Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


234

Nařízení vlády

ze dne 30. května 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části

Vláda nařizuje podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části.

§ 2
Úvodní ustanovení

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   rekreačním plavidlem
1.  rekreační jachta2) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů, nebo
2. malé plavidlo3) nebo jiná loď,3) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů,
   měřenou podle příslušných harmonizovaných českých technických norem, bez ohledu na druh pohonu, určené pro sportovní nebo rekreační účely,
b)   částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,
c)   vybranými částmi rekreačního plavidla zařízení pro zamezení startu vestavěného motoru, přívěsného motoru nebo zatíženého přívěsného motoru, kormidelní zařízení, palivová nádrž, palivová hadice, průlez a boční okno,

(dále jen "stanovené výrobky").

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

§ 3

Toto nařízení se vztahuje na stanovené výrobky s výjimkou rekreačních plavidel určených výhradně pro závodění a jako takových výrobcem označených, kanoí, kajaků, veslových člunů, šlapadel, oplachtěných nebo motorových prken, vodních skútrů a obdobných plavidel s motorovým pohonem, historických plavidel a jejich kopií, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byly konstruovány před rokem 1950 a byly vyrobeny převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech, zkušebních plavidel následně neuvedených na trh, plavidel vyrobených pro vlastní potřebu neuvedených na trh do 5 let od jejich zhotovení, plavidel speciálně určených pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou, ponorných plavidel, vznášedlových lodí a lodí s nosnými křídly.

§ 4
Základní technické požadavky na stanovené výrobky

Stanovené výrobky musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud jsou základní technické požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti stanovených výrobků jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní technické požadavky splněny.

§ 5
Podmínky uvádění stanovených výrobků na trh

Stanovené výrobky mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající jejich určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí a pokud u nich výrobce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky (dále jen "postupy posuzování shody") podle § 6 a vydal o tom prohlášení o shodě podle § 9.

§ 6
Postupy posuzování shody

(1) Pro konstrukční kategorii A - oceánská a konstrukční kategorii B - mořská, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a)   o délce trupu do 12 metrů se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky,
b)   o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví
1. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody typu uvedeným v příloze č.  5 k tomuto nařízení - shoda s typem,
2. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody - uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení - zabezpečování jakosti výroby,
3. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody uvedeným v příloze č. 7 k tomuto nařízení - ověřování výrobku,
4. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 8 k tomuto nařízení - ověřování jednotlivých výrobků, nebo
5. postup posuzování shody uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení - komplexní zabezpečování jakosti.

(2) Pro konstrukční kategorii C - příbřežní, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, rekreačního plavidla

a)   o délce trupu do 12 metrů se stanoví
1.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby, jsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy podle § 4a odst. 1 zákona, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo
2.  postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky, nejsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy harmonizované české technické normy, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b)   o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně se stanoví postupy posuzování shody uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Pro konstrukční kategorii D - chráněných vod, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se stanoví postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby.

(4) U vybraných částí rekreačního plavidla se stanoví postup posuzování shody uvedený v odstavci 1 písm. b).

(5) Ke stanovenému výrobku vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 9 a umístí na něj českou značku shody CCZ podle zvláštního právního předpisu,4) vedle které vyznačí rok posouzení shody. Česká značka shody CCZ se umístí na štítku výrobce podle bodu 2.2 přílohy č. 1 k tomu nařízení.

(6) Pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, výrobce nebo dovozce namísto vydání prohlášení o shodě umístí v souladu s § 13 zákona na stanovený výrobek značku shody CE podle zvláštního právního předpisu,5) vedle které vyznačí rok posouzení shody, byl-li na stanovený výrobek uplatněn příslušný postup posuzování shody. V případě označení výrobku označením CE nesmí být stanovený výrobek současně označen českou značkou shody podle odstavce 5. Označení CE se umístí na štítku výrobce podle bodu 2.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(7) Podléhají-li stanovené výrobky uvedené v § 2 též ustanovení jiných nařízení vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují povinnost vydat prohlášení o shodě nebo umístit na výrobek českou značku shody nebo označení CE, pak vyjadřuje prohlášení o shodě nebo česká značka shody anebo označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

§ 7

Doklady o použitém postupu posuzování shody podle § 13 odst. 8 zákona obsahují

a)   technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení,
b)   dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§ 8

Pro posuzování shody stanovených výrobků může být udělena autorizace podle § 11 zákona pouze právnické osobě, která splňuje nezbytné podmínky podle § 11 odst. 2 zákona a minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§ 9
Náležitosti prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro stanovené výrobky se vypracovává v českém jazyce, případně i v dalších jazycích, má písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o stanoveném výrobku (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby), obchodní firma nebo název anebo jméno a příjmení výrobce, u dovážených stanovených výrobků identifikační údaje o dovozci,
c)   popis a funkce stanoveného výrobku (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání stanoveného výrobku v souladu s určeným účelem použití,
d)   seznam technických norem (harmonizované české technické normy a české technické normy podle § 4 a 4a zákona) a technických předpisů (§ 3 zákona) použitých při posuzování shody stanoveného výrobku,
e)   údaje o zvoleném postupu posuzování shody stanoveného výrobku,
f)   pokud se na posuzování shody stanoveného výrobku podílí autorizovaná osoba, identifikační údaje o této osobě (obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a číslo a datum jejího nálezu o stanoveném výrobku, odkaz na certifikát přezkoušení typu stanoveného výrobku vydaný autorizovanou osobou,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní technické požadavky na stanovené výrobky podle § 4, požadavky harmonizovaných českých technických norem a popřípadě dalších technických norem, že stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný,
h)   u částečně zhotoveného rekreačního plavidla potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a splňuje základní technické požadavky na stanovené výrobky podle § 4, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti,
i)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 10
Přechodné ustanovení

Stanovené výrobky, které splňují požadavky podle dosavadních předpisů, mohou být uváděny na trh i po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejdéle však do 31. prosince 2003.

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v. r.


1)   Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.
2)   Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
3)   Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
4)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.
5)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 234/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.