Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


218

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,

kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 11 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti zajišťování měření v přenosové soustavě a v distribučních soustavách včetně jeho vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro zúčtování elektřiny a dále stanoví podrobnosti způsobu předávání technických údajů ze smluv o dodávce elektřiny a naměřených a vyhodnocených údajů o skutečných dodávkách elektřiny.

§ 2
Základní ustanovení

(1) Zajištěním měření elektřiny je instalace, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání a uchovávání údajů měření.

(2) Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny.

(3) Měřicí zařízení sloužící k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou jsou měřicí transformátory, elektroměry a registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot.

(4) Měřicí místo je místem měření elektřiny v zařízeních elektrizační soustavy a odběrných místech konečných zákazníků.

(5) Předávací místo je místem předávání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou. Jde o místo připojení zařízení výrobce elektřiny, konečného zákazníka, provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k elektrizační soustavě nebo o místo připojení k sousední elektrizační soustavě za účelem přenosu, distribuce nebo obchodu s elektřinou.

(6) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za záporný.

(7) K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají tyto způsoby měření:

a)   průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (dále jen "typ A"),
b)   průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu (dále jen "typ B"),
c)   ostatní měření elektřiny (dále jen "typ C").

(8) U průběhového způsobu měření je zaznamenávána průběžně střední hodnota výkonu za měřicí interval.

(9) Měření a předávání skutečných a smluvních hodnot je od 1. listopadu 2001 prováděno v zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je 25hodinový den.

(10) Údaje z měření jsou mezi účastníky trhu předávány v kW a kWh.

§ 3
Měřicí místa a měřicí zařízení

(1) Umístění měřicích míst je stanoveno ve smlouvě provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy s účastníkem trhu s elektřinou.

(2) Při výměně měřicího zařízení, rekonstrukci předávacího nebo odběrného místa a u nových předávacích nebo odběrných míst jsou tato místa vybavována minimálně

a)   měřením typu A pro
1. předávací místa mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,
2. předávací místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,
3. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV,
4. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 1 MW,
5. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV,
6.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny nad 400 kW,
b)   měřením typu B pro
1. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 250 kW do 1 MW,
2.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny od 250 kW do 400 kW,
3.  předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně,
c)   měřením typu C pro
1.  předávací místa ostatních výrobců elektřiny,
2. odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením.

(3) Neměřený odběr elektřiny s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení Českých drah nesmí mít větší rezervovaný příkon než 1000 W. Při neměřených odběrech elektřiny je stanovena platba za elektřinu v závislosti na instalovaném příkonu. Jedná se zejména o televizní převaděče, zabezpečovací zařízení Českých drah, telefonní automaty, dopravní značky a signály, hlásiče, sirény.

(4) Pro měření typu A je mezi jednotlivými zařízeními povolena odchylka od jednotného času maximálně 5 sekund.

(5) Pro měření typu B je povolena odchylka od jednotného času maximálně 1 minuta.

(6) Pro měření typu C je povolena odchylka od jednotného času maximálně 15 minut.

(7) Výměna měřicího zařízení nebo jeho odebrání je prováděno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy po předchozím oznámení.

(8) Při výměně měřicího zařízení nebo u nových měřicích míst jsou minimální požadavky na přesnost používaných elektroměrů a napěťových a proudových měřicích transformátorů uvedeny v příloze.

§ 4
Vyhodnocování a předávání výsledků měření

(1) Skutečnými hodnotami elektřiny jsou

a)   hodnoty naměřené, popřípadě vypočtené na základě údajů z měření,
b)   odsouhlasené náhradní hodnoty po opravě chybných nebo po doplnění chybějících hodnot na základě dohody se zainteresovanými účastníky.

(2) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z měřicích míst jsou vstupními údaji pro vyhodnocení odběru elektřiny daného účastníka trhu. V předávacích místech, kde jsou dodávka a odběr elektřiny uskutečňovány pro více fyzických či právnických osob, je měření a předávání výsledků měření elektřiny prováděno vlastníkem dotčeného zařízení.

(3) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny a další informace nezbytné pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu a poskytovány příslušnému odběrateli, popřípadě i obchodníkovi.

(4) Měřené hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou v předávacím místě uchovávány nejméně 40 dnů. Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou uchovávány provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, který provádí měření, nejméně 14 měsíců.

(5) Při poruše měřicího zařízení se náhradní hodnoty dodávek a odběrů elektřiny za dobu poruchy dopočítají nebo převezmou z měření dohodnutého smluvními partnery.

(6) Při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny je na žádost konečného zákazníka s měřením typu B nebo typu C nebo výrobce elektřiny s měřením typu B nebo typu C prováděn odečet elektroměru provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

§ 5
Intervaly měření a přenosu údajů

(1) Pro měření typu A

a)   základní měřicí interval je jedna hodina, začátek první hodiny je stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00; obdobným způsobem jsou stanoveny další hodiny,
b)   pro poskytování podpůrných a systémových služeb se měření provádí i v kratších intervalech,
c)   pro hodnocení rezervovaného výkonu je v rámci distribuční soustavy použit čtvrthodinový měřicí interval,
d)   naměřené údaje jsou za uplynulý den vyhodnoceny provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy a po výpočtu hodinových průběhů dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jsou předávány operátorovi trhu do 11. hodiny zimního nebo letního času následujícího dne; údaje mimo pracovní dny jsou předávány operátorovi trhu následující pracovní den do 11. hodiny k dalšímu zpracování.

(2) Pro měření typu B

a)   základní měřicí interval je jedna hodina,
b)   pro hodnocení rezervovaného výkonu je použit čtvrthodinový měřicí interval,
c)   základní interval pro odečet naměřených údajů je 1 měsíc; dále je prováděn odečet při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny.

(3) Pro měření typu C

a)   odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je prováděn odečet při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny,
b)   pro hodnocení rezervovaného výkonu je použita velikost hlavního jisticího prvku před měřicím zařízením.

(4) Pro vyhodnocení rezervovaného výkonu se u konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s měřením typu A a s měřením typu B používá čtvrthodinový interval měření. Pro vyhodnocení rezervovaného výkonu se u odběratelů elektřiny s odběrem elektřiny z přenosové soustavy používá hodinový interval měření, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

§ 6
Údaje předávané operátorovi trhu

Údaje předávané účastníky trhu s elektřinou operátorovi trhu jsou

a)   základní číselníky, jimiž jsou evidence účastníků trhu s elektřinou, evidované licence na výrobu elektřiny, přenos a distribuci elekřiny a obchod s elektřinou, evidence předávacích nebo odběrných míst,
b)   technické údaje uvedené ve smlouvě o dodávce elektřiny,
c)   informace o aktivaci sekundárního a terciárního rezervního výkonu,
d)   skutečné hodnoty z měření provozovatele přenosové soustavy a příslušných provozovatelů distribučních soustav.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha k vyhlášce č. 218/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.