Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


237

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 6. června 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4, § 2 odst. 3 a podle § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon"):

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") provádí intervenční nákupy, skladování a prodej obilovin, pokud splňují

a)   požadavky a jakostní znaky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a
b)   číslo poklesu stanovené každoročně Fondem podle klimatických podmínek sklizně obilovin, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení sklizně.

(2) Fond může pro zajištění činností spočívajících v provádění intervenčních nákupů podle odstavce 1, pro skladování nakoupených obilovin a pro zajištění činností s tím souvisejících vybrat právnické nebo fyzické osoby na základě výsledku jím vyhlášené obchodní veřejné soutěže1) (dále jen "skladující subjekty").

§ 2
Podmínky a zásady pro stanovení
a vyhlášení intervenční ceny

(1) Intervenční cena se uvádí v Kč, bez daně z přidané hodnoty za 1 tunu hmotnosti, přepočtené na základní hodnotu vlhkosti 14,0 % podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Návrh na vyhlášení intervenční ceny předkládá Ministerstvo zemědělství Ministerstvu financí.

(2) Fond nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí

a)   procento poklesu průměrných cen obilovin, při kterém se zahajují intervenční nákupy obilovin,
b)   splnění podmínek a termín zahájení intervenčních nákupů obilovin,
c)   hodnotu čísla poklesu podle § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Fond oznámí skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) neprodleně po splnění podmínek pro jejich vyhlášení.

§ 3
Podmínky pro vyhlášení obchodní veřejné soutěže
a pro výběr skladujících subjektů

(1) Fond vyhlásí obchodní veřejnou soutěž1) podle § 1 odst. 2. Ve vyhlášení zejména

a)   vymezí území, pro něž se obchodní veřejná soutěž vyhlašuje,
b)   stanoví minimální období, na které Fond uzavře s osobou vybranou na základě obchodní veřejné soutěže podle § 1 odst. 2 smlouvu,
c)   stanoví minimální objem skladovacího prostoru pro skladování obilovin, který musí být vyčleněn pro intervenční nákupy a skladování obilovin v oddělených skladovacích jednotkách,
d)   stanoví podmínku, že osoba předkládající návrh do obchodní veřejné soutěže musí doložit, že má dispoziční právo ke skladovacímu prostoru pro skladování obilovin nejméně na období stanovené Fondem a že skladovací prostor pro skladování obilovin se nachází na území podle písmene a),
e)   stanoví výši ceny za výkon činností podle § 1 odst. 2,
f)   uvede další požadavky, které musí splňovat skladovací prostor pro skladování obilovin,
g)   stanoví lhůtu pro předložení návrhů na uzavření smlouvy o zajištění činností podle § 1 odst. 2 (dále jen "návrh"),
h)   stanoví termín pro uskutečnění výběru z předložených návrhů,
i)   stanoví další kritéria výběru pro vyhodnocování návrhu,
j)   uvede způsob označení zapečetěných obálek.

(2) Návrhy do obchodní veřejné soutěže1) musí být podány Fondu v zapečetěných obálkách označených podle odstavce 1 písm. j).

§ 4
Podmínky skladování obilovin

(1) Skladování obilovin se provádí jejich řádným uložením do vhodných skladovacích prostor, které zaručují uchování jejich jakosti, neporušenosti a zdravotní nezávadnosti. Prostory, v nichž jsou skladovány obiloviny, musí být čisté, suché, snadno větratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů.

(2) Skladující subjekt provádí účinnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci skladovacích prostor, v nichž jsou obiloviny skladovány; dezinsekce a deratizace se neprovádí, pokud jsou skladovací prostory vybaveny technologickým zařízením, které dezinsekci nebo deratizaci v plném rozsahu nahrazuje.

