Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 323/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 124, ze dne 12. 9. 2001
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

323

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 29. srpna 2001,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 odst. 2 písm. b) až d) a f) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:

§ 1
Činnosti vykonávané občanskými zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky

Občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor") v pracovním poměru vykonávají

a)   administrativní činnosti, za které se považují vedení, nakládání a archivace spisových podkladů, písařské práce a zabezpečení provozu knihovny,
b)   pomocné činnosti, za které se považují provozní, výrobní a manipulační práce, řízení vozidel s výjimkou vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy1) a střežení vzdělávacích, technických a účelových zařízení.

Podrobnosti o době služby a o nařizování služební pohotovosti
§ 2

Začátek doby služby u příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby stanoví a služební pohotovost nařizuje generální ředitel hasičského záchranného sboru (dále jen "generální ředitel"); nařizováním služební pohotovosti může zmocnit též jiné služební funkcionáře.2)

§ 3

(1) Pro příslušníky s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, jejichž celková délka výkonu služby a na ni bezprostředně navazující služební pohotovost v místě výkonu služby (dále jen "pravidelná směna") je rozpisem pravidelných směn určena na pátek, jsou dny nepřetržitého odpočinku následující sobota a neděle.

(2) U pravidelné směny určené na sobotu jsou dny nepřetržitého odpočinku předcházející čtvrtek a pátek a u pravidelné směny určené na neděli pak předcházející pátek a sobota.

Medaile a postup při jejich udělování
§ 4

Medaile "Za statečnost" udělovaná za odvážné zákroky při mimořádných událostech spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm, sílu 3 mm. Na lícové straně je uprostřed v kruhovém poli znázorněn motiv lipových listů, kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za statečnost". Na rubové straně je znak hasičského záchranného sboru. Medaile "Za statečnost" je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientované trikolóry v národních barvách uprostřed modrého pole. K medaili "Za statečnost" náležejí dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou. Medaile "Za statečnost" se předává v etuji zelené barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyložené zeleným sametem.

§ 5

Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" udělovaná k ocenění dlouhodobého příkladného úsilí, osobní iniciativy a zásluh o rozvoj hasičského záchranného sboru a požární bezpečnosti je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm, sílu 3 mm. Na lícové straně je ve svisle orientovaných plastických pruzích s lipovým motivem nad středem umístěn vodorovný reliéfní nápis "Za zásluhy o bezpečnost". Na rubové straně je znak hasičského záchranného sboru. Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev světlemodrá, tmavomodrá, světlemodrá. K medaili "Za zásluhy o bezpečnost" náležejí dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou. Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" se předává v etuji modré barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyložené modrým sametem.

§ 6

Medaile "Za věrnost" udělovaná k ocenění velmi dobrých výsledků ve služební činnosti má tři stupně stanovené ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně

a)   30 let u medaile "Za věrnost" I. stupně,
b)   20 let u medaile "Za věrnost" II. stupně,
c)   10 let u medaile "Za věrnost" III. stupně.

Je zhotovena z tombakové slitiny. Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kružnice 35 mm. Na lícové straně je uprostřed plastických pruhů hvězdicového typu umístěna v kruhovém poli reliéfní osmicípá hvězdice zhotovená u I. stupně z pozlacené tombakové slitiny, u II. stupně z postříbřené tombakové slitiny a u III. stupně z tombakové slitiny v provedení starobronz. Kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za věrnost". Na rubové straně je znak hasičského záchranného sboru. Medaile "Za věrnost" je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí barev červená, bílá, modrá, bílá a červená, široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili "Za věrnost" náležejí dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou. Medaile "Za věrnost" se předává v etuji zelené barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyložené zeleným sametem.

§ 7

(1) Součástí medailí je doklad o udělení medaile s vyobrazením její lícové strany, se zapsaným jménem, příjmením, akademickým titulem, vědeckou hodností a datem narození oceněného příslušníka a s podpisem generálního ředitele.

(2) Vzory medailí jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Medaili uděluje generální ředitel.

(2) Medaile jsou udělovány zpravidla u příležitosti státních svátků nebo jiných významných dnů České republiky. Medaile "Za statečnost" se uděluje v době co nejkratší po vzniku důvodu k jejímu udělení. Medaili "Za zásluhy o bezpečnost" a medaili "Za věrnost" lze udělit také u příležitosti významného životního jubilea příslušníka.

