Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


220

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001

o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 2 písm. d) zákona:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví dispečerský řád, který upravuje pravidla dispečerského řízení elektrizační soustavy České republiky (dále jen "elektrizační soustava") a podrobnosti o způsobu využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb.

(2) Dispečerské řízení se člení na

a)   dispečerské řízení přenosové soustavy,
b)   dispečerské řízení distribučních soustav,
c)   dispečerské řízení výroben elektřiny,
d)   dispečerské řízení konečných zákazníků a obchodníků.

(3) Dispečerské řízení zahrnuje

a)   přípravu provozu přenosové soustavy a distribučních soustav, včetně zajištění systémových služeb,
b)   řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav,
c)   přípravu provozu výroben elektřiny a jejich řízení,
d)   technické hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav, včetně systémových služeb,
e)   vydávání dispečerských pokynů.

(4) V přípravě provozu přenosové soustavy a distribučních soustav se provádí analýza spolehlivosti a zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy a stanovují se záměry provozu elektrizační soustavy včetně velikosti a struktury podpůrných služeb potřebných k zajištění systémových služeb.

(5) Operativní řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav uskutečňuje záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných provozních událostí v přenosové soustavě a v distribučních soustavách.

(6) Technické hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav analyzuje dispečerské řízení výroby elektřiny, přenosu a distribuce elektřiny.

(7) Dispečerskými pokyny jsou

a)   provozní instrukce technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy (dále jen "dispečink provozovatele přenosové soustavy"),
b)   provozní instrukce technických dispečinků provozovatelů distribučních soustav (dále jen "dispečinky provozovatelů distribučních soustav"),
c)   pokyny dispečera dispečinku provozovatele přenosové soustavy a dispečinku provozovatele distribuční soustavy.

§ 2
Dispečerské řízení přenosové soustavy
a distribučních soustav

(1) Dispečerské řízení zajišťují

a)   dispečink provozovatele přenosové soustavy,
b)   dispečinky provozovatelů distribučních soustav
1. připojených k přenosové soustavě,
2. nepřipojených k přenosové soustavě.

(2) Činnostmi dispečinku provozovatele přenosové soustavy jsou

a)   dispečerské řízení přenosové soustavy včetně přímých vedení připojených k přenosové soustavě,
b)   dispečerské řízení výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě s respektováním technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny, o poskytování podpůrných služeb a o poskytnutí přenosu elektřiny,
c)   dispečerské řízení výroben elektřiny uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) v rozsahu poskytovaných podpůrných služeb s respektováním technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny, o poskytnutí podpůrných služeb a o poskytnutí distribuce elektřiny; řízení činného výkonu těchto bloků nebo výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě a dodávajících podpůrné služby v oblasti činného výkonu provozovateli přenosové soustavy je prováděno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy s respektováním technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny a o poskytnutí distribuce elektřiny,
d)   dispečerské řízení konečných zákazníků, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, a obchodníků obchodujících s elektřinou s využitím přenosové soustavy při respektování smluv o poskytnutí přenosu elektřiny,
e)   zajišťování technických podmínek pro přenos elektřiny na základě smluv o poskytnutí přenosu elektřiny uzavřených mezi provozovatelem přenosové soustavy a účastníky trhu s elektřinou,
f)   dispečerské řízení provozu přenosové soustavy v rámci propojených přenosových soustav podle pravidel propojení,
g)   předávání údajů o vyhodnocování podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu1) operátorovi trhu.

(3) Činnostmi dispečinku provozovatele distribuční soustavy jsou

a)   dispečerské řízení své distribuční soustavy včetně k ní připojených přímých vedení a distribučních soustav nepřipojených k přenosové soustavě; při řízení předávaných výkonů a při stavech nouze je dispečink provozovatele distribuční soustavy nepřipojené k přenosové soustavě podřízen dispečinku územně příslušné distribuční soustavy,
b)   dispečerské řízení výroben elektřiny uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) s respektováním technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny a o poskytnutí distribuce elektřiny,
c)   dispečerské řízení výroben elektřiny uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) s respektováním technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny, o poskytnutí distribuce elektřiny a o poskytování podpůrných služeb podle § 2 odst. 2 písm. c),
d)   dispečerské řízení konečných zákazníků, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, a obchodníků obchodujících s elektřinou s využitím distribuční soustavy při respektování smluv o poskytnutí distribuce elektřiny,
e)   zajišťování technických podmínek pro distribuci elektřiny na základě smluv o poskytnutí distribuce elektřiny uzavřených mezi provozovatelem distribuční soustavy a účastníky trhu s elektřinou,
f)   dispečerské řízení provozu distribuční soustavy v rámci propojení se sousedními soustavami,
g)   předávání údajů o vyhodnocování podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu1) operátorovi trhu.