(3) Skladující subjekt skladuje obiloviny ve skladovacích prostorách odděleně podle druhů, účelového použití a jakostních tříd tak, aby bylo zabráněno zhoršování jejich jakosti. Obiloviny nelze skladovat společně s látkami páchnoucími, silně aromatickými nebo silně hygroskopickými, jejichž přítomnost může zhoršit jejich jakost.

(4) Skladující subjekt v průběhu skladování obilovin provádí nejméně jednou za 3 měsíce kontrolu zdravotního stavu a jakosti obilovin; zjistí-li, že skladovaná obilovina je napadena škůdcem, provede bezprostředně po tomto zjištění její ošetření způsobem stanoveným odpovídajícími technologickými předpisy.

§ 5
Smlouva se skladujícím subjektem

(1) Fond uzavírá k zajištění činností podle § 1 odst. 2 se skladujícími subjekty písemné smlouvy.

(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje kromě pověření k zajištění činností podle § 1 odst. 2 zejména

a)   ujednání o stanovení maximálního množství pro intervenční nákupy obilovin prováděné skladujícím subjektem,
b)   stanovení období, na které Fond uzavírá se skladujícím subjektem smlouvu,
c)   závazek skladujícího subjektu, že
1. převezme k uskladnění pouze obiloviny splňující jakostní znaky a požadavky podle § 1 odst. 1 a tyto jakostní znaky a požadavky dodrží po celou dobu skladování,
2. uskladní odděleně, řádně a odborně obiloviny převzaté podle bodu 1, bude o ně řádně pečovat, ošetřovat je a podle pokynu Fondu je vyskladní,
3. pojistí obiloviny převzaté podle bodu 1,
4.  uhradí Fondu škody vzniklé v důsledku nedodržení smluvních podmínek nebo v důsledku neplnění právních předpisů,
5. umožní kontrolu skladovaných obilovin převzatých podle bodu 1 a poskytne potřebnou součinnost při této kontrole,
6.  bude poskytovat Fondu informace podle § 6 odst. 4,
7.  bude Fondu poskytovat informace o množství a stavu obilovin převzatých podle bodu 1 vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se vztahují; vzor pravidelné informace je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
8.  bude neprodleně informovat Fond o tom, že nemá volnou kapacitu svých skladovacích prostor pro intervenční nákupy obilovin podle § 6 odst. 2,
9. bude vést záznamy o odmítnutí převzít obiloviny k intervenčnímu nákupu včetně důvodu odmítnutí,
10. umožní uskladnění obilovin splňujících jakostní znaky podle § 1 odst. 1 nabídnutých fyzickou nebo právnickou osobou do výše maximálního množství podle písmene a), a to až do dne oznámení zahájení intervenčních nákupů, nejpozději však do 15. října příslušného kalendářního roku s tím, že současně umožní této osobě takto uskladněné obiloviny prodat v rámci intervenčních nákupů a dodrží podmínky obvyklé v obchodních vztazích,
d)   ustanovení o výši ceny placené Fondem za činnosti podle písmene c) bodů 1 a 2,
e)   stanovení povinnosti skladujícímu subjektu uchovávat doklady o činnostech podle písmene c), včetně stanovení lhůty pro jejich uchovávání,
f)   ujednání o možnosti Fondu odstoupit od smlouvy v případě, že skladující subjekt neplní některé ze smluvních podmínek, nebo při zjištění nepravdivých anebo neúplných údajů uvedených v návrhu.

§ 6
Provádění intervenčních nákupů

(1) Fond zveřejní každoročně přehled skladujících subjektů ve lhůtě do 10. července příslušného kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva zemědělství a nejméně v jednom celostátním deníku; stejným způsobem provede případnou aktualizaci přehledu.

(2) Skladující subjekt převezme od osoby, která nabídla obiloviny k intervenčnímu nákupu, (dále jen "prodávající") obiloviny v množství nejméně 20 tun jednoho druhu obiloviny. Nemůže-li skladující subjekt množství obiloviny od prodávajícího převzít, vydá o tom písemné potvrzení. Skladující subjekt zveřejňuje na viditelném a veřejně přístupném místě na objektu skladu aktuální informace o volné kapacitě pro intervenční nákupy obilovin.

