Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 31. července 2001,

kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 410/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ

§ 1
Způsob vedení hospodářské evidence na rybnících
(K § 4 odst. 2 zákona)

Hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb a v ostatních rybochovných zařízeních spočívá ve vedení údajů obsažených v tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Výběrové řízení na výkon rybářského práva
(K § 8 odst. 2 zákona)

§ 2

(1) V případě, že o výkon rybářského práva na rybářském revíru, který nemá uživatele nebo který byl stávajícímu uživateli odňat z důvodů uvedených v zákoně, má zájem více uživatelů, rozhodne o uživateli v rámci výběrového řízení orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu se rybářský revír nachází.

(2) Výběrové řízení na výkon rybářského práva vypisuje kraj v přenesené působnosti v případě, že alespoň 1 žadatel podá do 31. srpna žádost o výkon rybářského práva. Vypsání výběrového řízení zveřejní kraj v přenesené působnosti na úřední desce k 1. září po dobu 15 dnů. Do 30. září se do výběrového řízení na výkon rybářského práva mohou přihlásit další žadatelé.

(3) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat u orgánu kraje v přenesené působnosti žádost o výkon rybářského práva (dále jen "žádost"), pokud

a)   má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky,
b}   nemá ke dni podání žádosti dluh na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Uvedené skutečnosti doloží žadatel (u právnické osoby její jednatel) čestným prohlášením.

(4) Výkon rybářského práva je přenecháván bezúplatně.

§ 3

(1) Žadatel doručí žádost o výkon rybářského práva orgánu kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu se rybářský revír nachází.

(2) Žádost o přenechání výkonu rybářského práva musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   označení a číslo rybářského revíru,
b)   jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
c)   obchodní název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d)   návrh způsobu hospodaření,
e)   jméno osoby navržené za rybářského hospodáře a jeho zástupce,
f)   u žadatelů - fyzických osob a osob navržených za rybářské hospodáře a jejich zástupce výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
g)   u žadatelů - právnických osob výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, statutárních orgánů a osob navržených za rybářské hospodáře a jejich zástupce,
h)   datum podání žádosti.

(3) Žadatel k žádosti předloží čestné prohlášení podle § 2 odst. 3 písm. b) a popisný list rybářského revíru, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Právnická osoba, je-li zapsána v obchodním rejstříku, k žádosti přiloží též výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, občanské sdružení údaj o své registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra.

§ 4

(1) Návrh na výběr uživatele provádí pětičlenná komise jmenovaná hejtmanem kraje, v jehož obvodu se rybářský revír nachází. Komise je jmenovaná jako trvalý orgán kraje. Předsedu komise jmenuje hejtman kraje. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu člen komise pověřený hejtmanem kraje. Komise je složena ze dvou zaměstnanců krajského úřadu, v jehož obvodu se rybářský revír nachází, ze 2 zástupců Rybářského sdružení České republiky a 1 zástupce Ministerstva zemědělství. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové. Komise rozhoduje hlasováním, a to většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Komise navrhne příslušnému orgánu kraje vybrat žadatele, který podle jejího názoru nejlépe splňuje kritéria výběrového řízení, a věcně příslušný útvar kraje v přenesené působnosti vydá správní rozhodnutí o přenechání výkonu rybářského práva v daném rybářském revíru vybranému žadateli.

(2) Výběrové řízení o přenechání výkonu rybářského práva probíhá podle těchto kritérií:

a)   způsob úhrady a vypořádání za převzatou osádku při převzetí rybářského revíru,
b)   míra zpřístupnění rybářského revíru na základě povolenek jiných subjektů,
c)   zajištění osoby s předepsanou kvalifikací pro funkci rybářského hospodáře a jeho zástupce,
d)   úroveň navrhované péče o výskyt dalších organizmů, které nejsou předmětem výkonu rybářského práva,
e)   znalost ekologických rizik a způsoby jejich řešení,
f)   návrh způsobu hospodaření,
g)   způsob zarybňování s ohledem na ekologický charakter revíru.

(3) O průběhu výběrového řízení sepíše komise protokol s těmito náležitostmi:

a)   složení komise,
b)   přehled žádostí a výsledek posouzení jejich platnosti,
c)   výsledek výběrového řízení a stanovení pořadí jednotlivých žadatelů,
d)   zdůvodnění výběru nejvhodnější žádosti,
e)   podpisy všech přítomných členů komise.

(4) Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení zašle orgán kraje v přenesené působnosti do 14 dnů ode dne ukončení výběrového řízení všem účastníkům řízení.

§ 5
Evidence o dosažených hospodářských výsledcích
(K § 9 odst. 1 zákona)

Evidence o dosažených hospodářských výsledcích v rybářských revírech se vede na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 6
Kvalifikace rybářského hospodáře
(K § 9 odst. 2 zákona)

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce splňuje navrhovaná osoba, pokud

a)   prokáže svoji bezúhonnost předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců,
b)   je starší 21 let,
c)   je plně způsobilá k právním úkonům, a
d)   získala vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu zemědělské inženýrství ve studijním oboru rybářství nebo v akreditovaném studijním programu biologie ve studijním oboru hydrobiologie nebo v akreditovaném studijním programu zoologie se specializací na ichtyologii, nebo
e)   ukončila střední školu s maturitou či vyšší odbornou školu ukončenou absolutoriem v oborech zaměřených na rybářství, nebo
f)   předloží osvědčení o absolvování kurzu pro rybářské hospodáře a úspěšném složení vyšší odborné rybářské zkoušky po 1. lednu 1998 či jeho ověřenou kopii.

ČÁST DRUHÁ
§ 7

Ve vyhlášce č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., vyhlášky č. 189/2000 Sb. a zákona č. 410/2000 Sb., se § 1 až 4, § 6 a 7, v § 8 odst. 1 prvé čtyři věty a odstavec 2, § 9 a 10 zrušují.

ČÁST TŘETĺ

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace předkládá shrnutí hmotněprávních a procesních aspektů ve vybraných oblastech věcných práv. Opírá se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména jeho senátu specializovaného na oblast věcných práv, která je zasazena do výkladu jednotlivých právních ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.