Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 31. července 2001,

kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 410/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ

§ 1
Způsob vedení hospodářské evidence na rybnících
(K § 4 odst. 2 zákona)

Hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb a v ostatních rybochovných zařízeních spočívá ve vedení údajů obsažených v tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Výběrové řízení na výkon rybářského práva
(K § 8 odst. 2 zákona)

§ 2

(1) V případě, že o výkon rybářského práva na rybářském revíru, který nemá uživatele nebo který byl stávajícímu uživateli odňat z důvodů uvedených v zákoně, má zájem více uživatelů, rozhodne o uživateli v rámci výběrového řízení orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu se rybářský revír nachází.

(2) Výběrové řízení na výkon rybářského práva vypisuje kraj v přenesené působnosti v případě, že alespoň 1 žadatel podá do 31. srpna žádost o výkon rybářského práva. Vypsání výběrového řízení zveřejní kraj v přenesené působnosti na úřední desce k 1. září po dobu 15 dnů. Do 30. září se do výběrového řízení na výkon rybářského práva mohou přihlásit další žadatelé.

(3) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat u orgánu kraje v přenesené působnosti žádost o výkon rybářského práva (dále jen "žádost"), pokud

a)   má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky,
b}   nemá ke dni podání žádosti dluh na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Uvedené skutečnosti doloží žadatel (u právnické osoby její jednatel) čestným prohlášením.

(4) Výkon rybářského práva je přenecháván bezúplatně.

§ 3

(1) Žadatel doručí žádost o výkon rybářského práva orgánu kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu se rybářský revír nachází.

(2) Žádost o přenechání výkonu rybářského práva musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   označení a číslo rybářského revíru,
b)   jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
c)   obchodní název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d)   návrh způsobu hospodaření,
e)   jméno osoby navržené za rybářského hospodáře a jeho zástupce,
f)   u žadatelů - fyzických osob a osob navržených za rybářské hospodáře a jejich zástupce výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
g)   u žadatelů - právnických osob výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, statutárních orgánů a osob navržených za rybářské hospodáře a jejich zástupce,
h)   datum podání žádosti.

(3) Žadatel k žádosti předloží čestné prohlášení podle § 2 odst. 3 písm. b) a popisný list rybářského revíru, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Právnická osoba, je-li zapsána v obchodním rejstříku, k žádosti přiloží též výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, občanské sdružení údaj o své registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra.

§ 4

(1) Návrh na výběr uživatele provádí pětičlenná komise jmenovaná hejtmanem kraje, v jehož obvodu se rybářský revír nachází. Komise je jmenovaná jako trvalý orgán kraje. Předsedu komise jmenuje hejtman kraje. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu člen komise pověřený hejtmanem kraje. Komise je složena ze dvou zaměstnanců krajského úřadu, v jehož obvodu se rybářský revír nachází, ze 2 zástupců Rybářského sdružení České republiky a 1 zástupce Ministerstva zemědělství. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové. Komise rozhoduje hlasováním, a to většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Komise navrhne příslušnému orgánu kraje vybrat žadatele, který podle jejího názoru nejlépe splňuje kritéria výběrového řízení, a věcně příslušný útvar kraje v přenesené působnosti vydá správní rozhodnutí o přenechání výkonu rybářského práva v daném rybářském revíru vybranému žadateli.

(2) Výběrové řízení o přenechání výkonu rybářského práva probíhá podle těchto kritérií:

a)   způsob úhrady a vypořádání za převzatou osádku při převzetí rybářského revíru,
b)   míra zpřístupnění rybářského revíru na základě povolenek jiných subjektů,
c)   zajištění osoby s předepsanou kvalifikací pro funkci rybářského hospodáře a jeho zástupce,
d)   úroveň navrhované péče o výskyt dalších organizmů, které nejsou předmětem výkonu rybářského práva,
e)   znalost ekologických rizik a způsoby jejich řešení,
f)   návrh způsobu hospodaření,
g)   způsob zarybňování s ohledem na ekologický charakter revíru.

(3) O průběhu výběrového řízení sepíše komise protokol s těmito náležitostmi:

a)   složení komise,
b)   přehled žádostí a výsledek posouzení jejich platnosti,
c)   výsledek výběrového řízení a stanovení pořadí jednotlivých žadatelů,
d)   zdůvodnění výběru nejvhodnější žádosti,
e)   podpisy všech přítomných členů komise.

(4) Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení zašle orgán kraje v přenesené působnosti do 14 dnů ode dne ukončení výběrového řízení všem účastníkům řízení.

§ 5
Evidence o dosažených hospodářských výsledcích
(K § 9 odst. 1 zákona)

Evidence o dosažených hospodářských výsledcích v rybářských revírech se vede na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 6
Kvalifikace rybářského hospodáře
(K § 9 odst. 2 zákona)

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce splňuje navrhovaná osoba, pokud

a)   prokáže svoji bezúhonnost předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců,
b)   je starší 21 let,
c)   je plně způsobilá k právním úkonům, a
d)   získala vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu zemědělské inženýrství ve studijním oboru rybářství nebo v akreditovaném studijním programu biologie ve studijním oboru hydrobiologie nebo v akreditovaném studijním programu zoologie se specializací na ichtyologii, nebo
e)   ukončila střední školu s maturitou či vyšší odbornou školu ukončenou absolutoriem v oborech zaměřených na rybářství, nebo
f)   předloží osvědčení o absolvování kurzu pro rybářské hospodáře a úspěšném složení vyšší odborné rybářské zkoušky po 1. lednu 1998 či jeho ověřenou kopii.

ČÁST DRUHÁ
§ 7

Ve vyhlášce č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., vyhlášky č. 189/2000 Sb. a zákona č. 410/2000 Sb., se § 1 až 4, § 6 a 7, v § 8 odst. 1 prvé čtyři věty a odstavec 2, § 9 a 10 zrušují.

ČÁST TŘETĺ

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.