§ 3
Dispečerské řízení výroben elektřiny

(1) Dispečerským řízením výroben elektřiny jsou činnosti spojené zejména

a)   s přípravou provozu výroben elektřiny při respektování technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny,
b)   se stanovováním výkonu výroben elektřiny tak, aby bylo zajištěno saldo předávaných výkonů elektrizační soustavy při respektování technických údajů uvedených ve smlouvách o dodávkách elektřiny a poskytování podpůrných služeb k zabezpečení systémových služeb.

(2) Pro účely dispečerského řízení se výrobny elektřiny dělí na

a)   výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě,
b)   vybrané výrobny elektřiny připojené k distribučním soustavám, které poskytují podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy,
c)   ostatní výrobny elektřiny připojené k distribučním soustavám.

(3) Výrobcem elektřiny jsou poskytovány provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz přenosové soustavy nebo distribučních soustav uvedené v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo v Pravidlech provozování distribuční soustavy a potřebné údaje pro zpracování roční a měsíční přípravy provozu elektrizační soustavy podle přílohy č. 1.

(4) Výrobci elektřiny se řídí dispečerskými pokyny dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo dispečinku příslušného provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 2.

§ 4
Dispečerské řízení konečných zákazníků
a obchodníků

(1) Dispečerské řízení konečných zákazníků a obchodníků s elektřinou spočívá v jejich ovlivňování za účelem

a)   dodržování smluvních vztahů,
b)   zajišťování spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny,
c)   předcházení a řešení stavu nouze.

(2) Podle způsobu připojení odběrného elektrického zařízení konečného zákazníka k elektrizační soustavě se rozlišuje

a)   dispečerské řízení konečného zákazníka, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno k přenosové soustavě,
b)   dispečerské řízení konečného zákazníka, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno k distribuční soustavě.

(3) Při provozu svých odběrných elektrických zařízení se konečný zákazník řídí dispečerskými pokyny příslušných dispečinků.

§ 5
Příprava provozu přenosové soustavy
a distribučních soustav

(1) Příprava provozu přenosové soustavy a distribučních soustav je soubor technickoekonomických a organizačních opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektřiny, jehož cílem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy a distribučních soustav při respektování smluvních vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou.

(2) Příprava provozu přenosové soustavy a distribučních soustav se dělí na

a)   roční přípravu,
b)   měsíční přípravu,
c)   týdenní a denní přípravu.

(3) V rámci přípravy provozu jsou předkládány účastníky trhu s elektřinou provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav nabídky na poskytnutí podpůrných služeb; těmito provozovateli je proveden výběr poskytovatelů podpůrných služeb na základě předaných nabídek od účastníků trhu s elektřinou v závislosti na provozních omezeních a plánovaných odstávkách v přenosové soustavě a v distribučních soustavách.

(4) Příprava provozu přenosové soustavy a distribučních soustav obsahuje upřesněný plán provozu zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny v souladu s § 3, odhad průběhu zatížení, kontrolu spolehlivosti provozu přenosové soustavy a distribučních soustav včetně určení případných omezení pro uzavírání smluv o přenosu a distribuci elektřiny, zajištění požadované velikosti a struktury podpůrných služeb nezbytných pro spolehlivost provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení.

(5) Pro přípravu provozu jsou předávány následující údaje od

a)   poskytovatelů podpůrných služeb nabídky podpůrných služeb k zajištění systémových služeb,
b)   provozovatele přenosové soustavy a od provozovatelů distribučních soustav upřesněné požadavky na uvolňování zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav z provozu a zpětného uvádění do provozu, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, a požadavky na uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu,
c)   výrobců upřesněné požadavky na uvolňování výroben elektřiny z provozu a uvádění do provozu,
d)   operátora trhu bilance nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny pro stanovená období v členění podle potřeb provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav,
e)   oprávněných zákazníků informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, které mají vliv na zapojení přenosové soustavy a distribučních soustav, k nimž jsou připojena.

