Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


112

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 19. března 2001

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání
osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob provádění klasifikace

Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat se provádí způsobem stanoveným touto vyhláškou na všech jatkách,1) s výjimkou jatek, která porážejí jatečná prasata z vlastního výkrmu a která jatečně upravená těla neuvádějí do oběhu.2) Klasifikace se dále neprovádí u jatečně upravených těl jatečných prasat získaných nutnou porážkou.3)

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   klasifikátorem osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat do tříd jakosti a označování jatečně upravených těl podle § 5,
b)   jatečně upraveným tělem dvě k sobě náležející jatečné půlky s hlavou, ledvinovým (plstním) sádlem a kůží, bez výkrojů očních a ušních, mozku, míchy, bránice, ledvin, pohlavních orgánů, špárků, orgánů dutiny hrudní, břišní i pánevní vyňatých i s přirostlým tukem.

§ 3
Zařazení do třídy jakosti

(1) U jatečně upravených těl s přejímací hmotností od 60 do 120 kg se klasifikace jatečně upravených těl provádí tak, že se jatečně upravené tělo zařadí do třídy jakosti na základě stanovení podílu svaloviny vzhledem k celkové hmotnosti hodnoceného těla. Jednotlivé třídy jakosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1.

(2) Jatečně upravená těla, která neodpovídají hmotnosti uvedené v odstavci 1 nebo se jedná o zmasilé prasnice, zmasilé řezance, hubené prasnice, hubené řezance, kance nebo kryptorchidy, se zařadí do tříd jakosti a podle požadavků uvedených v příloze č. 1 tabulce 2. Podíl svaloviny podle § 4 se u těchto jatečně upravených těl nestanovuje.

(3) Z jatečně upraveného těla podle § 2 písm. b) se nesmí před jeho vážením, tříděním a označením odstranit žádné sádlo, svalovina nebo jiná tkáň.

(4) Zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se provede po veterinární prohlídce a platí pro celé jatečně upravené tělo.

§ 4
Stanovení podílu svaloviny

(1) Podíl svaloviny u jatečně upraveného těla se stanovuje způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 6160.

(2) Na jatkách s průměrnou týdenní porážkou do 400 kusů jatečných prasat se podíl svaloviny může stanovit dvoubodovou metodou způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v čl. 4. 2. 1. ČSN 46 6160.

§ 5
Označení jatečně upraveného těla třídou jakosti

(1) Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti podle § 3 se provede označení jatečně upraveného těla zdravotně nezávadnou, nesmyvatelnou, nerozmazatelnou barvou nebo jinou metodou schválenou orgány veterinární správy.

(2) Označení podle odstavce 1 se provede

a)   písmenem příslušné třídy jakosti podle přílohy č. 1, nebo
b)   procentuálním vyjádřením zjištěného podílu svaloviny podle přílohy č. 1 tabulky 1.

(3) Označení jatečně upraveného těla se provede na kůži kýty nebo zadní nožičky každé půlky prasete. Písmena nebo číslice musí být minimálně 20 mm vysoká a zřetelně čitelná.

§ 6
Protokol o klasifikaci

(1) O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol o klasifikaci (dále jen "protokol"). Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2.

(2) Protokol se zpracovává pro celou skupinu jatečných prasat od jednoho dodavatele dodanou v jednom dni.

(3) Klasifikátor uschová originál protokolu po dobu nejméně šesti měsíců od data jeho vystavení. Jednu kopii protokolu předá klasifikátor

a)   dodavateli jatečných prasat,
b)   jatkám, na nichž je prováděna klasifikace,
c)   osobě oprávněné vést ústřední evidenci hospodářských zvířat podle zvláštního zákona.4)

§ 7
Odborná příprava

(1) Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl (dále jen "uchazeč") zajišťuje Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby Uhříněves.

(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na ministerstvo. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 3.

(3) Do 14 dnů ode dne doručení přihlášky ministerstvo uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.

(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.

(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a z praktického výcviku. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen "zkouška"), která se skládá z teoretické a praktické části.

(6) Po úspěšném absolvování teoretické i praktické části zkoušky obdrží uchazeč v den konání zkoušky písemný doklad o absolvování odborné zkoušky.

§ 8
Odborná zkouška

(1) Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem (dále jen "zkušební komise") tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva; ostatními členy jsou odborníci ministerstva nebo Výzkumného ústavu živočišné výroby Uhříněves.

(2) Předseda zkušební komise řídí její jednání; rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

(3) Zkušební komise je při zkoušce vázána souborem otázek stanovených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.

(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do 6 měsíců ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(5) Opravnou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl.

(6) Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu, se stanoví náhradní termín.

§ 9
Podmínky pro vydání osvědčení
o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení") vydá ministerstvo osobě, která bude klasifikaci provádět, nejdéle do 30 dnů ode dne konání zkoušky na základě

a)   písemného dokladu o absolvování odborné zkoušky,
b)   předložení potvrzení, že má k dispozici klasifikační přístroj, který vyhovuje metodě klasifikace a má jeho typové osvědčení a cejchování,5)
c)   dokladu o zdravotní způsobilosti,6)
d)   dokladu o ukončení střední školy,
e)   dokladu o dvouleté praxi v oboru chovu hospodářských zvířat nebo zpracování masa.

(2) Součástí osvědčení vydaného ministerstvem je osobní číslo přidělené klasifikátorovi.

(3) Osvědčení je platné po dobu 2 let ode dne vystavení. Ministerstvo může klasifikátorovi odebrat osvědčení pouze v případě, zjistí-li, že klasifikátor provádí klasifikaci způsobem, který neodpovídá postupu stanovenému touto vyhláškou.

(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení (dále jen "žádost").

(5) Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené v § 9 odst. 1 písm. b) a c).

(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v § 9 odst. 1 písm. b) a c); v kladném případě prodlouží osvědčení na další 2 roky. O žádosti rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne podání žádosti.

(7) V případě, že v průběhu platnosti osvědčení klasifikátor pozbyl způsobilost k provádění klasifikace, protože již nesplňuje podmínky stanovené v § 9 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo sám přerušil výkon činnosti klasifikátora, oznámí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 10
Přechodné ustanovení

Jatky s průměrnou týdenní porážkou 400 a více kusů jatečných prasat, které k 1. dubnu 2001 provádějí klasifikaci dvoubodovou metodou s použitím elektromechanického měřítka, mohou tento způsob klasifikace používat nejdéle do 31. prosince 2001.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 112/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
2)   § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
3)   § 3 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
4)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
5)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

E-shop

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Bc. Zdeněk Vondrák, Bc. Lucie Vondráková, Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Zaměření knihy Cílem této návodné publikace je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.