(3) Medaile udělovaná in memoriam se předává pozůstalým po oceněném příslušníku.

(4) Při udělování medaile "Za věrnost" se doby trvání pracovního a služebního poměru v případě jeho přerušení a opětovného navázání sčítají.

(5) Medaili předává oceněnému příslušníkovi generální ředitel, popř. jím pověřený služební funkcionář.

Služební stejnokroje, způsob vnějšího označení, služební průkazy a jejich používání

§ 9
Služební stejnokroje

(1) Služebními stejnokroji jsou

a)   pracovní stejnokroj I,
b)   pracovní stejnokroj II,
c)   slavnostní stejnokroj,
d)   společenský stejnokroj.

(2) Vzory služebních stejnokrojů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 10
Vnější označení příslušníků

Příslušníci jsou na levém rukávu služebního stejnokroje, s výjimkou společenského stejnokroje a stejnokrojů s označením generálských hodností, označeni příslušností k organizační složce hasičského záchranného sboru a rukávovým znakem hasičského záchranného sboru, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Na levém rukávu společenského stejnokroje a na stejnokrojích s označením generálských hodností jsou označeni velkým státním znakem, pod kterým je uvedena zkratka "HZS ČR". Na pravém rukávu pracovního stejnokroje II se v případech stanovených zvláštním právním předpisem3) připouští označení mezinárodním rozeznávacím znakem civilní ochrany. Při mezinárodních sportovních akcích se na pravém rukávu pracovních stejnokrojů I a II a slavnostního stejnokroje připouští velký státní znak. Čepice a klobouky příslušníků jsou označeny velkým státním znakem.

§ 11
Služební průkaz příslušníka a jeho používání

(1) Při prokazování příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru služebním průkazem předkládá příslušník k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií.

(2) Vzor služebního průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12

(1) Společenský stejnokroj zhotovený podle dosavadních předpisů může být do 31. prosince 2004 používán jako pracovní stejnokroj I.

(2) Platnost služebních průkazů vydaných podle dosavadních předpisů končí dnem 30. června 2002.

§ 13

Zrušuje se vyhláška č. 294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků hasičského záchranného sboru České republiky, s výjimkou § 9 až 17, které se zrušují dnem 31. prosince 2001.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzory medailí hasičského záchranného sboru

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzory služebních stejnokrojů

1. Pro jednotlivé základní vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny tyto součástky:

Základní vzor Příslušníci Příslušnice
Pracovní stejnokroj I sako, kalhoty, košile modrá s dlouhými rukávy, čepice se štítkem, hodnostní označení, kravata, spona do kravaty, modré ponožky, černé polobotky sako, sukně, košile modrá s dlouhými rukávy, klobouk, hodnostní označení, kravata, spona do kravaty, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky
Pracovní stejnokroj II blůza, kalhoty, triko šedé s dlouhými rukávy, čepice, hodnostní označení, modré ponožky, černé polobotky
Slavnostní stejnokroj je tvořen pracovním stejnokrojem I (kromě modré košile) s ozdobnými šňůrami, košile bílá s dlouhými rukávy
Společenský stejnokroj sako, kalhoty, čepice se štítkem, šála, rukavice, košile bílá s dlouhými rukávy k motýlku, košile bílá s dlouhými rukávy ke kravatě, kravata, spona do kravaty, motýlek, černé rukavice, černé polobotky, černé ponožky pouzdrové šaty, sako, šála, šátek, černé rukavice, klobouk, černé lodičky, punčochové kalhoty tělové barvy

2. Jednotlivé základní vzory pracovního stejnokroje I a pracovního stejnokroje II lze kombinovat s výstrojními součástkami a stejnokrojovými doplňky.

3. Barvu a provedení výstrojních součástek a stejnokrojových doplňků (kromě výstrojních součástek uvedených ve vyhlášce č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany), vnějšího a hodnostního označení stanoví Ministerstvo vnitra - generální ředitelství hasičského záchranného sboru formou technických požadavků; schválení jednotlivých druhů výstrojních součástek, stejnokrojových doplňků, vnějšího a hodnostního označení provádí na základě porovnání referenčních vzorků s technickými požadavky formou katalogových listů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzor rukávového znaku hasičského záchranného sboru

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 323/2001 Sb.

Vzor služebního průkazu příslušníka

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.