(6) Zpracování přípravy provozu přenosové soustavy a distribučních soustav a zveřejnění výsledků se provádí podle provozní instrukce dispečinku provozovatele přenosové soustavy a provozních instrukcí dispečinků provozovatelů distribučních soustav.

(7) Příprava provozu přenosové soustavy je zpracovávána v návaznosti na předpokládaný pětiletý rozvoj přenosové soustavy v členění na roční, měsíční, týdenní a denní přípravu provozu.

(8) Příprava provozu distribuční soustavy je zpracovávána v návaznosti na předpokládaný pětiletý rozvoj distribuční soustavy v členění na roční, měsíční, týdenní a denní přípravu provozu.

(9) Zpracování roční a měsíční přípravy provozu elektrizační soustavy je uvedeno v příloze č. 1.

(10) Týdenní a denní příprava provozu přenosové soustavy a distribučních soustav je prováděna na základě společné provozní instrukce provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav.

§ 6
Příprava provozu přenosové soustavy a zajišťování systémových služeb

(1) Výsledky roční přípravy provozu přenosové soustavy na následující kalendářní rok jsou zveřejňovány v rozsahu potřebném pro realizace obchodů včetně velikosti systémových služeb a struktury potřebných podpůrných služeb se zdůvodněním jejich výše, a to do 30. listopadu kalendářního roku.

(2) Roční příprava provozu přenosové soustavy je zpřesňována měsíční přípravou provozu přenosové soustavy na následující měsíc. Výsledky jsou zveřejňovány vždy do 16.00 hod. třetího pracovního dne před koncem předchozího měsíce. Měsíční příprava provozu přenosové soustavy je zpřesňována týdenní a denní přípravou provozu přenosové soustavy podle Pravidel provozování přenosové soustavy.

(3) Pro udržování rovnováhy mezi potřebou a zdroji v elektrizační soustavě jsou pro jednotlivá období přípravy provozu zabezpečovány systémové služby zajištěním podpůrných služeb v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy.

§ 7
Příprava provozu distribuční soustavy a zajišťování
systémových služeb

(1) Výsledky roční přípravy provozu distribučních soustav na následující kalendářní rok jsou zveřejňovány v rozsahu potřebném pro realizace obchodů s elektřinou včetně velikosti systémových služeb a struktury potřebných podpůrných služeb se zdůvodněním jejich výše, a to do 30. listopadu kalendářního roku.

(2) Roční příprava provozu distribuční soustavy je zpřesňována měsíční přípravou provozu distribuční soustavy na následující měsíc. Výsledky jsou zveřejňovány vždy do 16.00 hod. třetího pracovního dne před koncem předchozího měsíce. Měsíční příprava provozu distribuční soustavy je zpřesňována týdenní a denní přípravou provozu distribuční soustavy podle Pravidel provozování distribuční soustavy.

(3) Pro zajišťování spolehlivého provozu distribučních soustav pro jednotlivá období přípravy provozu jsou zabezpečovány systémové služby zajištěním podpůrných služeb v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy.

§ 8
Zpracování statistických údajů za elektrizační soustavu

(1) Měsíční zpráva o elektrizační soustavě zpracovaná a zveřejněná operátorem trhu obsahuje

a)   výsledky provozu elektrizační soustavy,
b)   průběh zatížení ve dnech maxima a minima zatížení elektrizační soustavy,
c)   bilance elektřiny elektrizační soustavy,
d)   bilance výkonu elektrizační soustavy,
e)   dodávky elektřiny konečným zákazníkům,
f)   vývoj čisté spotřeby elektřiny,
g)   průběh průměrných týdenních maxim spotřeby vybraných dnů v distribučních soustavách a v elektrizační soustavě.

(2) Roční zpráva o elektrizační soustavě zpracovaná a zveřejněná operátorem trhu obsahuje

a)   bilanci elektřiny a výkonu v elektrizační soustavě,
b)   vývoj dodávky elektřiny konečným zákazníkům v měsíčním členění,
c)   čistou tuzemskou spotřebu elektřiny v elektrizační soustavě v měsíčním členění,
d)   průběhy maximálních a minimálních zatížení v týdenním členění,
e)   průběhy zatížení ve dnech ročního maxima a minima zatížení elektrizační soustavy.

