Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


268

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. července 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se na konci písmene c) vkládá tečka a doplňují se tato slova: "Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5, nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky;".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "osoby odpovědné za uvedení kosmetického prostředku do oběhu na území České republiky," nahrazují slovem "dovozce,".

4. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slovo "vymezující" vkládá slovo "minimální".

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "spotřebujte nejdéle do . . ." nahrazují slovy "spotřebujte nejlépe do . . .".

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova "buď datem výroby nebo číslem šarže" zrušují.

7. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   funkce výrobku, pokud to povaha kosmetického prostředku vyžaduje;".

8. V § 2 odst. 2 věta první zní: "Obchodní firmu dovozce a její sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt či místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jakož i údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), e), f) a g), může dovozce uvést pouze na vnějším obalu.".

9. V § 2 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Výrobce může údaje podle odstavce 1 písm. e) a g) uvést pouze na vnějším obalu.".

10. V § 2 odst. 2 dosavadní věta druhá zní: "Pokud nelze údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a g) uvést z důvodu velikosti nebo tvaru výrobku na příslušném obalu, může výrobce nebo dovozce tyto údaje uvést na samolepce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku.".

11. V § 2 odst. 2 větě poslední se slova "mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) uvedeny" nahrazují slovy "může výrobce nebo dovozce uvést údaje podle odstavce 1 písm. g)".

12. V § 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobce nebo dovozce, vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   vysokoškolské v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe v oblasti výroby kosmetických prostředků.".

14. V § 6 odst. 2 se slova "v oboru lékařství, farmacie, dermatologie, toxikologie nebo v příbuzných oborech a 5 let praxe" nahrazují slovy "v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii".

15. V příloze č. 1 desáté odrážce se za slova "prostředky k trvalé ondulaci" vkládá čárka a slovo "prostředky".

16. V příloze č. 2 bod 124 zní: "124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamoniové soli),
např. Hexamethonium-bromid; Hexamethylenebis(trimethylammonium) saltso, e.g. Hexamethonium bromide*".

17. V příloze č. 2 bod 391 se slovo "Zirkon" nahrazuje slovem "Zirkonium" a slovo "zirkonu" slovem "zirkonia".

18. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1a se v písmenu b) a c) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky".

19. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b se v písmenu a) slovo "výrobky" nahrazuje slovem "prostředky".

20. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 1b písmeno b) zní:

"b)   prostředky k trvalé ondulaci vlasů".

21. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2a písmeno a) zní:

"a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů".

 22. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 2b se slova "pro úpravu vlasů" nahrazují slovy "k trvalé ondulaci a rovnání vlasů".

23. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 3 se slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy".

24. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 9 se slova "v příloze č. II" nahrazují slovy "v příloze č. 2" a v kolonce f pod písmenem a) se slovo "vyvolat" nahrazuje slovem "způsobit".

25. V příloze č. 3 kolonce c látky referenční číslo 12 se v písmenu a) slova "na vlasy" nahrazují slovy "k péči o vlasy".

26. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 25 se za slova "4-hydroxybenzen" vkládá pomlčka.

27. V příloze č. 3 kolonce f látky referenční číslo 38 se slova "(2-hydroxyethyl)" nahrazují slovy "[poly(oxyethylen)]".

28. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 50 se slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia" a v kolonce d slovo "zirkon" slovem "zirkonium".

29. V příloze č. 3 kolonce e látky referenční číslo 54 se slova "příloha č. VI, část 1" nahrazují slovy "příloha č. 6, část 1".

30. V příloze č. 3 kolonce b látky referenční číslo 65 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate".

31. V příloze č. 4 části 1 se v poznámce (3) slovo "zirkonu" nahrazuje slovem "zirkonia".

32. V příloze č. 5 se slova "hloridu strontnatého," nahrazují slovy "chloridu strontnatého,".

33. V příloze č. 6 kolonce d látky referenční číslo 17 se slovo "dekoraci" nahrazuje slovem "líčení".

34. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 36 se slovo "Didbromo" nahrazuje slovem "Dibromo".

35. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 48 se slovo "Glutaraldehyd" nahrazuje slovem "Glutaraldehyde".

36. V příloze č. 6 kolonce b látky referenční číslo 54 se slovo "saccharimate" nahrazuje slovem "saccharinate".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Kosmetické prostředky, uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) nejpozději do 30. června 2002.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Ing. Martin Děrgel - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a na tzv. vyživované dítě. Tato první část je rozčleněna do osmi kapitol věnujících se vždy převážně jedné dílčí problematice, jako jsou ...

Cena: 253 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - rodinné právo

Nový občanský zákoník - rodinné právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Ivana Syrůčková, JUDr. Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.