Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


338

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 14. září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:

"j)   počtem obyvatel počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury v oceňovaném období se vychází z aktuálního počtu obyvatel obce ke dni ocenění.".

2. Nadpis části druhé zní:

"OCEŇOVÁNĺ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM A OCEŇOVÁNĺ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM".

3. V části druhé nadpis hlavy druhé zní:

"OCEŇOVÁNĺ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM".

4. V § 21 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů, předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.

(3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.".

5. V § 22 odst. 1 u míry kapitalizace v procentech p se slova "podle § 21 odst. 3" zrušují.

6. V § 22 odst. 2 větě třetí se slova "za pronajatou podlahovou plochu" zrušují.

7. V § 22 odst. 3 se slova "pronajaté podlahové plochy" nahrazují slovy "pronajatých nemovitostí".

8. V § 22 odstavec 4 zní:

"(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".

9. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

10. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě,10) činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:

a)   2 050 Kč v hlavním městě Praze,
b)   350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,
c)   1 100 Kč v Brně, Ostravě,
d)   300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),
e)   800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,
f)   250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),
g)   500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,
h)   150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),
i)   400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písmeny e) a g),
j)   150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),
k)   35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,
l)   v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce
Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,
kde
Cp ... cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)
a ... počet obyvatel v obci.

Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

11. V § 23 odst. 2 větě třetí se za slova "zvláštním předpisem" vkládají slova " , popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby".

12. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".

13. V § 23a odst. 2 se za slova "Textová část" vkládají slova "ve formátu A4".

14. V § 23a odst. 3 se za slova "Grafická část" vkládají slova "složená do formátu A4".

15. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Základní cena zjištěná podle odstavců 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

16. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

17. V § 27 odst. 4 se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

18. V § 27 odst. 4 písm. a) se zrušuje koeficient "KR3".

19. V § 27 odst. 4 písm. b) se zrušuje koeficient "KR3".

20. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

21. V § 27 odst. 6 se za slovo "činí" vkládá dvojtečka a slova "3 Kč" se nahrazují slovy

"a)   5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,
b)   3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.".

22. V § 27 odst. 7 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy "2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4.".

23. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

24. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzivní výsadbu a část II pro extenzivní výsadbu,".

25. V § 34 se za slovy "poznatků (know-how)" vkládají čárka a slova "dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze".

26. Do části osmé se před § 42 vkládají nové § 41a a 41b, které znějí:

"§ 41a
Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší K?p těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10, případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b

Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.".

27. V příloze č. 2 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod 3, který zní:

"3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

28. V příloze č. 3 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje tato věta: "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

29. V příloze č. 5 v položce č. 21 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

30. V příloze č. 5 v položce č. 22 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

31. V příloze č. 5 v položce č. 23 se za název položky vkládají slova "SKP 46.21.42.3".

32. V příloze č. 6 v části I. v první tabulce v prvním sloupci se slovo "sklonitou" nahrazuje slovy "šikmou nebo strmou".

33. V příloze č. 7 v části II. položce č. 9 se ve sloupcích B, D, F slova "není" nahrazují slovy "jakékoli kromě žebříkového".

34. V příloze č. 14 bodu 3 větě první se slova "vedlejších staveb, garáží" zrušují.

35. V příloze č. 14 bodu 5 se číslice "4" nahrazují číslicemi "6" a číslice "5" se nahrazují číslicemi "7".

36. V příloze č. 14 se za tabulku č. 4 vkládají nové tabulky č. 5 a 6, které znějí:

"Tabulka č. 5

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

Tabulka č. 6

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

Dosavadní tabulka č. 5 se označuje jako tabulka č. 7.

37. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.2 se slova "Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních" nahrazují slovy "V Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních".

38. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.3 se za slovo "Teplicích" vkládají slova "a v ostatních okresních městech a Havířově".

39. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 se doplňuje položka č. 10.6, která zní:

"10.6  

Stavební uzávěra  

až do 5"

40. V příloze č. 15 v tabulce č. 2 se doplňuje položka č. 6.5, která zní:

"6.5  

Stavební uzávěra  

až do 5".

41. Příloha č. 16 zní:

Vymezení pojmů

Bonitová půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.24) První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

24) 

§ 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č.  217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.".

42. V příloze č. 17 v položce č. 1.7.2 se slova "území sousedních obcí" nahrazují slovy "sousední katastrální území".

43. V příloze č. 17 bodu 2 se slova v závorce nahrazují slovy "podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci".