§ 9
Řízení provozu

(1) Operativní řízení provozu zajišťované dispečinkem provozovatele přenosové soustavy zahrnuje

a)   zajištění spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy včetně zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové soustavy,
b)   zajištění technických podmínek pro přenos elektřiny,
c)   řízení toků elektřiny v přenosové soustavě a v propojení s elektrizačními soustavami sousedních států při respektování pravidel propojení,
d)   regulaci kmitočtu a předávaného výkonu mezi soustavami sousedních států,
e)   řízení výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě, vybraných výroben elektřiny připojených k distribučním soustavám poskytujících podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy v souladu s § 2 odst. 2 písm. c),
f)   regulaci napětí a jalových výkonů v zařízeních přenosové soustavy o napěťové úrovni 400 kV a 220 kV,
g)   uvolňování zařízení výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě a zařízení přenosové soustavy z provozu a jejich opětné uvádění do provozu,
h)   změny v zapojení přenosové soustavy,
i)   řízení podpůrných služeb,
j)   řešení poruchových stavů v přenosové soustavě,
k)   přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro stav nouze.

(2) Operativní řízení provozu zajišťované dispečinkem provozovatele distribuční soustavy zahrnuje

a)   zajištění spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy včetně zajištění systémových služeb na úrovni distribuční soustavy,
b)   zajištění technických podmínek pro distribuci elektřiny,
c)   řízení toků elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou,
d)   řízení výroben elektřiny připojených k distribučním soustavám podle § 2 odst. 3 písm. b) a c),
e)   regulaci napětí v zařízeních distribuční soustavy o napěťové úrovni 110 kV a nižší,
f)   uvolňování zařízení výroben elektřiny připojených k distribučním soustavám a zařízení distribučních soustav z provozu a jejich opětné uvádění do provozu,
g)   změny v zapojení distribuční soustavy,
h)   řešení poruchových stavů v distribuční soustavě,
i)   přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro stav nouze.

(3) Součinnost dispečinku provozovatele přenosové soustavy a dispečinků provozovatelů distribučních soustav připojených k přenosové soustavě při operativním řízení zahrnuje

a)   spolupráci při řízení toků elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů v propojení se soustavami sousedních států a při řízení předávaných výkonů mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami,
b)   spolupráci při řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy,
c)   spolupráci při vypínání a zapínání transformátorů 400/110 kV a 220/110 kV,
d)   spolupráci při regulaci napětí a jalových výkonů v zařízení distribučních soustav o napěťové úrovni 110 kV,
e)   spolupráci při řešení provozu částí elektrizační soustavy v ostrovním režimu,
f)   spolupráci při řízení výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, které poskytují podpůrné služby pro zajištění systémových služeb,
g)   spolupráci při změnách zapojení v přenosové soustavě, které mají vliv na provoz distribučních soustav, a při změnách zapojení v distribučních soustavách, které mají vliv na provoz přenosové soustavy.

(4) Na základě platných mezinárodních dohod se nepřipouští provoz distribučních soustav, jímž jsou paralelně propojeny transformace na 110 kV distribučních soustav se stejnými transformacemi sousedních států; pro mezistátní dodávky do vydělených ostrovů 110 kV vydává dispečink provozovatele přenosové soustavy s příslušným provozovatelem distribuční soustavy společnou provozní instrukci; výjimkou je krátkodobé sepnutí (do cca 3 minut) do paralelního propojení pro vytvoření, změnu a zrušení vyděleného ostrovního provozu části distribuční soustavy pouze na základě ověření bezpečnosti provozu elektrizační soustavy; taková možnost sepnutí je pak řešena v uvedené společné provozní instrukci dispečinku přenosové soustavy a příslušného dispečinku distribuční soustavy.

(5) Postup pro uvolňování zařízení výroben elektřiny a zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav z provozu, jejich uvádění do provozu a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení přenosové soustavy a distribučních soustav je uveden v příloze č. 2.

(6) Postup pro odstraňování poruch v provozu přenosové soustavy a distribučních soustav je uveden v příloze č. 3.

