Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


306

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 20. srpna 2001

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Energetický regulační úřad (dále jen "úřad") stanoví podle § 98 odst.  8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst.  7 písm.  a) zákona:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví kvalitu dodávek elektřiny a souvisejících služeb, která je vyjádřena standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Kvalitní dodávkou elektřiny se rozumí dodávka elektřiny zákazníkovi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy splňující všechny standardy kvality uvedené v této vyhlášce a ve zvláštním právním předpisu.f)

(2) Plnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb je zahrnuto v regulovaných cenách. Neplnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb je důvodem pro úpravu regulovaných cen. Za neplnění standardů kvality dodávek a souvisejících služeb není považováno omezení nebo přerušení dodávky elektřiny v nezbytném rozsahu podle § 24 odst.  3 písm.  c) a odst.  5, § 25 odst.  4 písm.  d) a odst.  6 zákona.

(3) Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb se člení na

a)   garantované standardy dodávky elektřiny a souvisejících služeb, které stanovují úroveň dodávek a služeb, která musí být dosažena v každém individuálním případě,
b)   obecné standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb uvedené v § 3, které se uplatňují tam, kde není možné uplatňovat garantované standardy, avšak kde zákazníci mají právo očekávat předem stanovenou úroveň služeb.

§ 2
Garantované standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb

(1) Garantované standardy kvality dodávek elektřiny jsou

a)   standard kvality elektřiny, kterým je především kvalita frekvence a napětí, garantovaný provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav v souladu s doporučenou ČSN normou,f)
b)   standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky, provozovatelem distribuční soustavy je doba kratší než 6 hodin, výjimkou je kumulace poruch, která uplyne od okamžiku, kdy byl provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informován,
c)   standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny v případě, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zahájí práce na obnově dodávky elektřiny
1.  ze zařízení do napěťové úrovně 1 kV do 3 hodin od okamžiku, kdy je informován o poruše v distribuční soustavě, a do 24 hodin obnoví dodávku elektřiny u všech zákazníků připojených k zařízení této napěťové úrovně,
2.  ze zařízení s napětím vyšším než 1 kV do 2 hodin od okamžiku, kdy je informován o poruše v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, a do 12 hodin obnoví dodávku elektřiny pro všechny zákazníky připojené k zařízení této napěťové úrovně.

(2) Garantované standardy služeb souvisejících s dodávkami elektřiny jsou

a)   standard sdělení podmínek pro připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové nebo provozovatele distribuční soustavy, kterým se rozumí sdělení podmínek žadateli o připojení odběrného místa provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy odeslané do 30 kalendářních dnů po obdržení žádosti. V případě, že je nutné provést měření chodu sítě, se tento termín prodlužuje o dobu měření, maximálně však na 60 kalendářních dnů; o této skutečnosti musí být žadatel informován nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti,
b)   standard připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, kterým se rozumí nainstalování elektroměru a zahájení dodávky elektřiny provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy zákazník splnil podmínky připojení odběrného místa předepsané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
c)   standard vyřízení stížnosti na kvalitu elektřiny provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, kterým se rozumí lhůta vyřízení stížnosti na kvalitu elektřiny, tj. prověření oprávněnosti stížnosti na kvalitu elektřiny a písemné vyrozumění stěžovatele odeslané do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. Vyrozumění obsahuje sdělení o oprávněnosti stížnosti a v případě její oprávněnosti způsob odstranění nedostatků nebo sdělení o prodloužení doby vyřízení. V tomto případě je nutno sdělit stěžovateli termín konečného rozhodnutí o oprávněnosti stížnosti s tím, že prodloužení nepřesáhne celkovou dobu 90 kalendářních dnů od obdržení stížnosti,
d)   standard vyřízení žádosti o provedení kontroly správnosti údajů měřicího zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, kterým se rozumí výměna měřicího zařízení nebo zajištění ověření správnosti měření do 15 kalendářních dnů od jejího obdržení,
e)   standard vyřízení stížnosti na vyúčtování elektřiny, kterým se rozumí písemné vyrozumění stěžovatele o způsobu vyúčtování elektřiny odeslané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy do 15 kalendářních dnů po obdržení stížnosti; standard zahrnuje také odpověď na žádost zákazníka na změnu platebních podmínek,
f)   standard pro sjednávání schůzek se zákazníky, kterým se rozumí nabídka schůzky provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi k vyřízení jeho záležitostí; schůzka se sjednává na dohodnutý čas mezi 8 a 18 hodinou v pracovních dnech, termín se sdělí zákazníkovi písemně, výjimečně, pokud není možné tento sjednaný termín k vyřízení pracovní záležitosti dodržet, je nutné písemně sjednat nový termín schůzky,
g)   standard opětovného připojení odběrného místa zákazníka odpojeného od zařízení provozovatele přenosové nebo od zařízení provozovatele distribuční soustavy z důvodu opakovaného nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh nebo neplnění platebních povinností vyplývajících z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru, kterým se rozumí připojení odběrného místa zákazníka k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo k zařízení provozovatele distribuční soustavy do 24 hodin od doby, kdy zákazník prokázal příslušnému provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy úhradu dlužné částky v plné výši nebo s ním uzavřel dohodu o placení,
h)   standard odeslání odpovědi na korespondenci zákazníka do 15 kalendářních dnů od jejího obdržení, pokud se nejedná o standard podle odstavce 2 písm. a), c), e), g),
i)   standard výměny nebo přeložky elektroměru, kterým se rozumí pro provozovatele distribuční soustavy
1. výměna měřicího zařízení při změně tarifu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy zákazník splnil podmínky pro přiznání nové sazby,
2.  přemístění měřicího zařízení do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti zákazníka za podmínky, že odběrné místo odpovídá právním předpisům a technickým normám.

