Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


370

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. října 2001

o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 písm. i) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dále jen "odborný dohled") se získává ověřením odborných znalostí zkouškou o odborné způsobilosti fyzické osoby k odbornému dohledu (dále jen "odborná způsobilost").

(2) Žádost o provedení zkoušky o odborné způsobilosti (dále jen "žádost") předkládá fyzická osoba, která hodlá vykonávat odborný dohled, (dále jen "uchazeč") Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"), a to nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem stanoveným pro vykonání zkoušky (§ 2 odst. 1). V žádosti uchazeč uvede:

a)   jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo číslo průkazu totožnosti1) a adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, popřípadě číslo faxu nebo elektronické spojení,
b)   dosažené vzdělání, druh a délku praxe a obor, v němž byla konána.

(3) K žádosti uchazeč přiloží doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b), popřípadě úředně ověřené kopie těchto dokladů.

§ 2

(1) Zkouška o odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí (§ 4) v termínech určených ministerstvem. Termíny konání zkoušek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách nejpozději do 1. března každého kalendářního roku, a to tak, aby první termín konání zkoušky byl stanoven nejdříve za 60 kalendářních dnů ode dne jeho zveřejnění.

(2) Zkouška probíhá ústní formou. Zkouškou se ověřuje znalost

a)   právních předpisů vztahujících se k využívání a ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
b)   hydrogeologie minerálních vod,
c)   základů pelologie,
d)   krenotechniky,
e)   akumulace, úpravy a způsobu využití minerálních vod,
f)   těžby, skladování, úpravy peloidů a jejich přípravy k použití,
g)   přírodních léčivých plynů,
h)   základních ukazatelů kvality přírodních léčivých zdrojů, jejich stanovení, hodnocení a odběru vzorků ke kontrole,
i)   řešení havarijních situací,
j)   vedení dokumentace související s výkonem odborného dohledu.

(3) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání. V případě, že uchazeč nevyhověl, seznámí předseda zkušební komise uchazeče s důvody tohoto hodnocení. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvede datum a místo konání zkoušky, otázky, hodnocení odpovědí a výsledek zkoušky. Záznam podepíše předseda zkušební komise. Součástí záznamu je žádost a stejnopis osvědčení.

§ 3

Uchazeč, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostavil a který svoji neúčast řádně omluvil nejpozději v den konání zkoušky, vykoná zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v dohodě s ním. Jestliže se uchazeč nedostavil ke zkoušce bez vážného důvodu a řádné omluvy, může zkoušku vykonat pouze na základě nové žádosti.

§ 4

(1) Zkušební komise má lichý počet členů, a to nejméně 3. Alespoň jeden člen zkušební komise je odborník z praxe. Odborníkem z praxe se rozumí fyzická osoba zpravidla s vysokoškolským vzděláním, která vykonává odborný dohled nebo znaleckou činnost anebo posudkovou činnost v oblasti využívání a ochrany zdrojů po dobu nejméně deseti let.

(2) Ministerstvo jmenuje a odvolává předsedu zkušební komise, místopředsedu, který zastupuje předsedu zkušební komise v době jeho nepřítomnosti, a další členy zkušební komise a náhradníka, a to z odborníků pro oblast využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, z řad svých zaměstnanců a z odborníků z praxe. Členem zkušební komise může být jmenována pouze fyzická osoba, která s tímto jmenováním vyslovila souhlas.

(3) Zkušební komise, která má 3 členy, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové; v ostatních případech je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny členů. Odborník z praxe musí být přítomen vždy.

(4) Členství ve zkušební komisi podle odstavce 2 zaniká odvoláním, vzdáním se funkce nebo úmrtím.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


1)   Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.