44. V příloze č. 18 v položce 8V se číslo "0,70" nahrazuje číslem "2,12".

45. V příloze č. 18 v položce 1H se číslo "1,00" nahrazuje číslem "2,74".

46. V příloze č. 18 v položce 1B se číslo "1,22" nahrazuje číslem "2,84".

47. V příloze č. 18 v položce 0T se číslo "4,07" nahrazuje číslem "1,58".

48. V příloze č. 18 v položce 0R se číslo "1,92" nahrazuje číslem "1,18".

49. V příloze č. 20 položka 1) koeficient amortizace KR1 zní:

"1) Koeficient amortizace K?R1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahuKR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o

hráz - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 % 0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 % 0,04
zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou 0,04
štěrkovou vozovkou 0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze 0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti 0,02
- upravené loviště pro mechanizaci 0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu 0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m) 0,01
přeliv - betonový, železobetonový - opraven 0,02
- rekonstruován 0,05
výpusť - dřevěný kbel nový 0,01
- betonový kbel 0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton) 0,03
elektropřípojka 0,01
obtoková stoka 0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o

hráz bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním 0,05
značně narušená koruna hráze 0,02
značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05
měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení 0,02
přeliv buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03
nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů 0,02
výpusť porušené konstrukční prvky kbelu 0,02
porušené výpustní potrubí 0,03.

Pokud po úpravách vyjde KR1 <= 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.".

50. V příloze č. 20 položka 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 zní:

"2) Koeficient vodohospodářského významu KR2

0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb

1,0

- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)

0,9

- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)

0,8

- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)

0,7

- ostatní rybníky a malé vodní nádrže

0,5

- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu,
s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu
za předpokladu zohlednění úbytku produkce

0,5

- bez zohlednění úbytku produkce

0,2.".

51. V příloze č. 20 se položka "3) koeficient kubatury hráze KR3" zrušuje.

52. V příloze č. 20 v položce 4) koeficient zásobení vodou KR4 text za první tabulkou zní:

"Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,

kde

h  

- hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP  

- katastrální plocha rybníka (ha)

Kz  

- koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemnění

Kz

běžné zazemnění

0,75

0,25 až 0,5 KP

0,5 

0,5 až 0,75 KP

0,25

nad 0,75 KP

0,1. 

Maximální odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z?1). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] [lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce] a podle vztahuZ1 = W x O0.".

53. V příloze č. 26 tabulce č. 2 v položce č. 9a se slova "borovice kleč" zrušují.

54. Příloha č. 29 zní:

"Příloha č. 29 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny révy vinné včetně zařízení vinic

1. Cenu vinice lze snížit až o 60 % v případě, že keře révy vinné jsou prokazatelně neúměrně slabého vzrůstu, poškozené nebo nemocné.

2. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou evropských odrůd (položky č. 1 a 2) z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze s odůvodněním zvýšit až o 20 %.

3. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou moštových odrůd, které nejsou v dané vinařské oblasti povoleny (přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.) k produkci révových vín s přívlastkem [§ 6 písm. c), resp. § 9 zákona č. 115/1995 Sb.], lze s odůvodněním snížit až o 20 %.

4. Nebude-li mít vinice s výsadbou podnožových odrůd ke dni ocenění opěrnou konstrukci, sníží se její cena o 20 %.

5. Cenu podnožové vinice vysázené z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze zvýšit až o 20 %.

6. Nejnižší cena je 5 Kč/m2 u intenzivního typu vinice, resp. 20 Kč/keř u extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné. Pod tyto limity nesmí cena vinice upravená podle předchozích bodů 1 až 5 poklesnout.".

55. V příloze č. 31 bodu 4 se v položce č. 2 doplňují slova "v zastavěných částech obce".

56. V příloze č. 31 bodu 4 položka č. 3 zní:

"Ostatní veřejná zeleň v zastavěných částech měst a ostatních obcí".

57. V příloze č. 31 bodu 4 se za položku č. 4 vkládá nová položka č. 4a, která zní:

"4a

Stromořadí a doprovodná zeleň vodních toků, komunikací apod. ve volné krajině

0,35".

58. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/197 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

U pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1 až 6 a 10 a § 26 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti z přílohy č. 33.".

59.. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/197 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp*)

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

59.60. Příloha č. 34 zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv

Čís. položky

Název položky

Míra kapitalizace
%
1 Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování (mimo garáže oceňované podle § 8) 11
2 Nemovitosti pro hromadné ubytování (hotely), stravování a obchod 9
3 Bytové domy 5
4 Ostatní nemovitosti 8
5 Majetková práva 13".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.