyla vytvořena cena pro žádnou obchodní hodinu daného obchodního dne, je použita cena, která je váženým průměrem z nejbližších tří vytvořených cen pro danou obchodní hodinu, a to zvlášť pro pracovní dny a zvlášť pro ostatní dny. Přesná tvorba cen je operátorem trhu zveřejněna na internetu.

(3) Vícenáklady na energii vyrobenou aktivací podpůrných služeb uskutečněnou provozovatelem přenosové soustavy pro zabezpečení vyrovnání odchylek pro každou obchodní hodinu jsou zjištěny operátorem trhu. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako rozdíl mezi celkovými náklady na elektřinu dodanou poskytovateli podpůrných služeb v rámci aktivace podpůrných služeb na základě jejich smluv s provozovatelem přenosové soustavy v dané obchodní hodině a součinem objemu elektřiny dodané pro vyrovnání odchylky zdroji poskytujícími podpůrné služby a zúčtovací ceny elektřiny.

(4) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí celkovou platbu subjektu zúčtování. Tato platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součet těchto položek:

a)   platby za elektřinu stanovené jako součin odchylky a zúčtovací ceny,
b)   vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty odchylky subjektu na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování,
c)   poplatku za zúčtování, který je určen z ceny za činnost zúčtování operátora trhu stanovené úřadem.

(5) Každý pracovní den je do 13:00 hodin platného času každému subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování oznámeno operátorem trhu vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu:

a)   velikost odchylky v MWh,
b)   zúčtovací cenu v Kč/MWh,
c)   podíl na vícenákladech soustavy v Kč/MWh,
d)   platbu subjektu zúčtování v Kč.

(6) Po skončení zúčtovacího období, kterým je jeden kalendářní měsíc, je na základě součtu plateb subjektu zúčtování operátorem trhu vystaven daňový doklad za celé zúčtovací období. Vypořádání plateb je zajišťováno aspoň jednou za kalendářní měsíc.

(7) Subjektům, které dodaly elektřinu v rámci podpůrných služeb, je tato elektřina operátorem trhu hrazena za ceny odpovídající jejich nabídkovým cenám ve smlouvě o poskytování podpůrných služeb. Informace o těchto cenách a o výši dodané elektřiny za každou podpůrnou službu a každého poskytovatele podpůrných služeb jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.

(8) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě splatnosti, je na uhrazení splatných závazků použita část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování z finančního jištění plateb. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování, je možné registraci operátorem trhu zrušit.

(9) Zrušení registrace podle odstavce 8 je zveřejněno na internetové stránce operátora trhu a současně jsou o této skutečnosti informovány všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni sjednané množství elektřiny se subjektem, kterému je registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, nejsou operátorem trhu přijaty a zahrnuty do sjednaných množství subjektů zúčtování.

(10) Denně aktualizovaný seznam registrovaných subjektů zúčtování uveřejňovaný operátorem trhu obsahuje uvedení doby platnosti smlouvy uzavřené s každým subjektem zúčtování.

§ 19
Zaokrouhlování skutečných hodnot
při výpočtu odchylky

(1) Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo.

(2) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem nahoru, ve výpočtu odchylky je zahrnuto každých započatých 100 kWh skutečného odběru elektřiny.

(3) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem dolů, ve výpočtu odchylky je zahrnuto pouze 100 kWh skutečně dodané elektřiny.

§ 20
Ceny za činnosti operátora trhu

Ceny za činnosti operátora trhu jsou:

a)   vstupní cena za registraci účastníků trhu s elektřinou podléhajících registraci podle § 16 odst. 5 v Kč; cena je pro všechny registrované účastníky trhu s elektřinou stejná,
b)   cena za registraci subjektu zúčtování v Kč,
c)   roční cena za činnost zúčtování v Kč/rok,
d)   cena za zúčtování v Kč/MWh vztažená na skutečný odběr z elektrizační soustavy subjektu zúčtování a účastníků trhu s elektřinou, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
e)   cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cena je placena subjekty zúčtování majícími smlouvu o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou podle § 9 odst. 2.

§ 21
Změna dodavatele oprávněného zákazníka
obchodujícího v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

(1) Základní změny dodavatele oprávněného zákazníka jsou:

a)   změna jednoho dodavatele za jiného,
b)   změna dodavatele za náhradního dodavatele,
c)   odchod od náhradního dodavatele k jinému dodavateli.

(2) Získá-li zákazník nebo držitel licence na distribuci oprávnění k regulovanému přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám podle § 21 odst. 2 zákona a jeho stávající dodavatel elektřiny je i držitelem licence na obchod, není nutné uzavírat novou smlouvu o dodávce elektřiny.

