Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. června 2001,

kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 2 až 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2710 00 27, 2710 00 29 a 2710 00 32,
b)   motorovou naftou plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 00 66 a střední oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 00 59,
c)   biopalivem methylestery řepkového oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 95,
d)   směsným palivem směsi biopaliva s ropnými složkami obsahující více než 30 hmotnostních procent biopaliv určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, které jsou uvedeny v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 95,
e)   zkapalněnými ropnými plyny plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2711 12 19, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97 (dále jen "LPG"),
f)   stlačeným zemním plynem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený v podpoložce celního sazebníku2) 2711 21 00 (dále jen "CNG"),
g)   ropnými složkami vybrané ropné výrobky užívané pro výrobu pohonných hmot pro spalovací vznětové motory.

§ 3
Jakost pohonných hmot

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorový benzin příslušné české technické normě.3) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorová nafta příslušné české technické normě.4) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky.

(3) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li biopalivo příslušné české technické normě.5) Užití biopaliva je možné jen se souhlasem výrobce daného motoru.

(4) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li směsné palivo příslušné české technické normě.6) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky. Užití směsi biopaliva s ropnými složkami s obsahem biopaliva větším než 5 hmotnostních procent je možné jen se souhlasem výrobce daného motoru.

(5) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li LPG příslušné české technické normě.7)

(6) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li CNG příslušné české technické normě.8)

§ 4
Způsob sledování jakostních ukazatelů
pohonných hmot

(1) Sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na všech výrobních, skladovacích a prodejních místech.

(2) Odběr vzorků a porovnání výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě.9)

(3) Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat

a)   evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen "inspekce"),
b)   označení kontrolované osoby
1. jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení (dále jen "jméno"), popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu,
2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,
c)   datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,
d)   označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,
e)   druh pohonné hmoty s určením dle příslušných českých technických norem,3), 4), 5), 6), 7), 8)
f)   číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,
g)   jméno, číslo služebního průkazu a podpis inspektora a jméno a podpis přizvané pověřené odborně způsobilé osoby provádějící odběr vzorku,
h)   jména ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy.

(4) Protokol se pořizuje ve třech vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou osobou, přizvanou pověřenou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Třetí vyhotovení musí být přiloženo k odebranému vzorku jako jeho součást.

(5) Četnost odběru minimálního počtu vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanovena v příloze č. 5.

(6) Sledování jakosti používaných pohonných hmot se provádí metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami. Od 1. ledna 2003 se sledování jakosti motorového benzinu provádí také metodami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také metodami stanovenými v příloze č. 3 této vyhlášky. Od 1. ledna 2003 se sledování jakosti motorové nafty provádí také metodami stanovenými v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také metodami stanovenými v příloze č. 4 této vyhlášky.

(7) Při sledování jakosti se sleduje

a)   u motorového benzinu:
1. oktanové číslo výzkumnou metodou,
2. obsah olova,
3. obsah síry,
4. obsah benzenu,
5. tlak par podle Reida,
6. destilace,
7. obsah aromatických uhlovodíků,
b)   u motorové nafty:
1. cetanové číslo,
2. cetanový index,
3. obsah síry,
4. destilace,
5. hustota,
6. bod vzplanutí,
7. teplota vylučování parafínů,
c)   u směsného paliva:
1. obsah síry,
2. destilace,

3. hustota,

4. bod vzplanutí,
5. teplota vylučování parafínů,
6. obsah biopaliva,
7. cetanový index,
d)   u biopaliva:
1. hustota,
2. viskozita,
3. teplota vylučování parafínů,
4. číslo kyselosti,

5. esterové číslo,

6. obsah vody,
7. obsah fosforu,
e)   u zkapalněných ropných plynů:

1. složení zjištěné chromatografickým rozborem,

2. obsah síry,
3. obsah dienů,
4. korozivní působení na měď.

§ 5
Dávkování aditivačních přísad

Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se používá aditivační přísada, kterou je draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivační přísada se dávkuje tak, aby 1 litr benzinu obsahoval nejméně 5 mg a nejvíce 26 mg draslíku.

§ 6
Monitorování jakosti pohonných hmot

Výsledky sledování jakostních ukazatelů pro jednotlivé druhy pohonných hmot za předešlý měsíc zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy k patnáctému dni následujícího měsíce na monitorovacích přehledech. Vzor monitorovacího přehledu je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001 s výjimkou příloh č. 1 až 4. Příloha č. 1 a příloha č. 2 této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003 a pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004. Příloha č. 3 a příloha č. 4 této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty, která novelizuje Směrnici Rady č. 93/12/EHS, a Směrnice Komise č. 2000/71/ES ze 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících metod stanovených v přílohách I, II, III a IV směrnice 98/70/ES Evropského parlamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice.
2)   Nařízení vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
3)   ČSN EN 228 (65 65 05).
4)   ČSN EN 590 (65 65 06).
5)   ČSN 65 65 07.
6)   ČSN 65 65 08.
7)   ČSN EN 589 (65 65 03).
8)   ČSN 38 61 10.
9)   ČSN EN ISO 3170, ČSN 65 60 05, ČSN EN ISO 42 57 (65 64 80), ČSN O1 51 13, ČSN EN ISO 42 59 (65 60 03).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.