Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 292/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 110, ze dne 14. 8. 2001
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

292

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 27. července 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, (dále jen "vyhláška") se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slova "§ 67" vkládá čárka a slova "§ 350c" a slova "údaje o" se nahrazují slovy "jména, příjmení a data narození".

2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: "V případě zjevných stop po zranění na těle obviněného se vyhotoví záznam a předvádějícímu orgánu Policie se umožní, aby se k němu vyjádřil a případně přiložil zprávu o lékařské prohlídce.".

3. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

4. § 15 se zrušuje.

5. V § 16 odst. 2 se slova "v § 1 odst. 2 a § 2 odst. 1" nahrazují slovy "v § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 a úředníkovi Probační a mediační služby".

6. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Ve zvlášť odůvodněných případech lze obviněného přemístit do jiné věznice orgánem Vězeňské služby, který o této skutečnosti bez odkladu vyrozumí obhájce obviněného, příslušný soud a v přípravném řízení státního zástupce.".

7. V § 25 odst. 1 se za slovo "řízení," vkládají slova "státnímu zástupci, který provádí dozor nad výkonem vazby,".

8. V § 35 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Věznice je povinna vytvořit náležité podmínky pro dodržování osobní hygieny obviněných tak, aby bylo zajištěno denní umývání, pravidelné holení a vykonávání běžných hygienických úkonů.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

9. V § 36 odst. 1 se slovo "jednou" nahrazuje slovem "dvakrát".

10. V § 40 odst. 1 se slova "s orgány uvedenými v § 41, 62 a 71" nahrazují slovy "obhájcem a orgány uvedenými v § 13 odst. 3 zákona a v § 62 a 71".

11. V § 41 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

12. V § 41 se slova "s orgány uvedenými v odstavci 1" nahrazují slovy "s obhájcem a s orgány uvedenými v § 13 odst. 3 zákona".

13. V § 42 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Správa věznice vede přehled o korespondenci obviněného podléhající kontrole orgánu, který vede řízení. V evidenční kartě obviněného se eviduje veškerá korespondence uvedená v § 13 odst. 3 zákona; ostatní korespondence se eviduje pouze v případě, že je zasílána doporučeně.

(2) Korespondence obviněných se přijímá a odesílá každý pracovní den v době stanovené vnitřním řádem. Korespondence vedená v českém jazyce se předává poštovnímu úřadu nejpozději následující pracovní den. Došlá korespondence vedená v českém jazyce a cizojazyčná korespondence, kterou věznice může zkontrolovat vlastními prostředky, se předává týž den, kdy byla převzata z poštovního úřadu, pokud tomu nebrání důležité okolnosti. U ostatní cizojazyčné korespondence věznice bez odkladu učiní opatření potřebná k výkonu kontroly a urychlenému doručení. Usnesení soudu o vazbě musí být obviněnému doručeno vždy týž den, kdy jej převzala věznice.".

14. V § 42 odst. 3 se slova "§ 41 odst. 1" nahrazují slovy "§ 13 odst. 3 zákona".

15. V § 43 odstavec 1 zní:

"(1) Věznice obviněnému na jeho žádost vydá potvrzení o datu, kdy od něj převzala korespondenci k odeslání, o níž obviněný uvádí, že obsahuje opravný prostředek ve smyslu procesních předpisů. Zaměstnanec Vězeňské služby opatří korespondenci prezentačním razítkem věznice a datem dne, kdy bylo takové podání učiněno.".

16. V § 43 odst. 3 se slova "od orgánů uvedených v § 41, 62 a 71" nahrazují slovy "od obhájce a orgánů uvedených v § 13 odst. 3 zákona a v § 62 a 71".

17. V § 44 se odstavec 6 zrušuje.

18. V § 47 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

19. V § 48 odst. 1 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

20. V § 48 odstavec 2 zní:

"(2) Balíček nesmí obsahovat cennosti, peníze, zbraně a střelivo, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva. Podmínky, za nichž je možné obviněnému zasílat léky a léčiva, určuje lékař.".

21. V § 48 odst. 3 se za slovo "zásilka" vkládají slova "na náklady obviněného" a slova "odst. 3" se nahrazují slovy "odst. 2".

22. V § 48 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) O nepředání balíčku nebo jeho části se vyhotoví písemný záznam s uvedením důvodu nepředání; s obsahem záznamu se obviněný proti podpisu seznámí.".

23. V § 54 odstavec 1 zní:

"(1) Obviněnému se umožní používat vhodný vlastní přenosný radiopřijímač a televizor napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí. Pokud jsou pro to ve věznici vytvořeny podmínky, může ředitel věznice povolit připojení radiopřijímačů a televizorů na elektrickou síť.".

24. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.

