Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


203

Vyhláška
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 5. června 2001

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:

§ 1

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se za podmínek stanovených touto vyhláškou nevztahuje na dohody v oblasti letecké dopravy uzavřené v rámci

a)   konzultací o cenách v osobní letecké dopravě včetně přepravy zavazadel, nebo
b)   přidělování volného letištního času a plánování leteckého provozu na letištích.

§ 2

Pro účely této vyhlášky

a)   leteckou společností nově vstupující na trh se rozumí letecká společnost, která drží nebo jíž byly přiděleny méně než čtyři volné letištní časy pro
1.  určitý den a určité letiště a která pro tento den a toto letiště požaduje přidělení dalších volných letištních časů, nebo
2.  stálé letecké spojení mezi dvěma vnitrostátními letišti pro určitý den a určité letiště, kdy nejvíce dvě další letecké společnosti provozují v týž den přímé letecké spojení mezi těmito letišti nebo sítěmi letišť, a která požaduje přidělení volného letištního času pro toto stálé letecké spojení pro tento den a toto letiště; letecká společnost, která drží více než 3 % z celkového počtu volných letištních časů pro určitý den a určité letiště nebo více než 2 % z celkového počtu volných letištních časů pro určitý den v síti letišť, jíž je toto letiště součástí, se pro tento den a toto letiště nepovažuje za leteckou společnost nově vstupující na trh,
b)   volným letištním časem se rozumí čas přistání nebo vzletu, který je k dispozici nebo který je přidělen pohybu letadla na určitý den na mezinárodním veřejném letišti, na kterém byl zaveden zvláštní režim pro zajištění jeho dopravní propustnosti.

§ 3

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody uzavřené v rámci konzultací o cenách v osobní letecké dopravě včetně přepravy zavazadel za předpokladu , že

a)   účastníci projednávají pouze ceny letenek, které mají být zaplaceny uživateli letecké dopravy přímo účastnícím se leteckým společnostem nebo jejich pověřeným zástupcům za osobní dopravu na pravidelných leteckých linkách, jakož i podmínky týkající se těchto cen; konzultace se nesmí týkat přepravní kapacity, pro kterou budou konzultované ceny k dispozici,
b)   konzultace povedou ke vzájemnému propojení, které musí uživatelům letecké dopravy umožnit, aby v závislosti na typu ceny a na sezoně, které se konzultace týká, mohli
1. spojit na jednom přepravním dokumentu služby, které byly předmětem konzultací, se službami na stejné nebo navazující lince provozované jinými leteckými společnostmi, přičemž příslušné poplatky, sazby a podmínky jsou stanoveny leteckou společností provádějící let, a
2. pokud to umožňují podmínky původní rezervace, změnit rezervaci služeb, které byly předmětem konzultací, na služby na stejné lince provozované jinou leteckou společností; v případě takové změny budou aplikovány poplatky, sazby a podmínky stanovené touto jinou leteckou společností,
a to za předpokladu, že letecká společnost může odmítnout povolení takové kombinace a změny rezervace z objektivních a nediskriminačních důvodů technické nebo obchodní povahy,
c)   účastnící se letecké společnosti používají ceny v osobní letecké dopravě, které jsou předmětem konzultací, bez diskriminace založené na národnosti cestujících nebo na místě jejich bydliště,
d)   účast na konzultacích je dobrovolná a mohou se jich účastnit všechny letecké společnosti, které provozují nebo hodlají provozovat přímé nebo nepřímé letecké služby na daných linkách,
e)   výsledky konzultací nejsou pro účastníky závazné,
f)   výsledkem konzultací není dohoda o odměňování zástupců nebo jiných součástech projednávaných cen, a
g)   pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou oprávněni účastnit se konzultací o cenách. Letecké společnosti jsou povinny oznámit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže alespoň deset dní před konáním takových konzultací datum, místo, čas zahájení a předmět jednání. Úplné znění zápisu z konzultací bude zasláno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve stejném termínu , v jakém je zasíláno ostatním účastníkům konzultací, nejpozději však do 6 týdnů po konání těchto konzultací.

§ 4

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody uzavřené v rámci přidělování volného letištního času a plánování leteckého provozu na letištích za předpokladu , že

a)   konzultací o přidělení volného letištního času na letištích a plánech leteckého provozu na letištích se mohou zúčastnit všechny letecké společnosti, které vyjádřily zájem o volný letištní čas, který je předmětem konzultací,
b)   pravidla přednosti jsou stanovena a poskytována bez jakékoliv diskriminace, tj. nejsou založena na sídle letecké společnosti, druhu letecké služby, berou do úvahy omezení nebo pravidla stanovená příslušnými národními nebo mezinárodními úřady a zohledňují potřeby cestujících a příslušných letišť; tato pravidla mohou brát v úvahu práva získaná leteckými společnostmi využíváním určitých volných letištních časů na letištích v předcházejících dopravních sezonách,
c)   stanovená pravidla přednosti jsou na základě žádosti dostupná všem soutěžitelům,
d)   letecké společnosti nově vstupující na trh jsou oprávněny podle svých požadavků získat 50 % nově vytvořených nebo neužívaných volných letištních časů a volných letištních časů, které byly stávajícími leteckými společnostmi během sezony nebo na jejím konci uvolněny nebo které se uvolnily jiným způsobem,
e)   letecké společnosti účastnící se konzultací mají nejpozději v době konání konzultací přístup k informacím, které se týkají
1. přehledu volných letištních časů jednotlivých leteckých společností na letišti,
2. chronologického přehledu žádostí jednotlivých leteckých společností o přidělení volných letištních časů,
3. přehledu přidělených volných letištních časů a chronologického přehledu nevyřízených žádostí o volné letištní časy podle leteckých společností
4. přehledu volných letištních časů, které jsou ještě k dispozici, a
5. úplného výčtu kritérií, která byla použita při přidělování volných letištních časů,
f)   každé odmítnutí přidělení volného letištního času je odůvodněno, a
g)   pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou oprávněni účastnit se konzultací o přidělení volných letištních časů. Letecké společnosti jsou povinny oznámit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže alespoň 10 dní před konáním takových konzultací datum, místo, čas zahájení a předmět jednání.

§ 5

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případy, kdy

a)   na dané letecké lince nebo skupině linek, které jsou předmětem konzultací o cenách, neexistuje účinná soutěž v cenách; v takovém případě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odejme svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou ve vztahu k jednotlivé lince nebo skupině linek leteckým společnostem, které se těchto konzultací o cenách zúčastnily, nebo
b)   použití § 4 neumožňuje leteckým společnostem nově vstupujícím na trh získat na letišti takové množství volných letištních časů, které jim umožní účinnou soutěž s již zavedenými leteckými společnostmi, a soutěž na daných linkách je podstatně omezena; v takovém případě Úřad odejme svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou ve vztahu k přidělení volných letištních časů na příslušném letišti.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Předseda:
Ing. Bednář v. r.

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.