§ 10
Technické hodnocení provozu přenosové soustavy a systémových služeb

(1) Denní, týdenní, měsíční a roční technické hodnocení provozu přenosové soustavy obsahuje

a)   vyhodnocení skutečného průběhu zatížení elektrizační soustavy,
b)   vyhodnocení systémových a podpůrných služeb,
c)   rozbor poruch v přenosové soustavě a poruch v distribučních soustavách, které měly vliv na provoz přenosové soustavy,
d)   vybrané provozně-technické statistiky za elektrizační soustavu.

(2) V provozní instrukci dispečinku provozovatele přenosové soustavy jsou specifikovány další údaje pro hodnocení provozu přenosové soustavy.

§ 11
Technické hodnocení provozu distribučních
soustav a systémových služeb

(1) Technické hodnocení provozu distribuční soustavy obsahuje

a)   vyhodnocení skutečného průběhu zatížení,
b)   vyhodnocení systémových a podpůrných služeb poskytovaných na úrovni distribuční soustavy,
c)   rozbor poruch v distribuční soustavě.

(2) V provozní instrukci dispečinku provozovatele distribuční soustavy jsou specifikovány další údaje pro hodnocení provozu distribuční soustavy.

§ 12
Dispečerské pokyny

(1) Dispečerské pokyny upřesňují podrobnosti dispečerského řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a dispečinky provozovatelů distribučních soustav.

(2) Dispečerské pokyny jsou vydávány pro oblast

a)   mezinárodní spolupráce,
b)   přípravy provozu a hodnocení provozu,
c)   regulace kmitočtu a předávaných výkonů,
d)   řízení napětí a regulace jalového výkonu,
e)   usměrňování spotřeby,
f)   obranných plánů a plánů obnovy provozu elektrizační soustavy, které jsou součástí havarijních plánů,
g)   automatizovaného systému dispečerského řízení a telekomunikace,
h)   systémů ochran přenosových a distribučních zařízení a zařízení výroben elektřiny a systémů pro automatická řízení elektrizační soustavy,
i)   operativní řízení přenosové soustavy a distribučních soustav v souladu s § 9 odst. 1 a 2,
j)   součinnosti dispečinku provozovatele přenosové soustavy a dispečinků provozovatelů distribučních soustav v souladu s § 9 odst. 3,
k)   řízení podpůrných služeb,
l)   předcházení a řešení stavu nouze.

§ 13
Zajištění údajů pro dispečerské řízení

(1) Vstupní údaje pro přípravu provozu a pro řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav jsou předávány telefonicky, faxem, elektronickou poštou a prostřednictvím automatizovaného systému dispečerského řízení.

(2) Údaje získávané automatizovaným systémem dispečerského řízení, který slouží jako podpora pro zajištění nepřetržitého procesu řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav z dispečinku přenosové soustavy a z dispečinků distribučních soustav, jsou specifikovány

a)   v Pravidlech provozování přenosové soustavy pro přenosovou soustavu a výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě,
b)   v Pravidlech provozování distribuční soustavy pro distribuční soustavy a výrobny elektřiny připojené k distribučním soustavám.

(3) Údaje pro technické hodnocení provozu jsou získávány z informačního systému příslušného subjektu.

§ 14
Způsob využívání zařízení pro poskytování
podpůrných služeb

(1) Výběr zařízení poskytovatele podpůrných služeb se řídí těmito kritérii:

a)   kvalitou a spolehlivostí,
b)   lokalizací podpůrné služby v přenosové soustavě nebo distribučních soustavách,
c)   minimalizací celkových nákladů na zajištění systémových služeb.

(2) Podpůrnými službami jsou

a)   primární regulace frekvence,
b)   sekundární regulace výkonu,
c)   terciární regulace výkonu,
d)   rychle startující záloha,
e)   dispečerská záloha,
f)   schopnost ostrovního provozu,
g)   schopnost startu ze tmy,
h)   regulace napětí a jalového výkonu.

(3) O změnách technického vybavení a provozního stavu zařízení poskytujících podpůrné služby musí být poskytovatelem podpůrných služeb informován provozovatel přenosové soustavy a příslušný provozovatel distribuční soustavy.

(4) Podmínkou účasti na trhu s podpůrnými službami je ověřená technická způsobilost zařízení poskytujících podpůrné služby podle Pravidel provozování přenosové soustavy a Pravidel provozování distribuční soustavy.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky, ve znění vyhlášky č. 34/1999 Sb.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především vlastnickým právem a věcnými ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.