Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 281/2001 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2001, částka 106, ze dne 7. 8. 2001
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

281

VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 3. července 2001,

kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 40 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):

§ 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních,1) žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku,2) a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče3) (dále jen "žáci") zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) (dále jen "vzdělávací zařízení"), pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci5) (dále jen "zákonní zástupci").

§ 2
Podmínky vykonávání péče

(1) Pokud příslušný orgán6) vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav anebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav")7) a nemohou-li zákonní zástupci vykonávat péči o žáky, vykonává po dobu nezbytně nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem zabezpečit ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních práv žáků. Vzdělávací zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového řízení.

(2) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky ve svých objektech vhodných pro tuto činnost s vytvořenými materiálně technickými, personálními a jinými podmínkami nebo v jiných odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy uzavřené určeným vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového řízení.

(3) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky zpravidla v rozsahu stanoveném plány krizové připravenosti,8) které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje,9) okresními úřady,10) orgány obcí,11) popřípadě dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů12) a začleněnými v integrovaném záchranném systému. V plánech krizové připravenosti a krizových plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své činnosti opatření naplňující ustanovení školského zákona; do organizačního zabezpečení v nich promítnou i mimořádná opatření k řešení dopadů možných krizových situací v oblasti výchovy a vzdělávání a jejího zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich začlenění v systému krizového řízení v příslušných krizových plánech13) i v souladu s plány kraje, okresu nebo obce.

(4) Příslušný orgán krizového řízení může určenému vzdělávacímu zařízení svěřit i péči o žáky jiných vzdělávacích zařízení, nejvýše však do počtu stanoveného schváleným plánem krizové připravenosti.

(5) Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových situací zejména

a)   přijímají preventivní opatření,
b)   zajišťují výběr, školení a výcvik zaměstnanců, popřípadě žáků,
c)   spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími osobami při plnění povinností stanovených orgány krizového řízení podle krizového zákona.

§ 3
Způsob vykonávání péče

(1) Určená vzdělávací zařízení zajišťují po vyhlášení krizového stavu nepřetržitý provoz, pokud péči o žáky nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní zástupci; orgány krizového řízení mohou v rámci krizových opatření a v dohodě s řediteli vzdělávacích zařízení uložit fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc14) ve vztahu k příslušným vzdělávacím zařízením. Po vyhlášení krizového stavu lze nařídit pracovní pohotovost15) příslušných zaměstnanců.

(2) Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči o žáky mimo výchovně vzdělávací činnost, zejména

a)   ubytování,
b)   stravování,
c)   první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s příslušnými odbornými orgány a zařízeními,
d)   pomoc žákům při vyhledání jejich zákonných zástupců i při řešení dalších potřeb vyvolaných krizovou situací,
e)   trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob.

(3) Určená vzdělávací zařízení v rámci svých plánů krizové připravenosti zejména

a)   postupují způsobem zohledňujícím způsoby ohrožení a jednotlivé druhy možných krizových situací i jejich úrovně z hlediska předpokládaného rizika, včetně stanovení nezbytného počtu zaměstnanců určeného vzdělávacího zařízení k zajištění jeho provozu a maximálního počtu žáků, které lze v daném vzdělávacím zařízení po dobu krizového stavu umístit, případně v rámci náhradních opatření stravovat nebo i ubytovat,
b)   připraví pro období krizového stavu upravený vnitřní předpis obsahující organizační zabezpečení provozu v krizové situaci,
c)   zajišťují v období krizového stavu dozor nebo dohled nad žáky umístěnými v objektech mimo dobu vyučování,
d)   zabezpečují provoz personálně, především zajišťují seznámení příslušných zaměstnanců a žáků, včetně zaměstnanců zajišťujících dozor a zaměstnanců zajišťujících provoz, s úkoly, které budou plnit při krizové situaci, se souvisejícími právními předpisy, s vnitřním předpisem podle písmene b) tohoto ustanovení a se změnou druhu práce u stávajících zaměstnanců; dále stanovují nezbytné navýšení počtu zaměstnanců k zajištění plnění úkolů při krizové situaci,
e)   zajišťují nezbytné materiálové zdroje, energetické zdroje a techniku, především potraviny, vodu, hygienické potřeby, léky, potřeby pro nouzové ubytování, požární techniku,
f)   vytvářejí podmínky pro dodržení hygienických a zdravotních předpisů a předpisů pro bezpečný provoz, případně mohou měnit tyto podmínky za předpokladu, že byly příslušným odpovědným orgánem povoleny mimořádné dočasné výjimky z těchto předpisů v souvislosti s předpokládanými krizovými situacemi,
g)   zajišťují dočasnou úpravu výchovně vzdělávacího procesu v návaznosti na změny v provozu, včetně úprav příslušné pedagogické dokumentace,
h)   zabezpečují organizační náležitosti krizového řízení, zejména vedou seznam adres a telefonních spojení a vyžádají přednostní telekomunikační služby především na nadřízený krizový štáb, zásobovací střediska, lékaře, pracovníky sociální péče, pedagogicko psychologické poradny, dále zabezpečují formuláře pro evidenci umístěných žáků a přehled o zaměstnancích, podklady k účetnictví a k ekonomické evidenci,
i)   uzavírají smlouvy k zabezpečení spolupráce v období krizového stavu.

(4) Připravenost určených vzdělávacích zařízení na řešení krizových situací zajišťují v rámci svých pravomocí jejich ředitelé16) buď jako statutární orgány právnických osob nebo v případě organizačních složek spolu se statutárními orgány právnických osob, jejichž jsou určená výchovně vzdělávací zařízení součástí.

(5) Odbornou připravenost ředitelů na řešení krizových situací17) zajišťuje ve spolupráci se zřizovateli určených vzdělávacích zařízení okresní úřad v rámci přípravy okresu v součinnosti s krajem v přenesené působnosti18) nebo orgán kraje v rámci přípravy kraje.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Zeman v. r.


1)   § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č.  390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
2)   § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
3)   § 9, § 25 a násl. zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č.  19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4)   § 13a a 13b zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č.  258/2000 Sb.
5)   Například § 45 a 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č.  132/1982 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.
6)   Například čl. 5 až 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
7)   § 2 písm. c) krizového zákona.
8)   § 29 odst. 1 krizového zákona.
9)   § 14 a násl. krizového zákona.
10)   § 18 a násl. krizového zákona.
11)   § 21 a násl. krizového zákona.
12)   § 4 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
13)   § 14 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b), § 21 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
14)   § 31 odst. 3 písm. c) a d) krizového zákona.
15)   § 95 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb.
16)   Například § 1 písm. a) a § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.,
§ 29 krizového zákona.
17)   § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 4 krizového zákona.
18)   § 64d zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

E-shop

O právu ústavním

O právu ústavním

Prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o ...

Cena: 463 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.