Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


211

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 15. června 2001,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví

a)   výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),
b)   výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a)   paušální sazbou,
b)   podle seznamu výkonů, nebo
c)   na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.2)

(5) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(6) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

(7) Pokud ve 2. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna celkovou výši úhrady stanovenou v příloze č. 1 této vyhlášky o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Takto vypočtené zvýšení úhrady se vynásobí číslem 0,9. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 31. května 2002.

(8) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby ve 2. pololetí 2001 zvlášť úhradu

a)   za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů), které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001,
b)   za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,
c)   za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,
d)   za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta ve 2. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
e)   za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,
f)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,
g)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí) poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
h)   za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha ve 2. pololetí 2001,
i)   za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin ve 2. pololetí 2001, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001,4)
j)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
k)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 u onkologicky nemocných dětí léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a)   paušální sazbou, nebo
b)   kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B).

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.5)

(5) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.6)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.7)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se ve 2. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 2. pololetí 2001,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.9)

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb.
2)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
4)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
5)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
6)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
7)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
8)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.
9)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v praxi 2012

Cestovní náhrady v praxi 2012

JUDr. Marie Salačová - BOVA POLYGON

Kniha názorným a jasným způsobem vysvětluje platnou právní úpravu poskytování náhrad cestovních výdajů po rozsáhlé novelizaci s účinností od 1. 1. 2012. Důraz je kladen především na výrazné změny, tj výpočet tuzemského a zahraničního stravného včetně kapesného. Publikace je doplněna ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Rodina a výživné - vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných

Rodina a výživné - vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině: mezi rodiči, dětmi, manžely a dalšími příbuznými. Obsahuje přehled všech druhů vyživovací povinnosti, výklad ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.