Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


201

Vyhláška
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 5. června 2001

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:

§ 1

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se za předpokladu, že společný podíl stran dohody na trhu daného zboží nepřesahuje 20 %, nevztahuje na dohody, které obsahují závazek

a)   nevyrábět určité zboží a současně je odebírat od konkurujícího soutěžitele, který souhlasí s výrobou a dodávkami tohoto zboží; konkurujícím soutěžitelem se rozumí soutěžitel působící na relevantním trhu nebo soutěžitel, který by po uskutečnění trvalého zvýšení cen příslušného zboží vynaložil nezbytné investice nebo jiné nezbytné náklady tak, aby mohl na relevantním trhu působit,
b)   nevyrábět určité zboží a současně přenechat tuto výrobu jiným stranám dohody, které souhlasí s výrobou a dodávkami tohoto zboží stranám dohody,
c)   vyrábět určité zboží pouze společně dvěma či více stranami dohody s možností jeho společné distribuce nebo distribuce pouze prostřednictvím třetí osoby, která není konkurujícím soutěžitelem, nebo
d)   výhradních dodávek nebo odběrů zboží tvořícího předmět dohody za předpokladu, že současně obsahují alespoň jeden ze závazků uvedených v písmenech a) až c).

(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se za předpokladu, že společný podíl stran dohody na trhu daného zboží nepřesahuje 20 %, nevztahuje také na ustanovení obsažená v dohodách o specializaci, která netvoří předmět těchto dohod, pokud se přímo týkají a jsou nezbytná pro provedení těchto dohod (např. ustanovení o převodu nebo užívání práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví).

(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody o specializaci rovněž tehdy, jestliže společný podíl stran dohody na trhu daného zboží v době uzavření dohody nepřesahuje 20 % a následně se zvýší nad tuto hranici, za předpokladu, že

a)   nepřesáhne 25 %, a to po dobu dvou kalendářních roků následujících po roce, kdy došlo k překročení hranice 20 % poprvé, nebo
b)   přesáhne 25 %, a to po dobu jednoho kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k překročení hranice 25 % poprvé.

(4) Pravidla pro určení podílu na trhu daného zboží podle odstavce 3 nesmějí být kombinována tak, aby doba trvání obecné výjimky přesáhla v těchto případech dva kalendářní roky.

§ 2

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na dohody, které, přestože by jinak splňovaly podmínky uvedené v § 1,

a)   přímo nebo nepřímo určují ceny zboží tvořícího předmět dohody; tímto není dotčena možnost stanovení množství prodávaného zboží a cen, které společný podnik vyrábějící zboží tvořící předmět dohody požaduje po svém bezprostředním odběrateli za předpokladu, že společný podnik toto zboží rovněž distribuuje,
b)   omezují strany dohody v množství vyráběného nebo prodávaného zboží tvořícího předmět dohody; tímto není dotčena možnost stanovení množství zboží vyráběného v rámci dohod dle § 1 písm. a) a b) nebo stanovení objemu výroby společného podniku v případě dohody dle § 1 písm. c), nebo
c)   určují stranám dohody trhy, na něž budou zboží tvořící předmět dohody dodávat, nebo osoby, kterým je možno toto zboží dodávat.

§ 3

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případy, kdy

a)   dohoda nepřináší podstatné výsledky z hlediska racionalizace anebo koneční spotřebitelé nezískávají přiměřený podíl na výsledných výhodách, nebo
b)   zboží, které je předmětem dohody o specializaci, není vystaveno na trhu účinné soutěži ze strany shodného zboží nebo zboží, které je spotřebiteli považováno za zaměnitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlený způsob užití.

§ 4

(1) Pro účely této vyhlášky každá strana dohody zahrnuje i s ní spojené osoby. Spojenými osobami se rozumí osoby, které

a)   stranu dohody kontrolují a které jsou stranou dohody kontrolovány,
b)   kontroluje stejná osoba, jež kontroluje stranu dohody,
c)   jsou kontrolovány jednou nebo společně dvěma či více osobami uvedenými pod písmeny a) a b),
d)   jsou společně kontrolovány jednou nebo více osobami uvedenými pod písmeny a) až c) a jednou nebo více třetími osobami.

(2) Kontrolou se rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby.

§ 5

Podíly na trhu vycházejí z poměru objemu prodeje zboží tvořícího předmět dohody za předcházející kalendářní rok k celkovému objemu prodeje zboží na relevantním trhu. Pokud nejsou informace o hodnotě objemu prodeje zboží tvořícího předmět dohody na daném trhu dostupné, může být použit pro zjištění podílů na trhu odhad založený na jiných spolehlivých informacích o trhu.

§ 6

Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční služby a služby spočívající v pronájmu.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Předseda:
Ing. Bednář v. r.

E-shop

Zákon o státní službě

Zákon o státní službě

JUDr. Antonín Kottnauer, JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Jan Přib, CSc., Mgr. Ludmila Tomandlová - Sagit, a. s.

V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.