Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


370

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. října 2001

o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 písm. i) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dále jen "odborný dohled") se získává ověřením odborných znalostí zkouškou o odborné způsobilosti fyzické osoby k odbornému dohledu (dále jen "odborná způsobilost").

(2) Žádost o provedení zkoušky o odborné způsobilosti (dále jen "žádost") předkládá fyzická osoba, která hodlá vykonávat odborný dohled, (dále jen "uchazeč") Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"), a to nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem stanoveným pro vykonání zkoušky (§ 2 odst. 1). V žádosti uchazeč uvede:

a)   jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo číslo průkazu totožnosti1) a adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, popřípadě číslo faxu nebo elektronické spojení,
b)   dosažené vzdělání, druh a délku praxe a obor, v němž byla konána.

(3) K žádosti uchazeč přiloží doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b), popřípadě úředně ověřené kopie těchto dokladů.

§ 2

(1) Zkouška o odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí (§ 4) v termínech určených ministerstvem. Termíny konání zkoušek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách nejpozději do 1. března každého kalendářního roku, a to tak, aby první termín konání zkoušky byl stanoven nejdříve za 60 kalendářních dnů ode dne jeho zveřejnění.

(2) Zkouška probíhá ústní formou. Zkouškou se ověřuje znalost

a)   právních předpisů vztahujících se k využívání a ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
b)   hydrogeologie minerálních vod,
c)   základů pelologie,
d)   krenotechniky,
e)   akumulace, úpravy a způsobu využití minerálních vod,
f)   těžby, skladování, úpravy peloidů a jejich přípravy k použití,
g)   přírodních léčivých plynů,
h)   základních ukazatelů kvality přírodních léčivých zdrojů, jejich stanovení, hodnocení a odběru vzorků ke kontrole,
i)   řešení havarijních situací,
j)   vedení dokumentace související s výkonem odborného dohledu.

(3) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání. V případě, že uchazeč nevyhověl, seznámí předseda zkušební komise uchazeče s důvody tohoto hodnocení. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvede datum a místo konání zkoušky, otázky, hodnocení odpovědí a výsledek zkoušky. Záznam podepíše předseda zkušební komise. Součástí záznamu je žádost a stejnopis osvědčení.

§ 3

Uchazeč, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostavil a který svoji neúčast řádně omluvil nejpozději v den konání zkoušky, vykoná zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v dohodě s ním. Jestliže se uchazeč nedostavil ke zkoušce bez vážného důvodu a řádné omluvy, může zkoušku vykonat pouze na základě nové žádosti.

§ 4

(1) Zkušební komise má lichý počet členů, a to nejméně 3. Alespoň jeden člen zkušební komise je odborník z praxe. Odborníkem z praxe se rozumí fyzická osoba zpravidla s vysokoškolským vzděláním, která vykonává odborný dohled nebo znaleckou činnost anebo posudkovou činnost v oblasti využívání a ochrany zdrojů po dobu nejméně deseti let.

(2) Ministerstvo jmenuje a odvolává předsedu zkušební komise, místopředsedu, který zastupuje předsedu zkušební komise v době jeho nepřítomnosti, a další členy zkušební komise a náhradníka, a to z odborníků pro oblast využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, z řad svých zaměstnanců a z odborníků z praxe. Členem zkušební komise může být jmenována pouze fyzická osoba, která s tímto jmenováním vyslovila souhlas.

(3) Zkušební komise, která má 3 členy, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové; v ostatních případech je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny členů. Odborník z praxe musí být přítomen vždy.

(4) Členství ve zkušební komisi podle odstavce 2 zaniká odvoláním, vzdáním se funkce nebo úmrtím.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


1)   Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.