(3) Při první změně dodavatele je mezi oprávněným zákazníkem nebo držitelem licence na distribuci, který získá oprávnění podle § 21 odst. 2 zákona, a provozovatelem příslušné distribuční soustavy uzavírána nová smlouva o připojení oprávněného zákazníka nebo smlouva o připojení distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu. Uzavření nové smlouvy o připojení neopravňuje provozovatele soustavy, se kterým uzavírá zákazník nebo držitel licence na distribuci novou smlouvu, k účtování poplatku podle § 28 odst. 2 písm. i) zákona.

(4) Konečný zákazník a držitel licence na distribuci, který získal oprávnění k volbě dodavatele, může měnit svého dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

a)   vždy k prvnímu dni v měsíci, pokud je vybaven průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat typu A1) a průběhovým měřením typu B,1)
b)   jednou za půl roku, pokud je vybaven měřením typu C,1) smlouva s dodavatelem je uzavírána podle § 9 odst. 1 písm. c).

(5) Postup pro uskutečnění změny dodavatele oprávněného zákazníka v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku je následující:

a)   uzavření smlouvy o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem,
b)   uskutečnění změny dodavatele provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, ke které je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno, a to přiřazením odběrného místa oprávněného zákazníka k novému dodavateli.

(6) Stávající dodavatel oprávněného zákazníka je novým dodavatelem informován o uzavření smlouvy podle odstavce 5 písm. a).

(7) Provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy, ke které je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno, jsou novým dodavatelem předávány následující údaje z uzavřené smlouvy:

a)   název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, registrační číslo nového dodavatele,
b)   datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,
c)   datum ukončení smlouvy (pokud je dohodnuto),
d)   závazek dodavatele zajistit pro oprávněného zákazníka regulovaný přístup k distribuční soustavě, čímž jsou služby distribuce a systémové služby, pokud je dohodnut,
e)   závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku oprávněného zákazníka,
f)   výčet odběrných míst oprávněného zákazníka, pro které bude dodávka uskutečněna,
g)   souhlas oprávněného zákazníka s podmínkami dodavatele.

(8) Údaje podle odstavce 7 jsou předávány nejpozději

a)   7 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu A,
b)   14 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu B,
c)   30 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu C.

(9) Pokud nahlášené údaje neobsahují všechny náležitosti, může být změna dodavatele oprávněného zákazníka provozovatelem distribuční soustavy odmítnuta. Uskutečnění změny dodavatele je provozovatelem distribuční soustavy nahlášeno předešlému dodavateli a oprávněnému zákazníkovi do 3 pracovních dnů po datu uskutečnění změny. Zamítnutí změny je provozovatelem distribuční soustavy nahlášeno do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků na změnu oprávněnému zákazníkovi a novému dodavateli.

(10) Změna dodavatele je uskutečněna písemným vyrozuměním podle odstavce 9 ze strany provozovatele distribuční soustavy o zaregistrování nového smluvního vztahu mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem. Před zaregistrováním nového smluvního vztahu je proveden odečet podle zvláštního právního předpisu1) a skutečné údaje zaslány provozovatelem distribuční soustavy stávajícímu dodavateli a oprávněnému zákazníkovi k doúčtování a vyrovnání závazků. Po zaregistrování nového smluvního vztahu jsou údaje o skutečných množstvích elektřiny předávány novému dodavateli podle zvláštního právního předpisu.1)

(11) Náhradním dodavatelem je provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno. Náhradní dodávku v případě, kdy dodavatel oprávněného zákazníka ztratí způsobilost dodávat elektřinu, uskutečňuje náhradní dodavatel po dobu nezbytnou, která je stanovena Úřadem. Dodávka elektřiny je uskutečňována náhradním dodavatelem za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

§ 22
Vyúčtování dodávky

(1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny a samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb.

(2) Držiteli licencí na výrobu a obchod, kteří pro své zákazníky, držitele licence na distribuci, nebo jiné obchodníky s elektřinou zajišťují dopravu elektřiny a systémové služby, jsou účtovány za dopravu a systémové služby ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

§ 23
Přechodná ustanovení

Oprávněný zákazník, provozovatel distribuční soustavy a výrobce uplatňující do 31. 12. 2004 regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám změnou svého smluvního dodavatele nebo odběratele je vybaven měřením typu A podle zvláštního právního předpisu,1) a to pro ta odběrná nebo předávací místa, pro která regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám uplatňuje. Instalace měření je provedena na základě smlouvy o připojení.

§ 24
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 2004.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.
2)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.