§ 3
Obecné standar dy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb

(1) Obecné standardy kvality dodávek elektřiny jsou

a)   standard souhrnného přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav,
b)   standard četnosti přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav.

(2) Na základě plnění obecných standardů podle odstavce  1 vyhodnocuje úřad spolehlivost dodávky elektřiny zákazníkům z přenosové soustavy a z distribučních soustav.

(3) Mimořádnými přerušeními dodávky elektřiny uznanými úřadem se rozumí všechna vynucená přerušení dodávky elektřiny zákazníkům v případech, kdy se jedná o stavy nouze podle § 54 odst.  1 zákona.

(4) Výpočet obecných standardů kvality dodávek elektřiny provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav podle jednotného postupu schváleného úřadem.

(5) Přerušením dodávky elektřiny je každé přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi s dobou trvání delší než 3 minuty bez ohledu na to, zda příčina vzniku byla v zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo v zařízení provozovatele distribuční soustavy nebo mimo tuto soustavu, v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě jiného provozovatele. Za přerušení dodávky elektřiny není považováno přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož příčinou je jeho vlastní odběrné elektrické zařízení nebo elektrická přípojka v jeho vlastnictví nebo společná domovní instalace a současně nedochází k omezení dodávky elektřiny žádnému dalšímu zákazníkovi.

(6) Poruchovým přerušením dodávky elektřiny je

a)   každé přerušení dodávky elektřiny zákazníkům při vzniku a odstraňování poruchy na zařízení provozovatele přenosové soustavy podle § 24 odst.  3 písm.  c) bodu 7 nebo provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst.  4 písm.  d) bodu 7 zákona,
b)   každé samočinné vypnutí dodávky elektřiny nebo chybné vypnutí dodávky elektřiny obsluhujícím personálem spojené s přerušením dodávky elektřiny zákazníkům,
c)   každý beznapěťový stav v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, který vznikl v důsledku přerušení dodávky elektřiny mimo tuto soustavu, v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě jiného provozovatele.

(7) Vynuceným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům je přerušení dodávky elektřiny z důvodů uvedených v § 24 odst.  3 písm. c) bodech 1 až 5, 8 a 9, § 25 odst. 4 písm. d) bodech 1 až 5, 8 a 9 zákona.

(8) Plánovaným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům je přerušení dodávky elektřiny vznikající v souvislosti s plánovanými pracemi při provozování a údržbě přenosové soustavy nebo distribuční soustavy včetně odběrných elektrických zařízení zákazníků na ni připojených ve smyslu § 24 odst.  3 písm.  c) bodu 6 a odst.  5, § 25 odst.  4 písm.  d) bodu 6 a odst.  6 zákona.

(9) Výkaz přerušení dodávky elektřiny a četnosti těchto přerušení za příslušný rok je předáván provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy úřadu k 30. dubnu následujícího roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1. Výkaz hodnocení přerušení dodávky elektřiny za příslušný rok je předáván úřadu k 30. dubnu následujícího roku provozovatelem přenosové soustavy na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, nebo provozovatelem distribuční soustavy na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 4
Zveřejňování dosahované úrovně standardů

Úroveň plnění všech standardů jednotlivými provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy v příslušném roce je zveřejňována v Energetickém regulačním věstníku do 30. června následujícího roku. K úrovni plnění těchto standardů bude přihlíženo při úpravě regulovaných cen.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
2)   ČSN EN 50160.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 306/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.