(3) Prodávající dopraví na svůj náklad obiloviny ke skladu skladujícího subjektu.

(4) Úhradu intervenční ceny provede Fond na účet prodávajícího do 21 dní po obdržení informace skladujícího subjektu o převzetí obilovin od prodávajícího. Informace o tom skladující subjekt zpracuje vždy k 15. a k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a tyto informace zašle Fondu. Vzor informace je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Za kvalitu přejímaných obilovin odpovídá Fondu skladující subjekt. Ke zjištění, zda přejímané obiloviny odpovídají jakostním znakům a požadavkům pro zařazení do intervenčních nákupů, použije skladující subjekt metody a postupy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(6) Dojde-li ke sporu mezi prodávajícím a skladujícím subjektem o nesplnění některého z jakostních znaků, provede se analýza sporného jakostního znaku postupem podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Náklady spojené s provedením analýzy uhradí ten, v jehož neprospěch výsledek analýzy svědčí.

§ 7
Prodej Fondem nakoupených obilovin

(1) Ředitel Fondu (dále jen "ředitel") vyhodnotí situaci na domácím a zahraničních trzích obilovin, vývoj domácí spotřeby obilovin a zpracuje předpoklad vývoje vývozu obilovin (dále jen "zhodnocení"). Toto zhodnocení předloží spolu s případným návrhem na prodej obilovin na domácí trh nebo na vývoz prezidiu Fondu, včetně stanovení množství obilovin navrženého k prodeji a období, v němž se prodej obilovin může uskutečnit.

(2) Prezidium Fondu posoudí ředitelem předložené zhodnocení a o návrhu předloženém podle odstavce 1 rozhodne.

§ 8
Podmínky a zásady provádění prodeje
Fondem nakoupených obilovin na domácí trh

(1) Fond prodává obiloviny na domácí trh podle § 7, a to za cenu vyšší, než je cena intervenční. Přitom nejméně v jednom celostátním deníku vyhlásí

a)   termín prodeje a množství prodávaných obilovin na domácí trh a jakostní znaky prodávaných obilovin,
b)   místo, kde jsou obiloviny nabízené k prodeji na domácí trh skladovány,
c)   cenu prodávaných obilovin na domácí trh,
d)   náležitosti nabídky na odkoupení Fondem prodávaných obilovin na domácí trh (dále jen "nabídka"),
e)   způsob označení obálek s nabídkami,
f)   lhůtu pro předložení nabídek,
g)   termín pro uskutečnění výběru z předložených nabídek.

(2) Fyzická nebo právnická osoba podávající nabídku podle odstavce 1 písm. d) (dále jen "uchazeč") může podat pouze jednu nabídku v zapečetěné obálce označené podle odstavce 1 písm. e). V nabídce uchazeč uvede množství obilovin, které požaduje koupit, a připojí prohlášení, že s údaji uvedenými v nabídce může Fond nakládat v rozsahu nezbytném pro její vypořádání.

(3) Nabídky podle odstavce 2, doručené Fondu, budou ve stanoveném termínu rozpečetěny ředitelem za přítomnosti alespoň 3 členů prezidia Fondu, přičemž budou vyřazeny ty nabídky, které nevyhovují požadavkům podle odstavce 1 písm. d) až f) a odstavce 2.

(4) Fond nabídne uzavření kupní smlouvy na prodej na domácí trh uchazečům v množství podle § 7 odst. 1 až do vyčerpání celkového množství prodávaných obilovin. V případě, že množství obilovin, uvedené v nabídkách, přesáhne toto množství, Fond požadavky jednotlivých uchazečů poměrně upraví a s těmito osobami uzavře písemnou smlouvu. Smlouva upraví rovněž

a)   lhůtu pro zaplacení ceny obilovin,
b)   lhůtu pro vyzvednutí obilovin,
c)   sankce za nevyzvednutí obilovin ve lhůtě podle písmene b),
d)   možnost Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek,
e)   lhůtu, po kterou musí osoba, se kterou Fond uzavřel smlouvu, uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy.

