Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


194

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 14. května 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

(2) Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, která obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou aerosolové rozprašovače s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na aerosolové rozprašovače, jejichž nádobka má objem

a)   menší než 50 ml,
b)   větší než 1000 ml u nádobek z kovu,
c)   větší než 220 ml u nádobek ze skla potaženého plastem nebo trvale chráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení nemohou vytvářet střepiny,
d)   větší než 150 ml u nechráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení mohou vytvářet střepiny.

(3) Aerosolové rozprašovače musí vyhovovat základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Posouzení shody podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona před uvedením aerosolového rozprašovače na trh se provádí postupy uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
b)   identifikační údaje o aerosolovém rozprašovači podle § 6 odst. 1 písm. b) až d), u dovážených aerosolových rozprašovačů rovněž identifikační údaje o výrobci nebo dovozci,
c)   údaje o použitém postupu posouzení shody,
d)   seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody a seznam ostatních použitých zvláštních právních předpisů,2)
e)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědných osob výrobce nebo dovozce a jejich podpisy,
f)   prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že
1.  vlastnosti aerosolového rozprašovače splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a postupů,
2. aerosolový rozprašovač je pro určený účel použití za obvyklých podmínek bezpečný,
3. aerosolový rozprašovač je určen pouze pro jedno použití,
4. přijal nebo zajistil přijetí opatření, kterými zabezpečuje shodu všech aerosolových rozprašovačů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

 § 5

Splňuje-li aerosolový rozprašovač požadavky tohoto nařízení, umisťuje na něj výrobce nebo dovozce výrazně, čitelně a nesmazatelně symbol, jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

(1) Výrobce, dovozce nebo distributor uvede na aerosolovém rozprašovači výrazně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce tyto údaje:

a)   své jméno, příjmení a místo podnikání, je-li fyzickou osobou, nebo svou obchodní firmu a sídlo, je-li právnickou osobou,
b)   označení umožňující identifikaci dávky náplně, například datem výroby nebo číslem šarže,
c)   údaje podle bodů 1.2 a 1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
d)   obsah náplně udaný hmotností nebo objemem kapalné fáze.

(2) U aerosolových rozprašovačů o celkovém objemu 150 ml nebo menším lze údaje podle odstavce 1 a označení podle § 5 uvést na štítku připevněném k aerosolovému rozprašovači.

(3) Označení podle odstavce 1 písm. c) nemá vliv na povinnost označení podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Jestliže výrobce, dovozce nebo distributor má k dispozici zkušební výsledky nebo jiné údaje prokazující, že aerosolové rozprašovače s hořlavou náplní nepředstavují za normálních nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nebezpečí vznícení, může se na vlastní odpovědnost rozhodnout neuplatňovat ustanovení uvedená v bodě 1.2 písm. b) přílohy č. 1 k tomuto nařízení a v bodě 1.3 písm. b) přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Množství hořlavého materiálu obsaženého v aerosolovém rozprašovači musí být v tomto případě zřetelně uvedeno na aerosolovém rozprašovači čitelným a nesmazatelným způsobem slovy " .….…. % hmotnosti náplně je hořlavých" s uvedením obsahu hořlavých látek v hmotnostních procentech v aerosolovém rozprašovači.

§ 7
Přechodné ustanovení

Aerosolové rozprašovače, které budou uvedeny na trh do 12 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou splňovat požadavky stanovené dosavadními předpisy.

§ 8

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti § 4.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Směrnice Rady 75/324/EHS z 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, ve znění směrnice Komise 94/1/ES.
2)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků.
3)   Například zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích).

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář

Vilém Podešva, Lukáš Sommer, Jiří Votrubec, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Jan Měkota,Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.