Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


343

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 24. září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb. se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí krmné směsi pro hospodářská a domácí zvířata a dietní krmiva, do nichž se zpracovávají krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 náležející do skupin 9. a 10. částí B a B 1 a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a do skupin 15. a 16. části C, jejichž zkrmování přežvýkavcům je zakázáno podle § 15 odst. 6, nelze vyrábět krmné směsi pro přežvýkavce, pokud výrobní provoz není pro tento účel povolen příslušným správním úřadem. Podmínkou pro udělení povolení je úplné oddělení transportních cest a skladování krmných surovin určených pro přežvýkavce od krmných surovin zakázaných ke krmení přežvýkavců a oddělení výrobních a balicích zařízení pro krmné suroviny určené pro přežvýkavce a provádění namátkové kontroly na nepřítomnost savčích tkání v krmivech pro přežvýkavce. Skladování uvedených krmných surovin u výrobců nebo ve skladech, které nejsou součástí výrobního provozu, musí být zajištěno ve zvláště vyčleněných skladech, kde nejsou skladovány krmné suroviny pro výrobu krmných směsí pro přežvýkavce.".

3. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo B 1 odpovídající požadavkům odstavců 1 až 4, mimo suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentické zastoupení jednotlivých krmných surovin. Krmné suroviny ze skupin 9. a 10. částí B a B 1 přílohy a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a ze skupin 15. a 16. části C přílohy nesmějí být vzájemně smíchávány ve skupinách ani mezi skupinami.".

4. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Doplňkové látky povolené pro výrobu nebo uvádění do oběhu nebo užití ve výživě zvířat, jejich chemické názvy nebo popisy, podmínky jejich použití, stanovené limitní obsahy v kompletních krmivech a tolerance pro hodnocení jejich obsahu jsou uvedeny v příloze č. 14. Doplňkové látky uvedené v částech C 1 a C 2 přílohy lze používat pro výrobu krmiv a premixů nebo ve výživě zvířat nebo uvádět do oběhu jen za podmínky, že výrobce látky je uveden ve sloupci 8 části C 1 nebo C 2. Pro zapsání dalších výrobců do sloupce 8 části C 1 nebo C 2 je nezbytné udělení práva na výrobu příslušné látky osobou odpovědnou za uvedení látky do oběhu; doklad o tom je součástí postupu podle § 8 a 8a zákona. Na vyžádání Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dodá dovozce těchto doplňkových látek standardní vzorek doplňkové látky mající znaky a vlastnosti popsané v monografii podle přílohy č. 25 spolu s referenčním vzorkem aktivní substance.".

5. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) V doplňkových krmivech mohou obsahy stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů D a antioxidantů překročit nejvýše přípustné obsahy stanovené v příloze č. 14 ve sloupci 7 v těchto případech:

a)   u doplňkových krmiv povolených k dodání všem spotřebitelům, pokud v nich obsah stimulátoru růstu nebo vitaminu D nepřekročí pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,
b)   u doplňkových krmiv vyrobených pro zvláštní krmné systémy, u nichž je zaručeno odpovídající dávkování pro určený druh a kategorii zvířat, pokud v nich nepřekročí
1. obsah stimulátoru růstu 1000 mg/kg, u skotu ve výkrmu 2000 mg/kg,
2. obsah antioxidantu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,
3. obsah vitaminu D 200 000 m.j./kg. Pokud je při výrobě doplňkového krmiva využita možnost podle písmene a), nelze současně využít možnosti podle písmene b).".

6. V § 11 se dosavadní odstavec 5 zrušuje.

7. V § 11 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 5 a v novém odstavci 5 se na začátku slova "Ustanovení odstavce 5" nahrazují slovy "Ustanovení odstavce 4".

8. V § 11 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 6 a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Smíchávání stimulátorů růstu nebo antikokcidik nebo chemoterapeutik s mikroorganizmy je možné pouze v případě, že je povoleno v příloze č. 14 části C 3 nebo C 4 ve skupině O. Mikroorganizmy ve sloupci 7; vzájemné smíchávání antikokcidik a chemoterapeutik není povoleno, mají-li podobné účinky.".

9. V § 11 se dosavadní odstavce 8 až 11 označují jako odstavce 7 až 10 a v novém odstavci 10 se na začátku slova "Ustanovení odstavců 1 až 10" nahrazují slovy "Ustanovení odstavců 1 až 9".

10. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

11. V § 15 odst. 4 druhé větě se nahrazují slova "podle přílohy č. 7" slovy "podle přílohy č. 11" a slova "podle přílohy č. 8" slovy "podle přílohy č. 12".

12. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních a doplňkových krmiv pro přežvýkavce se nesmějí používat krmné suroviny pocházející ze savčích tkání a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, dále z drůbeže, z ryb a ostatních mořských živočichů, nebo tyto obsahující, podle přílohy č. 1 bodu 9. Těmito krmnými surovinami se rozumějí masokostní moučka, masová moučka, krevní moučka, sušená plazma a jiné krevní produkty, hydrolyzované proteiny, moučka z kopyt, moučka z rohoviny, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka, škvarky, rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, želatina, živočišné tuky z přežvýkavců a všechny ostatní podobné produkty a jejich směsi, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující tyto produkty.".

13. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

14. V § 18 odst. 1 písm. b) větě první se za slovem "výrobu" vypouští čárka a slova "dovoz a uvádění do oběhu".

15. V § 18 odst. 1 se na začátku písmene c) vypouští slovo "pouze" a za slova "nebo premixů" se vkládají slova "a zpracování určitých proteinových krmiv".