§ 9
Zásady provádění prodeje
Fondem nakoupených obilovin na vývoz

(1) Fond prodává obiloviny na vývoz podle rozhodnutí prezidia Fondu podle § 7. Přitom vyhlásí nejméně v jednom celostátním deníku zejména

a)   termín prodeje, množství prodávaných obilovin na vývoz a jakostní znaky prodávaných obilovin,
b)   minimální množství obilovin na vývoz, o které může fyzická nebo právnická osoba (dále jen "zájemce") požádat,
c)   místo, kde jsou obiloviny na vývoz nabízené k prodeji skladovány,
d)   lhůtu, do které musí být vývoz obilovin na vývoz uskutečněn,
e)   výši kauce, lhůtu a podmínky pro její vrácení,
f)   lhůtu pro předložení nabídek na odkoupení obilovin na vývoz (dále jen "nabídka na vývoz"),
g)   termín pro uskutečnění výběru z předložených nabídek na vývoz,
h)   lhůtu, v níž osoba, které bylo zboží prodáno, musí odebrat obiloviny na vývoz z určeného skladu,
i)   ustanovení o tom, že oznámení o vybraných nabídkách na vývoz bude doručeno všem, kteří podali Fondu nabídku na vývoz, a ustanovení o způsobu provedení tohoto oznámení,
j)   náležitosti nabídky na vývoz,
k)   způsob označení zapečetěných obálek.

(2) Zájemce může podat pouze jednu nabídku na vývoz v zapečetěné obálce označené podle odstavce 1 písm. k), přičemž v nabídce na vývoz

a)   uvede množství obilovin na vývoz, které požaduje koupit,
b)   sdělí nabídku ceny, za kterou obiloviny na vývoz odkoupí, a
c)   udělí souhlas Fondu s nakládáním s údaji uvedenými v nabídce na vývoz v nezbytném rozsahu.

(3) Nabídky na vývoz podle odstavce 2, doručené Fondu, budou ve stanovený den rozpečetěny ředitelem za přítomnosti alespoň 3 členů prezidia Fondu, přičemž budou vyřazeny nabídky na vývoz nevyhovující požadavkům podle odstavce 1 písm. b), d) až f), h), j) a k) a odstavce 2 a zbývající nabídky na vývoz budou seřazeny podle nabízené ceny a budou následně předloženy ředitelem prezidiu Fondu k jejich vyhodnocení.

(4) Fond nabídne uzavření písemné smlouvy o koupi obilovin na vývoz zájemcům vybraným podle odstavce 3.

(5) Smlouva o koupi obilovin na vývoz obsahuje rovněž

a)   výši kauce a lhůtu pro její složení a případně podmínky pro její vrácení podle odstavce 1 písm. e),
b)   lhůtu pro zaplacení kupní ceny,
c)   lhůtu k odebrání obilovin na vývoz,
d)   sankce za neodebrání obilovin na vývoz ve lhůtě podle písmene c),
e)   lhůtu, do které musí být obiloviny vyvezeny,
f)   lhůtu, v níž vývozce obilovin na vývoz předloží Fondu doklad o tom, že obiloviny na vývoz ve lhůtě podle písmene e) vyvezl,
g)   možnost Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek,
h)   lhůtu, po kterou musí vývozce obilovin na vývoz uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy.

§ 10
Přechodné ustanovení

Do 30. června 2002 se přepočet podle § 2 odst. 1 na základní vlhkost 14 % provádí pouze při vlhkosti vyšší než 14 %.

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   § 281 a násl. obchodního zákoníku.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 237/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.