Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


299

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. července 2001

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. b) a h) tohoto zákona a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 187/2001 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky a rozsah poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na úhradu části úroků z úvěrů poskytnutých bankou na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu (dále jen "podpora").

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   panelovým domem bytový dům1) postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou rodinných domů,2)
b)   úvěrem úvěr poskytnutý bankou na financování opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu s výjimkou případů uvedených v § 3 odst. 3,
c)   opravou, modernizací nebo regenerací panelového domu činnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
d)   pověřenou bankou banka, s níž Fond uzavře smlouvu o zajištění některých činností spojených se zprostředkováním podpory.

§ 3
Podmínky pro získání podpory

(1) Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má trvalý pobyt na území České republiky, může získat podporu, neprovádí-li opravu, modernizaci nebo regeneraci tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto podporu i fyzická osoba, je-li vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů3) (dále jen "jednotka"), ve kterém společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba nevzniká.4)

(2) Právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má sídlo na území České republiky, může získat podporu, neprovádí-li opravu, modernizaci nebo regeneraci tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto podporu i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů.4)

(3) Podporu nelze získat k úvěrům poskytnutým stavební spořitelnou ze stavebního spoření na financování bytových potřeb5) a k hypotečním úvěrům, k nimž byla poskytnuta podpora podle zvláštního právního předpisu.6)

(4) Podporu lze poskynout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   předmětem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu některou z těchto oprav, modernizací nebo regenerací nevyžaduje,
b)   úvěr, ke kterému je požadována podpora, je poskytnut v české měně,
c)   žádost o poskytnutí podpory je podána do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru a je doložena kladným stanoviskem podle odstavce 5 a prohlášením žadatele o podporu, že k datu podání žádosti nemá splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo České správě sociálního zabezpečení,
d)   dodavatelem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné České technické normě;7) do 31. prosince 2001 se považuje tato podmínka za splněnou, prokáže-li dodavatel opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu, že o zavádění systému řízení jakosti požádal příslušné certifikační pracoviště a doloží ověřené potvrzení o přijetí žádosti tímto certifikačním pracovištěm,
e)   odborné vedení realizace opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu bude vykonáváno fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě,8)
f)   stavební povolení nabylo právní moci.

(5) Stanovisko k žádosti o poskytnutí podpory podle odstavce 4 písm. c) vydá osoba uvedená v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, který se zveřejňuje v Obchodním věstníku. Do seznamu lze zařadit fyzickou osobu, která prokáže, že je autorizovanou osobou v oboru pozemních staveb, techniky prostředí staveb nebo statiky a dynamiky staveb, má nejméně 5 let praxe ve výstavbě nebo projektování panelových domů a působí při posuzování projektové dokumentace na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu. Do seznamu lze dále zařadit právnickou osobu, která fyzickou osobu uvedenou v předchozí větě zaměstnává nebo s ní má uzavřenou jinou smlouvu o výkonu této činnosti. Ve zveřejněném seznamu se uvádí jméno, příjmení a adresa fyzické osoby. Stanovisko k žádosti o poskytnutí podpory bude vydáno do 60 dnů po předložení

a)   projektové dokumentace navrhované opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu,
b)   rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu, které jsou uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c)   dokladu o podlahové ploše bytů v panelovém domě, na jehož opravu, modernizaci nebo regeneraci byl poskytnut úvěr,
d)   dokladu o revizi technických zařízení panelového domu v případě, že nejsou předmětem opravy, modernizace nebo regenerace,
e)   průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energií na vytápění9) v případě, že oprava, modernizace nebo regenerace panelového domu se týká úspor energií.

(6) Na tentýž druh opravy, modernizace nebo regenerace stejných stavebních prvků panelového domu může být podpora poskytnuta pouze jednou.

§ 4
Výše podpory

(1) Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 3 procentní body; u úvěrů poskytnutých na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelových domů v okresech uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení se podpora poskytuje ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 nebo 5 procentních bodů.

(2) Výše podpory se stanoví v závislosti na počáteční výši úvěru nebo jeho části, ke které se poskytuje podpora, úrokové sazbě sjednané při uzavření úvěrové smlouvy a teoretickém rozložení splátek úvěru vycházejícím

a)   v případě anuitního splácení úvěru z předpokladu pravidelných stejných měsíčních splátek zahrnujících jistinu a úroky, a to po dobu od data podání žádosti o podporu do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 15 let,
b)   v případě úvěru poskytnutého na řešení bytové potřeby, kdy účastník stavebního spoření nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření,10) z předpokladu pravidelných měsíčních splátek úroku z tohoto úvěru po dobu od data podání žádosti o podporu do data jeho jednorázového splacení úvěrem ze stavebního spoření na financování bytových potřeb, nejvýše však po dobu 5 let,
c)   v ostatních případech z předpokladu pravidelných stejných měsíčních splátek jistiny úvěru po dobu od data podání žádosti o podporu do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 15 let.

(3) U úvěru s konečnou splatností delší, než je uvedeno v odstavci 2 písm. a) a c), se pro účely výpočtu podpory rozložení splátek úvěru zkracuje na 15 let a v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) na 5 let.

(4) Podpora se vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů,11) a to i když je poskytnutý úvěr vyšší.

(5) Podporu lze poskytnout pouze k té části úvěru, který nepřevyšuje rozpočtové náklady na opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to i v případě, že úvěr byl poskytnut i na financování jiných činností.