16. Za § 18 se vkládá nadpis:

"ODDĺL ŠESTÝ
POŽADAVKY NA REGISTRACI VÝROBCŮ, DODAVATELŮ, DOVOZCŮ A DISTRIBUTORŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENĺ".

17. V § 19 odst. 1 v úvodní větě se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona nebo osob provozujících výrobní zařízení mobilních výroben krmiv".

18. V § 19 se tečka na konci odstavce 1 nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

19. V § 20 se na začátku písmene c) slovo "druhy" nahrazuje slovem "skupiny".

20. V § 20 se tečka na konci písmene e) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

21. V § 25 odstavec 9 zní:

"(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se uvede příslušné varovné upozornění "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny - nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí - zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších neuvedených krmných surovin pocházejících ze savčích tkání se varovné upozornění uvede obdobně.".

22. V § 25 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud je zakázáno použití krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6 i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, v označení krmné suroviny se varovné upozornění rozšiřuje o další druh nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

23. V § 29 odst. 1 písm. e) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

24. V § 29 odst. 1 písm. f) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

25. V § 29 odst. 2 písm. e) se na konci věty slova "jednotky aktivity (U/g nebo U/ml) podle sloupce 6," nahrazují slovy "jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,".

26. V § 29 odstavec 12 zní:

"(12) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.".

27. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity krmné suroviny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se v označení uvede příslušné varovné upozornění "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčích tkání a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům". Při obsahu moučky z drůbežích odpadů a péřové moučky se varovné upozornění uvede obdobně. Při zastoupení více krmných surovin zakázaných pro přežvýkavce lze použité krmné suroviny vyjmenovat v jednom varovném upozornění. Pokud je zakázáno použití výše uvedených krmných surovin i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, varovné upozornění se rozšíří o další druhy nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

28. V § 30 odstavec 8 zní:

"(8) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až j) a odstavce 2 až 4, 7 a 10 až 16.".

29. V § 31 odst. 1 se slova "Příloha č. 4" nahrazují slovy "Příloha č. 11".

30. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"9.  Krmné suroviny pocházející ze savčích tkání, krmné suroviny z ryb a ostatních mořských živočichů, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, sušená plazma a jiné krevní produkty, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka a živočišný tuk z přežvýkavců pro použití ve výživě přežvýkavců nebo k výrobě kompletních nebo doplňkových nebo dietních krmiv pro přežvýkavce. Zákaz se nevztahuje na následující krmné suroviny získané nebo vyrobené ze zdravých zvířat při dále uvedeném způsobu použití:
a) mléko a mléčné výrobky pro všechny druhy hospodářských a domácích zvířat,
b) želatinu z nepřežvýkavců jako látku pro obdukci doplňkových látek,
c) hydrolyzované proteiny s molekulovou hmotností nižší než 10 000 daltonů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, které byly
1. získány z usní a kůží pocházejících ze zvířat poražených na jatkách, u nichž byla provedena před porážkou úřední veterinární kontrola podle příslušných právních předpisů, při níž nebyly zjištěny závady,
2. podrobeny výrobnímu postupu, který zahrnuje úpravy vhodné k co největšímu zabránění kontaminace usní a kůží, a to použitím vysolování (v láku), vyluhování ve vápenném louhu při následném intenzivním propírání, které je následováno vystavením suroviny pH většímu než 11 po dobu delší než 3 hodiny při teplotě větší než 80 °C, následované ošetřením teplem na více než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku větším než 3,6 baru, a
3. vyrobeny v podnicích, které provádějí vlastní kontrolní program (HACCP),
      d)   dikalciumfosfát z odtučněných kostí pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, který byl
1. získán z kostí zvířat vhodných pro lidský konzum po kontrole provedené před odporažením a po porážce,
2. vyroben postupem, který zajistí, že všechen kostní materiál je úplně rozdrcen a ošetřen horkou vodou a zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (min. koncentrace 4 % a pH nižší než 1,5) po dobu nejméně dva dny, následně je ošetřen získaným fosforečným roztokem s vápnem za vzniku sraženého dikalciumfosfátu při pH 4 až 7, který je v konečné fázi sušen vzduchem se vstupní teplotou 65 až 325 °C a konečnou teplotou mezi 30 až 65 °C, nebo ekvivalentním postupem povoleným v souladu s veterinárními předpisy,
      e)   rybí moučky a krmné suroviny z ostatních mořských živočichů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, pocházející z výrobních provozů určených výhradně pro výrobu těchto produktů, u jejichž dodávek bylo na základě přezkoušení podle úřední metody1) mikroskopické identifikace složek živočišného původu ověřeno, že neobsahují savčí tkáně,
f)   sušenou plazmu a jiné krevní produkty pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce.

1)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

31. V příloze č. 11 části B se v pořadovém čísle 11.06 ve sloupci 2 nahrazuje slovo "(dikalciumfosfát)" slovy "(dikalciumfosfát z odtučněných kostí a dikalciumfosfát)".

32. Příloha č. 14 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

33. V příloze č. 18 části II. písm. a) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".

34. V příloze č. 18 části III. písm. c) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 4 odst. 7, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo

Doc. JUDr. J. Ondřej, CSc., DSc., Prof. JUDr. P. Šturma, DrSc., JUDr. PhDr. V. Bílková a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfl iktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Jan Mach - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje ...

Cena: 671 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.