25. V § 57 odst. 1 se za slovo "počet" vkládá slovo "sociálních".

26. § 60 zní:

"§ 60

(1) Stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů může obviněný adresovat jak státním orgánům České republiky, tak mezinárodním orgánům a organizacím, které jsou na celosvětové i evropské úrovni považovány za součást procesu získávání a prošetřování informací o porušování lidských práv.

(2) Mezinárodními orgány a organizacemi uvedenými v odstavci 1 jsou zejména:

a)   Výbor pro lidská práva, Ženeva,
b)   Komise pro lidská práva OSN, Ženeva,
c)   Úřad pro lidská práva, Ženeva,
d)   Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Ženeva,
e)   Výbor proti mučení, Ženeva,
f)   Komise OSN pro postavení žen, Vídeň,
g)   Výbor pro práva dítěte, Ženeva,
h)   Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Ženeva,
i)   Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Ženeva, včetně pobočky v Praze,
j)   Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk,
k)   Výbor pro zabránění mučení, Štrasburk,
l)   Vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny, Haag,
m)   Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, Varšava,
n)   Amnesty International, Londýn, včetně pobočky v Praze,
o)   Mezinárodní Federace pro lidská práva, Paříž,
p)   Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva včetně pobočky v Praze,
r)   Mezinárodní společnost pro lidská práva, Frankfurt,
s)   Mezinárodní romská unie, Texas,
t)   Mezinárodní výbor Červeného kříže, Ženeva, včetně pobočky v Praze.".

27. V § 63 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Důtka se obviněnému vysloví ústně.".Dosavadní odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

28. V § 63 odst. 3 se ve větě první slova "odnětí práva na přijetí balíčku a zákaz" nahrazují slovem "zákazu", za slovo "přesáhnout" se vkládá slovo "souvislou" a věta druhá se zrušuje.

29. V § 63 odstavec 6 zní:

"(6) Před nástupem kázeňského trestu umístění do samovazby a nejméně jednou týdně v průběhu jeho výkonu musí být obviněný prohlédnut lékařem, který posoudí, zda je zdravotně způsobilý k výkonu tohoto kázeňského trestu. Tím není dotčeno právo obviněného na poskytnutí zdravotní péče i v jiné době během výkonu kázeňského trestu. Během výkonu kázeňského trestu umístění do samovazby je obviněný pod zvýšeným dohledem příslušníka Vězeňské služby.".

30. V § 64 odst. 2 se slova "odnětí práva na přijetí balíčku a zákaz" nahrazují slovy "důtky, zákazu".

31. Za § 67 se vkládají nové § 67a a 67b, které znějí:

"§ 67a
Zahlazení kázeňského trestu

(1) Zaměstnanec Vězeňské služby, který rozhodl o zahlazení kázeňského trestu, učiní opatření, aby záznam o takovém trestu byl vymazán.

(2) Byl-li kázeňský trest zahlazen, nelze ho uvádět v žádném hodnocení obviněného a nelze k němu přihlížet při rozhodování o obviněném.

§ 67b
Vyřízení jiného protispolečenského chování

Přestupky spáchané v době před výkonem vazby nelze vyřídit uložením kázeňského trestu ve výkonu vazby.".

32. V § 69 odst. 1 se ve větě první slova "odmítání stravy delším než sedm dnů" nahrazují slovy "o odmítání stravy, je-li indikován stav vyžadující odeslání k ústavnímu léčení, a o ukončení odmítání stravy".

33. § 70 se zrušuje.

34. V § 73 se odstavce 1 a 3 zrušují.Dosavadní odstavce 2 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

35. V § 75 odst. 1 se slova "odnětí práva na přijetí balíčku a zákaz" nahrazují slovem "zákazu".

36. § 78 zní:

"§ 78

Kázeňský trest zákazu nákupu potravin a věcí osobní potřeby nelze uložit těhotné ženě.".

37. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:

"§ 79a

(1) Obvinění ve vazbě z důvodů uvedených v § 350c trestního řádu jsou umísťováni do cel zpravidla odděleně od ostatních obviněných.

(2) Je-li nutné zajistit cestovní doklady potřebné k výkonu trestu vyhoštění, předvádí se obvinění ve vyhošťovací vazbě vedle orgánů a osob uvedených v § 16 rovněž k orgánům Policie České republiky, které předseda senátu požádal o zajištění cestovních dokladů.".

38. V § 80 odstavec 1 zní:

"(1) Cizinec se bezprostředně po přijetí do věznice poučí ve smyslu § 5 odst. 2 zákona v jazyce, jemuž rozumí.".

Čl. II

Kde se ve vyhlášce užívá slovo "pracovník", nahrazuje se slovem "zaměstnanec".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.\fd

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.