§ 5
Podmínky pro čerpání podpory

(1) Nebude-li z důvodů na straně žadatele o podporu uzavřena smlouva o poskytování podpory nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy pověřené banky k uzavření smlouvy o poskytování podpory, nebude podpora poskytnuta. Podpora je vyplácena od data nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, a to postupně v pololetních splátkách.

(2) Po dobu čerpání podpory nesmí být provedena změna účelu užívání panelového domu nebo jednotky k jiným účelům než k bydlení.

(3) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví panelového domu nebo jednotky na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, podpora se vyplácí i tomuto novému vlastníkovi, a to ve výši podle smlouvy s původním příjemcem podpory, pokud nový vlastník převezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části úvěru, k němuž byla podpora poskytnuta, a převezme v plném rozsahu i práva a závazky ze smlouvy o poskytnutí podpory. V případě, že nový vlastník panelového domu nebo jednotky splatí úvěr, ke kterému byla podpora poskytnuta, novým úvěrem, bude nevyčerpaná část podpory vyplácena tomuto novému vlastníkovi, převezme-li práva a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory.

(4) Nepřevezme-li nový vlastník práva a závazky podle odstavce 3, podpora se vyplácí dále původnímu vlastníkovi, pokud řádně splácí úvěr, opravy, modernizace nebo regenerace byly ukončeny, bylo na ně vydáno kolaudační rozhodnutí a jsou zachovány i ostatní podmínky pro poskytování podpory.

(5) Příjemce ztratí na získanou podporu nárok, nenabude-li rozhodnutí o kolaudaci opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu právní moci do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému je poskytována podpora.

(6) Při navýšení úvěru nebo změnách rozložení splátek v období po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se její celková smluvně stanovená výše ani výše jednotlivých čerpání nemění.

(7) Příjemce podpory je povinen do 2 let od uzavření úvěrové smlouvy předložit pověřené bance potvrzení o skutečné výši úvěru, ke kterému je podpora poskytována. V případě, že úvěr nebude do 2 let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do výše, ke které se poskytuje podpora, výše podpory se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky podpory.

(8) Pokud bude vydáno rozhodnutí o odstranění panelového domu, na jehož opravu, modernizaci nebo regeneraci byla podpora poskytnuta, je příjemce podpory povinen oznámit tuto skutečnost pověřené bance, a to do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Postup při poskytování podpory
§ 6

Podporu lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u pověřené banky. Pověřená banka předá žádost spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek pro poskytnutí podpory Fondu.

§ 7

(1) Jestliže se zjistí, že příjemce podpory poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytování podpory, nebo porušil podmínky uvedené v § 5 odst. 5 a 7, další čerpání podpory se zastavuje a příjemce podpory je povinen na výzvu Fondu odvést již čerpanou podporu na účet Fondu spolu s penále stanoveným zvláštním právním předpisem.12)

(2) Nesplácí-li příjemce podpory po dobu delší než 6 měsíců jistinu a úrok podle stanoveného rozložení splátek, čerpání podpory se ukončí a příjemce podpory ztrácí nárok na dosud nevyplacenou podporu. Při předčasném splacení celé jistiny úvěru ztrácí příjemce podpory nárok na výplatu té části podpory, která by byla splatná po datu předčasného splacení celé jistiny úvěru.

(3) Nesplní-li příjemce podpory podmínky stanovené v § 5 odst. 2 a 8, ztrácí nárok na výplatu všech splátek podpory splatných po datu nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně v užívání stavby panelového domu nebo o odstranění stavby panelového domu.

§ 8

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání podpory podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení podpory platí zvláštní právní předpis.13)

§ 9

(1) Vztahy mezi Fondem a pověřenou bankou se řídí mandátní smlouvou. Mandátní smlouva musí obsahovat i způsob kontroly a smluvní sankce pro případ porušení sjednaných podmínek pro poskytování podpory.

(2) Fond může poskytnout osobám uvedeným v Obchodním věstníku podle § 3 odst. 5 úhradu přiměřené části nákladů na vypracování stanoviska k poskytnutí podpory a poskytnutí základních informací o podpoře.

Přechodné a zrušovací ustanovení
§ 10

Nevyřízené žádosti o podporu podané podle nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií, se považují za žádosti o podporu podle tohoto nařízení a rovněž se podle něho posuzují; je-li to pro žadatele výhodnější, výše podpory se stanoví podle dosavadních právních předpisů.

§ 11

Zrušuje se nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií.

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
místopředseda vlády
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroků z úvěrů
o 4 procentní body nebo o 5 procentních bodů

1. Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroků z úvěrů o 5 procentních bodů

a)   Strukturálně postižené okresy:
Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Kladno, Louny, Most, Ostrava-město, Přerov, Teplice.
b)   Hospodářsky slabé okresy:
Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Jeseník, Louny, Prachatice, Svitavy, Tachov, Třebíč, Znojmo.

2. Seznam okresů, ve kterých se poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroků z úvěrů o 4 procentní body

Nový Jičín, Opava, Sokolov, Ústí nad Labem.


1)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Čl. 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
2)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
Čl. 3 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy.
3)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 2/2001 Sb.).
4)   § 9 zákona č. 72/1994 Sb.
5)   § 5 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
6)   Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů.
7)   ČSN EN ISO 9001 nebo 9002.
8)   § 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
10)   § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb.
11)   § 2 písm. i) zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
12)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
13)   § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb.

E-shop

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.