Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


216

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 12. června 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2 odst. 2 a § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, odst. 5 a odst. 7 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 11 se za slova "Kulatým razítkem ministerstva" vkládají slova "a podpisem úřední osoby".

2. V § 5 se zrušuje odstavec 12 a odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 12 až 14.

3. V § 6 odst. 2 se ve větě druhé zrušuje slovo "přednostně".

4. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Vlastník registrovaného exempláře ohlásí příslušnému orgánu, který provedl registraci exempláře, změny týkající se tohoto exempláře, jako je jeho rozmnožení, úhyn, prodej nebo přenechání jinému držiteli, ztráta, zničení, předání ke komisnímu prodeji, nový způsob označení či identifikace exempláře apod., bez zbytečného odkladu. V případě prodeje nebo přenechání exempláře oznámí jméno, příjmení a adresu nebo název a sídlo nového nabyvatele, v případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře odevzdá příslušnému orgánu registrační list pro tento exemplář.".

5. § 9 zní:

"§ 9
Stanovení druhů podléhajících povinnosti označení a stanovení způsobu značení
(K § 23 odst. 5 zákona)

(1) Povinnost označení živých exemplářů podle § 23 odst. 5 zákona (dále jen "nezaměnitelné označení") se vztahuje na všechny savce (Mammalia), ptáky (Aves), plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) a ryby (Pisces), na něž se vztahuje povinná registrace (§ 23 zákona).

(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a)   mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,
b)   vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c)   vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(3) Nezaměnitelné značení bude provedeno alespoň jednou z následujících metod:

a)   nesnímatelný kroužek, tj. kroužek umístěný na noze, který nelze sejmout bez poškození kroužku anebo označeného zvířete, nebo jiná nesnímatelná značka umístěná šetrným způsobem na těle živočicha; na kroužku nebo značce je vyraženo identifikační číslo sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem,
b)   nesnímatelný kroužek nebo značka jako podle písmene a), ale s jiným číslem v případě zvířete označeného před platností zákona anebo před dovozem do České republiky; v případě podezření na duplicitu nebo možnost záměny evidenčního čísla je třeba exemplář přeznačit jinou metodou podle tohoto odstavce, aby bylo označení věrohodné,
c)   injekční transpondér (tzv. mikročip) pro elektronickou identifikaci živých zvířat s pevným a neměnným kódem, který bude aplikován předepsaným způsobem veterinárním lékařem; trvalost zavedení transpondéru je třeba ověřit kontrolou minimálně sedm dní po označení; aplikace transpondéru spolu s identifikačním číslem bude písemně potvrzena veterinárním lékařem,
d)   jiný způsob nezaměnitelného označení anebo popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře, pokud by označení ve smyslu tohoto ustanovení podle potvrzení veterinárního lékaře způsobilo trvalou újmu na zdraví zvířete nebo by bylo nevhodné či neproveditelné. Takové potvrzení, které žadatel předkládá, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si orgán ochrany přírody vyžádá od vlastníka exempláře přezkoumání potvrzení jiným veterinárním lékařem, který je podle doporučení ministerstva odborníkem v oblasti nezaměnitelného značení živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů pak ministerstvo na žádost registrujícího orgánu určí, zda je exemplář možno považovat za označitelný, či nikoliv. Pokud exemplář není v tomto smyslu označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře (vždy dvě fotografie znaku). Fotografie individuálního odlišovacího znaku bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu a druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registrujícího orgánu. V odůvodněných případech může registrující orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(4) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů podle odstavce 2 a případů podle odstavce 3 písm. d), kdy není označitelný. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrující orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 13 registračního listu.".

6. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1 a 2 jsou uvedeny za přílohou č. 2.".

7. Příloha č. 2 včetně vysvětlivek společných pro přílohu č. 1 a 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

8. Příloha č. 3 včetně vysvětlivek zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

9. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

11. V příloze č. 8 se za písmenem j) mění tečka v čárku a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) živá zvířata, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže povolený dovoz exempláře na tuto dobu kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.".

 12. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře
(K § 23 odst. 2 zákona)

1. Registrační povinnost podle § 23 odst. 2 zákona se vztahuje na všechny neživé exempláře, včetně jakékoli části těla nebo výrobku ve smyslu definice exempláře podle § 3 písm. a) zákona, což zahrnuje i skořápky ptačích vajec, (dále jen "předměty") živočišných druhů stanovených v § 2 odst. 1 písm. a) zákona (příloha č. 1 k této vyhlášce) s výjimkou

a)   mrtvých exemplářů druhů vyjmenovaných v příloze č. 8 k této vyhlášce,
b)   předmětů prokazatelně vyrobených nebo jinak získaných v České republice anebo dovezených do České republiky před 1. 6. 1992,
c)   předmětů dovezených do České republiky v období od 1. 6. 1992 do 1. 4. 1997 s povolením ministerstva vydaným podle § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v tehdy platném znění,
d)   předmětů dovezených do České republiky po 1. 4. 1997, pokud se majitel nebo držitel předmětu prokáže potvrzením ministerstva o povoleném dovozu vydaným podle § 21 odst. 3 zákona,
e)   katalogizovaných sbírkových předmětů v muzeích, pracovištích Akademie věd České republiky, vysokých, středních a základních školách (dále jen "sbírka"), pokud byly součástí sbírky před 1. 4. 1997 a pokud zůstávají součástí sbírky, ve smyslu bodu 2 této přílohy,
f)   katalogizovaných předmětů v depozitářích zoologických zahrad evidovaných u ministerstva podle § 19 odst. 4 zákona (dále jen "zoo"), které byly získány před 1. 4. 1997 z původních živých exemplářů chovaných v těchto zoo, pokud exempláře zůstávají v držení těchto zoo, ve smyslu bodu 2 této přílohy,
g)   předmětů, které byly získány nebo odvozeny z původně živých exemplářů registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud je majitel předmětu totožný s držitelem onoho původního živého exempláře a doloží tuto skutečnost originálem registračního listu vydaným pro původní živý exemplář, ve smyslu bodu 2 této přílohy,
h)   peří, vaječných skořápek a dalších předmětů vyrobených z peří nebo vajec ptáků registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud držitel takového předmětu doloží tuto skutečnost kopií registračního listu a potvrzením držitele registrovaného ptáka, ze kterého peří, vaječná skořápka nebo předmět pochází. Tato výjimka neplatí pro ptačí kožky a preparované ptáky; anebo
i)   exemplářů, které jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže původ exempláře kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.

2. Registrace exempláře spadajícího pod písmena e), f) nebo g) se neprovádí při přenechání exempláře jiné sbírce nebo zoo, pokud bude původ doložen potvrzením sbírky nebo zoo, odkud exemplář původně pochází, a v případě exempláře podle písmene g) potvrzením majitele původního živého exempláře a originálem nebo kopií registračního listu.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

E-shop

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.