Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


177

ZÁKON

ze dne 16. května 2001,

kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona
o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)


1)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).".
Dosavadní poznámky č. 1) až 33) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 34), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních zákonů,1a) které stanoví povinnost mlčenlivosti.


1a)   Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č.  14/1993 Sb., zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

3. V § 4 písm. b) se slova "členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích" nahrazují slovy "členství v odborových organizacích".

4. V § 5 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje textem " , nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností.".

5. V § 5 odst. 5 věta druhá zní: "Ze souhlasu musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.".

6. V § 5 odst. 5 se ve větě třetí tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud se subjekt údajů se správcem výslovně nedohodne jinak.".

7. V § 5 odst. 5 se v poslední větě slovo "uschovat" nahrazuje slovem "prokázat".

8. V § 5 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

"(7) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 6, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek:

a)   údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,
b)   údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,
c)   subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.

(8) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 7, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě.

(9) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 7 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním.

(10) Za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas podle odstavce 6.".

9. V § 9 se v návětí za slova "je možné zpracovávat," vkládá slovo "jen".

10. V § 9 písm. c) se na konci doplňuje slovo "nebo".

11. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Správce je před zahájením zpracování osobních údajů povinen subjekt údajů řádně a včas písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou určeny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.".

12. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, je povinen bezodkladně poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o tom, kdo správci osobní údaje poskytl (zdroj osobních údajů).".

13. V § 11 odst. 5 se v návětí slova "Údaje podle odstavce 1" nahrazují slovy "Informace podle odstavců 1 až 4".

14. V § 11 odst. 5 písm. b) se za slovo "zákon" doplňují slova "nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů".

15. V § 11 odst. 5 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)   zpracovává výlučně zveřejněné osobní údaje, nebo
e)   zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů podle § 5 odst. 5 a § 9 písm. a).".

16. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Správce nemusí splnit informační povinnost podle § 11 odst. 1 v případě, že tyto informace jsou součástí poučení podle právního předpisu.".

17. V § 12 odst. 2 se slova "tento zákon nebo zvláštní" včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují.

18. V § 18 písm. b) se za slovo "zákonem" doplňují slova "nebo kterých je třeba k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů".

19. V § 18 se na konci písmene b) tečka nahrazuje textem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.".

20. V § 27 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

"g)   tak stanoví zvláštní zákon.24a)

24a)   Zákon č. 227/2000 Sb.".

21. V § 27 odst. 6 se na konci doplňují slova "nebo předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána".

22. V § 29 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) vydává prováděcí právní předpisy podle zvláštního zákona,24a)"

 Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

23. V § 30 odstavec 1 zní:

"(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.".

24. V § 30 odst. 3 se slova "předsedu Úřadu, inspektory a zaměstnance" nahrazují slovy "zaměstnance Úřadu".

25. V § 46 odst. 1 se slova "uloženou mu podle tohoto zákona" nahrazují slovy "stanovenou tímto zákonem při zpracování osobních údajů".

26. V § 46 odst. 2 se slova "uložené mu tímto zákonem" nahrazují slovy "stanovené tímto zákonem při zpracování osobních údajů".

27. V § 47 odst. 2 se slova "do 1 roku od účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 31. prosince 2001".

28. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě, že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2 se v takovém případě do 31. prosince 2002 nepoužijí.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákoníku práce

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 85/2001 Sb., se mění takto:

V § 73 odst. 2 se za slova "Nejvyššího kontrolního úřadu," vkládají slova "Úřadu pro ochranu osobních údajů,".

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.\

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.