Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

Vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. dubna 2001

o rekreačních jachtách

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet,
b)   vedení evidence rekreačních jachet,
c)   přidělování evidenčního označování,
d)   podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty (dále jen "průkaz způsobilosti").

§ 2
Podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet

(1) Pro podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet (dále jen "jachta") k námořní plavbě v oblasti povolené námořní plavby jachty stanovené v závislosti na vzdálenosti námořní plavby jachty od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží, určené střední výškou přílivu (dále jen "technická způsobilost") s ohledem na její konstrukci, vybavení, požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, platí ustanovení zvláštního předpisu.1)

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu (dále jen "Úřad"), a to lodním deníkem jachty, seznamem osob na jachtě a osvědčením o technické způsobilosti jachty vydaným Úřadem nebo právnickou osobou Úřadem pověřenou, které platí ode dne vystavení po dobu nejdéle pěti let.

(3) Technicky způsobilou jachtu Úřad zařadí do Evidence rekreačních jachet (dále jen "Evidence"), přidělí jí evidenční označení a vydá jí průkaz o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě (dále jen "průkaz jachty"). Vzor průkazu jachty je uveden v příloze č. 1.

(4) Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti. Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník2) jachty, který je zároveň jejím provozovatelem, (dále jen "vlastník") možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě.

§ 3
Vedení evidence rekreačních jachet

(1) Evidence je veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje:

a)   vlastník,
b)   povolená oblast námořní plavby,
c)   základní technické údaje jachty uvedené v příloze č. 2,
d)   datum zařazení do Evidence.

(2) Žádost o zařazení do Evidence podává vlastník. Žádost se dokládá

a)   dokladem osvědčujícím vlastnictví k jachtě,
b)   čestným prohlášením, že jachta není zapsána v žádném námořním rejstříku,
c)   osvědčením o technické způsobilosti jachty,
d)   lodním deníkem jachty,
e)   lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu,
f)   seznamem osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu,
g)   dokladem o zaplacení správního poplatku.3)

Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2.

(3) Vlastník je povinen oznámit Úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zařazení do Evidence, a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Úřad podle okolností případu provede změnu údajů v Evidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty.

§ 4
Přidělování evidenčního označení

(1) Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

(2) Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů světlou barvou na tmavém podkladě či tmavou na světlém, na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty.

§ 5
Podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti

(1) Uřad vydává průkaz způsobilosti na základě písemné žádosti fyzické osoby (dále jen "žadatel"), která

a)   prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,
b)   prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,
c)   dosáhla věku 18 let,
d)   je způsobilá k právním úkonům,
e)   zaplatila správní poplatek.3)

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena

a)   osvědčením o úspěšně složené zkoušce,
b)   dokladem o praxi na jachtě,
c)   platným osvědčením o zdravotní způsobilosti ne starším 3 měsíců,
d)   platným omezeným průkazem radiotelefonisty, případně platným omezeným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
e)   barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
f)   dokladem o zaplacení správního poplatku.3)

(3) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty se provádí v rozsahu teoretických a praktických znalostí požadovaných pro získání průkazu způsobilosti s oprávněním C pro vedení námořních jachet podle zvláštního právního předpisu a týmž způsobem v něm uvedeným.4)

(4) Žadateli o vydání průkazu způsobilosti, který je již držitelem průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty,4) bude průkaz způsobilosti vydán, jestliže předloží

a)   platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty,
b)   platné osvědčení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců,
c)   doklad o zaplacení správního poplatku.3)

(5) Platnost průkazu způsobilosti je 10 let.

(6) Vzor průkazu způsobilosti, vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti a vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 3.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, část první hlava II Požadované technické a záchranné vybavení jachty k námořní plavbě, pro oblast plavby III.
2)   Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 315/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 149/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 149/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 149/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Film z hlediska autorského práva

Film z hlediska autorského práva

Mgr. Bc. Jiří Hrabánek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Právní aspekty outsourcingu

Právní aspekty outsourcingu

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., Mgr. Jiří Černý, LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy. Autoři v knize vysvětlují pojem a význam outsourcingu a analyzují jeho pojetí v ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.