Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


324

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 29. srpna 2001,

kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 25 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:

Požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
§ 1

(1) Fyzická způsobilost příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon služby (dále jen "fyzická způsobilost") se ověřuje podle jednotných požadavků, stanovených v rozsahu potřebném pro činnost vykonávanou v rámci služebního zařazení příslušníka, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), který neprokáže svou fyzickou způsobilost zkouškou1) konanou každoročně v termínu určeném na začátku kalendářního roku služebním funkcionářem,2) může zkoušku konat v opravném termínu určeném služebním funkcionářem.

(3) Zkouška se neprovádí u příslušníků, kteří jsou z hlediska požadavků na zdravotní způsobilost pro výkon služby (dále jen "zdravotní způsobilost") zařazeni ve sloupci IIb nebo III zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "zdravotní klasifikace") a jejichž zdravotní stav nedovoluje provedení zkoušky ve stanoveném termínu.

(4) Výsledek zkoušky se hodnotí u příslušnic zařazených ve sloupcích IIa, IIb a III zdravotní klasifikace po dovršení 51. roku věku a u příslušníků zařazených ve sloupcích IIa, IIb a III zdravotní klasifikace po dovršení 56. roku věku jen v jednotlivých testech splněním bodového minima v testu podle skupiny C v tabulce č. 3 uvedené v příloze č. 1.

§ 2

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost příslušníka posuzuje zařízení závodní preventivní péče3) při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních preventivních lékařských prohlídkách.

(2) Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou stanovené zdravotní klasifikace, uvedených v příloze č. 2.

(3) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, provádějí se při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních preventivních lékařských prohlídkách komplexní fyzikální vyšetření a dále odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na vykonávanou funkci lze provést ještě další odborná vyšetření. Součástí preventivních lékařských prohlídek je zjišťování anamnestických dat.

§ 3

(1) Při vstupní preventivní lékařské prohlídce se vychází z výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře; zároveň lze využít výsledků předchozích lékařských vyšetření, které nejsou starší tří měsíců.

(2) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a)   před přijetím do služebního poměru,4)
b)   před ustanovením na funkci, pro kterou je stanoven vyšší požadavek na zdravotní způsobilost.

§ 4

Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků se provádějí jednou za rok v tomto minimálním rozsahu:

a)   komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření stomatologické, neurologické, oční, ušní-nosní-krční a dále EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky posuzované podle sloupce I nebo IIa přílohy č. 2,
b)   komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření oční, ušní-nosní-krční a dále EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 k této vyhlášce s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky posuzované podle sloupce IIb nebo III přílohy č. 2.

§ 5

Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí, jestliže se při výkonu služby objevily u příslušníků nedostatky spojené s podezřením na změnu jejich zdravotního stavu, které mohou ohrozit jejich zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob. Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí vždy

a)   po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost příslušníka k službě delší než 4 týdny,
b)   u příslušníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,
c)   při zjištění závažných nedostatků ve výkonu služby příslušníka zapříčiněných jeho zdravotním stavem.

§ 6

Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl příslušník těmto rizikům vystavován.

§ 7

Na základě preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření vydává zařízení závodní preventivní péče posudek5) o zdravotní způsobilosti, který obsahuje zdravotní klasifikaci odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

§ 8

Druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých

(1) Za službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou se považuje

a)   likvidace požárů, záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných událostech a záchrana osob,
b)   manipulace s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami,6)
c)   činnost vyžadující použití dýchací techniky a ochranných obleků,7) práce nad volnou hloubkou8) a pod vodou,
d)   řízení a obsluha požárních vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy,9)
e)   manipulace s výbušninami a výbušnými předměty,
f)   zjišťování příčin vzniku požárů.10)

(2) Za službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou se považují také činnosti při výkonu státního požárního dozoru, pokud mají charakter činností uvedených v odstavci 1.

§ 9
Postup při udělování ozdravného pobytu

(1) Příslušníci, kterým vznikl nárok na poskytnutí ozdravného pobytu,11) jsou prostřednictvím služebních funkcionářů informováni o zařízeních poskytujících ozdravné pobyty, jejichž výběr provádí každoročně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru   České republiky, a o termínu, ve kterém tito příslušníci potvrdí svou účast na něm a oznámí tuto skutečnost služebnímu funkcionáři. Příslušník, u něhož o poskytnutí ozdravného pobytu rozhodl lékař závodní preventivní péče,12) připojí k oznámení také vyjádření tohoto lékaře.

(2) Termín a místo ozdravného pobytu příslušníka určuje služební funkcionář s přihlédnutím k potřebám zabezpečení výkonu služby.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr.Gross v. r.


1)   § 13 zákona č. 238/2000 Sb.
2)   § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.
3)   § 9 odst. 2, § 18a, § 35a a § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
§ 63 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb.
§ 10 zákona č. 238/2000 Sb.
4)   § 3 písm. c) zákona č. 186/1992 Sb.
5)   § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 238/2000 Sb.
§ 29 zákona č. 32/1957 Sb., ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993  Sb. a zákona č. 113/1997 Sb.
§ 29 vyhlášky č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).
6)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
7)   Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.
8)   Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.
9)   § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
10)   § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
11)   § 17 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.
12)   § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.